Libro de Mormón - Libro de Alma

En Galifontes, o Wikisource en galego.
Saltar á navegación Saltar á procura

Libro de Alma O LIBRO DE ALMA FILLO DE ALMA


A narración de Alma, que era fillo de Alma, e o primeiro xuíz superior do pobo de Nefi, e tamén o sumo sacerdote que presidía a Igrexa. Unha relación do goberno dos xuíces e das guerras e contencións que houbo entre o pobo. Ademais, a narración dunha guerra entre os nefitas e os lamanitas, segundo os anais de Alma, o primeiro xuíz superior.

Capítulo 1[editar]

Nehor ensina doutrinas falsas, establece unha igrexa, introduce a andrómena sacerdotal e mata a Xedeón-Nehor é executado por motivo dos seus crimes-Difúndense entre o pobo a andrómena sacerdotal e as persecucións-Os sacerdotes sostéñense co seu propio traballo, o pobo coida dos pobres e a Igrexa prospera. Aproximadamente 91-88 a.C.

1 Agora ben, sucedeu que no primeiro ano do goberno dos xuíces, que de alí en diante continuou sobre o pobo de Nefi, pois o rei Mosías foise pola vía de toda a terra, habendo pelexado a boa batalla, andando rectamente ante Deus, non deixando quen reinase no seu lugar; con todo, establecera leis que o pobo recoñecía; xa que logo, tiñan a obrigación de someterse ás leis que el formulara.

2 E aconteceu que no primeiro ano do goberno de Alma no asento xudicial, leváronlle un home para ser xulgado, un home de gran estatura e notable pola súa moita forza.

3 E este andara entre o pobo, predicándolle o que el dicía ser a palabra de Deus, importunando á igrexa, declarando que todo sacerdote e mestre debía facerse popular; e que non debían traballar coas súas mans, senón que o pobo debía sostelos.

4 E tamén testificaba ao pobo que todo o xénero humano salvaríase no último día, e que non tiñan por que temer nin tremer, senón que podían levantar a cabeza e alegrarse; porque o Señor creara a todos os homes, e tamén os había redimido a todos; e ao fin todos os homes terían vida eterna.

5 E sucedeu que tanto ensinou estas cousas, que moitos creron nas súas palabras, e foron tantos que comezaron a sostelo e a darlle diñeiro.

6 E empezou a envilecerse co orgullo do seu corazón, e a usar roupa moi luxosa; si, e aínda empezou a establecer unha igrexa de acordo co que predicaba.

7 E aconteceu que indo predicar aos que crían na súa palabra, deu cun home que pertencía á igrexa de Deus, si, un dos seus mestres, e empezou a disputar vigorosamente con el, a fin de afastar ao pobo da igrexa; mais o home resistiuno, amoestándoo coas palabras de Deus.

8 E este home chamábase Xedeón; e era o mesmo que foi o instrumento nas mans de Deus para librar do cativerio ao pobo de Limhi.

9 Agora ben, porque Xedeón resistiuno coas palabras de Deus, se encolerizou con Xedeón, e sacou a súa espada e empezou a darlle golpes. E Xedeón estaba xa moi entrado en anos; xa que logo, non puido aguantar os seus golpes, de modo que morreu pola espada.

10 E o pobo da igrexa aprisionóu ao home que o matou, e foi levado ante Alma para ser xulgado segundo os crimes que había labor.

11 E sucedeu que compareceu ante Alma e defendeuse con moita audacia.

12 Mais Alma díxolle: Velaquí, esta é a primeira vez que se introduciu a andrómena sacerdotal entre este pobo. E velaquí, non só es culpable de devandita andrómena, senón que trataches de impola pola espada; e se a andrómena sacerdotal fose imposta sobre este pobo, resultaría na súa enteira destrución.

13 E ti derramaches o sangue dun home xusto, si, un home que fixo moito ben entre este pobo; e se che perdoásemos, o seu sangue viría sobre nós por vinganza.

14 Xa que logo, condenar a morrer, conforme á lei que nos deu Mosías, o noso último rei, e a cal este pobo recoñeceu; xa que logo, este pobo debe suxeitarse á lei.

15 E aconteceu que o tomaron ?e chamábase Nehor? e levárono á cima do cerro de Manti, e alí fíxoselle admitir, ou mellor devandito, admitiu entre os ceos e a terra, que o que ensinara ao pobo era contrario á palabra de Deus; e alí padeceu unha morte ignominiosa.

16 No entanto, non cesou con isto a difusión da andrómena sacerdotal na terra; porque había moitos que amaban as vaidades do mundo, e saíron predicando doutrinas falsas; e fixérono por causa das riquezas e as honras.

17 Con todo, non se atrevían a mentir, por se chegaba a saberse, por medo á lei, porque os embusteiros eran castigados; xa que logo, aparentaban predicar segundo a súa crenza, e a lei non podía exercer poder algún en ningún home pola súa crenza.

18 E non se atrevían a furtar, por temor á lei, porque estes eran castigados; nin tampouco se atrevían a roubar nin a asasinar, porque o asasino era castigado coa pena de morte.

19 Pero aconteceu que os que non pertencían á igrexa de Deus empezaron a perseguir aos que pertencían a ela e tomaran sobre si o nome de Cristo.

20 Si, perseguíanos e os aflixían con toda clase de palabras, e isto por mor da súa humildade; porque non eran orgullosos aos seus propios ollos, e porque se impartían mutuamente a palabra de Deus, sen diñeiro e sen prezo.

21 Agora ben, había unha estrita lei entre o pobo da igrexa, que ningún home que pertencese á igrexa puxésese a perseguir a aqueles que non pertencían á igrexa, e que non debía haber persecución entre eles mesmos.

22 Con todo, houbo entre eles moitos que empezaron a encherse de orgullo, e a contender acaloradamente cos seus adversarios, aínda ata golpearse; si, dábanse puñadas o un ao outro.

23 Isto aconteceu no segundo ano do goberno de Alma, e foi causa de moita aflición para a igrexa; si, foi a causa de moita tribulación nela.

24 Porque moitos deles endureceron os seus corazóns, e os seus nomes foron borrados, de modo que non os recordaron máis entre o pobo de Deus. E tamén moitos retiráronse de entre eles.

25 Agora ben, isto foi unha dura proba para os que se mantiveron constantes na fe; con todo, foron firmes e inamovibles en gardar os mandamentos de Deus, e soportaron pacientemente a persecución que se lles impuña.

26 E cando os sacerdotes deixaban o seu traballo para impartir a palabra de Deus aos do pobo, estes tamén deixaban os seus labores para oír a palabra de Deus. E despois que o sacerdote impartiulles a palabra de Deus, todos volvían dilixentemente aos seus labores; e o sacerdote non se consideraba mellor que os seus oíntes, porque o predicador non era de máis estima que o oínte, nin o mestre era mellor que o discípulo; e así todos eran iguais e todos traballaban, todo home segundo a súa forza.

27 E de conformidade co que tiña, todo home repartía dos seus bens aos pobres, e aos necesitados, e aos enfermos e aflixidos; e non usaban roupa custosa; no entanto, eran aseados e atractivos.

28 E así dispuxeron os asuntos da igrexa; e así empezaron novamente a ter continua paz, a pesar de todas as súas persecucións.

29 Agora ben, debido á estabilidade da igrexa, empezaron a enriquecerse en gran xeito, tendo en abundancia todas as cousas que necesitaban: unha abundancia de rabaños e mandas, e toda clase de animais cebados, e tamén unha abundancia de gran, e de ouro, e de prata e de obxectos preciosos en abundancia, e abundancia de seda e de liño de fino tecido, e de toda clase de boas teas sinxelas.

30 E así, nas súas prósperas circunstancias non desatendían a ningún que estivese espido, ou que estivese famento, ou sedento, ou enfermo, ou que non fose nutrido; e non puñan o corazón nas riquezas; por conseguinte, eran xenerosos con todos, ora anciáns, ora novos, escravos ou libres, homes ou mulleres, pertencesen ou non á igrexa, sen facer distinción de persoas, se estaban necesitadas.

31 E así prosperaron e chegaron a ser moito máis ricos que os que non pertencían á súa igrexa.

32 Porque os que non pertencían á súa igrexa entregábanse ás feiticerias, e á idolatría ou o lecer, e a chismes, envexas e contendas; vestían roupas custosas, enxalzábanse no orgullo dos seus propios ollos, perseguían, mentían, furtaban, roubaban e cometían fornicacións e asasinatos e toda clase de maldade; con todo, púñase en vigor a lei contra os transgresores ata onde era posible.

33 E sucedeu que por aplicárselles así a lei, cada un padecendo de acordo co que fixera, tranquilizáronse máis, e non se atreveron a cometer iniquidade algunha que se soubese, de modo que houbo moita paz entre o pobo de Nefi ata o quinto ano do goberno dos xuíces.

Capítulo 2[editar]

Amlici intenta facerse rei e rexéitao a voz do pobo-Os seus partidarios fano rei-Os amlicitas combaten contra os nefitas e son derrotados-Os lamanitas e os amlicitas unen as súas forzas e son vencidos-Alma mata a Amlici. Aproximadamente 87 a.C.

1 E aconteceu que ao principio do quinto ano do seu goberno, empezou a xurdir a contención entre o pobo, pois certo home chamado Amlici ?home moi astuto, si, versado na sabedoría do mundo, sendo da orde do home que asasinou a Xedeón coa espada, e que foi executado segundo a lei?

2 e este Amlici atraeuse a moitos coa súa astucia; si, a tantos que empezaron a ser moi fortes; e comezaron a esforzarse por establecer a Amlici como rei do pobo.

3 Agora ben, isto alarmou moito á xente da igrexa, e tamén a todos aqueles que non foran atraídos polas persuasións de Amlici; porque sabían que, segundo a súa lei, a voz do pobo debía instituír aquelas cousas.

4 Xa que logo, se Amlici chegase a gañarse a voz do pobo, dado que era un home perverso, privaríaos dos seus dereitos e privilexios da igrexa; porque a súa intención era destruír a igrexa de Deus.

5 E sucedeu que se reuniu o pobo por toda a terra, todo home segundo a súa opinión, xa fose a favor ou en contra de Amlici, en grupos separados, ocasionando moitas disputas e grandes contencións entre uns e outros.

6 E así se reuniron para expresar as súas opinións concernentes ao asunto; e presentáronas ante os xuíces.

7 E aconteceu que a voz do pobo resultou en contra de Amlici, de modo que non foi feito o seu rei.

8 Agora ben, isto causou moita alegría no corazón dos que estaban en contra del; pero Amlici incitou á ira a aqueles que estaban ao seu favor en contra dos que non o apoiaban.

9 E ocorreu que se reuniron e consagraron a Amlici para que fose o seu rei.

10 E cando Amlici foi nomeado o seu rei, mandoulles que tomasen as armas en contra dos seus irmáns; e fíxoo para subxugalos a el.

11 Agora ben, a xente de Amlici distinguíase co nome de Amlici, chamándose amlicitas; e os demais chamábanse nefitas ou o pobo de Deus.

12 Xa que logo, os nefitas estaban decatados do intento dos amlicitas, e, por conseguinte, preparáronse para enfrontarse a eles; si, armáronse con espadas e con cimitarras, con arcos e con frechas, con pedras e con fondas, e con todo xénero de armas de guerra de todas clases.

13 E así quedaron preparados para facer fronte aos amlicitas ao tempo da súa chegada. E nomeáronse capitáns, e capitáns maiores, e capitáns en xefe, segundo os seus números.

14 E aconteceu que Amlici armou aos seus homes con todo xénero de armas de guerra de todas clases; e tamén nomeou xefes e caudillos sobre a súa xente para que os conducisen á guerra contra os seus irmáns.

15 E sucedeu que os amlicitas chegaron ao cerro de Amnihu, que quedaba ao leste do río Sidón, o cal pasaba xunto á terra de Zaraenla, e alí empezaron a facer a guerra aos nefitas.

16 Agora ben, Alma, que era xuíz superior e gobernador do pobo de Nefi, foi coa súa xente, si, cos seus capitáns e capitáns en xefe, si, á cabeza dos seus exércitos, a combater aos amlicitas.

17 E empezaron a matar aos amlicitas sobre o cerro ao leste do Sidón. E os amlicitas contenderon contra os nefitas con gran vigor, ao grao que moitos dos nefitas caeron ante os amlicitas.

18 Con todo, o Señor fortaleceu a man dos nefitas, de modo que feriron aos amlicitas con tan grande mortaldade, que empezaron a fuxir diante deles.

19 E sucedeu que os nefitas perseguiron aos amlicitas todo ese día, e matáronos con tan grande estrago, que o número dos amlicitas mortos chegou a doce mil cincocentas trinta e dúas almas; e dos nefitas foron mortas seis mil cincocentas sesenta e dúas almas.

20 E acaeceu que cando Alma xa non puido perseguir máis aos amlicitas, fixo que a súa xente plantase as súas tendas no val de Xedeón, val que así se chamaba por Xedeón, a quen Nehor matou coa espada; e neste val os nefitas levantaron as súas tendas para pasar a noite.

21 E Alma enviou espías para que seguisen ao resto dos amlicitas, a fin de poder saber os seus plans e as súas conspiracións, para que por ese medio el gardásese deles, a fin de evitar que o seu pobo fose destruído.

22 E os que enviou a vixiar o campo dos amlicitas chamábanse Zeram, e Amnor, e Manti, e Limher; estes foron os que partiron cos seus homes para espiar o campo dos amlicitas.

23 E aconteceu que pola mañá retornaron ao campo dos nefitas con gran présa, asombrados en gran xeito, e cheos de moito temor, dicindo:

24 Velaquí, seguimos o campo dos amlicitas, e con gran asombro vimos a unha numerosa hoste de lamanitas na terra de Minón, máis aló da terra de Zaraenla, en dirección da terra de Nefi; e velaquí, os amlicitas uníronse a eles;

25 e caeron sobre os nosos irmáns nesa terra; e están fuxindo ante eles cos seus rabaños, e as súas esposas, e os seus nenos cara á nosa cidade; e a menos que nos deamos présa, apoderaranse da nosa cidade, e os nosos pais, e as nosas esposas e os nosos nenos serán mortos.

26 E aconteceu que os do pobo de Nefi alzaron as súas tendas e partiron do val de Xedeón cara á súa cidade, que era a cidade de Zaraenla.

27 E velaquí, mentres estaban cruzando o río Sidón, os lamanitas e os amlicitas, case tan numerosos como as areas do mar, caeron sobre eles para destruílos.

28 Con todo, a man do Señor fortaleceu aos nefitas, habéndolle eles rogado fervorosamente que os librase das mans dos seus inimigos; xa que logo, o Señor oíu o seu clamor e fortaleceunos, e os lamanitas e os amlicitas caeron ante eles.

29 E aconteceu que Alma loitou con Amlici cara a cara coa espada; e loitaron tenazmente un con outro.

30 E sucedeu que Alma, sendo un home de Deus e tendo moita fe, clamou, dicindo: ¡Ó Señor, ten misericordia e salva a miña vida a fin de que eu sexa un instrumento nas túas mans para salvar e preservar a este pobo!

31 E cando Alma houbo dito estas palabras, contendeu de novo contra Amlici; e a tal grao foi fortalecido, que matou a Amlici coa espada.

32 E tamén se bateu co rei dos lamanitas, pero o rei fuxiu de Alma, e enviou aos seus gardas para contender con el.

33 Mais Alma, cos seus gardas, combateu cos gardas do rei dos lamanitas ata que os matou e fíxoos retroceder.

34 E así despexou o terreo, ou máis ben a ribeira, que se achaba ao oeste do río Sidón, arroxando ás augas do Sidón os corpos dos lamanitas mortos, a fin de que o seu pobo tivese espazo para pasar e contender cos lamanitas e os amlicitas que se achaban ao lado occidental do río Sidón.

35 E aconteceu que cando todos houberon cruzado o río Sidón, os lamanitas e os amlicitas empezaron a fuxir diante deles, a pesar de ser tan numerosos que non podían ser contados.

36 E fuxiron diante dos nefitas cara ao deserto que se achaba ao oeste e ao norte, máis aló das fronteiras da terra; e os nefitas perseguíronos con vigor e matáronos.

37 Si, saíronlles por todas partes, e foron mortos e perseguidos, ata espallarlos polo oeste e polo norte, ata que chegaron ao deserto que se chamaba Hermounts; e era esa parte do ermo que estaba infestada de animais salvaxes e voraces.

38 E aconteceu que moitos morreron das súas feridas no deserto, e foron devorados por aqueles animais e tamén polos voitres do aire; e os seus ósos foron descubertos e amontoados sobre a terra.

Capítulo 3[editar]

Os amlicitas fixéronse unha marca, de acordo coas profecías-Os lamanitas foran maldichos pola súa rebelión-Os homes traen sobre si a súa propia maldición-Os nefitas derrotan a outro exército lamanita. Aproximadamente 87-86 a.C.

1 E sucedeu que os nefitas que non foron mortos polas armas de guerra, logo que houberon sepultado aos que pereceran ?e o número dos mortos non se contou por mor da magnitude do seu número? despois que houberon sepultado aos seus mortos, todos volvéronse ás súas terras e as súas casas, e ás súas esposas e aos seus fillos.

2 Agora ben, moitas mulleres e moitos nenos pereceran pola espada, así como gran cantidade dos seus rabaños e mandas; e tamén foron destruídos moitos dos seus campos de gran, pisoteados polas hostes de homes.

3 E cantos lamanitas e amlicitas pereceron sobre a ribeira do río Sidón foron arroxados nas augas do río; e velaquí, os seus ósos áchanse nas profundidades do mar, e son moitos.

4 E os amlicitas distinguíanse dos nefitas porque se marcaron con vermello a fronte, ao xeito dos lamanitas; con todo, non se raparon a cabeza como os lamanitas.

5 Pois estes rapábanse a cabeza; e andaban espidos, con excepción dunha faja de pel que cinguían ao redor dos seus lombos, e tamén o seu armadura que levaban cinguida ao redor deles, e os seus arcos, e as súas frechas, e as súas pedras e as súas fondas, etc.

6 E a pel dos lamanitas era escura, conforme ao sinal que foi posta sobre os seus pais, a cal foi unha maldición sobre eles por motivo do seu transgresión e a súa rebelión en contra dos seus irmáns Nefi, Xacob, Xosé e Sam, que foron homes xustos e santos.

7 E os seus irmáns intentaron destruílos; polo tanto, foron maldichos; e o Señor Deus puxo un sinal sobre eles, si, sobre Lamán e Lemuel, e tamén sobre os fillos de Ismael e nas mulleres ismaelitas.

8 E fíxose isto para distinguir á súa posteridade da posteridade dos seus irmáns, para que por ese medio o Señor Divos preservase ao seu pobo, a fin de que non se mesturasen nin cresen en tradicións incorrectas que causarían a súa destrución.

9 E aconteceu que quen mesturaba o seu semente coa dos lamanitas traía a mesma maldición sobre os seus descendentes.

10 Xa que logo, todo o que se deixaba desviar polos lamanitas recibía ese nome, e éralle posta un sinal.

11 E aconteceu que quen non crían nas tradicións dos lamanitas, senón que crían naqueles anais que foron traídos da terra de Xerusalén, así como nas tradicións dos seus pais, que eran correctas, e crían nos mandamentos de Deus e gardábanos, eran chamados os nefitas, ou o pobo de Nefi, desde entón en diante.

12 E son eles os que levaron os anais verdadeiros do seu pobo, e tamén do pobo dos lamanitas.

13 Agora volveremos outra vez aos amlicitas, porque tamén sobre eles foi posta un sinal; si, eles mesmos puxéronse o sinal; si, unha marca vermella sobre a fronte.

14 Deste xeito queda cumprida a palabra de Deus, porque estas son as palabras que el dixo a Nefi: Velaquí, maldixen aos lamanitas, e porei sobre eles un sinal para que eles e a súa posteridade queden separados de ti e da túa posteridade, desde hoxe en diante e para sempre, salvo que se arrepintan da súa iniquidade e vólvanse a min, para que eu teña misericordia deles.

15 E ademais: Porei un sinal sobre aquel que mesture o seu semente coa dos teus irmáns, para que sexan maldichos tamén.

16 E ademais: Porei un sinal sobre o que pelexe contra ti e a túa posteridade.

17 E digo tamén que quen se separe de ti, non se chamará máis a túa posteridade; e bendireiche a ti, e ao que for chamado a túa descendencia, desde hoxe en diante e para sempre; e estas foron as promesas do Señor a Nefi e á súa posteridade.

18 Agora ben, os amlicitas non sabían que estaban cumprindo as palabras de Deus cando empezaron a marcarse a fronte; con todo, rebeláronse abertamente contra Deus; xa que logo, foi mester que a maldición caese sobre eles.

19 Agora ben, quixese que entendésedes que eles trouxeron sobre si mesmos a maldición; e de igual xeito todo home que é maldicho trae sobre si a súa propia condenación.

20 Aconteceu, pois, que non moitos días logo da batalla que emprenderon na terra de Zaraenla os lamanitas e amlicitas, outro exército lamanita viño sobre o pobo de Nefi, no mesmo lugar onde o primeiro exército bateuse cos amlicitas.

21 E sucedeu que se enviou un exército para botalos da súa terra. 22 E o propio Alma, por estar aflixido cunha ferida, non foi esta vez á batalla contra os lamanitas,

23 senón que enviou contra eles un numeroso exército, o cal subiu e matou a moitos dos lamanitas, e botou ao resto deles fose das fronteiras da súa terra.

24 E entón volveron outra vez e empezaron a establecer a paz na terra, sen ser molestados polos seus inimigos durante algún tempo.

25 Agora ben, todas estas cousas fixéronse, si, todas estas guerras e contendas comezaron e terminaron no quinto ano do goberno dos xuíces.

26 E nun ano milleiros e decenas de milleiros de almas foron enviadas ao mundo eterno, para recibir a súa recompensa conforme ás súas obras, xa fosen boas ou fosen malas; para recibir felicidade eterna ou miseria eterna, de acordo co espírito que quixeron obedecer, xa fose un espírito bo, xa malo.

27 Pois todo home recibe o seu salario daquel a quen quere obedecer, e isto segundo as palabras do espírito de profecía; xa que logo, sexa feito conforme á verdade. E así terminou o quinto ano do goberno dos xuíces.

Capítulo 4[editar]

Alma bautiza a miles de conversos-Xorde a iniquidade na Igrexa e o progreso desta diminúe-Nefíah é nomeado xuíz superior-Alma, en calidade de sumo sacerdote, dedícase ao ministerio. Aproximadamente 86-83 a.C.

1 E sucedeu que no sexto ano do goberno dos xuíces sobre o pobo de Nefi, non houbo contencións nin guerras na terra de Zaraenla.

2 Mais o pobo estaba aflixido, si, sumamente aflixido pola perda dos seus irmáns, e tamén pola perda dos seus rabaños e mandas, e pola perda dos seus campos de gran que os lamanitas habían pisoteado e destruído.

3 E eran tan grandes as súas aflicións, que non había quen non tivese motivo para lamentarse; e crían que eran os xuízos de Deus enviados sobre eles por mor das súas iniquidades e as súas abominacións; por conseguinte, espertouse neles o recordo do seu deber.

4 E empezaron a establecer a igrexa máis completamente; si, e moitos foron bautizados nas augas de Sidón e uníronse á igrexa de Deus; si, bautizounos Alma, a quen o seu pai, Alma, consagrara sumo sacerdote do pobo da igrexa.

5 E sucedeu que no ano sétimo do goberno dos xuíces houbo unhas tres mil cincocentas almas que se uniron á igrexa de Deus e bautizáronse. E así terminou o sétimo ano do goberno dos xuíces sobre o pobo de Nefi; e houbo continua paz todo ese tempo.

6 E aconteceu que no ano oitavo do goberno dos xuíces, os da igrexa empezaron a encherse de orgullo por motivo das súas grandes riquezas, e as súas delicadas sedas, e os seus liños de tecidos finos, e por motivo dos seus moitos rabaños e mandas, e o seu ouro e a súa prata, e toda clase de obxectos preciosos que obtiveran pola súa industria; e en todas estas cousas se engrandeceron no orgullo dos seus ollos, porque empezaron a usar vestidos moi custosos.

7 Agora ben, isto foi causa de moita aflición para Alma, si, e para moitos dos que el consagrara para ser mestres, sacerdotes e élderes na igrexa; si, moitos deles sentíronse aflixidos en extremo pola iniquidade que viron que xurdira entre os do seu pobo.

8 Porque viron e observaron con gran dor que os do pobo da igrexa empezaban a enxalzarse no orgullo dos seus ollos, e a fixar os seus corazóns nas riquezas e nas cousas vas do mundo, de modo que empezaron a desprezarse uns a outros, e a perseguir a aqueles que non crían conforme á propia vontade e pracer deles.

9 E así, neste oitavo ano do goberno dos xuíces, empezou a haber grandes contencións entre os da igrexa; si, había envexas e conflitos, malicia, persecución e orgullo, aínda excedendo ao orgullo daqueles que non pertencían á igrexa de Deus.

10 E así terminou o ano oitavo do goberno dos xuíces; e a iniquidade dos da igrexa foi un gran tropezo para os que non pertencían a ela; e así a igrexa empezou a deterse no seu progreso.

11 E sucedeu que ao principio do ano nono, Alma viu a iniquidade da igrexa, e tamén viu que o exemplo da igrexa empezaba a conducir aos que eran incrédulos dunha iniquidade a outra, causando con iso a destrución do pobo.

12 Si, viu unha desigualdade moi grande entre o pobo, algúns que se enxalzaban no seu orgullo, desprezando a outros, volvendo as costas ao necesitado e ao espido, e a aqueles que tiñan fame, e aos que tiñan sede, e aos que estaban enfermos e aflixidos.

13 Agora ben, isto foi un gran motivo de lamentacións entre o pobo, mentres que outros se humillaban, socorrendo aos que necesitaban o seu socorro, a saber, repartindo dos seus bens ao pobre e ao necesitado, dando para comer ao famento e sufrindo toda clase de aflicións por causa de Cristo, quen había de vir segundo o espírito de profecía,

14 esperando anhelosamente ese día, retendo dese modo a remisión dos seus pecados; enchéndose de gran alegría por mor da resurrección dos mortos, de acordo coa vontade e o poder e a liberación de Xesucristo das ligaduras da morte.

15 E agora ben, aconteceu que Alma, habendo visto as aflicións dos humildes discípulos de Deus e as persecucións que sobre eles amontoaba o resto do seu pobo, e vendo toda a súa desigualdade, comezou a aflixirse en extremo; con todo, non lle faltou o Espírito do Señor.

16 E escolleu a un home sabio de entre os élderes da igrexa, e o facultou, segundo a voz do pobo, para que tivese o poder de decretar leis, de conformidade coas que se deron, e polas en vigor conforme á iniquidade e os crimes do pobo.

17 E este home chamábase Nefía, e foi nomeado xuíz superior; e ocupou o asento xudicial para xulgar e gobernar ao pobo.

18 Agora ben, Alma non lle concedeu o oficio de ser sumo sacerdote sobre a igrexa, senón que retivo o oficio de sumo sacerdote para si; mais entregou a Nefía o asento xudicial.

19 E fixo isto para poder saír el mesmo entre os do seu pobo, ou sexa, entre o pobo de Nefi, a fin de predicarlles a palabra de Deus para espertar neles o recordo dos seus deberes, e para abater, por medio da palabra de Deus, todo o orgullo e as artimañas, e todas as contencións que había entre o seu pobo, porque non viu outro xeito de rescatalos senón coa forza dun testemuño puro en contra deles.

20 E así, a principios do ano nono do goberno dos xuíces sobre o pobo de Nefi, Alma entregou o asento xudicial a Nefía, e concretouse completamente ao sumo sacerdocio da santa orde de Deus, e a dar testemuño da palabra, de acordo co espírito de revelación e profecía.

As palabras que Alma, o Sumo Sacerdote segundo a santa orde de Deus, proclamou ao pobo nas súas cidades e aldeas por todo o país. Comprende o capítulo 5.

Capítulo 5[editar]

Para lograr a salvación, os homes deben arrepentirse e gardar os mandamentos, nacer de novo, purificar os seus vestidos mediante o sangue de Cristo, ser humildes, desposuírse do orgullo e da envexa, e facer as obras de rectitude-O Bo Pastor chama ao seu pobo-Os que fan obras malas son fillos do diaño-Alma testifica da veracidade da súa doutrina e manda aos homes que se arrepintan-Os nomes dos xustos serán escritos no libro da vida. Aproximadamente 83 a.C.

1 Aconteceu, pois, que Alma empezou a proclamar a palabra de Deus ao pobo, primeiro na terra de Zaraenla, e desde alí por toda a terra.

2 E estas son as palabras que, segundo o seu propio rexistro, falou ao pobo da igrexa que se achaba establecida na cidade de Zaraenla, dicindo:

3 Eu, Alma, habendo sido consagrado polo meu pai Alma para ser sumo sacerdote sobre a igrexa de Deus, xa que el tiña o poder e a autoridade de Deus para facer estas cousas, velaquí, dígovos que el empezou a establecer unha igrexa na terra que se achaba nas fronteiras de Nefi; si, a terra que era chamada a terra de Mormón; si, e bautizou aos seus irmáns nas augas de Mormón.

4 E velaquí, dígovos que foron librados das mans do pobo do rei Noé pola misericordia e o poder de Deus.

5 E logo disto, velaquí, foron reducidos á servidume pola man dos lamanitas no deserto; si, dígovos que se achaban no cativerio, e novamente o Señor librounos da servidume polo poder da súa palabra; e tróuxollenos a esta terra, e aquí empezamos a establecer a igrexa de Deus por toda esta terra tamén.

6 E agora, velaquí dígovos, irmáns meus, vós os que pertencedes a esta igrexa, retivestes suficientemente na memoria o cativerio dos vosos pais? Si, e retivestes suficientemente na memoria a misericordia e longanimidade de Deus para con eles? E ademais, retivestes suficientemente na memoria que el rescatou as súas almas do inferno?

7 Velaquí, el cambiou os seus corazóns; si, espertounos dun profundo soño, e espertaron en canto a Deus. Velaquí, achábanse no medio da escuridade; no entanto, a luz da sempiterna palabra iluminou as súas almas; si, tíñanos cinguidos as ligaduras da morte e as cadeas do inferno, e esperábaos unha eterna destrución.

8 E pregúntovos agora, irmáns meus: Foron destruídos? Velaquí, dígovos que non; non o foron.

9 E pregúntovos tamén: Foron quebrantadas as ligaduras da morte, e desatadas as cadeas do inferno que os tiñan atados? Dígovos que si; foron desatadas, e as súas almas ensancháronse, e cantaron do amor que redime. E dígovos que son salvos.

10 E pregúntovos agora: Segundo que condicións son salvos? Si, en que se fundaban para esperar a salvación? Por que motivo foron librados das ligaduras da morte, si, e das cadeas do inferno tamén?

11 Velaquí, pódovolo dicir. Non creu o meu pai Alma nas palabras que se declararon por boca de Abinadí? E non foi el un santo profeta? Non falou as palabras de Deus, e creunas o meu pai Alma?

12 E segundo a súa fe, realizouse un gran cambio no seu corazón. Velaquí, dígovos que todo isto é verdade.

13 E velaquí, el predicou a palabra aos vosos pais, e nos seus corazóns tamén se efectuou un gran cambio; e humilláronse, e puxeron a súa confianza no Deus verdadeiro e vivente. E velaquí, foron fieis ata o fin; xa que logo, foron salvos.

14 E agora pregúntovos, irmáns meus da igrexa: nacestes espiritualmente de Deus? recibistes a súa imaxe nos vosos rostros? experimentastes este gran cambio nos vosos corazóns?

15 Exercedes a fe na redención daquel que vos creou? Mirades cara a adiante co ollo da fe e vedes este corpo mortal levantado en inmortalidade, e esta corrupción levantada en incorrupción, para presentarvos ante Deus e ser xulgados de acordo coas obras que se fixeron no corpo mortal?

16 Dígovos: Podedes imaxinarvos oír a voz do Señor naquel día, dicíndovos: Vide a min, benditos, porque, velaquí, as vosas obras foron obras de rectitude sobre a face da terra?

17 Ou supondes que poderedes mentir ao Señor naquel día, e dicir: Señor, as nosas obras foron xustas sobre a face da terra; e que entón el vos salvará?

18 Ou pola contra, podedes imaxinarvos levados ante o tribunal de Deus coas vosas almas cheas de culpa e remordemento, tendo un recordo de toda a vosa culpa; si, un recordo perfecto de todas as vosas iniquidades; si, un recordo de desafiar os mandamentos de Deus?

19 Dígovos: Poderedes mirar a Deus naquel día cun corazón puro e mans limpas? Poderedes alzar a vista, tendo a imaxe de Deus gravada nos vosos aspectos?

20 Dígovos: Podedes pensar en ser salvos cando vos sometestes para quedar suxeitos ao diaño?

21 Dígovos que naquel día saberedes que non podedes ser salvos; porque ninguén pode ser salvo a menos que os seus vestidos sexan lavados ata quedar brancos; si, os seus vestidos deben ser purificados ata quedar limpos de toda mancha, mediante o sangue daquel de quen os nosos pais falaron, o cal haberá de vir para redimir ao seu pobo dos seus pecados.

22 E pregúntovos agora, irmáns meus: Como se sentirá calquera de vós, se comparecedes ante o tribunal de Deus, cos vosos vestidos manchados de sangue e de toda clase de inmundicia? Velaquí, que testificarán todas estas cousas contra vós?

23 Velaquí, non testificarán que sodes asasinos, si, e tamén que sodes culpables de todo xénero de iniquidades?

24 Velaquí, irmáns meus, supondes que semellante ser poida ter un lugar onde sentar no reino de Deus, con Abrahán, con Isaac, e con Xacob, e tamén todos os santos profetas, cuxos vestidos están limpos e áchanse sen mancha, puros e brancos?

25 Dígovos que non; e a menos que fagades ao noso Creador embusteiro desde o principio, ou pensedes que mentiu desde o principio, non podedes supor que tales seres poidan achar lugar no reino dos ceos; senón que serán botados fóra, porque son fillos do reino do diaño.

26 E agora dígovos, irmáns meus, se experimentastes un cambio no corazón, e se sentistes o desexo de cantar a canción do amor que redime, quixese preguntarvos: Podedes sentir isto agora?

27 camiñastes, conservándovos irreprensibles diante de Divos? Se vos tocase morrer neste momento, poderiades dicir, dentro de vós, que fostes suficientemente humildes? que os vosos vestidos foron lavados e blanqueados mediante o sangue de Cristo, que virá para redimir ao seu pobo dos seus pecados?

28 Velaquí, achádesvos desposuídos do orgullo? Se non, eu dígovos que non estades preparados para comparecer ante Deus. Velaquí, debedes disporvos prontamente; porque o reino dos ceos pronto se achega, e o que non estea preparado non terá vida eterna.

29 Velaquí, digo: Hai entre vós quen non estea desposuído da envexa? Dígovos que este non está preparado; e quixese que se preparase pronto, porque a hora está cerca, e non sabe cando chegará o momento; porque tal persoa non se acha sen culpa.

30 E ademais, dígovos: Hai entre vós quen se burle do seu irmán, ou que acumule persecucións sobre el?

31 ¡Ai de tal persoa, porque non está preparada; e o tempo está cerca en que debe arrepentirse, ou non pode ser salva!

32 Si, ¡ai de todos vós, obradores de iniquidade! ¡Arrepentídevos, arrepentídevos, porque o Señor Deus díxoo!

33 Velaquí, el invita a todos os homes, pois a todos eles esténdense os brazos de misericordia, e el di: Arrepentídevos, e recibireivos.

34 Si, di el: Vide a min, e participaredes do froito da árbore da vida; si, comeredes e beberedes libremente do pan e das augas da vida;

35 si, vide a min e facede obras de rectitude, e non seredes tallados e arroxados ao lume.

36 Porque velaquí, o tempo está cerca en que todo aquel que non der bo froito, ou sexa, o que non fixer as obras de rectitude, terá razón para gritar e lamentarse.

37 ¡Ó obradores de iniquidade, vós que vos habedes engreído coas vaidades do mundo, vós que declarastes coñecer as sendas da rectitude, e, con todo, habédesvos descarriado como ovellas sen pastor, non obstante que un pastor chamouvos, e estavos chamando aínda, pero vós non queredes escoitar a súa voz!

38 Velaquí, dígovos que o bo pastor chámavos; si, e chámavos no seu propio nome, o cal é o nome de Cristo; e se non queredes dar oídos á voz do bo pastor, ao nome polo cal sodes chamados, velaquí, non sodes as ovellas do bo pastor.

39 E se non sodes as ovellas do bo pastor, de que rabaño sodes? Velaquí, dígovos que o diaño é o voso pastor, e vós sodes do seu rabaño; e agora ben, quen pode negalo? Velaquí, dígovos que quen nega isto é un embusteiro e fillo do diaño.

40 Porque vos digo que todo o que é bo vén de Deus; e todo o que é malo, do diaño procede.

41 Polo tanto, se un home fai boas obras, el escoita a voz do bo pastor e ségueo; pero o que fai malas obras, este convértese en fillo do diaño, porque escoita a súa voz e ségueo.

42 E o que fai isto terá que recibir del o seu salario; por conseguinte, recibe como o seu salario a morte, en canto ás cousas que pertencen á rectitude, xa que está morto a toda boa obra.

43 E agora ben, irmáns meus, quixese que me escoitásedes, porque falo coa forza da miña alma; porque, velaquí, faleivos claramente de modo que non podedes errar, ou sexa, falei segundo os mandamentos de Deus.

44 Porque son chamado para falar deste xeito, segundo a santa orde de Deus que está en Cristo Xesús; si, mándalleme que me levante e testifique a este pobo as cousas que falaron os nosos pais concernentes ao que está por vir.

45 E isto non é todo. Non supondes que sei destas cousas eu mesmo? Velaquí, testifícovos que eu se que estas cousas de que falei son verdadeiras. E como supondes que eu sei da súa certeza?

46 Velaquí, dígovos que o Santo Espírito de Deus faimas saber. Velaquí, hei ayunado e orado moitos días para poder saber estas cousas por min mesmo. E agora sei por min mesmo que son verdadeiras; porque o Señor Deus manifestoumas polo seu Santo Espírito; e este é o espírito de revelación que está en min.

47 E ademais, dígovos que así se me revelou, que as palabras que os nosos pais falaron son verdadeiras, aínda de conformidade co espírito de profecía que en min se acha, o cal tamén é pola manifestación do Espírito de Deus.

48 Dígovos eu que sei por min mesmo, que canto vos diga concernente ao que ha de vir é verdade; e dígovos que se que Xesucristo virá; si, o Fillo, o Unixénito do Pai, cheo de graza, de misericordia e de verdade. E velaquí, el é o que vén quitar os pecados do mundo, si, os pecados de todo home que crea firmemente no seu nome.

49 E agora dígovos que este é a orde segundo o cal son chamado, si, para predicar aos meus amados irmáns, si, e a todo o que mora sobre a terra; si, a predicar a todos, ora anciáns ou novos, ora escravos ou libres; si, dígovos, aos de idade avanzada e tamén aos de idade mediana e á nova xeración; si, para declararlles que deben arrepentirse e nacer de novo.

50 Si, o Espírito así di: Arrepentídevos todos vós, extremos da terra, porque o reino dos ceos está cerca; si, o Fillo de Deus vén na súa gloria, na súa forza, maxestade, poder e dominio. Si, amados irmáns meus, dígovos que o Espírito di: Velaquí a gloria do Rei de toda a terra; e tamén o Rei do ceo brillará moi pronto entre todos os fillos dos homes.

51 E dime tamén o Espírito, si, clámame con voz potente, dicindo: Ve e dei aos deste pobo: Arrepentídevos, porque a menos que vos arrepintades, de ningún modo poderedes herdar o reino dos ceos.

52 E ademais, dígovos que o Espírito declara: Velaquí, o machada está posta á raíz da árbore; polo tanto, todo árbore que non produza bo froito, será tallado e botado ao lume; si, un lume que non pode ser consumido, un lume inextinguible. Velaquí, e tede presente, o Santo díxoo.

53 E agora dígovos, amados irmáns meus: Podedes resistir estas palabras? Si, podedes refugar estas cousas e hollar cos pés ao Santo de Israel? Si, podedes inflarvos co orgullo dos vosos corazóns? Si, persistiredes aínda en usar roupas custosas e en pór os vosos corazóns nas vaidades do mundo, nas vosas riquezas?

54 Si, persistiredes en supor que uns sodes mellores que outros? Si, persistiredes en perseguir aos vosos irmáns que se humillan e camiñan segundo a santa orde de Deus, en virtude do cal entraron nesta igrexa ?habendo sido santificados polo Santo Espírito? e fan obras dignas de arrepentimento?

55 Si, persistiredes en volver as vosas costas ao pobre e ao necesitado, e en negarlles os vosos bens?

56 E para rematar, a todos vós que queredes persistir na vosa iniquidade, dígovos que estes son os que serán tallados e arroxados ao lume, a menos que se arrepintan prontamente.

57 E a todos vós que desexades seguir a voz do bo pastor, agora dígovos: Saíde de entre os inicuos, e conservádevos aparte, e non toquedes as súas cousas inmundas; pois velaquí, os seus nomes serán borrados, a fin de que os nomes dos inicuos non sexan contados entre os nomes dos xustos, para que se cumpra a palabra de Deus, que di: Os nomes dos inicuos non serán mesturados cos nomes dos do meu pobo;

58 porque os nomes dos xustos serán escritos no libro da vida, e a eles concedereilles unha herdanza á miña destra. E agora ben, irmáns meus, que tedes que dicir en contra disto? Dígovos que se falades en contra diso, nada importa; porque a palabra de Deus debe cumprirse.

59 Pois, que pastor hai entre vós que, tendo moitas ovellas, non as vixía para que non entren os lobos e devoren o seu rabaño? E velaquí, se un lobo entra no medio do seu rabaño, non o bota fóra? Si, e para rematar, se pode destruílo, farao.

60 E agora dígovos que o bo pastor chámavos; e se escoitades a súa voz, conduciravos ao seu curro e seredes as súas ovellas; e el mándavos que non deixedes entrar ningún lobo rapaz entre vós, para que non sexades destruídos.

61 E agora ben, eu, Alma, mándovos, coas palabras daquel que me mandou a min, que vos esforcedes por cumprir coas palabras que vos falei.

62 Fálovos por vía de mandamento a vós que pertencedes á igrexa; e por vía de invitación fálovos aos que non pertencedes a ela, dicindo: Vide e bautizádevos para arrepentimento, a fin de que tamén participedes do froito da árbore da vida.

Capítulo 6[editar]

A Igrexa en Zaraenla se purifica e ponse en orde-Alma vai a Fédeno a predicar. Aproximadamente 83 a.C.

1 E sucedeu que despois que houbo concluído de falar aos da igrexa establecida na cidade de Zaraenla, Alma ordenou sacerdotes e élderes pola imposición das súas mans, segundo a orde de Deus, para presidir a igrexa e velar por ela.

2 E aconteceu que dos que non pertencían á igrexa, quen se arrepentían dos seus pecados, eran bautizados para arrepentimento e recibidos na igrexa.

3 E tamén sucedeu que aqueles que eran da igrexa e que non se arrepentiron das súas iniquidades nin se humillaron ante Deus ?refírome aos que se enxalzaron no orgullo dos seus corazóns? estes foron refugados, e os seus nomes foron borrados, de modo que non os contaban entre os dos xustos.

4 E así empezaron a establecer a orde da igrexa na cidade de Zaraenla.

5 Agora ben, quixese que entendésedes que a palabra de Deus era accesible a todos; que a ninguén se lle negaba o privilexio de congregarse para oír a palabra de Deus.

6 No entanto, mandouse aos fillos de Deus que se congregasen frecuentemente, e unísense en xaxún e fervente oración polo ben das almas daqueles que non coñecían a Deus.

7 E sucedeu que despois que houbo formulado estas regras, Alma retirouse deles, si, da igrexa que se achaba na cidade de Zaraenla, e cruzou á beira este de o río Sidón, ao val de Xedeón, onde se edificou unha cidade que se chamaba Xedeón, a cal achábase no val chamado Xedeón, o nome daquel a quen Nehor matou coa espada.

8 E Alma foi á igrexa que se achaba establecida no val de Xedeón, e empezou a declarar a palabra de Deus segundo a revelación da verdade da palabra que os seus pais falaran e de acordo co espírito de profecía que estaba nel, conforme ao testemuño de Xesucristo, o Fillo de Deus, que habería de vir para redimir ao seu pobo dos seus pecados, e de acordo coa santa orde mediante o cal Alma fora chamado. E así está escrito. Amén.


As palabras de Alma que, segundo os seus propios anais, dirixiu ao pobo de Xedeón. Comprende o capítulo 7.

Capítulo 7[editar]

Cristo nacerá de María-El soltará as ligaduras da morte e tomará sobre si os pecados do seu pobo-Aqueles que se arrepintan, bautícense e garden os mandamentos terán a vida eterna-A inmundicia non pode herdar o reino de Deus-Requírense a humildade, a fe, a esperanza e a caridade. Aproximadamente 83 a.C.

1 Velaquí, amados irmáns meus, xa que se me permitiu vir a vós, tratarei, xa que logo, de falarvos na miña linguaxe, si, pola miña propia boca, en vista de que é a primeira vez que vos falo coas palabras da miña boca, pois me vin totalmente limitado ao tribunal, con tantos asuntos que non puiden visitarvos antes.

2 E nin aínda nesta ocasión podería vir, se non fose que se deu o asento xudicial a outro para que goberne no meu lugar. E o Señor con gran misericordia concedeume que veña a vós.

3 E velaquí, vin con grandes esperanzas e con moito anhelo de achar que vos humillastes ante Deus e que continuarades suplicando a súa graza; de achar que estabades sen culpa ante el, e de non acharvos no terrible dilema en que estaban os vosos irmáns en Zaraenla.

4 Pero bendito sexa o nome de Deus, porque me deu a saber, si, concedeume o inmenso gozo de saber que novamente se achan fundados na senda da xustiza de Deus.

5 E confío en que, segundo o Espírito de Deus que está en min, tamén poida eu sentir gozo por causa de vós; no entanto, non desexo que o meu gozo por vós veña por mor de tantas aflicións e angustia que sentín polos irmáns de Zaraenla; porque velaquí, o meu gozo por causa deles vén logo de pasar por moita aflición e angustia.

6 Mais velaquí, confío en que non vos achedes nun estado de tanta incredulidade como o estaban os vosos irmáns; espero que non vos haxades envanecido co orgullo dos vosos corazóns; si, confío en que non poñades os vosos corazóns nas riquezas e as vaidades do mundo; si, confío en que non adoredes ídolos, senón que adoredes ao Deus verdadeiro e vivente, e que esperedes anhelosamente, cunha fe sempiterna, a remisión dos vosos pecados que ha de vir.

7 Pois velaquí, dígovos que moitas cousas han de vir; e velaquí, hai unha que é máis importante que todas as outras, pois velaquí, non está moi lonxe o día en que o Redentor viva e veña entre o seu pobo.

8 Velaquí, non digo que virá entre nós mentres estea morando no seu corpo terreal; pois velaquí, o Espírito non me dixo que tal sería o caso. Agora ben, con respecto a iso, non se; pero isto si se, que o Señor Deus ten poder para facer todas as cousas que van de conformidade coa súa palabra.

9 Mais velaquí, o Espírito díxome isto: Proclama a este pobo, dicindo: Arrepentídevos e preparade a vía do Señor, e andade polas súas sendas, que son rectas; porque velaquí, o reino dos ceos está cerca, e o Fillo de Deus vén sobre a face da terra.

10 E velaquí, nacerá de María, en Xerusalén, que é a terra dos nosos antepasados, e sendo ela virxe, un vaso precioso e escolleito, a quen se fará sombra e concibirá polo poder do Espírito Santo, dará a luz un fillo, si, aínda o Fillo de Deus.

11 E el sairá, sufrindo dores, aflicións e tentacións de todas clases; e isto para que se cumpra a palabra que di: Tomará sobre si as dores e as enfermidades do seu pobo.

12 E tomará sobre si a morte, para soltar as ligaduras da morte que suxeitan ao seu pobo; e as súas enfermidades tomará el sobre si, para que as súas entrañas sexan cheas de misericordia, segundo a carne, a fin de que segundo a carne saiba como socorrer aos do seu pobo, de acordo coas enfermidades deles.

13 Agora ben, o Espírito sabe todas as cousas; con todo, o Fillo de Deus padece segundo a carne, a fin de tomar sobre si os pecados do seu pobo, para borrar os seus transgresións segundo o poder da súa redención; e velaquí, este é o testemuño que hai en min.

14 Agora dígovos que debedes arrepentirvos e nacer de novo; pois o Espírito di que se non nacedes outra vez, non podedes herdar o reino dos ceos. Vide, pois, e sede bautizados para arrepentimento, a fin de que sexades lavados dos vosos pecados, para que teñades fe no Cordeiro de Deus, que quita os pecados do mundo, que é poderoso para salvar e para limpar de toda iniquidade.

15 Si, dígovos, vide e non temades, e refugade todo pecado, pecado que facilmente vos envolve, que vos liga ata a destrución; si, vide e adiantádevos, e manifestade ao voso Deus que estades dispostos a arrepentirvos dos vosos pecados e a concertar un convenio con el de gardar os seus mandamentos, e testificar hoxe, indo ás augas do bautismo.

16 E o que fixer isto e gardar os mandamentos de Deus de alí en diante, acordarase que lle digo, si, acordarase que lle dixen, segundo o testemuño do Santo Espírito que testifica en min, que terá a vida eterna.

17 E agora ben, amados irmáns meus, credes estas cousas? Velaquí, dígovos que si, eu se que as credes; e a forma en que eu se que as credes é pola manifestación do Espírito que hai en min. E agora, por motivo de que a vosa fe é grande nisto, si, concernente ao que vos falei, grande é o meu gozo.

18 Porque como vos dixen desde o principio, desexaba moito que non estivésedes no estado de dilema semellante aos vosos irmáns; e achei que se realizaron os meus desexos.

19 Porque percibo que andades polas sendas da rectitude. Vexo que vos achades no camiño que conduce ao reino de Deus; si, percibo que estades endereitando as súas sendas.

20 Vexo que se vos fixo saber, polo testemuño da súa palabra, que el non pode andar en sendas tortuosas; nin se desvía daquilo que dixo; nin hai nel sombra de apartarse da dereita á esquerda, ou do ben ao mal; xa que logo, o seu curso é un xiro eterno.

21 E el non habita en templos impuros; e nin a sucidade nin cousa inmunda algunha poden ser recibidas no reino de Deus; xa que logo, dígovos que virá o tempo, si, e será no último día, en que o que sexa inmundo permanecerá na súa inmundicia.

22 E agora ben, os meus queridos irmáns, díxenvos estas cousas a fin de espertar en vós o sentido do voso deber para con Deus, para que andedes sen culpa diante del, para que camiñedes segundo a santa orde de Deus, conforme ao cal recibíullevos.

23 E agora quixese que fósedes humildes, que fósedes sumisos e dóciles; fáciles de persuadir; cheos de paciencia e longanimidad; sendo moderados en todas as cousas; sendo diligentes en gardar os mandamentos de Deus en todo momento; pedindo as cousas que necesitedes, tanto espirituais como temporais; sempre dando grazas a deus polas cousas que recibides.

24 E mirade que teñades fe, esperanza e caridade, e entón sempre abundaredes en boas obras.

25 E o Señor bendígavos e garde os vosos vestidos sen mancha, para que ao fin sexades levados para sentarvos no reino dos ceos con Abraham, Isaac e Xacob, e os santos profetas que existiron desde o principio do mundo, para xamais saír, conservando os vosos vestidos sen mancha, así como os deles están sen mancha.

26 E agora ben, amados irmáns meus, faleivos estas palabras de acordo co Espírito que testifica dentro de min, e a miña alma se alegra en extremo por motivo da suma dilixencia e coidado con que atendestes á miña palabra.

27 E agora ben, repouse sobre vós a paz de Deus, e sobre as vosas casas e terras, e sobre os vosos rabaños e mandas e todo canto posuades, sobre as vosas mulleres e os vosos fillos, segundo a vosa fe e boas obras, desde agora en diante e para sempre. E así dixen. Amen.

Capítulo 8[editar]

Alma predica e bautiza en Melek-É rexeitado en Ammoníah e parte de alí-Un anxo mándalle que volva e proclame o arrepentimento ao pobo-Amulek recíbeo e os dous predican en Ammoníah. Aproximadamente 82 a.C.

1 E sucedeu que Alma retornou da terra de Gedeón, logo de ensinar ao pobo de Gedeón moitas cousas que non poden ser escritas, habendo establecido alí a orde da igrexa, como o fixo anteriormente na terra de Zarahemla, si, volveu á súa propia casa en Zarahemla, para descansar das obras que efectuara.

2 E así terminou o ano nono do goberno dos xuíces sobre o pobo de Nefi.

3 E ocorreu que a principios do décimo ano do goberno dos xuíces sobre o pobo de Nefi, Alma saíu de alí e viaxou á terra de Melek, ao oeste do río Sidón, preto das fronteiras do deserto.

4 E empezou a ensinar ao pobo na terra de Melek de conformidade coa santa orde de Deus, por medio do cal fora chamado; e empezou a ensinar ao pobo por toda a terra de Melek.

5 E sucedeu que veu a el a xente de todos os contornos da terra que estaba ao lado do deserto. E bautizáronse por toda a terra;

6 de modo que cando houbo concluído a súa obra en Melek, foise de alí e viaxou tres días cara ao norte da terra de Melek; e chegou a unha cidade que se chamaba Ammoníah.

7 Agora ben, entre o pobo de Nefi era costume dar ás súas terras, cidades e aldeas, si, a todas as súas pequenas aldeas, o nome do seu primeiro posuidor; e así foi coa terra de Ammoníah.

8 E ocorreu que cando houbo chegado á cidade de Ammoníah, Alma empezou a predicarlles a palabra de Deus.

9 Pero Satanás apoderouse en sumo grao do corazón dos habitantes da cidade de Ammoníah; polo tanto, non quixeron escoitar as palabras de Alma.

10 No entanto, Alma esforzouse moito no espírito, implorando a Deus en fervente oración que derramase o seu Espírito sobre o pobo que se achaba na cidade; e que tamén lle concedese bautizalos para arrepentimento.

11 Con todo, endureceron os seus corazóns, e dixéronlle: Velaquí, sabemos que es Alma; e sabemos que es sumo sacerdote da igrexa que estableciches en moitas partes da terra, segundo a vosa tradición; pero nós non somos da túa igrexa, e non cremos en tan insensatas tradicións.

12 E agora sabemos que por non ser da túa igrexa, ti non tes ningunha autoridade sobre nós; e ti entregaches o asento xudicial a Nefíah, de modo que non es o noso xuíz superior.

13 Agora ben, cando o pobo houbo dito isto e resistido todas as súas palabras, e hóuboo ultrajado, e chuspido sobre el, e feito que fose botado da súa cidade, el partiu de alí e dirixiuse cara á cidade chamada Aarón.

14 E aconteceu que mentres viaxaba cara a alá, angustiado pola aflición, pasando por moita tribulación e angustia na alma por causa da iniquidade da xente que se achaba na cidade de Ammoníah, sucedeu que mentres angustiaba a Alma esta aflición, velaquí, aparecéuselle un anxo do Señor, dicindo:

15 Bendito es, Alma; xa que logo, levanta a cabeza e regocíjate, pois tes moito por que alegrarche; pois fuches fiel en gardar os mandamentos de Deus, desde a ocasión en que recibiches del a túa primeira mensaxe. Velaquí, eu son quen cho comuniquei.

16 E velaquí, son enviado para mandarche que volvas á cidade de Ammoníah e prediques outra vez aos habitantes desa cidade; si, predícalles. Si, dilles que a menos que se arrepintan, o Señor Deus destruiraos.

17 Pois velaquí, agora mesmo están proxectando destruír a liberdade do teu pobo (pois así di o Señor), cousa que é contraria aos estatutos e xuízos e mandamentos que el deu ao seu pobo.

18 E aconteceu que despois que houbo recibido a súa mensaxe do anxo do Señor, Alma volveuse prestamente á terra de Ammoníah. E entrou na cidade por outro camiño; si, polo que queda ao sur da cidade de Ammoníah.

19 E tivo fame ao entrar na cidade, e dixo a un home: Queres dar algo para comer a un humilde servo de Deus?

20 E díxolle o home: Son nefita, e sei que es un santo profeta de Deus, porque ti es o home de quen un anxo dixo nunha visión: Ti recibirálo. Xa que logo, ven comigo á miña casa, e dareiche do meu alimento; e sei que serás unha bendición para min e para a miña casa.

21 E sucedeu que este home recibiuno na súa casa; e chamábase Amulek; e trouxo pan e carne e púxoos diante de Alma.

22 E ocorreu que Alma comeu pan e quedou satisfeito; e bendixo a Amulek e á súa casa, e deu grazas a deus.

23 E despois que houbo comido e quedado satisfeito, dixo a Amulek: Son Alma, e son o sumo sacerdote da igrexa de Deus en toda esta terra.

24 E velaquí, fun chamado para predicar a palabra de Deus entre todo este pobo, de acordo co espírito de revelación e profecía; e estiven nesta terra, e non quixeron recibirme, senón que me botaron fose e estaba a piques de volver as costas a esta terra para sempre.

25 Mais velaquí, mandóulleme que volva outra vez e profetice a este pobo; si, e que testifique en contra deles concernente ás súas iniquidades.

26 E agora ben, Amulek, bendito es ti porque me alimentaches e hospedado; porque tiña fame, pois había ayunado moitos días.

27 E Alma permaneceu moitos días con Amulek, antes de empezar a predicar ao pobo.

28 E sucedeu que o pobo se envileció aínda máis nas súas iniquidades.

29 E chegou a palabra a Alma, dicindo: Ve; e tamén dei ao meu servo Amulek que salga e profetice a este pobo, dicindo: Arrepentídevos, porque así di o Señor: A menos que vos arrepintades, visitarei a este pobo na miña ira; si, e non desviarei a miña furiosa ira.

30 E saíu Alma, e tamén Amulek, entre o pobo para declararlle as palabras de Deus; e foron cheos do Espírito Santo.

31 E foilles dado tal poder, que non puideron ser encerrados en calabozos, nin foi posible que home algún os matase; con todo, non exerceron o seu poder senón ata que foron atados con cordas e botados no cárcere. E fíxose así para que o Señor manifestase o seu poder neles.

32 E sucedeu que saíron e empezaron a predicar e a profetizar ao pobo, de acordo co espírito e o poder que o Señor deulles.


As palabras de Alma e tamén as palabras de Amulek, que se declararon ao pobo que se achaba na terra de Ammoníah. Ademais, son encarcerados e librados polo milagroso poder de Deus que estaba neles, segundo os anais de Alma. Comprende os capítulos 9 ao 14 inclusive.

Capítulo 9[editar]

Alma manda ao pobo de Ammoníah que se arrepinta-O Señor será misericordioso para cos lamanitas nos últimos días-Se os nefitas abandonan a luz, serán destruídos polos lamanitas-O Fillo de Deus vén pronto-El redimirá a aqueles que se arrepintan, bautícense e teñan fe no seu nome. Aproximadamente 82 a.C.

1 E ademais, eu, Alma, habéndome mandado Deus que tomase a Amulek e fóra e predicase de novo a este pobo, ou sexa, o pobo que vivía na cidade de Ammoníah, sucedeu que ao empezar eu a predicarlles, eles comezaron a contender comigo dicindo:

2 Quen es ti? Suposche que imos crer no testemuño dun home, aínda que nos predicase que a terra ía deixar de ser?

3 Mais non entendían as palabras que falaban; pois non sabían que a terra ía deixar de ser.

4 E tamén dixeron: Non creremos nas túas palabras, aínda que profetices que esta gran cidade ha de ser destruída nun día.

5 Agora ben, eles non sabían que Divos podía facer tan marabillosas obras, porque eran xente de corazón empedernido e dura cerviz.

6 E dixeron: Quen é Deus, que non envía a este pobo máis autoridade que a dun home para declararlle a verdade de cousas tan grandes e marabillosas?

7 E avanzaron para asirme, mais velaquí, non o fixeron. E enfronteinos con intrepidez para declararlles, si, testifiqueilles osadamente, dicindo:

8 Velaquí, ¡oh xeración malvada e perversa, como vos esquecestes da tradición dos vosos pais! Si, ¡que pronto vos esquecestes dos mandamentos de Deus!

9 Non vos acordades que o noso pai Lehi foi traído de Xerusalén pola man de Deus? Non vos acordades que el guiou a todos a través do deserto?

10 E esquecestes axiña que cantas veces el librou aos nosos pais das mans dos seus inimigos, e preservounos de ser destruídos, si, polas mans dos seus propios irmáns?

11 Si, e de non ser polo seu incomparable poder, e o seu misericordia, e o seu longanimidad para connosco, inevitablemente seriamos varridos da face da terra moito antes desta época, e quizá seriamos condenados a un estado de interminable miseria e angustia.

12 Velaquí, agora dígovos que el vos manda que vos arrepintades; e a menos que vos arrepintades, de ningún modo poderedes herdar o reino de Deus. Mais velaquí, non é isto todo: el mandouvos arrepentir, ou pola contra, destruiravos completamente de sobre a superficie da terra; si, visitaravos coa súa ira, e na súa furiosa ira el non se desviará.

13 Velaquí, non vos acordades das palabras que falou a Lehi, dicindo: Se gardades os meus mandamentos, prosperaredes na terra? E ademais díxose: Se non gardades os meus mandamentos, seredes separados da presenza do Señor.

14 Agora quixese que recordásedes que os lamanitas, por canto non gardaron os mandamentos de Deus, foron separados da presenza do Señor. Vemos, pois, que a palabra do Señor cumpriuse nisto, e os lamanitas quedaron separados da súa presenza, desde o principio dos seus transgresiones nesta terra.

15 Dígovos, con todo, que será máis tolerable para eles no día do xuízo, que para vós, se permanecedes nos vosos pecados; si, e aínda máis tolerable para eles nesta vida que para vós, a menos que vos arrepintades.

16 Porque son moitas as promesas que se estenden aos lamanitas; pois é por causa das tradicións dos seus pais que permaneceron no seu estado de ignorancia; xa que logo, o Señor seralles misericordioso e prolongará a súa existencia na terra.

17 E un día persuadiráselles a crer na súa palabra, e a saber da incorrección das tradicións dos seus pais; e moitos deles salvaranse, porque o Señor será misericordioso con todos os que invocaren o seu nome.

18 Mais velaquí, dígovos que se persistides na vosa iniquidade, os vosos días non serán prolongados sobre a terra, porque os lamanitas serán enviados contra vós; e se non vos arrepentides, virán nun día que non sabedes, e seredes visitados cunha destrución completa; e será segundo a furiosa ira do Señor.

19 Porque non vos permitirá que vivades nas vosas iniquidades para destruír ao seu pobo. Dígovos que non; máis ben permitiría que os lamanitas destruísen a todo o seu pobo que é chamado o pobo de Nefi, se seica chegar a caer en pecados e transgresiones, logo de ter tanta luz e tanto coñecemento dados polo Señor o seu Deus;

20 si, logo de ser un pobo tan altamente favorecido do Señor; si, logo de ser favorecidos máis que calquera outra nación, tribo, lingua ou pobo; logo de habérselles manifestado, de acordo cos seus desexos, e a súa fe e oracións, todas as cousas concernentes ao que foi, ao que é e ao que está por vir;

21 logo de habelos visitado o Espírito de Deus; habendo conversado con anxos e habéndolles falado a voz do Señor; e tendo o espírito de profecía e o espírito de revelación, e tamén moitos dons, o don de falar en linguas, e o don de predicar, e o don do Espírito Santo, e o don de traducir;

22 si, e despois que Divos rescatounos da terra de Xerusalén pola man do Señor; logo de ser librados do fame e da enfermidade, e de todo xénero de doenzas de toda clase; logo de ser fortalecidos na guerra para que non fosen destruídos; logo de ser librados do cativerio unha vez tras outra, e gardados e preservados ata hoxe; e foron prosperados ata ser ricos en todas as cousas;

23 velaquí, dígovos que se este pobo, que recibiu tantas bendicións da man do Señor, transgrediere contra a luz e coñecemento que ten, dígovos que se tal for o caso, que se caer en transgresión, será moito máis tolerable para os lamanitas que para eles.

24 Porque velaquí, as promesas do Señor esténdense aos lamanitas, mais non son para vós se transgredís; porque non prometeu expresamente o Señor, e decretado firmemente, que se vos rebelades contra el, seredes enteiramente destruídos de sobre a face da terra?

25 E por esta causa, para que non sexades destruídos, o Señor enviou ao seu anxo para visitar a moitos dos do seu pobo, declarándolles que deben saír e clamar fortemente a este pobo, dicindo: Arrepentídevos, porque o reino dos ceos está cerca;

26 e de aquí a poucos días o Fillo de Deus virá na súa gloria; e a súa gloria será a gloria do Unigénito do Pai, cheo de graza, equidad e verdade; cheo de paciencia, misericordia e longanimidad, pronto para oír os clamores do seu pobo e contestar as súas oracións.

27 E velaquí, vén para redimir a aqueles que sexan bautizados para arrepentimento, por medio da fe no seu nome.

28 Xa que logo, preparade a vía do Señor, porque está cerca a hora en que todos os homes recibirán o pago das súas obras, de acordo co que sexan; se foron xustas, segarán a salvación das súas almas, segundo o poder e redención de Xesucristo; e se foron malas, segarán a condenación das súas almas, segundo o poder e catividade do diaño.

29 Agora ben, velaquí, esta é a voz do anxo que proclama ao pobo.

30 E agora ben, os meus amados irmáns, porque sodes os meus irmáns e habiades de ser amados, e debiades dar froitos dignos de arrepentimento, xa que os vosos corazóns endurecéronse por completo contra a palabra de Deus, e sodes un pobo perdido e caído.

31 Agora ben, aconteceu que cando eu, Alma, houben falado estas palabras, velaquí, o pobo se enojó comigo porque lles dixen que eran xente de corazón obstinado e de dura cerviz.

32 E tamén se enojaron comigo porque lles dixen que eran un pobo perdido e caído, e trataron de asirme para encarcerarme.

33 Pero sucedeu que o Señor non permitiu que se apoderasen de min nesa ocasión e botásenme no cárcere.

34 E aconteceu que Amulek adiantouse e empezou a predicarlles tamén. Mais non todas as palabras de Amulek escribíronse; no entanto, parte delas escribíronse neste libro.

Capítulo 10[editar]

Lehi era descendente de Manasés-Amulek relata o mandato do anxo de que atendese a Alma-As oracións dos xustos fan que o pobo sexa preservado-Os avogados e os xuíces inicuos establecen o fundamento da destrución do pobo. Aproximadamente 82 a.C.

1 ESTAS son as palabras que Amulek predicou ao pobo que se achaba na terra de Ammoníah, dicindo:

2 Son Amulek; son fillo de Giddona, que era fillo de Ismael, que era descendente de Aminadí; e foi aquel mesmo Aminadí que interpretou a escritura que se achaba sobre o muro do templo, a cal foi escrita polo dedo de Deus.

3 E Aminadí era descendente de Nefi, que era fillo de Lehi, que veu da terra de Xerusalén, e o cal era descendente de Manasés, que era fillo de José, o que foi vendido para Exipto polos seus irmáns.

4 E velaquí, son tamén home de non pouca reputación entre todos os que me coñecen; si, teño moitos parentes e amigos, e tamén logrei moitas riquezas por medio da miña industria.

5 No entanto todo isto, nunca souben moito acerca das sendas do Señor nin dos seus misterios nin do seu marabilloso poder. Dixen que nunca soubera moito destas cousas; mais velaquí, equivócome, porque vin moito dos seus misterios e do seu marabilloso poder; si, aínda na preservación da vida deste pobo.

6 Con todo, endurecín o meu corazón, porque fun chamado moitas veces, e non quixen oír; de modo que sabía concernente a estas cousas, mais non quería saber; polo tanto, seguín rebelándome contra Deus, na iniquidade do meu corazón, ata o cuarto día deste sétimo mes, no décimo ano do goberno dos xuíces.

7 Mentres me dirixía a ver a un parente moi próximo, velaquí, aparecéulleme un anxo do Señor e díxome: Amulek, vólveche á túa propia casa porque darás para comer a un profeta do Señor; si, un home santo que é un home escollido de Deus; porque ha ayunado moitos días por mor dos pecados deste pobo, e ten fame; e recibirálo na túa casa e alimentaralo, e el bendirache a ti e á túa casa; e a bendición do Señor repousará sobre ti e a túa casa.

8 E sucedeu que obedecín a voz do anxo, e volvinme rumbo á miña casa. E mentres alí dirixíame, atopei ao home do cal díxome o anxo: Recibirálo na túa casa; e velaquí, era este mesmo home que vos estivo falando concernente ás cousas de Deus.

9 E díxome o anxo que é un home santo; xa que logo, eu se que é un home santo, porque o declarou un anxo de Deus.

10 E ademais, sei que as cousas de que testificou son verdadeiras; porque velaquí, dígovos: Así como vive o Señor, enviou ao seu anxo para manifestarme estas cousas; e fixo isto mentres este Alma morou na miña casa.

11 Pois velaquí, bendixo a miña casa, bendíxome a min, e ás mulleres da miña casa, e aos meus fillos, e ao meu pai, e aos meus parentes; si, bendixo a todos os do meu parentela, e a bendición do Señor descendeu sobre nós, de acordo coas palabras que falou.

12 Agora ben, cando Amulek houbo pronunciado estas palabras, o pobo comezou a asombrarse, vendo que había máis dunha testemuña que daba testemuño das cousas de que se lles acusaba, e tamén das cousas que habían de vir, de acordo co espírito de profecía que había neles.

13 Con todo, houbo algúns entre eles que pensaron interrogalos para que por medio das súas astutas tretas puidesen enredalos coas súas propias palabras, a fin de obter testemuño contra eles, con obxecto de entregalos aos seus xuíces para que fosen xulgados de acordo coa lei, e fosen executados ou encarcerados, segundo o crime que puidesen fraguar ou testemuñar en contra deles.

14 Agora ben, estes homes que buscaban o xeito de destruílos eran avogados que o pobo empregaba ou nomeaba para administrar a lei cando había procesos, ou sexa, cando se xulgaban os crimes do pobo ante os xuíces.

15 E estes avogados estaban versados en todos os artificios e astucia do pobo; e isto era para habilitalos a fin de que fosen destros na súa profesión.

16 E sucedeu que empezaron a interrogar a Amulek para así facer que se contradixese nas súas palabras, ou impugnar as palabras que falase.

17 Agora ben, non sabían que Amulek podía coñecer as súas intencións. Pero ocorreu que ao comezar a interrogalo, el percibiu os seus pensamentos, e díxolles: ¡Oh xeración malvada e perversa, vós, avogados e hipócritas, posto que estades pondo os cimentos do diaño!; porque estades armando asechanzas e trampas para enredar aos santos de Deus.

18 Estades tramando plans para pervertir as sendas dos xustos e traer a ira de Deus sobre as vosas cabezas, ata destruír por completo a este pobo.

19 Si, ben dixo Mosías, o noso último rei, cando estaba para entregar o reino ?non tendo a quen deixalo e mandando que este pobo gobernásese pola súa propia voz? si, ben dixo el que se chegaba o día en que a voz deste pobo escollese a iniquidade, é dicir, se chegaba a ocasión en que os deste pobo caesen en transgresión, acharíanse prestos para ser destruídos.

20 E agora dígovos que o Señor ben xulga as vosas iniquidades; ben proclama a este pobo pola voz dos seus anxos: Arrepentídevos, arrepentídevos, porque o reino dos ceos está cerca.

21 Si, ben anuncia pola voz dos seus anxos: Descenderei entre o meu pobo con equidad e xustiza nas miñas mans.

22 Si, e dígovos que se non fose polas oracións dos xustos que actualmente hai na terra, agora mesmo seriades visitados cunha destrución completa; con todo, non sería por un diluvio, como sucedeu coa xente nos días de Noé, senón sería polo fame, por pestilencia e pola espada.

23 Mais é polas oracións dos xustos que sodes preservados; agora pois, se refugades aos xustos de entre vós, entón o Señor non deterá a súa man, senón que na súa furiosa ira virá contra vós; entón seredes afligidos polo fame, por pestilencia, e pola espada; e o tempo pronto vén, a menos que vos arrepintades.

24 E sucedeu que os do pobo irritáronse aínda máis contra Amulek, e gritaron, dicindo: Este home vilipendia as nosas leis, que son xustas, e aos nosos sabios avogados que eliximos.

25 Pero Amulek estendeu a súa man e gritoulles con maior forza, dicindo: ¡Oh xeración malvada e perversa! Por que asiría Satanás tan fortemente os vosos corazóns? por que queredes sometervos a el para que vos domine, para cegar os vosos ollos ao grao de non querer entender, de acordo coa súa verdade, as palabras que se falan?

26 Pois velaquí, testifiquei en contra da vosa lei? É que non entendedes. Dicides que falei contra a vosa lei; mais non é así, senón que falei a favor da vosa lei, para a vosa condenación.

27 E velaquí, dígovos que a iniquidade dos vosos avogados e os vosos xuíces está empezando a establecer o fundamento da destrución deste pobo.

28 E aconteceu que cando Amulek houbo falado estas palabras, o pobo gritou en contra del, dicindo: Agora sabemos que este home é fillo do diaño, porque nos mentiu; pois ha vituperado a nosa lei. E agora di que non falou en contra dela.

29 E ademais, ha vituperado aos nosos avogados e aos nosos xuíces.

30 E sucedeu que os avogados inculcaron nos seus corazóns que se acordasen daquelas cousas contra el.

31 E había entre eles un cuxo nomee era Zeezrom. E era o principal acusador de Amulek e Alma, sendo un dos máis destros entre eles, pois tramitaba moitos asuntos entre os do pobo.

32 Agora ben, míraa destes avogados era o lucro; e lograban as súas ganancias segundo o seu emprego.

Capítulo 11[editar]

Descríbese o sistema monetario dos nefitas-Amulek disputa con Zeezrom-Cristo non salvará ás persoas nos seus pecados-Soamente os que herden o reino dos ceos serán salvos-Todos os homes levantaranse en inmortalidade-Non hai morte logo da Resurrección. Aproximadamente 82 a.C.

1 Agora ben, na lei de Mosías constaba que todo o que fose xuíz da lei, ou aqueles que fosen nomeados xuíces, habían de percibir o seu salario de acordo co tempo que empregasen en xulgar aos que lles levaban para ser xulgados.

2 Así que, se un home era debedor doutro, e non lle pagaba a débeda, dábase a queixa ao xuíz; e este exercía a súa autoridade e despachaba oficiais para que levasen ao debedor ante el; e el xulgaba ao home de acordo coa lei e a evidencia presentada en contra del; e así se obrigaba ao debedor a pagar o que debía, ou se lle desposuía do que tiña, ou se lle botaba de entre a xente por estafador e ladrón.

3 E o xuíz recibía os seus honorarios segundo o seu tempo: un senine de ouro por día, ou un senum de prata, que equivalía a un senine de ouro; e isto de acordo coa lei que se deu.

4 E estes son os nomes das diferentes moedas do seu ouro e da súa prata segundo o seu valor; e os nomes proveñen dos nefitas, porque non contaban segundo o modo dos xudeus que vivían en Xerusalén; nin medían como o facían os xudeus, senón que alteraran o seu modo de contar e medir, de acordo coa vontade e circunstancias do pobo en cada xeración, ata o goberno dos xuíces que foron establecidos polo rei Mosías.

5 Agora ben, o seu computación é a seguinte: Un senine de ouro, un seón de ouro, un shum de ouro e un limna de ouro;

6 un senum de prata, un amnor de prata, un ezrom de prata e un ontí de prata.

7 Un senum de prata equivalía a un senine de ouro, e o un ou o outro valía unha medida de cebada, e tamén unha medida de toda outra clase de gran.

8 Agora ben, o valor dun seón de ouro era o dobre do valor dun senine;

9 e o valor dun shum de ouro era o dobre do dun seón;

10 e un limna de ouro equivalía ao valor de todos.

11 E un amnor de prata valía dúas senumes;

12 e un ezrom de prata valía catro senumes;

13 e un ontí equivalía ao valor de todos.

14 Agora ben, este era o valor das cantidades menores do seu xeito de calcular:

15 Un xiblón era a metade dun senum; xa que logo, un xiblón valía media medida de cebada;

16 e un xiblum era a metade dun xiblón;

17 e un léah era a metade dun xiblum.

18 Estas, pois, eran as súas cantidades segundo o seu xeito de contar.

19 E un antión de ouro equivalía a tres xiblones.

20 Agora ben, era co único obxecto de lucrar, pois lles pagaban segundo os seus servizos, polo que incitaban á xente a motines e a toda clase de desordes e maldades, para ter máis traballo con obxecto de obter diñeiro, de acordo cos litixios que lles eran presentados; xa que logo, axitaron ao pobo contra Alma e Amulek.

21 E este Zeezrom empezou a interrogar a Amulek, dicindo: Responderasme a algunhas preguntas que vou facerche? E Zeezrom era un home destro nos artificios do diaño a fin de destruír o que era bo; polo que dixo a Amulek: Contestarasme as preguntas que che vou a facer?

22 E díxolle Amulek: Si, se vai de acordo co Espírito do Señor que hai en min; porque nada direi que sexa contrario ao Espírito do Señor. E díxolle Zeezrom: Velaquí seis ontíes de prata; dareichos todos se negas a existencia dun Ser Supremo.

23 Logo dixo Amulek: ¡Oh fillo do inferno! Por que me tentas? Ignoras ti que os xustos non ceden a tales tentacións?

24 Cres que non hai Deus? Eu dígoche: Non, ti sabes que hai un Deus, pero lle tes máis amor a ese lucro que a el.

25 E agora mentíchesme ante Deus. Ti dixéchesme: Velaquí, dareiche estes seis ontíes que son de gran valor, cando no teu corazón tiñas a intención de retelos; e só era o teu desexo que eu negase ao Deus verdadeiro e vivente, e así tiveses motivo para destruírme. Mais velaquí que por este gran mal recibirás a túa recompensa.

26 E Zeezrom díxolle: Dis ti que hai un Deus verdadeiro e vivente?

27 E dixo Amulek: Si, hai un Deus verdadeiro e vivente.

28 E Zeezrom dixo: Hai máis dun Deus?

29 E el respondeu: Non.

30 Logo Zeezrom díxolle outra vez: Como sabes estas cousas?

31 E el dixo: Un anxo manifestoumas.

32 E Zeezrom dixo outra vez: Quen é o que virá? É o Fillo de Deus?

33 E el díxolle: Si.

34 E Zeezrom novamente dixo: Salvará ao seu pobo nos seus pecados? E Amulek contestou e díxolle: Dígoche que non, porque lle é imposible negar a súa palabra.

35 Entón Zeezrom dixo ao pobo: Mirade que recordedes estas cousas; pois el dixo que non hai senón un Deus; no entanto, di que o Fillo de Deus virá, mais non salvará ao seu pobo, coma se tivese el a autoridade para mandar a Deus.

36 Logo Amulek díxolle de novo: Velaquí, ti mentiches; pois dis que falei coma se tivese a autoridade para mandar a Deus, porque dixen que non salvará ao seu pobo nos seus pecados.

37 E vólvoche a dicir que non pode salvalos nos seus pecados; porque eu non podo negar a súa palabra, e el dixo que ningunha cousa impura pode herdar o reino do ceo; xa que logo, como podedes ser salvos a menos que herdedes o reino dos ceos? Así que non podedes ser salvos nos vosos pecados.

38 Logo Zeezrom de novo díxolle: É o Fillo de Deus o mesmo Pai Eterno?

39 E díxolle Amulek: Si, el é o Pai Eterno mesmo do ceo e da terra, e de todas as cousas que neles hai; é o principio e o fin, o primeiro e o último;

40 e virá ao mundo para redimir ao seu pobo; e tomará sobre si as transgresiones daqueles que crean no seu nome; e estes son os que terán vida eterna, e a ninguén máis vén a salvación.

41 Xa que logo, os malvados permanecen coma se non se fixo ningunha redención, a menos que sexa o rompimiento das ligaduras da morte; pois velaquí, vén o día en que todos levantaranse dos mortos e comparecerán diante de Divos, e serán xulgados segundo as súas obras.

42 Agora ben, hai unha morte que se chama a morte temporal; e a morte de Cristo desatará as ligaduras desta morte temporal, de modo que todos levantaranse desta morte.

43 O espírito e o corpo serán reunidos outra vez na súa perfecta forma; os membros así como as conxunturas serán restaurados á súa propia forma, tal como achámonos agora; e seremos levados ante Deus, coñecendo tal como agora coñecemos, e teremos un vivo recordo de toda a nosa culpa.

44 Pois ben, esta restauración virá sobre todos, tanto vellos como novos, escravos así como libres, homes así como mulleres, malvados así como xustos; e non se perderá nin un só pelo da súa cabeza, senón que todo será restablecido á súa perfecta forma, ou no corpo, cal atópase agora, e serán levados a comparecer ante o tribunal de Cristo o Fillo, e Deus o Pai, e o Santo Espírito, que son un Eterno Deus, para ser xulgados segundo as súas obras, sexan boas ou malas.

45 Agora ben, velaquí, faleiche concernente á morte do corpo mortal e tamén acerca da resurrección do corpo mortal. Dígoche que este corpo terreal levántase como corpo inmortal, é dicir, da morte, si, da primeira morte a vida, de modo que non poden morrer xa máis; os seus espíritos uniranse aos seus corpos para non ser separados nunca máis; polo que esta unión tórnase espiritual e inmortal, para non volver ver corrupción.

46 Agora ben, cando Amulek houbo falado estas palabras, o pobo comezou a asombrarse en extremo outra vez, e Zeezrom empezou tamén a tremer. E así terminaron as palabras de Amulek, ou sexa, isto é todo o que escribín.

Capítulo 12[editar]

Alma disputa con Zeezrom-Os misterios de Deus danse a coñecer unicamente aos fieis-Os homes son xulgados polos seus pensamentos, crenzas, palabras e obras-Os inicuos padecerán a morte espiritual-Esta vida terreal é un estado de probación-O plan de redención leva a efecto a Resurrección e, por medio da fe, a remisión dos pecados-Os que se arrepinten teñen dereito a reclamar a misericordia por medio do Fillo Unigénito. Aproximadamente 82 a.C.

1 Entón Alma, notando que as palabras de Amulek calaran a Zeezrom, pois viu que Amulek sorprendeuno nas súas mentiras e ardides para destruílo, e vendo que Zeezrom, consciente da súa culpabilidade, empezaba a tremer, Alma abriu a súa boca e comezou a falarlle e a afirmar as palabras de Amulek, e a explicar as cousas, ou aclarar as Escrituras máis do que Amulek fixera.

2 E as palabras que Alma falou a Zeezrom oíunas a xente que se achaba ao redor; porque era grande a multitude, e deste xeito falou el:

3 Ben, Zeezrom, xa que se che sorprendeu nas túas mentiras e artificios, pois non soamente mentiches aos homes, senón que mentiches a Deus; porque velaquí, el coñece todos os teus pensamentos, e xa ves que os teus pensamentos sonnos manifestados polo seu Espírito;

4 e ves que sabemos que o teu plan era un plan sutilísimo, segundo a astucia do diaño, para mentir e enganar a este pobo, a fin de incitalo contra nós para que nos injuriaran e botasen fose.

5 E este foi un plan do teu adversario; e el exerceu o seu poder en ti. Agora quixese que recordases que o que a ti che digo, dígoo a todos.

6 E velaquí, dígovos a todos que isto foi unha trampa do adversario, a cal tendeu para entrampar a este pobo, a fin de suxeitarvos a el, para ligarvos coas súas cadeas e encadearvos á destrución sempiterna, segundo o poder do seu cativerio.

7 Agora ben, cando Alma houbo falado estas palabras, Zeezrom empezou a tremer excesivamente, porque máis e máis se convencía do poder de Deus; e tamén estaba convencido de que Alma e Amulek sabían del, pois se convenceu de que coñecían os pensamentos e intencións do seu corazón; porque lles era dado o poder para saber daquelas cousas de acordo co espírito de profecía.

8 E Zeezrom empezou a interrogalos solícitamente a fin de saber máis concernente ao reino de Deus. E dixo a Alma: Que significa isto que dixo Amulek, con respecto á resurrección dos mortos, que todos levantaranse dos mortos, xustos así como inxustos, e que serán levados para comparecer ante Deus para ser xulgados segundo as súas obras?

9 E Alma empezou a explicarlle estas cousas, dicindo: A moitos élles concedido coñecer os misterios de Deus; con todo, impónselles un mandamento estrito de que non han de dalos a coñecer senón de acordo con aquela porción da súa palabra que el concede aos fillos dos homes, conforme á atención e a dilixencia que lle renden.

10 E, xa que logo, o que endurece o seu corazón recibe a menor porción da palabra; e ao que non endurece o seu corazón élle dada a maior parte da palabra, ata que lle é concedido coñecer os misterios de Deus ao grao de coñecelos por completo.

11 E aos que endurecen os seus corazóns élles dada a menor porción da palabra, ata que nada saben concernente aos seus misterios; e entón o diaño lévaos cativos e os guía segundo a súa vontade ata a destrución. Isto é o que significan as cadeas do inferno.

12 E Amulek falou con claridade acerca da morte e de ser levantados desta existencia mortal a un estado de inmortalidade, e ser levados ante o tribunal de Deus para ser xulgados segundo as nosas obras.

13 Así que, se os nosos corazóns endurecéronse, si, se endurecemos os nosos corazóns contra a palabra, ao grao de que non se acha en nós, entón a nosa condición será terrible, porque seremos condenados.

14 Porque as nosas palabras condenarannos, si, todas as nosas obras condenarannos; non nos acharemos sen mancha, e os nosos pensamentos tamén nos condenarán. E nesta terrible condición non nos atreveremos a mirar ao noso Deus, senón que nos dariamos por felices se puidésemos mandar ás pedras e montañas que caesen sobre nós, para que nos escondesen da súa presenza.

15 Mais isto non pode ser; teremos que ir e presentarnos ante el na súa gloria, e no seu poder, e na súa forza, maxestade e dominio, e recoñecer, para a nosa eterna vergoña, que todos os seus xuízos son rectos; que el é xusto en todas as súas obras e que é misericordioso cos fillos dos homes, e que ten todo poder para salvar a todo home que crea no seu nome e dea froito digno de arrepentimento.

16 E agora ben, velaquí, dígovos que entón vén unha morte, si, unha segunda morte, a cal é unha morte espiritual; entón é cando aquel que morra nos seus pecados, en canto á morte temporal, padecerá tamén unha morte espiritual; si, morrerá en canto ás cousas que incumben á rectitud.

17 Entón é cando os seus tormentos serán como un lago de lume e xofre, cuxa chama ascende para sempre; entón é cando serán ligados a unha sempiterna destrución, segundo o poder e catividade de Satanás, pois el suxeitounos á súa vontade.

18 Dígovos que entón se acharán coma se non se fixo ningunha redención; porque non poden ser redimidos de acordo coa xustiza de Deus; e non poden morrer, dado que non hai máis corrupción.

19 E sucedeu que cando Alma houbo terminado de falar estas palabras, a xente empezou a asombrarse máis;

20 pero había un tal Antiona, o cal era un gobernante principal entre eles, que se adiantou e díxolle: Que é isto que dixeches de que o home resucitará dos mortos e será cambiado deste estado mortal ao inmortal, e que a alma nunca pode morrer?

21 Que significa a Escritura que di que Divos colocou querubines e unha espada acesa ao oriente do xardín de Edén, non fose que os nosos primeiros pais entrasen e comesen do froito da árbore da vida e vivisen para sempre? Vemos, pois, que ningunha posibilidade había de que vivisen para sempre.

22 Logo díxolle Alma: Isto é o que estaba a piques de explicar. Vemos que Adán caeu por comer do froito prohibido, segundo a palabra de Deus; e así vemos que pola súa caída, toda a humanidade chegou a ser pobo perdido e caído.

23 E velaquí, dígoche que de ser posible que Adán comese do froito da árbore da vida nesa ocasión, non habería morte, e a palabra resultaría nula, e colocaría a Deus no papel de embustero, porque el dixera: Se comeres, de certo morrerás.

24 E vemos que a morte vén sobre o xénero humano; si, a morte de que falou Amulek, que é a morte temporal; no entanto, concedéuselle un tempo ao home no cal puidese arrepentirse; así que esta vida chegou a ser un estado de probación; un tempo de preparación para presentarse ante Deus; un tempo de prepararse para ese estado sen fin do cal falamos, que vén logo da resurrección dos mortos.

25 Agora ben, se non fose polo plan de redención, que foi establecido desde a fundación do mundo, non habería resurrección dos mortos; mais se instituyó un plan de redención que levará a efecto a resurrección dos mortos, da cal falouse.

26 E velaquí, se os nosos primeiros pais puidesen participar da árbore da vida, serían miserables para sempre, non tendo un estado preparatorio; e deste xeito, o plan de redención frustrouse, e a palabra de Deus quedase nula e sen efecto.

27 Mais velaquí, non foi así, así a todo decretouse que os homes morresen; e logo da morte deben presentarse para ser xulgados, si, ese mesmo xuízo de que falamos, que é o fin.

28 E despois que Divos houbo disposto que estas cousas sobreviñesen aos homes, velaquí, viu entón que era necesario que estes soubesen acerca das cousas que el dispuxera para eles;

29 xa que logo, enviou anxos para conversar con eles, os cales fixeron que os homes contemplasen a gloria de Deus.

30 E de alí en diante empezaron os homes a invocar o seu nome; xa que logo, Deus conversou con eles e fíxolles saber do plan de redención que se preparou desde a fundación do mundo; e isto el manifestoulles segundo a súa fe e arrepentimento e as súas obras santas.

31 Xa que logo, deu mandamentos aos homes, habendo estes transgredido previamente os primeiros mandamentos concernentes ás cousas que eran temporais, chegando a ser como deuses, discerniendo o ben do mal, colocándose, ou sendo colocados, en condicións de actuar segundo a súa vontade e pracer, xa para facer o mal, xa para facer o ben;

32 xa que logo, logo de haberlles dado a coñecer o plan de redención, Divos deulles mandamentos de non cometer iniquidade, o castigo do cal sería unha segunda morte, que era unha morte eterna respecto das cousas pertencentes á rectitud; porque nestes o plan de redención non tería poder, pois de acordo coa suprema bondade de Deus, as obras da xustiza non podían ser destruídas.

33 Pero Deus chamou aos homes, no nome do seu Fillo (pois este era o plan de redención que se estableceu), dicindo: Se vos arrepentides e non endurecedes os vosos corazóns, entón terei misericordia de vós por medio do meu Fillo Unigénito;

34 xa que logo, o que se arrepinta, e non endureza o seu corazón, terá dereito a reclamar a misericordia, por medio do meu Fillo Unigénito, para a remisión dos seus pecados; e eles entrarán no meu descanso.

35 E o que endurecer o seu corazón, e cometer iniquidade, velaquí, xuro na miña ira que non entrará no meu descanso.

36 E agora ben, irmáns meus, velaquí, dígovos que se endurecedes os vosos corazóns, non entraredes no descanso do Señor; xa que logo, a vosa iniquidade provócao a que el envíe a súa ira sobre vós como na primeira provocación, si, segundo a súa palabra na última provocación como tamén na primeira, para a eterna destrución das vosas almas; xa que logo, segundo a súa palabra, para a última morte, así como a primeira.

37 Así pois, irmáns meus, xa que sabemos estas cousas, e son verdadeiras, arrepintámonos e non endurezamos os nosos corazóns para non provocar ao Señor o noso Deus a que faga descender a súa ira sobre nós nestes, os seus segundos mandamentos que nos deu; mais entremos no descanso de Deus, que está preparado segundo a súa palabra.

Capítulo 13[editar]

Os homes son chamados a ser sumos sacerdotes por causa da súa gran fe e boas obras-Deben ensinar os mandamentos-Mediante a rectitud son santificados e entran no repouso do Señor-Melquisedec foi un destes-Anxos declaran alegres novas por todas partes-Revelarán a realidade da vinda de Cristo. Aproximadamente 82 a.C.

1 E ademais, irmáns meus, quixese dirixir os vosos pensamentos cara á época en que o Señor Deus deu estes mandamentos aos seus fillos; e quixese que vos acordásedes de que o Señor Deus ordenou sacerdotes, segundo a súa santa orde, que era segundo a orde do seu Fillo, para ensinar estas cousas ao pobo.

2 E eses sacerdotes foron ordenados segundo a orde do seu Fillo, dun xeito que faría saber ao pobo o modo de esperar anhelosamente ao seu Fillo para recibir a redención.

3 E esta é o xeito conforme á cal foron ordenados, habendo sido chamados e preparados desde a fundación do mundo de acordo coa presciencia de Deus, por causa da súa fe excepcional e boas obras, habéndoselles concedido primeiramente escoller o ben ou o mal; polo que, habendo escollido o ben e exercido unha fe sumamente grande, son chamados cun santo chamamento, si, con ese santo chamamento que, cunha redención preparatoria e de conformidade con ela, dispúxose para tales seres.

4 E así, por motivo da súa fe, foron chamados a este santo chamamento, mentres que outros rexeitaban o Espírito de Deus por mor da dureza dos seus corazóns e a ceguedad da súa mente, cando de non ser por isto, puidesen ter tan grande privilexio como os seus irmáns.

5 Ou nunha palabra, ao principio achábanse na mesma posición que os seus irmáns; así se preparou este santo chamamento desde a fundación do mundo para aqueles que non endurecesen os seus corazóns, facéndose na expiación e por medio da expiación do Fillo Unigénito, que foi preparado;

6 e así son chamados mediante este santo chamamento e ordenados ao sumo sacerdocio da santa orde de Deus, para ensinar os seus mandamentos aos fillos dos homes, para que tamén entren no seu repouso;

7 leste sumo sacerdocio era segundo a orde do seu Fillo, o cal orde existía desde a fundación do mundo, ou noutras palabras, é sen principio de días nin fin de anos, preparado de eternidade en eternidade, segundo a súa presciencia de todas as cousas;

8 agora ben, deste xeito ordenábanos: Eran chamados cun santo chamamento, e ordenados cunha santa ordenanza, e tomaban sobre si o sumo sacerdocio da santa orde; e este chamamento, ordenanza e sumo sacerdocio non teñen principio nin fin;

9 xa que logo, chegan a ser sumos sacerdotes para sempre, segundo a orde do Fillo, o Unigénito do Pai, o cal non ten principio de días nin fin de anos, e é cheo de graza, equidad e verdade. E así é. Amén.

10 Pois como dicía respecto á santa orde, ou sexa, este sumo sacerdocio, houbo moitos que foron ordenados e chegaron a ser sumos sacerdotes de Deus; e foi por motivo da súa fe excepcional e arrepentimento, e o seu rectitud ante Deus, porque preferiron arrepentirse e obrar rectamente máis ben que perecer;

11 xa que logo, foron chamados segundo esta santa orde, e foron santificados, e os seus vestidos foron blanqueados mediante o sangue do Cordeiro.

12 Agora ben, eles, logo de ser santificados polo Espírito Santo, habendo sido blanqueados os seus vestidos, atopándose puros e sen mancha ante Deus, non podían ver o pecado senón con repugnancia; e houbo moitos, moitísimos, que foron purificados e entraron no repouso do Señor o seu Deus.

13 E agora ben, irmáns meus, quixese que vos humillásedes ante Deus e désedes froitos dignos de arrepentimento, para que tamén podades entrar nese repouso.

14 Si, humilládevos así como o pobo nos días de Melquisedec, quen tamén foi un sumo sacerdote segundo este mesmo orde de que falei, que tamén tomou sobre si o sumo sacerdocio para sempre.

15 E foi a este mesmo Melquisedec a quen Abraham pagou diezmos; si, aínda o noso pai Abraham pagou como diezmo unha décima parte de todo o que posuía.

16 E estas ordenanzas conferíanse segundo este xeito, para que por ese medio o pobo esperase anhelosamente ao Fillo de Deus, xa que era un símbolo da súa orde, é dicir, era a súa orde, e isto para esperar anhelosamente del a remisión dos seus pecados a fin de entrar no repouso do Señor.

17 Pois ben, este Melquisedec era rei da terra de Salem; e o seu pobo aumentara na iniquidade e abominacións; si, extraviáronse todos; entregáronse a todo xénero de iniquidades;

18 pero Melquisedec, habendo exercido unha fe poderosa, e recibido o oficio do sumo sacerdocio segundo a santa orde de Deus, predicou o arrepentimento ao seu pobo. E velaquí, arrepentíronse; e Melquisedec estableceu a paz na terra durante os seus días; xa que logo, foi chamado o príncipe de paz, pois era rei de Salem; e reinou baixo o seu pai.

19 Houbo moitos antes que el, e tamén houbo moitos despois, mais ningún foi maior que el; xa que logo, fixeron del mención máis particular. 20 Ben, non necesito detallar o asunto; o que dixen pode ser suficiente. Velaquí, tedes as Escrituras por diante, e se queredes tergiversarlas, será para a vosa destrución.

21 E ocorreu que cando lles dixo estas palabras, Alma estendeu a súa man cara a eles e clamou con voz potente, dicindo: Agora é o momento de arrepentirse, porque o día da salvación achégase;

22 si, e pola boca de anxos a voz do Señor declárao a todas as nacións; si, declárao para que reciban alegres novas de gran gozo; si, e proclama estas alegres novas entre todo o seu pobo; si, aínda a aqueles que se achan esparexidos sobre a superficie da terra; xa que logo, chegaron ata nós.

23 E sonnos manifestadas en termos claros para que entendamos, de modo que non erremos; e faise así porque somos peregrinos nunha terra estraña; xa que logo, somos altamente favorecidos, porque nos foron declaradas estas alegres novas en todas partes da nosa viña.

24 Porque velaquí, anxos estanas declarando a moitos na nosa terra neste tempo, e isto con obxecto de preparar o corazón dos fillos dos homes para recibir a súa palabra ao tempo da súa vinda na súa gloria.

25 E agora soamente esperamos oír as alegres novas da súa vinda que nos serán declaradas pola boca de anxos; porque o tempo vén, e non sabemos cuán pronto será. Quixese Divos que fose nos meus días; pero sexa máis tarde ou máis cedo, niso me regocijaré.

26 E pola boca de anxos farase saber a homes xustos e santos, ao tempo da súa vinda, para que se cumpran as palabras dos nosos pais, de conformidade co que falaron concernente a el, que foi de acordo co espírito de profecía que había neles.

27 E agora ben, irmáns meus, desexo desde o máis íntimo do meu corazón, si, con gran angustia, aínda ata a dor, que escoitedes as miñas palabras, e refuguedes os vosos pecados, e non demoredes o día do voso arrepentimento;

28 senón que vos humilledes ante o Señor, e invoquedes o seu santo nome, e veledes e oréis incesantemente, para que non sexades tentados máis do que podades resistir, e así sexades guiados polo Santo Espírito, volvéndovos humildes, mansos, sumisos, pacientes, cheos de amor e de toda longanimidad;

29 tendo fe no Señor; tendo a esperanza de que recibiredes a vida eterna; sempre tendo o amor de Deus nos vosos corazóns para que no postrer día sexades enaltecidos e entredes no seu repouso.

30 E o Señor concédavos o arrepentimento para que non provoquedes a súa ira sobre vós, para que non sexades atados coas cadeas do inferno, para que non sufrades a segunda morte.

31 E Alma falou moitas outras palabras ao pobo, as cales non están escritas neste libro.

Capítulo 14[editar]

Alma e Amulek son encarcerados e golpeados-Os crentes e as súas Santas Escrituras son botados ao lume-O Señor recibe a estes mártires en gloria-Os muros do cárcere pártense e caen-Alma e Amulek son liberados, e os seus perseguidores son mortos. Aproximadamente 82-81 a.C.

1 E sucedeu que despois que Alma concluíu de falar aos do pobo, moitos deles creron nas súas palabras, e empezaron a arrepentirse e a escudriñar as Escrituras.

2 Pero a maior parte deles desexaban destruír a Alma e a Amulek, porque estaban irritados con Alma por mor da claridade das súas palabras a Zeezrom; e tamén dicían que Amulek mentiulles, e había vituperado a súa lei, e tamén aos seus avogados e xuíces.

3 E tamén estaban enojados con Alma e Amulek; e porque testificaran tan claramente contra as súas maldades, procuraban desfacerse deles secretamente.

4 Mais aconteceu que non o fixeron, senón que os tomaron e atáronos con fortes cordas, e leváronos ante o xuíz superior da terra.

5 E presentouse o pobo e testificou contra eles, declarando que habían vituperado a lei, así como aos seus avogados e xuíces da terra, e a toda a xente que había na terra; e que tamén testificaran que non había senón un Deus, e que ía enviar ao seu Fillo entre os homes, pero que este non os salvaría; e moitas outras cousas semellantes testificou a xente contra Alma e Amulek. E isto fíxose ante o xuíz superior da terra.

6 E aconteceu que Zeezrom achábase asombrado das palabras que se falaron; e sabía tamén acerca da ceguedad da mente que el causara entre o pobo coas súas palabras mentireiras; e a súa alma empezou a sentirse atormentada pola conciencia da súa propia culpa; si, empezaron a rodealo as dores do inferno.

7 E sucedeu que empezou a clamar ao pobo, dicindo: Velaquí, eu son culpable, e estes homes son sen mancha ante Deus. E empezou a avogar por eles desde ese momento, mais o pobo o escarneció dicindo: Estás ti tamén posuído do diaño? E chuspiron sobre el e botárono de entre eles; e tamén a todos os que crían nas palabras que Alma e Amulek faláronlles; e botáronos fóra, e enviaron homes para que os apedrearan.

8 E xuntaron ás súas esposas e fillos, e mandaron botar ao lume a todo aquel que cría, ou ao que se lle ensinou a crer na palabra de Deus; e tamén trouxeron os seus anais, que contiñan as Santas Escrituras, e arroxáronos tamén ao lume para ser queimados e destruídos por lume.

9 E ocorreu que tomaron a Alma e Amulek e leváronos ao lugar do martirio para que presenciasen a destrución dos que eran consumidos polo lume.

10 E cando Amulek viu as dores das mulleres e os nenos que se consumían na fogueira, se condolió tamén, e dixo a Alma: Como podemos presenciar esta horrible escena? Estendamos, pois, as nosas mans e exerzamos o poder de Deus que está en nós, e salvémoslos das chamas.

11 Mais díxolle Alma: O Espírito impídeme estender a man; pois velaquí, o Señor recíbeos para si mesmo en gloria; e el permite que o pobo fágalles isto, segundo a dureza dos seus corazóns, para que os xuízos que na súa ira envíe sobre eles sexan xustos; e o sangue do inocente será un testemuño na súa contra, si, e clamará fortemente contra eles no postrer día.

12 Entón Amulek dixo a Alma: Velaquí, quizá nos queimen a nós tamén.

13 E Alma dixo: Fágase segundo a vontade do Señor. Mais velaquí, a nosa obra non se cumpriu; xa que logo, non nos queimarán.

14 E aconteceu que cando se consumiron os corpos dos que foran botados ao lume, como tamén os anais que arroxaran xunto con eles, o xuíz superior da terra veu e púxose diante de Alma e Amulek, estando eles atados, e golpeounos nas fazulas coa man, e díxolles: Logo do que vistes, predicaredes outra vez aos deste pobo que serán arroxados nun lago de lume e xofre?

15 Velaquí, xa vedes que non tivestes poder para salvar aos que foran arroxados ao lume; nin tampouco os salvou Divos porque eran da vosa fe. E o xuíz golpeounos outra vez nas fazulas, e preguntoulles: Que dicides en favor de vós mesmos?

16 E este xuíz era da orde e a fe de Nehor, aquel que matou a Gedeón.

17 E aconteceu que nin Alma nin Amulek contestáronlle; e losqueounos outra vez, e entregounos aos oficiais para que os botasen no cárcere.

18 E cando habían estado tres días na prisión, viñeron moitos avogados, e xuíces, e sacerdotes, e mestres, que eran da fe de Nehor; e entraron no cárcere para velos, e preguntáronlles en canto a moitas palabras; mais non lles contestaron nada.

19 E aconteceu que o xuíz púxose diante deles e díxolles: Por que non respondedes ás palabras deste pobo? Ignorades que teño poder para botarvos nas chamas? E mandoulles que falasen; mais eles non lle contestaron nada.

20 E sucedeu que se retiraron e fóronse, mais volveron ao día seguinte; e o xuíz golpeou a Alma e a Amulek de novo nas fazulas. E moitos tamén avanzaron e golpeáronos, dicindo: Porédesvos outra vez a xulgar a este pobo e a condenar a nosa lei? Se tedes tan grande poder, por que non vos libertáis a vós mesmos?

21 E dixéronlles moitas cousas semellantes, crujiendo os dentes, e chuspindo sobre eles, e dicindo: Como nos veremos cando sexamos condenados?

22 E moitas cousas semellantes, si, toda sorte de cousas parecidas dixéronlles; e así se burlaron deles por moitos días. E priváronos de alimento para que padecesen fame, e de auga para que tivesen sede; e tamén lles quitaron a roupa para que estivesen espidos; e así estaban atados con fortes cordas, e encerrados no cárcere.

23 E aconteceu, logo de padecer así por moitos días (e foi o duodécimo día do décimo mes, do décimo ano do goberno dos xuíces sobre o pobo de Nefi), que o xuíz superior da terra de Ammoníah, e moitos dos seus mestres e avogados, foron á prisión onde Alma e Amulek achábanse atados con cordas.

24 E chegou ante eles o xuíz superior e golpeounos novamente, e díxolles: Se tedes o poder de Deus, librádevos destas ligaduras, e entón creremos que o Señor destruirá a este pobo segundo as vosas palabras.

25 E sucedeu que todos avanzaron e golpeáronos, dicíndolles as mesmas palabras, aínda ata o último; e cando este lles falou, o poder de Deus descendeu sobre Alma e Amulek, e levantáronse e puxéronse de pé.

26 E Alma clamou, dicindo: Canto tempo, oh Señor, sufriremos estas grandes aflicións? ¡Oh Señor!, fortalécenos segundo a nosa fe que está en Cristo ata ter o poder para librarnos. E romperon as cordas coas que estaban atados; e cando os do pobo viron isto, empezaron a fuxir, porque o temor á destrución caeu sobre eles.

27 E aconteceu que o seu temor foi tan grande que caeron ao chan e non chegaron á porta que conducía fóra da prisión; e a terra estremeceuse fortemente, e os muros do cárcere partíronse en dous e caeron ao chan; e ao caer mataron ao xuíz superior e aos avogados e sacerdotes e mestres que golpearan a Alma e a Amulek.

28 E Alma e Amulek saíron da prisión, e non sufriron dano, porque o Señor concedeulles poder segundo a súa fe que estaba en Cristo. E saíron logo do cárcere; e foron soltados dos seus ligaduras; e a prisión caera a terra, e todos os que estaban dentro das súas paredes morreron, menos Alma e Amulek; e estes dirixíronse logo á cidade.

29 E os do pobo, habendo oído un gran estrondo, chegaron correndo en multitudes para saber a causa; e cando viron saír a Alma e Amulek da prisión, e que os muros desta caeran, apoderouse deles un pavor inmenso, e fuxiron da presenza de Alma e Amulek, así como unha cabra coa súa cría foxe de dous leóns; e así fuxiron eles da presenza de Alma e Amulek.

Capítulo 15[editar]

Alma e Amulek van a Sidom e establecen unha igrexa-Alma sa a Zeezrom, o cal únese á Igrexa-Moitos son bautizados, e a Igrexa prospera-Alma e Amulek parten para Zarahemla. Aproximadamente 81 a.C.

1 E sucedeu que se mandou a Alma e Amulek que saísen daquela cidade; e partiron e chegaron á terra de Sidom; e velaquí, nese lugar acharon a todos os que saíran da terra de Ammoníah, os cales foran expulsados e apedreados porque creron nas palabras de Alma.

2 E relatáronlles todo o que fora das súas esposas e fillos, e tamén concernente a eles e ao poder que os librou.

3 E tamén Zeezrom xacía enfermo en Sidom, cunha febre ardente causada polas grandes tribulaciones mentais que as súas iniquidades ocasionáronlle; porque cría que Alma e Amulek xa non existían, e que foran mortos por mor da iniquidade del. E este gran pecado, cos seus moitos outros pecados, tanto lle atormentaban a súa mente, que se agravou e non achaba alivio; xa que logo, empezou a consumilo unha febre abrasadora.

4 Mais cando oíu que Alma e Amulek achábanse na terra de Sidom, o seu corazón empezou a animarse, e inmediatamente envioulles unha mensaxe, rogando que fosen velo.

5 E sucedeu que eles foron inmediatamente, en atención á mensaxe que lles enviou; e entraron na casa de Zeezrom; e achárono en cama, enfermo e moi grave dunha febre ardente; e tamén a súa mente estaba sumamente afligida por causa das súas iniquidades; e ao velos estendeulles a man, e suplicoulles que o sanaran.

6 E aconteceu que Alma lle dixo, tomándoo da man: Cres no poder de Cristo para salvar?

7 E el respondeu e dixo: Si, creo todas as palabras que ensinaches.

8 E dixo Alma: Se cres na redención de Cristo, ti podes ser sanado.

9 E el dixo: Si, eu creo segundo as túas palabras.

10 Entón Alma clamou ao Señor, dicindo: ¡Oh Señor Deus noso, ten misericordia deste home e sánalo segundo a súa fe que está en Cristo!

11 E cando Alma houbo dito estas palabras, Zeezrom dun salto púxose de pé e empezou a andar; e isto causou un gran asombro entre todo o pobo, e a noticia diso estendeuse por toda a terra de Sidom.

12 E Alma bautizou a Zeezrom no Señor; e desde entón empezou Zeezrom a predicar ao pobo.

13 E Alma estableceu unha igrexa na terra de Sidom, e consagrou sacerdotes e mestres na terra para que bautizasen no Señor a todos os que desexasen bautizarse.

14 E aconteceu que houbo moitos; porque chegaron en grupos de toda a comarca ao redor de Sidom, e foron bautizados.

15 Mais en canto aos habitantes que se achaban na terra de Ammoníah, continuaron sendo unha xente de corazón empedernido e dura cerviz; e non se arrepentiron dos seus pecados, pois atribuían ao diaño todo o poder de Alma e Amulek; porque eran da fe de Nehor, e non crían no arrepentimento dos seus pecados.

16 E sucedeu que Alma e Amulek ?e Amulek abandonara todo o seu ouro, a súa prata e os seus obxectos preciosos que se achaban na terra de Ammoníah, pola palabra de Deus; e fora rexeitado polos que antes eran os seus amigos, e tamén polo seu pai e os seus parentes.

17 Xa que logo, despois que Alma houbo establecido a igrexa en Sidom, vendo un gran cambio, si, vendo que o pobo refreara o orgullo dos seus corazóns e que empezara a humillarse ante Deus, e a reunirse nos seus santuarios para adorar a Deus ante o altar, velando e orando sen cesar que fosen librados de Satanás, e da morte e da destrución?

18 pois como dixen, habendo visto Alma todas estas cousas, tomou consigo a Amulek e dirixiuse á terra de Zarahemla, e levouno á súa propia casa, e atendeuno nas súas tribulaciones e fortaleceuno no Señor.

19 E así terminou o ano décimo do goberno dos xuíces sobre o pobo de Nefi.

Capítulo 16[editar]

Os lamanitas destrúen á xente de Ammoníah-Zoram dirixe aos nefitas ao triunfo sobre os lamanitas-Alma, Amulek e moitos outros predican a palabra-Ensinan que, logo da súa resurrección, Cristo aparecerase aos nefitas. Aproximadamente 81-77 a.C.

1 E sucedeu que no ano undécimo do goberno dos xuíces sobre o pobo de Nefi, o día cinco do segundo mes ?habendo existido moita paz na terra de Zarahemla, pois non houbera guerras nin contencións por determinado número de anos, aínda ata o quinto día do segundo mes do ano undécimo? resoou por todo o país o berro de guerra.

2 Porque velaquí, os exércitos dos lamanitas pasaran as fronteiras do país, polo lado do deserto, si, ata a cidade de Ammoníah, e empezaron a matar á xente e a destruír a cidade.

3 E aconteceu que antes que os nefitas puidesen levantar un exército suficiente para rexeitalos do país, xa destruíran á xente que se achaba na cidade de Ammoníah, como tamén a algúns nas fronteiras da terra de Noé, e a outros os levaron cativos ao deserto.

4 E sucedeu que os nefitas desexaban rescatar aos que foran levados cativos ao deserto.

5 Xa que logo, aquel que fora nomeado capitán en xefe dos exércitos dos nefitas (e chamábase Zoram, e tiña dous fillos, Lehi e Aha), sabendo el e os seus dous fillos que Alma era o sumo sacerdote da igrexa, e habendo oído que tiña o espírito de profecía, dirixíronse a el e desexaron saber del onde quería o Señor que fosen no deserto en busca dos seus irmáns que os lamanitas leváronse cativos.

6 E ocorreu que Alma preguntou ao Señor concernente ao asunto. E Alma volveu e díxolles: Velaquí, os lamanitas cruzarán o río Sidón na terra deserta do sur, ben lonxe, máis aló das fronteiras da terra de Manti. E velaquí, alí atoparédelos, ao leste do río Sidón, e alí o Señor entregaravos aos vosos irmáns que os lamanitas levaron cativos.

7 E sucedeu que Zoram e os seus fillos cruzaron o río Sidón cos seus exércitos e marcharon máis aló das fronteiras de Manti, na terra deserta do sur que quedaba ao leste do río Sidón.

8 E embistieron aos exércitos dos lamanitas, e os lamanitas foron esparexidos e botados ao deserto; e rescataron aos seus irmáns que os lamanitas leváronse, e non se perdeu nin un só dos cativos. E os seus irmáns leváronos para que posuísen as súas propias terras.

9 E así terminou o ano undécimo dos xuíces, e os lamanitas foran botados do país, e o pobo de Ammoníah fora destruído; si, toda alma vivente dos ammoniahitas fora destruída, e tamén a súa gran cidade, a cal dicían que Divos non podía destruír por mor da súa grandeza.

10 Mais velaquí que nun só día quedou abatida; e os cans e as bestas feroces do deserto esnaquizaron os cadáveres.

11 Con todo, logo de moitos días amontoáronse os seus cadáveres sobre a face da terra, e cubríronos superficialmente. E tan grande era a hediondez, que por moitos anos a xente non foi a tomar posesión da terra de Ammoníah. E chamárona a Desolación dos Nehores; porque eran da fe de Nehor os que pereceron; e as súas terras quedaron abatidas.

12 E os lamanitas non volveron á guerra contra os nefitas ata o ano décimo cuarto do goberno dos xuíces sobre o pobo de Nefi. E así, durante tres anos, o pobo de Nefi gozou de continua paz en toda a terra.

13 E Alma e Amulek saíron a predicar o arrepentimento ao pobo nos seus templos, e nos seus santuarios, e tamén nas súas sinagogas, as cales construíronse ao xeito dos xudeus.

14 E comunicaban a palabra de Deus sen cesar a cantos querían oílos, e non facían acepción de persoas.

15 E así saíron Alma, Amulek e tamén moitos outros que foran elixidos para a obra, a predicar a palabra en todo o país. E xeneralizouse o establecemento da igrexa por toda a comarca, en toda a rexión circunvecina, entre todo o pobo dos nefitas.

16 E non había desigualdade entre eles; e o Señor derramou o seu Espírito sobre toda a face da terra a fin de preparar a mente dos fillos dos homes, ou sexa, preparar os seus corazóns para recibir a palabra que se ensinaría entre eles no día da súa vinda,

17 a fin de que non se endurecesen contra a palabra, para que non fosen incrédulos e procedesen á destrución; senón que recibisen a palabra con gozo, e que, como rama, fosen injertados na verdadeira vide para que entrasen no repouso do Señor o seu Deus.

18 E os sacerdotes que saíron entre a xente predicaron contra toda mentira, e enganos, e envexas, e contendas, e malicia e vituperios; e o furto, o roubo, o pillaje, o asasinato, a comisión de adulterio, e todo xénero de luxuria, proclamando que tales cousas non debían existir;

19 declarando as cousas que pronto habían de acontecer; si, proclamando a avenida do Fillo de Deus, os seus padecimientos e morte, e tamén a resurrección dos mortos.

20 E moitos do pobo preguntaron achega do lugar onde o Fillo de Deus había de vir; e ensinóuselles que se aparecería a eles logo da súa resurrección; e o pobo oíu isto con gran gozo e alegría.

21 E despois que a igrexa quedou establecida por toda a terra ?habéndose logrado a vitoria sobre o diaño, e predicándose a palabra de Deus na súa pureza en toda a terra e derramando o Señor as súas bendicións sobre a xente? así terminou o ano décimo cuarto do goberno dos xuíces sobre o pobo de Nefi.

Unha relación dos fillos de Mosías, que renunciaron aos seus dereitos ao reino pola palabra de Deus e subiron á terra de Nefi para predicar aos lamanitas; os seus padecimientos e liberación, segundo os anais de Alma.

Comprende os capítulos 17 ao 27 inclusive.

Capítulo 17[editar]

Os fillos de Mosías teñen o espírito de profecía e de revelación-Cada cal vai polo seu propio camiño para declarar a palabra aos lamanitas-Ammón vai á terra de Ismael e faise servo do rei Lamoni-Ammón salva os rabaños do rei e mata aos inimigos deste xunto ás augas de Sebús. Versículos 1-3, aprox. 77 a.C.; versículo 4, aprox. 91?77 a.C.; e versículos 5-39, aprox. 91 a.C.

1 E aconteceu que mentres Alma ía viaxando cara ao sur, da terra de Gedeón á terra de Manti, velaquí, para asombro seu, atopou aos fillos de Mosías que viaxaban cara á terra de Zarahemla.

2 Estes fillos de Mosías estaban con Alma na ocasión en que o anxo aparecéuselle por primeira vez; xa que logo, Alma alegrouse moitísimo de ver aos seus irmáns; e o que aumentou máis o seu gozo foi que aínda eran os seus irmáns no Señor; si, e fortalecéronse no coñecemento da verdade; porque eran homes de san entendemento, e habían escudriñado diligentemente as Escrituras para coñecer a palabra de Deus.

3 Mais isto non é todo; dedicáronse a moita oración e xaxún; xa que logo, tiñan o espírito de profecía e o espírito de revelación, e cando ensinaban, facíano con poder e autoridade de Deus.

4 E habían estado ensinando a palabra de Deus entre os lamanitas polo espazo de catorce anos, e lograran moito éxito en traer a moitos ao coñecemento da verdade; si, polo poder das súas palabras moitos foron traídos ante o altar de Deus para invocar o seu nome e confesar os seus pecados ante el.

5 E estas son as circunstancias que os acompañaron nas súas viaxes, pois pasaron moitas aflicións; padeceron moito, tanto corporal como mentalmente, tal como fame, sede, fatiga e tamén se esforzaron moito no espírito.

6 Agora ben, estes foron as súas viaxes: Despedíronse do seu pai Mosías no primeiro ano dos xuíces, logo de haber rehusado o reino que o seu pai desexaba conferirlles, e que tamén era a vontade do pobo;

7 no entanto, partiron da terra de Zarahemla, e levaron as súas espadas, e as súas lanzas, os seus arcos, as súas frechas e as súas fondas; e fixeron isto para proverse de alimento mentres estivesen no deserto.

8 E así partiron para o deserto, co seu grupo que escolleran, para subir á terra de Nefi a predicar a palabra de Deus aos lamanitas.

9 E sucedeu que viaxaron moitos días polo deserto, e ayunaron e oraron moito para que o Señor concedese que unha porción do seu Espírito acompañáseos e estivese con eles, a fin de que fosen un instrumento nas mans de Deus para levar aos seus irmáns, os lamanitas, se posible fose, ao coñecemento da verdade, ao coñecemento da depravación das tradicións dos seus pais, as cales non eran correctas.

10 E sucedeu que o Señor visitounos co seu Espírito, e díxolles: Sede consolados; e foron consolados.

11 E díxolles tamén o Señor: Ide entre os lamanitas, os vosos irmáns, e establecede a miña palabra; emporiso seredes pacientes nas congojas e aflicións, para que lles déis bos exemplos en min; e fareivos instrumentos nas miñas mans, para a salvación de moitas almas.

12 E aconteceu que se animaron os corazóns dos fillos de Mosías, así como os que estaban con eles, para ir aos lamanitas a declararlles a palabra de Deus.

13 E sucedeu que cando houberon chegado ás fronteiras da terra dos lamanitas, separáronse uns doutros, confiando no Señor en que se volverían a reunir ao fin da súa colleita; porque crían que a obra que emprenderan era grande.

14 E certamente era grande, porque emprenderan a predicación da palabra de Deus a un pobo salvaxe, empedernido e feroz; un pobo que se deleitaba en asasinar aos nefitas, e en roubarlles e desposuílos; e tiñan o corazón posto nas riquezas, ou sexa, no ouro, e a prata e as pedras preciosas; si, ademais, procuraban posesionarse destas cousas asasinando e desposuíndo, para non ter que traballar por elas coas súas propias mans.

15 De modo que eran un pobo moi indolente; moitos deles adoraban ídolos, e a maldición de Deus caera sobre eles por mor das tradicións dos seus pais; con todo, as promesas do Señor estendíanse a eles mediante as condicións do arrepentimento.

16 Por esta causa, pois, foi que os fillos de Mosías emprenderan a obra, para que quizá os conducisen ao arrepentimento; para que talvez trouxésenos ao coñecemento do plan de redención.

17 De maneira que se separaron uns doutros, e foron entre eles, cada un a soas, segundo a palabra e poder de Deus que lle era concedido.

18 Agora ben, sendo Ammón o principal entre eles, ou máis ben el lles ministraba, separouse deles logo de habelos bendicido segundo as súas varias circunstancias, habéndolles comunicado a palabra de Deus, ou ministrado a eles antes da súa partida; e así iniciaron as súas respectivas viaxes polo país.

19 E Ammón foi á terra de Ismael, que así se chamaba polos fillos de Ismael, os cales tamén facer lamanitas.

20 E ao entrar Ammón na terra de Ismael, os lamanitas tomárono e atárono como afacían atar a todos os nefitas que caían nas súas mans e levalos ante o rei; e así se deixaba ao gusto do rei matalos, ou retelos no cativerio, ou botalos no cárcere, ou desterralos, segundo a súa vontade e pracer.

21 E así Ammón foi levado ante o rei que gobernaba na terra de Ismael; e chamábase Lamoni, e era descendente de Ismael.

22 E o rei preguntou a Ammón se era o seu desexo vivir nesa terra entre os lamanitas, ou sexa, entre o pobo do rei.

23 E díxolle Ammón: Si; desexo morar entre este pobo por algún tempo; si, e quizá ata o día que morra.

24 E sucedeu que o rei Lamoni quedou moi compracido con Ammón, e fixo que lle soltasen as ligaduras; e quería que el tomase por esposa a unha das súas fillas.

25 Mais díxolle Ammón: Non, senón serei o teu servo. Xa que logo, Ammón fíxose servo do rei Lamoni. E sucedeu que o puxeron con outros servos para que coidase os rabaños de Lamoni, segundo o costume dos lamanitas.

26 E logo de estar tres días ao servizo do rei, mentres ía cos servos lamanitas, levando os seus rabaños ao abrevadero que se chamaba as augas de Sebús ?e todos os lamanitas levaban alí os seus rabaños para que bebesen?,

27 de modo que mentres Ammón e os servos do rei levaban os seus rabaños ao abrevadero, velaquí, un certo número de lamanitas, que xa habían estado alí para abeberar os seus rabaños, levantáronse e dispersaron os rabaños de Ammón e os servos do rei, e os esparcieron de tal modo que fuxiron por todas partes.

28 Entón os servos do rei empezaron a murmurar, dicindo: Agora o rei mataranos como o fixo cos nosos irmáns, porque os seus rabaños foron dispersados pola maldade destes homes. E empezaron a chorar amargamente, dicindo: ¡Velaquí, os nosos rabaños xa están esparexidos!

29 E choraban por temor a perder a vida. Agora ben, cando Ammón viu isto, enchéuselle de gozo o corazón, porque dixo: Manifestarei o meu poder, ou sexa, o poder que está en min, a estes os meus consiervos, recollendo estes rabaños para o rei, a fin de gañar o corazón dos meus consiervos, para encamiñalos a crer nas miñas palabras.

30 E talles eran os pensamentos de Ammón, ao ver as aflicións daqueles a quen el chamaba os seus irmáns.

31 E ocorreu que os alentou coas súas palabras, dicindo: Irmáns meus, sede de bo ánimo, e vaiamos buscar os rabaños, e recollerémolos e traerémolos outra vez ao abrevadero; e así preservaremos os rabaños do rei, e non nos matará.

32 E sucedeu que saíron a buscar os rabaños, e seguiron a Ammón; e correron con moita lixeireza e atallaron os rabaños do rei e xuntáronos no abrevadero outra vez.

33 E aqueles homes dispuxéronse outra vez para esparcir os seus rabaños; pero Ammón dixo aos seus irmáns: Cercade os rabaños para que non fuxan; eu vou contender con estes homes que dispersan os nosos rabaños.

34 Fixeron, xa que logo, o que Ammón mandoulles, e el avanzou e dispúxose a contender cos que estaban preto das augas de Sebús; e eran non poucos en número.

35 Xa que logo, non temían a Ammón, porque supuñan que un dos seus homes podía matalo ao seu gusto, pois non sabían que o Señor prometera a Mosías que libraría aos seus fillos das mans deles; nin sabían nada en canto ao Señor; xa que logo, deleitábanse na destrución dos seus irmáns, e por esta razón avanzaron para esparcir os rabaños do rei.

36 Pero Ammón adiantouse e empezou a arroxarlles pedras coa súa fonda; si, con gran forza lanzou pedras contra eles; e así matou a certo número deles, de modo que empezaron a asombrarse do seu poder; no entanto, estaban enojados por causa dos seus irmáns mortos, e estaban resoltos a facelo caer; vendo, pois, que non podían pegarlle coas súas pedras, avanzaron con mazas para matalo.

37 Mais velaquí, que coa súa espada Ammón cortáballe o brazo a todo o que levantaba a maza para ferilo; porque resistiu os seus golpes, feríndolles os brazos co fío da súa espada, ao grao que empezaron a asombrarse e a fuxir diante del; si, e eran non poucos en número; e fíxoos fuxir pola forza do seu brazo.

38 E caeran seis deles pola fonda, mais só ao seu xefe matou coa espada; e Ammón cortou cantos brazos levantáronse contra el, e non foron poucos.

39 E cando os fixo fuxir bastante lonxe, regresou; e deron auga aos seus rabaños, e leváronos outra vez aos pastos do rei; e entón presentáronse diante do rei levando os brazos que Ammón cortara coa súa espada, que eran os daqueles que intentaron matalo; e leváronos ao rei como testemuño das cousas que fixeran.

Capítulo 18[editar]

O rei Lamoni supón que Ammón é o Gran Espírito-Ammón insignia ao rei acerca da Creación, dos tratos de Deus cos homes e da redención que vén por medio de Cristo-Lamoni cre e cae a terra coma se estivese morto. Aproximadamente 90 a.C.

1 E aconteceu que o rei Lamoni fixo que os seus servos presentásense e testificasen de todas as cousas que viran concernentes ao asunto.

2 E cando todos houberon dado testemuño do que presenciaran, e o rei decatouse da fidelidade de Ammón ao defender os seus rabaños, e tamén do seu gran poder en loitar contra aqueles que trataron de matalo, asombrouse en extremo e dixo: Seguramente é algo máis que un home. Velaquí, non será este o Gran Espírito, que envía tan grandes castigos sobre este pobo por motivo dos seus asasinatos?

3 E responderon eles ao rei, e dixeron isto: Se é o Gran Espírito ou un home, non sabemos; mais isto si sabemos, que os inimigos do rei non o poden matar; nin poden esparcir os rabaños do rei cando el se acha connosco, por causa da súa destreza e gran forza; xa que logo, sabemos que é amigo do rei. E agora ben, ¡oh rei!, non cremos que un home teña tanto poder, pois sabemos que non se lle pode matar.

4 E cando o rei oíu estas palabras, díxolles: Agora sei que é o Gran Espírito; e descendeu nesta ocasión para salvar as vosas vidas, a fin de que non vos matase como o fixen cos vosos irmáns. Este é o Gran Espírito de quen falaron os nosos pais.

5 E esta era a tradición de Lamoni, a cal recibira do seu pai, que había un Gran Espírito. Pero a pesar de que crían que había un Gran Espírito, supuñan que todo o que facían era xusto; no entanto, Lamoni empezou a temer en sumo grao por medo de facer mal con matar aos seus servos;

6 pois quitara a vida a moitos deles porque os seus irmáns dispersáronlles os seus rabaños no abrevadero; e porque lles habían esparexido os seus rabaños foron mortos.

7 E era o costume destes lamanitas colocarse preto das augas de Sebús para esparcir os rabaños do pobo, e así levar á súa propia terra moitos dos que eran esparexidos, pois entre eles era un xeito de roubar.

8 E sucedeu que o rei Lamoni preguntou aos seus servos, dicindo: Onde está este home que ten tan grande poder?

9 E dixéronlle: Velaquí, está dando para comer aos teus cabalos. Agora ben, antes que saísen a abeberar os seus rabaños, o rei mandara aos seus servos que preparasen os seus cabalos e carros e leváseno á terra de Nefi; porque o pai de Lamoni, que era o rei de toda esa terra, mandara preparar unha gran festa na terra de Nefi.

10 E cando oíu o rei Lamoni que Ammón estaba preparando os seus cabalos e os seus carros, asombrouse máis por mor da fidelidade de Ammón, e dixo: Certamente non houbo entre todos os meus servos ningún que sexa tan fiel como este home; pois se acorda de todas as miñas ordes para executalas.

11 Agora de seguro sei que é o Gran Espírito, e quixese que viñese verme, pero non me atrevo.

12 E aconteceu que cando houbo alistado os cabalos e os carros para o rei e os seus servos, Ammón entrou onde estaba o rei, e observou que o aspecto do rei cambiara; xa que logo, estaba a piques de retirarse da súa presenza.

13 E díxolle un dos servos do rei: Rabbánah, que interpretado significa poderoso ou gran rei, pois consideraban que os seus reis eran poderosos; e por iso díxolle: Rabbánah, o rei desexa que che quedes.

14 De modo que Ammón volveuse cara ao rei e díxolle: Que queres que faga por ti, oh rei? Mais o rei non lle contestou polo espazo dunha hora, segundo o tempo deles, porque non sabía que dicirlle.

15 E sucedeu que Ammón díxolle outra vez: Que desexas de min? Mais o rei non lle contestou.

16 E aconteceu que Ammón, estando cheo do Espírito de Deus, percibiu os pensamentos do rei. E díxolle: É porque oíches que defendín aos teus servos e os teus rabaños, e matei a sete dos seus irmáns coa fonda e coa espada, e corteilles os brazos a outros, a fin de defender os teus rabaños e os teus servos? Velaquí, é isto o que causa o teu asombro?

17 Eu dígoche: A que se debe que che marabilles tanto? Velaquí, son un home, e son o teu servo; xa que logo, calquera cousa que desexes, que sexa xusta, eu fareina.

18 E cando o rei houbo oído estas palabras, marabillouse de novo, porque viu que Ammón podía discernir os seus pensamentos; mais no entanto, o rei Lamoni abriu a súa boca, e díxolle: Quen es? Es ti ese Gran Espírito que sabe todas as cousas?

19 Respondeulle Ammón, e dixo: Non o son.

20 E dixo o rei: Como sabes os pensamentos do meu corazón? Podes falar sen temor e dicirme concernente a estas cousas; e dime, tamén, con que poder mataches e cortaches os brazos aos meus irmáns que esparcieron os meus rabaños.

21 Agora ben, se me explicas concernente a estas cousas, dareiche canto desexares; e se necesario for, protexereiche cos meus exércitos; pero sei que es máis poderoso que todos eles; no entanto, concedereiche canto de min desexes.

22 Entón Ammón, sendo prudente pero sen malicia, dixo a Lamoni: Escoitarás as miñas palabras, se che digo mediante que poder fago estas cousas? Isto é o que de ti desexo.

23 E respondeulle o rei, e dixo: Si, crerei todas as túas palabras. E así ingeniosamente comprometeuno.

24 E Ammón empezou a falarlle osadamente, e díxolle: Cres que hai un Deus?

25 E el respondeu, e díxolle: Ignoro o que iso significa.

26 E entón dixo Ammón: Cres ti que existe un Gran Espírito?

27 E el contestou: Si.

28 E dixo Ammón: Este é Deus. E dixo de novo Ammón: Cres que este Gran Espírito, que é Deus, creou todas as cousas que hai no ceo e na terra?

29 E el dixo: Si, creo que creou todas as cousas que hai sobre a terra; mais non sei dos ceos.

30 E díxolle Ammón: O ceo é un lugar onde moran Deus e todos os seus santos anxos.

31 E o rei Lamoni dixo: Está por encima da terra?

32 E dixo Ammón: Si, e a súa mirada está sobre todos os fillos dos homes; e coñece todos os pensamentos e intencións do corazón; porque pola súa man todos foron creados desde o principio.

33 E dixo o rei Lamoni: Creo todas estas cousas que falaches. Es enviado por Deus?

34 E Ammón díxolle: Son un home; e no principio o home foi creado a imaxe de Deus; e o seu Santo Espírito chamoume para ensinar estas cousas aos deste pobo, a fin de que cheguen ao coñecemento do que é xusto e verdadeiro;

35 e moura en min parte dese Espírito, o cal dáme coñecemento, e tamén poder, de conformidade coa miña fe e os meus desexos que están en Deus.

36 E cando Ammón houbo dito estas palabras, empezou pola creación do mundo, e tamén a creación de Adán; e declaroulle todas as cousas concernentes á caída do home, e repetiulle e explicou os anais e as Santas Escrituras do pobo, as cales os profetas declararan, aínda ata a época en que o seu pai Lehi saíu de Xerusalén.

37 E tamén lles relatou (porque se dirixía ao rei e aos seus servos) todas as viaxes dos seus pais polo deserto, e todos os seus padecimientos de fame e sede, e os seus afáns, etcétera.

38 E referiulles tamén concernente ás rebelións de Lamán e Lemuel e os fillos de Ismael, si, relatoulles todas as súas rebelións; e explicoulles todos os anais e as Escrituras, desde a época en que Lehi saíu de Xerusalén ata entón.

39 Mais iso non é todo; porque lles explicou o plan de redención que foi preparado desde a fundación do mundo; e tamén lles fixo saber concernente á vinda de Cristo, e deulles a coñecer todas as obras do Señor.

40 E sucedeu que despois que houbo dito todas estas cousas, e explicounas ao rei, este creu todas as súas palabras;

41 e empezou a clamar ao Señor, dicindo: ¡Oh Señor, ten misericordia! ¡Segundo o teu abundante misericordia que tiveches para co pobo de Nefi, tena para min e o meu pobo!

42 E cando houbo dito isto, caeu a terra coma se estivese morto.

43 E aconteceu que os seus servos levantárono e levárono á súa esposa, e tendérono sobre unha cama; e permaneceu coma se estivese morto polo espazo de dous días e dúas noites; e a súa esposa e os seus fillos e fillas choraron por el segundo o costume dos lamanitas, lamentando en extremo a súa perda.

Capítulo 19[editar]

Lamoni recibe a luz da vida eterna e ve ao Redentor-Os da súa casa caen a terra dominados polo Espírito e moitos deles ven anxos-Ammón é preservado milagrosamente-Bautiza a moitos e establece unha igrexa entre eles. Aproximadamente 90 a.C.

1 E sucedeu que logo de dous días e dúas noites, estaban xa para levar o seu corpo e polo nun sepulcro que fixeran co fin de sepultar aos seus mortos.

2 E a raíña, habendo oído da fama de Ammón, mandoulle dicir que desexaba que el fose vela.

3 E ocorreu que Ammón fixo o que se lle mandou, e entrou a ver á raíña e preguntoulle que desexaba que el fixese.

4 E díxolle ela: Os servos do meu marido fixéronme saber que es un profeta dun Deus Santo, e que tes o poder de facer moitas obras grandes no seu nome.

5 Xa que logo, se tal é o caso, quixese que foses ver ao meu marido, porque estivo tendido na súa cama polo espazo de dous días e dúas noites; e din algúns que non está morto, pero outros afirman que está morto, e que hiede, e que debería ser sepultado; mais segundo o meu parecer non hiede.

6 E isto era o que Ammón desexaba, pois sabía que o rei Lamoni achábase baixo o poder de Deus; sabía que o obscuro veo de incredulidade estábase disipando da súa mente, e a luz que iluminaba a súa mente, que era a luz da gloria de Deus, que era unha marabillosa luz da súa bondade, si, esta luz había infundido tal gozo na súa alma, que a nube de obscuridad desvaneceuse, e a luz da vida eterna acendeuse dentro da súa alma; si, sabía que isto dominara o corpo natural do rei, e que fora transportado en Deus.

7 Xa que logo, isto que a raíña solicitoulle era o único que el desexaba. Así pois, entrou para ver ao rei segundo o que a raíña desexara del; e viu ao rei, e soubo que non estaba morto.

8 E dixo á raíña: Non está morto, senón que dorme en Deus, e mañá levantarase outra vez; xa que logo, non o enterredes.

9 E díxolle Ammón: Cres ti isto? E ela díxolle: Non teño máis testemuño que a túa palabra e a palabra dos nosos servos; no entanto, creo que se fará segundo o que dixeches.

10 E díxolle Ammón: Bendita es pola túa fe excepcional; e dígoche, muller, que nunca houbo tan grande fe entre todo o pobo nefita.

11 E sucedeu que ela velou preto da cama do seu marido, desde ese momento ata a hora do día seguinte que Ammón sinalara para que el levantásese.

12 E sucedeu que se levantou, segundo as palabras de Ammón; e ao levantarse, estendeu a man cara á muller, e díxolle: ¡Bendito sexa o nome de Deus, e bendita es ti!

13 Porque certamente como ti vives, velaquí, vin ao meu Redentor; e virá, e nacerá dunha muller, e redimirá a todo ser humano que crea no seu nome. E cando houbo dito estas palabras, se lle hinchió o corazón, e caeu outra vez de gozo; e caeu tamén a raíña, dominada polo Espírito.

14 E vendo Ammón que o Espírito do Señor derramábase, segundo as súas oracións, sobre os lamanitas, os seus irmáns, que foran a causa de tanta tristeza entre os nefitas, ou sexa, entre todo o pobo de Deus, por motivo das súas iniquidades e das súas tradicións, caeu el de xeonllos e empezou a derramar a súa alma en oración e acción de grazas a deus polo que fixera polos seus irmáns; e tamén caeu, dominado de gozo; de modo que os tres caeran a terra.

15 Agora ben, cando os servos do rei viron que caeran, empezaron tamén a clamar a Deus, porque o temor do Señor apoderouse deles tamén, pois eran os que se presentaron diante do rei e testificáronlle do gran poder de Ammón.

16 E sucedeu que invocaron con afán o nome do Señor, ata que todos houberon caído a terra, salvo unha muller lamanita cuxo nomee era Abish, a cal converteuse ao Señor moitos anos antes por mor dunha notable visión do seu pai;

17 de modo que se converteu ao Señor, e nunca o deu a coñecer. Xa que logo, cando viu que todos os servos de Lamoni caeran a terra, e que tamén a súa ama, a raíña, e o rei e Ammón achábanse caídos no chan, soubo que era o poder de Deus, e pensando que esa oportunidade de facer saber á xente o que sucedera entre eles, e que o contemplar aquela escena faríaos crer no poder de Deus, correu, pois, de casa en casa, facéndoo saber ao pobo.

18 E empezaron a xuntarse na casa do rei. E veu unha multitude, e para o seu asombro viron caídos en terra ao rei e á raíña e os seus servos; e todos xacían alí coma se estivesen mortos; e tamén viron a Ammón, e velaquí, era nefita.

19 E comezou a xente a murmurar entre si, dicindo algúns que era un gran mal que caera sobre eles ou sobre o rei e a súa casa, porque el permitira que o nefita permanecese na terra.

20 Mais outros os reprenderon dicindo: O rei trouxo este mal sobre a súa casa porque matou aos seus servos cuxos rabaños foran dispersados nas augas de Sebús.

21 E tamén os reprenderon aqueles homes que habían estado nas augas de Sebús e habían esparexido os rabaños que pertencían ao rei; porque estaban enfurecidos con Ammón a causa do número dos seus irmáns que el matara nas augas de Sebús, mentres defendía os rabaños do rei.

22 E un deles, cuxo irmán caera pola espada de Ammón, enojado en extremo con este, sacou a súa espada e avanzou para deixala caer sobre Ammón, a fin de matalo; e ao levantar a espada para ferilo, velaquí, caeu morto.

23 Así vemos que a Ammón non se lle podía matar, porque o Señor dixera a Mosías, o seu pai: Protexereino, e será feito con el segundo a túa fe; xa que logo, Mosías encomendouno ao Señor.

24 E sucedeu que cando a multitude viu que o home que levantou a espada para matar a Ammón caera morto, o terror apoderouse deles, e non se atreveron a estender a man para tocalo, nin a ningún daqueles que caeran; e empezaron a marabillarse novamente entre si acerca de cal sería a causa dese gran poder, ou que significarían todas aquelas cousas.

25 E aconteceu que houbo moitos entre eles que dixeron que Ammón era o Gran Espírito, e outros dicían que o enviou o Gran Espírito;

26 pero outros os reprendían a todos, dicindo que era un monstro enviado polos nefitas para atormentalos.

27 E había algúns que dicían que o Gran Espírito enviara a Ammón para afligirlos por causa das súas iniquidades; e que era o Gran Espírito que sempre atendera aos nefitas, que sempre os librou das súas mans; e dicían que ese Gran Espírito era o que destruíra a tantos dos seus irmáns, os lamanitas.

28 E así a contención entre eles empezou a ser sumamente acalorada. E mentres así se achaban contendendo, chegou a criada que fixera que se reunise a multitude, e cando viu a contención que había entre eles, se contristó ata derramar bágoas.

29 E sucedeu que foi e tomou á raíña da man, para talvez levantala do chan; e en canto tocoulle a man, ela púxose de pé e clamou en alta voz, dicindo: ¡Oh bendito Jesús, que me salvou dun terrible inferno! ¡Oh Divos bendito, ten misericordia deste pobo!

30 E cando houbo dito isto, trabó as mans, sobordando de gozo e falando moitas palabras que non foron comprendidas; e feito isto, tomou da man ao rei Lamoni, e velaquí, este levantouse e púxose en pé.

31 E no acto, vendo el a contención entre os do seu pobo, adiantouse e empezou a reprendelos e a ensinarlles as palabras que había oído da boca de Ammón; e cantos oíron as súas palabras creron e convertéronse ao Señor.

32 Pero houbo moitos entre eles que non quixeron oír as súas palabras; xa que logo, seguiron o seu camiño.

33 E aconteceu que cando Ammón levantouse, tamén el lles ministró, e o mesmo fixeron todos os servos de Lamoni; e todos declararon ao pobo a mesma cousa: Que houbera un cambio nos seus corazóns, e que xa non tiñan máis desexos de facer o malo.

34 E velaquí, moitos declararon ao pobo que viran anxos e conversaran con eles; e así lles falaron acerca de Divos e da súa xustiza.

35 E sucedeu que houbo moitos que creron nas súas palabras; e cantos creron, foron bautizados; e convertéronse nun pobo xusto, e estableceron unha igrexa entre eles.

36 E así se iniciou a obra do Señor entre os lamanitas; así empezou o Señor a derramar o seu Espírito sobre eles; e vemos que o seu brazo esténdese a todo pobo que queira arrepentirse e crer no seu nome.

Capítulo 20[editar]

O Señor envía a Ammón a Middoni para que libre aos seus irmáns encarcerados-Ammón e Lamoni atópanse co pai de Lamoni, que é rei de toda esa terra-Ammón obriga ao ancián rei a aprobar a liberación dos seus irmáns. Aproximadamente 90 a.C.

1 E sucedeu que despois que houberon establecido unha igrexa nesa terra, o rei Lamoni desexou que Ammón acompañáseo á terra de Nefi, para presentalo ao seu pai.

2 E a voz do Señor chegou a Ammón, dicindo: Non subirás á terra de Nefi, pois velaquí, o rei tratará de quitarche a vida; pero irás á terra de Middoni; pois velaquí, o teu irmán Aarón e tamén Muloki e Amma áchanse no cárcere.

3 E aconteceu que cando houbo oído isto, Ammón dixo a Lamoni: Velaquí, o meu irmán e os meus compañeiros áchanse encarcerados en Middoni, e vou para libertarlos.

4 Entón Lamoni díxolle a Ammón: Sei que coa forza do Señor podes facer todas as cousas. Mais velaquí, irei contigo á terra de Middoni, porque o rei desa terra, cuxo nomee é Antiomno, é o meu amigo; xa que logo, vou á terra de Middoni para congraciarme co rei, e el sacará aos teus irmáns do cárcere. Logo díxolle Lamoni: Quen che dixo que os teus irmáns estaban encarcerados?

5 E Ammón díxolle: Ninguén mo dixo senón Deus; e díxome: Ve e libra aos teus irmáns, porque están no cárcere na terra de Middoni.

6 E cando Lamoni houbo oído isto, fixo que os seus servos alistasen os seus cabalos e os seus carros.

7 E dixo a Ammón: Ven, irei contigo á terra de Middoni, e alí avogarei co rei para que saque aos teus irmáns do cárcere.

8 E acaeceu que mentres Ammón e Lamoni dirixíanse alá, atoparon ao pai de Lamoni, que era rei de toda esa terra.

9 E velaquí, o pai de Lamoni díxolle: Por que non concorriches á festa o gran día en que festexei aos meus fillos e ao meu pobo?

10 E tamén dixo: Onde vas con este nefita, que é un dos fillos dun mentireiro?

11 E aconteceu que Lamoni díxolle onde ía, porque tiña medo de ofendelo.

12 E tamén lle explicou a causa da súa demora no seu propio reino, polo que non asistira á festa que o seu pai preparara.

13 E cando Lamoni díxolle todas estas cousas, velaquí, para asombro del, o seu pai se enojó con el e dixo: Lamoni, vas librar a estes nefitas que son fillos dun embustero. Velaquí, el roubou aos nosos pais; e agora os seus fillos viñeron tamén entre nós a fin de enganarnos coas súas astucias e as súas mentiras, para desposuírnos outra vez dos nosos bens.

14 Logo o pai de Lamoni ordenoulle que matase a Ammón coa espada. E tamén lle mandou que non fose para a terra de Middoni, senón que volvese con el á terra de Ismael.

15 Mais díxolle Lamoni: Non matarei a Ammón, nin volverei á terra de Ismael, senón que irei á terra de Middoni para librar aos irmáns de Ammón, porque se que son homes xustos e profetas santos do Deus verdadeiro.

16 E cando o seu pai houbo oído estas palabras, se enojó con el e sacou a súa espada para derrubalo a terra.

17 Pero Ammón adiantouse, e díxolle: Velaquí, non matarás ao teu fillo; no entanto, mellor sería que el caese e non ti; porque velaquí, el arrepentiuse dos seus pecados; mais se ti, neste momento caeses na túa ira, a túa alma non podería ser salva.

18 E convén, ademais, que che reprimas; porque se matases ao teu fillo, sendo el inocente, o seu sangue clamaría desde o chan ao Señor o seu Deus, para que a vinganza caese sobre ti; e talvez perderías a túa alma.

19 E cando Ammón díxolle estas palabras, aquel respondeu, dicindo: Sei que se eu matase ao meu fillo, derramaría sangue inocente; porque es ti quen trataches de destruílo.

20 E estendeu a súa man para matar a Ammón; pero este resistiulle os seus golpes, e ademais feriulle o brazo de maneira que non puido facer uso del.

21 E cando o rei viu que Ammón podía matalo, empezou a suplicarlle que lle perdoase a vida.

22 Pero Ammón levantou a súa espada e díxolle: Velaquí, ferireiche a menos que me concedas que saquen aos meus irmáns da prisión.

23 Entón o rei, temendo perder a vida, dixo: Se me perdoas a vida, concedereiche canto me pidas, ata a metade do reino.

24 E cando Ammón viu que fixera segundo a súa vontade co ancián rei, díxolle: Se concedes que os meus irmáns sexan sacados da prisión, e tamén que Lamoni reteña o seu reino, e que xa non esteas enojado con el, senón que lle permitas obrar segundo os seus propios desexos en calquera cousa que el considere, entón perdoareiche a vida; doutro xeito, derrubareiche a terra.

25 E cando Ammón houbo dito estas palabras, empezou o rei a alegrarse por mor da súa vida.

26 E cando viu que Ammón non tiña ningún desexo de destruílo, e cando viu tamén o gran amor que tiña polo seu fillo Lamoni, asombrouse en sumo grao, e dixo: Porque todo o que desexaches é que libre aos teus irmáns e permita que o meu fillo Lamoni reteña o seu reino, velaquí, concedereiche que o meu fillo reteña o seu reino desde agora e para sempre; e non o gobernarei máis.

27 E concedereiche tamén que os teus irmáns sexan sacados do cárcere, e que ti e os teus irmáns vingades a verme no meu reino, porque terei moitos desexos de verche. Pois o rei estaba sumamente asombrado das palabras que Ammón falara, así como das palabras que falara o seu fillo Lamoni; xa que logo, estaba desexoso de aprendelas.

28 E aconteceu que Ammón e Lamoni proseguiron a súa viaxe cara á terra de Middoni. E Lamoni achou graza aos ollos do rei desa terra; xa que logo, sacaron da prisión aos irmáns de Ammón.

29 E cando Ammón viunos, se entristeció moito, porque velaquí, achábanse espidos e tiñan a pel sumamente excoriada, por haber estado atados con fortes cordas; e tamén padeceran fame, sede e toda clase de aflicións; con todo, foron pacientes en todos os seus sufrimentos.

30 Pois resultou que foi a súa sorte caer en mans de xente máis obstinada e máis dura de cerviz; xa que logo, non quixeron facer caso das súas palabras, e expulsáronos, e golpeáronos, e botado de casa en casa e de lugar en lugar ata que chegaron á terra de Middoni; e alí os aprehendieron e botaron no cárcere, e atáronos con fortes cordas, e tivéronos encarcerados moitos días, e foron librados por Lamoni e Ammón.

Unha relación da predicación de Aarón e Muloki e os seus compañeiros entre os lamanitas. Comprende os capítulos 21 ao 26 inclusive.

Capítulo 21[editar]

Aarón ensina aos amalekitas acerca de Cristo e o seu expiación-Aarón e os seus irmáns son encarcerados en Middoni-Logo de ser librados, ensinan nas sinagogas e logran converter a moitas persoas-Lamoni concede a liberdade relixiosa ao pobo na terra de Ismael. Aproximadamente 90-77 a.C.

1 Agora ben, cando Ammón e os seus irmáns separáronse nas fronteiras da terra dos lamanitas, velaquí que Aarón emprendeu a súa viaxe á terra que os lamanitas chamaban Xerusalén, nome dado en memoria do país natal dos seus pais; e atopábase alá, nas fronteiras de Mormón.

2 E os lamanitas, os amalekitas e o pobo de Amulón edificaran unha gran cidade que se chamaba Xerusalén.

3 Agora ben, os lamanitas eran de seu bastante obstinados, mais os amalekitas e os amulonitas érano aínda máis; xa que logo, fixeron endurecer o corazón dos lamanitas para que aumentasen na maldade e nas súas abominacións.

4 E sucedeu que Aarón chegou á cidade de Xerusalén, e primeiro empezou a predicar aos amalekitas. E comezou a predicarlles nas súas sinagogas, pois edificaran sinagogas segundo a orde dos nehores; porque moitos dos amalekitas e dos amulonitas pertencían á orde dos nehores.

5 Xa que logo, ao entrar Aarón nunha das súas sinagogas para predicar á xente, e mentres lles estaba falando, velaquí, levantouse un amalekita e empezou a contender con el, dicindo: Que é iso que testificaches? viches ti a un anxo? Por que a nós non se nos aparecen anxos? Velaquí, non é esta xente tan boa como a túa?

6 Tamén dis que a menos que nos arrepintamos, pereceremos. Como é que sabes ti o pensamento e intención dos nosos corazóns? Como sabes que temos de que arrepentirnos? Como sabes que non somos un pobo xusto? Velaquí, edificamos santuarios, e reunímonos para adorar a Deus. Cremos por certo que Divos salvará a todos os homes.

7 Entón díxolle Aarón: Cres que o Fillo de Deus virá para redimir ao xénero humano dos seus pecados?

8 E díxolle o home: Non cremos que saibas tal cousa. Non cremos nestas insensatas tradicións. Non cremos que ti saibas de cousas futuras, nin tampouco cremos que os teus pais nin os nosos pais souberon concernente ás cousas que falaron, do que está por vir.

9 E Aarón empezou a explicarlles as Escrituras concernentes á vinda de Cristo e tamén a resurrección dos mortos; e que non habería redención para a humanidade, salvo que fose pola morte e padecimientos de Cristo, e a expiación do seu sangue.

10 E aconteceu que ao empezar a explicarlles estas cousas, se enojaron con el e empezaron a facerlle burla; e non quixeron escoitar as palabras que falaba.

11 Xa que logo, cando viu que non querían oír as súas palabras, saíu da sinagoga e chegou a unha aldea que se chamaba Ani-Anti, e alí atopou a Muloki, predicándolles a palabra; e tamén a Amma e os seus irmáns. E contenderon con moitos sobre a palabra.

12 E aconteceu que viron que os do pobo endurecían os seus corazóns; xa que logo, partiron e chegaron á terra de Middoni; e predicaron a palabra a moitos, e poucos creron nas palabras que ensinaban. 13 Con todo, Aarón e certo número dos seus irmáns foron aprehendidos e encarcerados; e os demais fuxiron da terra de Middoni ás rexións inmediatas.

14 E os que foron encarcerados padeceron moitas cousas; e foron librados pola intervención de Lamoni e Ammón, e foron alimentados e vestidos.

15 E saíron outra vez para declarar a palabra; e así foron librados do cárcere por primeira vez; e así padeceran.

16 E ían por dondequiera que os guiaba o Espírito do Señor, predicando a palabra de Deus en toda sinagoga dos amalekitas, ou en toda asemblea dos lamanitas, onde os admitían.

17 E sucedeu que o Señor empezou a bendicilos de tal modo que levaron a moitos ao coñecemento da verdade; si, convenceron a moitos de que habían pecado, e de que as tradicións dos seus pais non eran correctas.

18 E aconteceu que Ammón e Lamoni volveron da terra de Middoni á terra de Ismael, que era a terra da súa herdanza.

19 E o rei Lamoni non quixo permitir que Ammón servíseo nin que fose o seu servo,

20 senón que fixo edificar sinagogas na terra de Ismael; e fixo que se reunisen os do seu pobo, ou sexa, aqueles a quen el gobernaba.

21 E se regocijó neles e ensinoulles moitas cousas. E tamén lles declarou que eran un pobo que se achaba baixo a autoridade del, e que eran un pobo libre; que se achaban libres das opresiones do rei, o seu pai; porque o seu pai concedeulle que gobernase ao pobo que se achaba na terra de Ismael e en toda a rexión circunvecina.

22 E tamén lles declarou que gozarían da liberdade de adorar ao Señor o seu Deus segundo os seus desexos, en calquera lugar en que estivesen, se este atopábase na terra que estaba baixo a autoridade do rei Lamoni.

23 E Ammón predicou ao pobo do rei Lamoni; e aconteceu que lles ensinou todas as cousas concernentes á rectitud. E exhortábaos diariamente con toda dilixencia, e eles prestaban atención á súa palabra, e eran celosos en gardar os mandamentos de Deus.

Capítulo 22[editar]

Aarón ensina ao pai de Lamoni acerca da Creación, a caída de Adán e o plan de redención por medio de Cristo-O rei e todos os da súa casa convértense-Explícase a forma en que se dividía a terra entre os nefitas e os lamanitas. Aproximadamente 90-77 a.C.

1 E agora ben, mentres Ammón así ensinaba ao pobo de Lamoni continuamente, volveremos á historia de Aarón e os seus irmáns; porque despois que partiu da terra de Middoni, o Espírito guiouno á terra de Nefi ata a casa do rei que gobernaba toda esa terra, salvo a terra de Ismael; e era o pai de Lamoni.

2 E sucedeu que entrou a velo no palacio do rei, cos seus irmáns, e inclinouse diante do rei, e díxolle: Velaquí, ¡oh rei!, somos os irmáns de Ammón, a quen ti libraches do cárcere.

3 E agora, ¡oh rei!, se ti conceder a vida, seremos os teus servos. E díxolles o rei: Levantádevos, porque vos concederei as vosas vidas, e non permitirei que sexades os meus servos; pero si insistirei en que me ministréis, porque a miña mente estivo algo perturbada por razón da xenerosidade e grandeza das palabras do voso irmán Ammón; e desexo saber a causa pola cal el non subiu desde Middoni contigo.

4 E Aarón dixo ao rei: Velaquí, o Espírito do Señor chamouno a outra parte; foi á terra de Ismael a instruír ao pobo de Lamoni.

5 Logo o rei díxolles: Que é isto que dixestes concernente ao Espírito do Señor? Velaquí, isto é o que me turba.

6 E ademais, que significa isto que Ammón dixo: Se vos arrepentides, seredes salvos, e se non vos arrepentides, seredes refugados no postrer día?

7 E Aarón respondeulle e díxolle: Cres que hai un Deus? E díxolle o rei: Sei que os amalekitas din que hai un Deus, e concedinlles que edifiquen santuarios a fin de que se reúnan para adoralo. E se agora ti dis que hai un Deus, velaquí, eu crerei.

8 E cando Aarón oíu isto, o seu corazón empezou a regocijarse e dixo: Velaquí, certamente como ti vives, ¡oh rei!, hai un Deus.

9 E dixo o rei: É Divos aquel Gran Espírito que trouxo aos nosos pais da terra de Xerusalén?

10 E Aarón díxolle: Si, el é ese Gran Espírito, e el creou todas as cousas, tanto no ceo como na terra. Cres isto?

11 E dixo el: Si, creo que o Gran Espírito creou todas as cousas, e desexo que me informes concernente a todas estas cousas e crerei as túas palabras.

12 E aconteceu que ao ver que o rei crería as súas palabras, Aarón empezou pola creación de Adán, lendo ao rei as Escrituras, de como creou Deus ao home á súa propia imaxe, e que Divos deulle mandamentos, e que, por mor da transgresión, o home caera.

13 E Aarón explicoulle as Escrituras, desde a creación de Adán, expóndolle a caída do home, e o seu estado carnal, e tamén o plan de redención que foi preparado desde a fundación do mundo, por medio de Cristo, para cantos quixesen crer no seu nome.

14 E en vista de que o home caera, este non podía merecer nada de si mesmo; mais os padecimientos e morte de Cristo expían os seus pecados mediante a fe e o arrepentimento, etcétera; e que el quebranta as ligaduras da morte, para arrebatarlle a vitoria á tumba, e que o aguillón da morte sexa consumido na esperanza de gloria; e Aarón explicoulle todas estas cousas ao rei.

15 E aconteceu que despois que Aarón lle explicou estas cousas, dixo o rei: Que farei para lograr esta vida eterna de que falaches? Si, que farei para nacer de Deus, desarraigando do meu peito este espírito inicuo, e recibir o Espírito de Deus para que sexa cheo de gozo, e non sexa refugado no postrer día? Velaquí, dixo el, darei canto posúo; si, abandonarei o meu reino a fin de recibir este gran gozo.

16 Mais Aarón díxolle: Se ti desexas isto, se che arrodillas diante de Divos, si, se che arrepintes de todos os teus pecados e próstrasche ante Deus e invocas con fe o seu nome, crendo que recibirás, entón obterás a esperanza que desexas.

17 E sucedeu que cando Aarón houbo dito estas palabras, o rei humillouse de xeonllos ante o Señor, si, prostrouse ata o po, e clamou fortemente dicindo:

18 ¡Oh Divos!, Aarón díxome que hai un Deus; e se hai un Deus, e se ti es Deus, daríasche/daríanche a coñecer a min?, e abandonarei todos os meus pecados para coñecerche, e para que sexa levantado de entre os mortos e sexa salvo no postrer día. E cando o rei houbo dito estas palabras, caeu como ferido de morte.

19 E aconteceu que os seus servos correron e informaron á raíña do que lle pasou ao rei. E foi ela onde estaba o rei; e cando o viu tendido coma se estivese morto, e tamén a Aarón e aos seus irmáns de pé alí coma se eles fosen a causa da súa caída, se enojó con eles e mandou que os seus servos, ou sexa, os servos do rei, prendésenos e matásenos.

20 Mais os servos viran a causa da caída do rei; xa que logo, non se atreveron a botar man a Aarón e os seus irmáns, e intercedieron ante a raíña, dicindo: Por que nos mandas matar a estes homes, cando un deles é máis poderoso que todos nós? Xa que logo, caeremos ante eles.

21 E cando a raíña viu o temor dos servos, tamén ela empezou a sentir gran medo de que lle sobreviñese algún mal. E mandou aos seus servos que fosen e chamasen ao pobo para que matasen a Aarón e aos seus irmáns.

22 Agora ben, cando Aarón viu a determinación da raíña, e coñecendo tamén a dureza de corazón do pobo, temeu que se reunise unha multitude e que houbese unha gran contenda e disturbio entre eles; xa que logo, estendeu a súa man e levantou ao rei do chan, e díxolle: Levántache. E el púxose de pé e recobrou a súa forza.

23 Isto efectuouse en presenza da raíña e moitos dos servos. E cando o viron, marabilláronse en gran xeito e empezaron a temer. E o rei adiantouse e empezou a ministrarles. E a tal grao exerceu o seu ministerio, que toda a súa casa converteuse ao Señor.

24 E reuniuse unha multitude, por mor da orde da raíña, e empezaron a xurdir serias murmuraciones entre eles por causa de Aarón e os seus irmáns.

25 Mais o rei adiantouse entre eles e lles ministró. E tranquilizáronse con Aarón e os que estaban con el.

26 E sucedeu que cando o rei viu que o pobo habíase pacificado, fixo que Aarón e os seus irmáns puxésense no medio da multitude, e que lles predicasen a palabra.

27 E aconteceu que o rei enviou unha proclamación por toda a terra, entre todos os do seu pobo que vivían nos seus dominios, os que se achaban en todas as rexións circunvecinas, os cales colindaban co mar polo leste e o oeste, e estaban separados da terra de Zarahemla por unha angosta faja de terreo deserto que se estendía desde o mar do leste ata o mar do oeste, e polas costas do mar, e os límites do deserto que se achaba cara ao norte, preto da terra de Zarahemla, polas fronteiras de Manti, preto dos mananciais do río Sidón, indo do leste cara ao oeste; e así estaban separados os lamanitas dos nefitas.

28 Agora ben, a parte máis perezosa dos lamanitas vivía no deserto, e moraba en tendas; e achábanse esparexidos polo deserto cara ao oeste, na terra de Nefi; si, e tamén ao oeste da terra de Zarahemla, nas fronteiras a beiras do mar, e no oeste na terra de Nefi, no sitio da primeira herdanza dos seus pais, e así ao longo do mar.

29 E tamén había moitos lamanitas cara ao leste cerca do mar, onde os nefitas botáronos. E así os nefitas achábanse case rodeados polos lamanitas; con todo, os nefitas habíanse posesionado de toda pártea norte da terra que colindaba co deserto, nos mananciais do río Sidón, do leste ao oeste, polo lado do deserto; polo norte ata chegar á terra que chamaban Abundancia.

30 E lindaba coa terra que eles chamaban Desolación, a cal estaba tan ao norte, que chegaba ata a terra que fora poboada e os seus habitantes destruídos, de cuxos ósos xa falamos, a cal foi descuberta polo pobo de Zarahemla, por ser o sitio do seu primeiro desembarque.

31 E de alí chegaron ata o deserto do sur. De modo que á terra cara ao norte chamóuselle Desolación, e á terra cara ao sur, chamóuselle Abundancia, que é a terra que está chea de toda clase de animais silvestres, parte dos cales chegaran da terra do norte en busca de alimento.

32 Pois ben, a distancia non era senón de día e medio de viaxe para un nefita, pola liña de Abundancia e a terra de Desolación, desde o mar do leste ao do oeste; e así a terra de Nefi e a terra de Zarahemla case se achaban rodeadas de auga, e había unha pequena lingua de terra entre a terra cara ao norte e a terra cara ao sur.

33 E sucedeu que os nefitas poboaran a terra de Abundancia, desde o mar do leste ata o do oeste; e así os nefitas, na súa sabedoría, cercaran cos seus gardas e exércitos aos lamanitas polo sur, para que dese modo non tivesen máis posesións no norte, e así non puidesen invadir a terra cara ao norte.

34 Xa que logo, os lamanitas non podían ter máis posesións senón na terra de Nefi e no deserto que a rodeaba. Así que nisto foron prudentes os nefitas, pois como os lamanitas eran os seus inimigos, así non os acometerían por todos lados; e tamén terían un país onde refuxiarse segundo os seus desexos.

35 E agora, logo de dicir isto, volvo á historia de Ammón e Aarón, Omner e Himni e os seus irmáns.

Capítulo 23[editar]

Proclámase a liberdade relixiosa-Convértense os lamanitas de sete terras e cidades-Ponse o nome de anti-nefi-lehitas e son librados da maldición-Os amalekitas e os amulonitas rexeitan a verdade. Aproximadamente 90-77 a.C.

1 E velaquí, sucedeu que o rei dos lamanitas enviou unha proclamación entre todo o seu pobo, que non debían botar man a Ammón, nin a Aarón, nin a Omner, nin a Himni, nin a ningún dos seus irmáns que andasen predicando a palabra de Deus, en calquera lugar onde se achasen, na parte da súa terra que fose.

2 Si, enviou un decreto entre eles, que non debían prendelos para atalos, nin botalos ao cárcere; nin tampouco debían chuspir sobre eles, nin golpealos, nin botalos das súas sinagogas, nin azoutalos; nin tampouco debían apedrearlos, senón que terían entrada libre ás súas casas e tamén aos seus templos e santuarios;

3 e así poderían saír a predicar a palabra segundo os seus desexos; porque o rei converteuse ao Señor, así como toda a súa casa; xa que logo, enviou a súa proclamación ao seu pobo por toda a terra, a fin de que a palabra de Deus non fose obstruida, senón que se estendese por toda esa terra, para que o seu pobo convencésese concernente ás inicuas tradicións dos seus pais, e convencésense de que todos eles eran irmáns, e que non habían de matar, nin desposuír, nin roubar, nin cometer adulterio, nin cometer ningunha clase de iniquidade.

4 E aconteceu que cando o rei houbo enviado esta proclamación, Aarón e os seus irmáns foron de cidade en cidade, e dunha casa de adoración a outra, establecendo igrexas e consagrando sacerdotes e mestres entre os lamanitas por toda esa terra, para que predicasen e ensinasen a palabra de Deus entre eles; e así foi como empezaron eles a lograr moito éxito.

5 E miles chegaron ao coñecemento do Señor, si, miles chegaron a crer nas tradicións dos nefitas; e ensinóuselles o que contiñan os anais e as profecías que se transmitiron aínda ata estes días.

6 E tan certo como vive o Señor, que cantos creron, ou sexa, cantos chegaron ao coñecemento da verdade pola predicación de Ammón e os seus irmáns, segundo o espírito de revelación e de profecía, e o poder de Deus que obraba milagres neles, si, dígovos, que así como vive o Señor, cantos lamanitas creron na súa predicación e foron convertidos ao Señor, nunca máis se desviaron.

7 Porque se converteron nun pobo xusto; abandonaron as armas da súa rebelión de modo que non pugnaron máis en contra de Deus, nin tampouco en contra de ningún dos seus irmáns.

8 E estes son os que foron convertidos ao Señor:

9 O pobo lamanita que se achaba na terra de Ismael;

10 e tamén o pobo lamanita que se achaba na terra de Middoni;

11 e tamén o pobo lamanita que se achaba na cidade de Nefi;

12 e tamén o pobo lamanita que se achaba na terra de Xilom, e os que se achaban na terra de Shemlón, e na cidade de Lemuel, e na cidade de Ximnilom.

13 E estes son os nomes das cidades lamanitas que se aconvirtieron ao Señor; e son estes os que abandonaron as armas da súa rebelión; si, todas as súas armas de guerra; e todos eran lamanitas.

14 E os amalekitas non se converteron, salvo un só; nin ningún dos amulonitas; así a todo endureceron os seus corazóns, como tamén o corazón dos lamanitas nesa parte da terra onde vivían; si, e todas as súas aldeas e todas as súas cidades.

15 Xa que logo, nomeamos todas as cidades dos lamanitas nas que se arrepentiron e chegaron ao coñecemento da verdade, e foron convertidos.

16 E aconteceu que o rei e os que se converteron desexaban ter un nome, para que por ese medio distinguísense dos seus irmáns; xa que logo, consultou o rei con Aarón e moitos dos seus sacerdotes, concernente ao nome que debían adoptar para distinguirse.

17 E sucedeu que se puxeron o nome de anti-nefi-lehitas; e foron chamados por ese nome, e deixaron de ser chamados lamanitas.

18 E empezaron a ser unha xente moi industriosa; si, e volvéronse amigables cos nefitas; polo tanto, estableceron relacións con eles, e a maldición de Deus non os seguiu máis.

Capítulo 24[editar]

Os lamanitas atacan ao pobo de Deus-Os anti-nefi-lehitas se regocijan en Cristo e son visitados por anxos-Prefiren padecer a morte antes que defenderse-Convértense máis lamanitas. Aproximadamente 90-77 a.C.

1 E aconteceu que os amalekitas e os amulonitas e os lamanitas que se achaban na terra de Amulón, e tamén na terra de Helam, e os que estaban na terra de Xerusalén, e en resumo, en todas as terras circunvecinas, que non foran convertidos nin tomaran sobre si o nome de Anti-Nefi-Lehi, foron provocados a ira contra os seus irmáns polos amalekitas e os amulonitas.

2 E o seu odio contra eles chegou a ser sumamente intenso, a tal grao que empezaron a rebelarse contra o seu rei, ao momento de que xa non quixeron que fose o seu rei; xa que logo, tomaron as armas contra o pobo de Anti-Nefi-Lehi.

3 E o rei conferiu o reino ao seu fillo, e deulle o nome de Anti-Nefi-Lehi.

4 E morreu o rei precisamente o ano en que os lamanitas empezaron os seus preparativos para a guerra contra o pobo de Deus.

5 Agora ben, cando Ammón e os seus irmáns, e todos os que o acompañaron, viron os preparativos dos lamanitas para destruír aos seus irmáns, dirixíronse á terra de Midián, onde Ammón atopou a todos os seus irmáns; e de alí foron á terra de Ismael a fin de reunirse en consello con Lamoni e tamén co seu irmán Anti-Nefi-Lehi acerca do que debían facer para defenderse dos lamanitas.

6 E non houbo un só dos que se converteron ao Señor que quixese tomar as armas contra os seus irmáns; nin sequera preparativos de guerra quixeron facer; si, e tamén o seu rei mandoulles que non o fixesen.

7 E estas son as palabras que dirixiu ao pobo concernente ao asunto: Dou grazas ao meu Deus, amado pobo meu, porque o noso gran Deus na súa bondade enviounos estes irmáns nosos, os nefitas, para predicarnos e para convencernos concernente ás tradicións dos nosos inicuos pais.

8 E velaquí, dou grazas ao meu gran Deus por habernos dado unha porción do seu Espírito para abrandar os nosos corazóns, de modo que iniciamos relacións con estes irmáns, os nefitas.

9 E velaquí, tamén lle agradezo ao meu Deus que, por iniciar estas relacións, convencémonos dos nosos pecados e dos moitos asasinatos que cometemos.

10 E tamén lle dou grazas ao meu Deus, si, ao meu gran Deus, porque nos concedeu que nos arrepintamos destas cousas, e tamén porque nos perdoou os nosos moitos pecados e asasinatos que cometemos, e depurou os nosos corazóns de toda culpa, polos méritos do seu Fillo.

11 Pois velaquí, irmáns meus, en vista de que (por ser nós os máis perdidos de todos os homes) custounos tanto arrepentirnos de todos os nosos pecados e dos moitos asasinatos que cometemos, e lograr que Divos quitáseos dos nosos corazóns, porque a duras penas puidemos arrepentirnos o suficiente ante Deus para que el quitase a nosa mancha;

12 agora pois, moi amados irmáns meus, xa que Divos quitou as nosas manchas, e as nosas espadas volvéronse lustrosas, non as manchemos máis co sangue dos nosos irmáns.

13 Velaquí, dígovos que non. Reteñamos as nosas espadas para que non se manchen co sangue dos nosos irmáns; porque se as manchásemos outra vez, quizá xa non poderían ser limpadas por medio do sangue do Fillo do noso gran Deus, que será derramada para a expiación dos nosos pecados.

14 E o gran Deus tivo misericordia de nós, e deunos a coñecer estas cousas para que non perezamos; si, deunos a coñecer estas cousas anticipadamente, porque el ama as nosas almas así como ama aos nosos fillos; por conseguinte, no seu misericordia visítanos por medio dos seus anxos, para que o plan de salvación sexanos dado a coñecer, tanto a nós como ás xeracións futuras.

15 ¡Oh cuán misericordioso é o noso Deus! E velaquí, xa que nos custou tanto lograr que nos sexan quitadas as nosas manchas, e que as nosas espadas vólvanse lustrosas, escondámoslas a fin de que conserven o seu brillo, como testemuño ao noso Deus no día final, o día en que sexamos levados para comparecer ante el para ser xulgados, de que non manchamos as nosas espadas no sangue dos nosos irmáns, desde que el comunicounos a súa palabra e limpounos por iso.

16 E agora ben, irmáns meus, se os nosos irmáns intentan destruírnos, velaquí, esconderemos as nosas espadas, si, enterrarémolas no profundo da terra para que se conserven lustrosas, como testemuño no último día, de que nunca as usamos; e se os nosos irmáns destrúennos, velaquí, iremos ao noso Deus e seremos salvos.

17 E aconteceu que cando o rei houbo dado fin a estas palabras, estando reunido todo o pobo, tomaron eles as súas espadas e todas as armas que se usaban para derramar sangue humano, e enterráronas profundamente na terra.

18 E fixeron isto, porque ao seu modo de ver, era un testemuño a Deus, e tamén aos homes, de que nunca máis volverían usar armas para derramar sangue humano; e isto fixeron, prometendo e facendo convenio con Deus de que antes que derramar o sangue dos seus irmáns, eles darían as súas propias vidas; e antes que privar a un irmán, eles dar; e antes que pasar os seus días na ociosidad, traballarían asiduamente coas súas mans.

19 E así vemos que cando estes lamanitas chegaron a coñecer a verdade e a crer nela, mantivéronse firmes, e preferiron padecer ata a morte antes que pecar; e así vemos que enterraron as súas armas de paz, ou sexa, enterraron as súas armas de guerra en ben da paz.

20 E sucedeu que os seus irmáns, os lamanitas, fixeron os preparativos para a guerra, e chegaron á terra de Nefi coa intención de destruír ao rei e pór a outro no seu lugar, e tamén destruír ao pobo de Anti-Nefi-Lehi en toda a terra.

21 Agora ben, cando os do pobo viron que viñan contra eles, saíron a atopalos, e prostráronse ata a terra ante eles e empezaron a invocar o nome do Señor; e nesta actitude achábanse cando os lamanitas empezaron a caer sobre eles e a matalos coa espada.

22 E así, sen atopar resistencia algunha, mataron a mil e cinco deles; e sabemos que son benditos, porque foron a morar co seu Deus.

23 E cando os lamanitas viron que os seus irmáns non fuxían da espada, nin se volvían á dereita nin á esquerda, senón que se tendían e perecían, e encomiaban a Deus aínda no acto mesmo de perecer pola espada,

24 si, cando os lamanitas viron isto, abstivéronse de matalos; e houbo moitos cuxos corazóns conmover dentro deles polos dos seus irmáns que caeran pola espada, pois se arrepentiron do que fixeran.

25 E aconteceu que arroxaron ao chan as súas armas de guerra e non as quixeron volver tomar, porque os atormentaban os asasinatos que habían labor; e prostráronse, igual que os seus irmáns, confiando na clemencia daqueles que tiñan as armas alzadas para matalos.

26 E sucedeu que o número dos que se uniron ao pobo de Deus aquel día foi maior que o dos que foran mortos; e aqueles que morreran eran persoas xustas; xa que logo, non temos razón para dubidar que se salvaron.

27 E non había un só home inicuo entre os que pereceron; pero houbo máis de mil que chegaron ao coñecemento da verdade; así vemos que o Señor obra de moitos xeitos para a salvación do seu pobo. 28 E a maioría dos lamanitas que mataron a tantos dos seus irmáns eran amalekitas e amulonitas, dos cales a maior parte pertencía á orde dos nehores.

29 E entre os que se uniron ao pobo do Señor, non houbo ningún que fose amalekita ou amulonita, ou que pertencese á orde de Nehor, senón que eran descendentes directos de Lamán e Lemuel.

30 E así podemos discernir claramente que despois que un pobo foi iluminado polo Espírito de Deus, e posuíu un gran coñecemento das cousas concernentes á rectitud, e entón cae no pecado e a transgresión, chega a ser máis empedernido, e así a súa condición é peor que se nunca coñecese estas cousas.

Capítulo 25[editar]

Esténdense as agresións lamanitas-Os descendentes dos sacerdotes de Noé perecen, tal como profetizouno Abinadí-Convértense moitos lamanitas e únense ao pobo de Anti-Nefi-Lehi-Cren en Cristo e observan a lei de Moisés. Aproximadamente 90-77 a.C.

1 E velaquí, aconteceu que aqueles lamanitas irritáronse máis porque mataran aos seus irmáns; xa que logo, xuraron vingarse dos nefitas; e polo momento non intentaron máis destruír ao pobo de Anti-Nefi-Lehi,

2 senón que tomaron os seus exércitos e foron ás fronteiras da terra de Zarahemla, e caeron sobre os que se achaban na terra de Ammoníah, e destruíronos.

3 E logo disto tiveron moitas batallas cos nefitas, nas cales foron rexeitados e destruídos.

4 E entre os lamanitas que morreron, achábanse case todos os descendentes de Amulón e os seus irmáns, que eran os sacerdotes de Noé; e pereceron por man dos nefitas;

5 e o resto deles, habendo fuxido ao deserto do leste, e habendo usurpado o poder e a autoridade sobre os lamanitas, fixeron que moitos dos lamanitas morresen por lume por mor da súa crenza;

6 porque moitos deles, logo de padecer moitas perdas e tantas aflicións, empezaron a recordar as palabras que Aarón e os seus irmáns predicáronlles na súa terra; de modo que empezaron a descreer as tradicións dos seus pais, e a crer no Señor, e que el daba gran poder aos nefitas; e así se converteron moitos deles no deserto.

7 E aconteceu que aqueles caudillos que eran o resto dos descendentes de Amulón fixeron que se aplicase a pena de morte, si, a cantos cresen nestas cousas.

8 Agora ben, este martirio fixo que moitos dos seus irmáns enchésense de ira; e empezou a haber contendas no deserto; e os lamanitas empezaron a perseguir e a matar aos descendentes de Amulón e os seus irmáns; e estes fuxiron ao deserto do leste.

9 E velaquí, os lamanitas perséguenos ata o día de hoxe; e así se cumpriron as palabras de Abinadí respecto dos descendentes dos sacerdotes que fixeron que el padecese a morte por lume.

10 Porque lles dixo: O que fagades comigo será un símbolo de cousas futuras.

11 E Abinadí foi o primeiro que padeceu a morte por lume, por causa da súa fe en Deus; e o que quixo dicir foi que moitos padecerían a morte por lume, así como el padecera.

12 E dixo aos sacerdotes de Noé que os seus descendentes causarían que a moitos matásenos da mesma xeito como el o foi, e que eles serían esparexidos e mortos, así como a ovella que non ten pastor é perseguida e morta por animais feroces; e velaquí, cumpríronse estas palabras, porque foron dispersados polos lamanitas, e acosados e feridos.

13 E aconteceu que cando os lamanitas viron que non podían dominar aos nefitas, volvéronse á súa propia terra; e moitos fóronse a vivir á terra de Ismael e á terra de Nefi, e uníronse ao pobo de Deus, que era o pobo de Anti-Nefi-Lehi.

14 E tamén eles enterraron as súas armas de guerra, como o fixeron os seus irmáns; e empezaron a ser unha xente xusta; e camiñaron polas vías do Señor e esforzáronse por observar os seus mandamentos e estatutos.

15 Si, e observaban a lei de Moisés; porque era necesario que a observasen aínda, pois non se cumpriu enteiramente. Mais a pesar da lei de Moisés, esperaban anhelosamente a vinda de Cristo, considerando a lei mosaica como un símbolo da súa vinda e crendo que debían gardar aquelas prácticas exteriores ata que el fóselles revelado.

16 Pero non crían que a salvación viñese pola lei de Moisés, senón que a lei de Moisés servía para fortalecer a súa fe en Cristo; e así, mediante a fe, retiñan a esperanza de salvación eterna, confiando no espírito de profecía que falou daquelas cousas que habían de vir.

17 E velaquí que Ammón, Aarón, Omner, Himni e os seus irmáns se regocijaron grandemente polo éxito que lograran entre os lamanitas, vendo que o Señor concedeulles conforme ás súas oracións, e que tamén lles cumpriu a súa palabra en cada detalle.

Capítulo 26[editar]

Ammón se gloría no Señor-O Señor fortalece aos fieis e dálles coñecemento-Por medio da fe, os homes poden levar a miles de almas ao arrepentimento-Deus ten todo poder e comprende todas as cousas. Aproximadamente 90-77 a.C.

1 E estas son as palabras de Ammón aos seus irmáns, as cales din así: Os meus irmáns, e irmáns meus na fe, velaquí, dígovos, cuán gran motivo temos para regocijarnos, porque puidemos habernos imaxinado, cando saímos da terra de Zarahemla, que Divos concederíanos tan grandes bendicións?

2 E agora pregúntovos: Que bendicións grandes concedeunos? Podedes dicilo?

3 Velaquí, respondo por vós; porque os nosos irmáns os lamanitas achábanse na obscuridad, si, aínda no máis tenebroso abismo; mais velaquí, ¡cantos deles foron guiados a ver a marabillosa luz de Deus! E esta é a bendición que se conferiu sobre nós, que fomos feitos instrumentos nas mans de Deus para realizar esta gran obra.

4 Velaquí, miles deles se regocijan, e foron traídos ao curro de Deus.

5 Velaquí, o campo estaba maduro, e benditos sodes vós, porque metestes a fouce e segastes coa vosa forza; si, traballastes todo o día; ¡e velaquí o número das vosas gavillas! E serán recollidas nos celeiros para que non se desperdicien.

6 Si, as tormentas non as abaterán no postrer día; si, nin serán perturbadas polos bulebules; mais cando veña a tempestade, serán reunidas no seu lugar para que a tempestade non penetre ata onde estean; si, nin serán impelidas polos fortes ventos onde o inimigo queira levalas.

7 Mais velaquí, áchanse en mans do Señor da colleita, e son súas, e levantaraas no postrer día.

8 ¡Bendito sexa o nome do noso Deus! ¡Cantémosle loor; si, demos grazas ao seu santo nome, porque el obra rectitud para sempre!

9 Porque se non subísemos desde a terra de Zarahemla, estes, os nosos carísimos e amados irmáns que tanto nos amaron, aínda se acharían atormentados polo seu odio contra nós, si, e serían tamén estranxeiros para con Deus.

10 E aconteceu que cando Ammón houbo dito estas palabras, reprendeuno o seu irmán Aarón, dicindo: Ammón, temo que o teu gozo condúzache á jactancia.

11 Pero Ammón díxolle: Non me jacto da miña propia forza nin na miña propia sabedoría, mais velaquí, o meu gozo é completo; si, o meu corazón soborda de gozo, e me regocijaré no meu Deus.

12 Si, eu se que nada son; en canto á miña forza, son débil; xa que logo, non me jactaré de min mesmo, senón que me gloriaré no meu Deus, porque coa súa forza podo facer todas as cousas; si, velaquí que obramos moitos grandes milagres nesta terra, polos cales encomiaremos o seu nome para sempre.

13 Velaquí, a cantos miles dos nosos irmáns librou el dos tormentos do inferno, e senten movidos a cantar do amor redentor; e isto polo poder da súa palabra que está en nós; por conseguinte, non temos moita razón para regocijarnos?

14 Si, temos razón de encomialo para sempre, porque é o Deus Altísimo, e soltou aos nosos irmáns das cadeas do inferno.

15 Si, achábanse rodeados de eternas tebras e destrución; mais velaquí, el tróuxoos á súa luz eterna; si, a eterna salvación; e os circunda a incomparable munificencia do seu amor; si, e fomos instrumentos nas súas mans para realizar esta grande e marabillosa obra.

16 Polo tanto, gloriémonos; si, nos gloriaremos no Señor; si, nos regocijaremos porque é completo o noso gozo; si, encomiaremos ao noso Deus para sempre. Velaquí, quen pode gloriarse demasiado no Señor? Si, e quen poderá dicir demasiado do seu gran poder, e do seu misericordia e do seu longanimidad para cos fillos dos homes? Velaquí, dígovos que non podo expresar nin a máis mínima parte do que sinto.

17 Quen se imaxinou que o noso Deus fose tan misericordioso como para sacarnos do noso estado terrible, pecaminoso e corrompido?

18 Velaquí, saímos aínda con ira, con potentes ameazas, para destruír a súa igrexa.

19 Por que, entón, non nos entregou a unha terrible destrución? Si, por que non deixou caer a espada da súa xustiza sobre nós e condenounos á desesperación eterna?

20 ¡Oh, case se me vai a alma, por así dicilo, cando penso en iso! Velaquí, el non exerceu a súa xustiza sobre nós, senón que no seu gran misericordia fíxonos salvar ese sempiterno abismo de morte e de miseria, para a salvación das nosas almas.

21 E velaquí, irmáns meus, que home natural hai que coñeza estas cousas? Dígovos que non hai quen coñeza estas cousas senón o compungido.

22 Si, ao que se arrepinte e exerce a fe e produce boas obras e ora continuamente sen cesar, a este élle permitido coñecer os misterios de Deus; si, a este seralle permitido revelar cousas que nunca foron reveladas; si, e a este seralle concedido levar a miles de almas ao arrepentimento, así como a nós permitíullenos traer a estes nosos irmáns ao arrepentimento.

23 Non vos acordades, irmáns meus, que dixemos aos nosos irmáns na terra de Zarahemla que subiamos á terra de Nefi para predicar aos nosos irmáns os lamanitas, e que se burlaron de nós?

24 Pois nos dixeron: Supondes que podedes traer aos lamanitas ao coñecemento da verdade? Supondes que podedes convencer aos lamanitas da incorrección das tradicións dos seus pais, cando son un pobo tan obstinado, cuxo corazón deleitar no derramamiento de sangue; cuxos días pasáronos na máis vil iniquidade; cuxas sendas foron as sendas do transgresor desde o principio? Recordaredes, irmáns meus, que así se expresaron.

25 E ademais dixeron: Tomemos as armas contra eles para que os destruamos a eles e a súa iniquidade de sobre a terra, non sexa que nos invadan e destrúannos.

26 Mais velaquí, amados irmáns meus, viñemos ao deserto, non coa intención de destruír aos nosos irmáns, senón con obxecto de salvar, talvez, algunhas das súas almas.

27 E cando os nosos corazóns achábanse desanimados, e estabamos a piques de regresar, velaquí, o Señor consolounos, e díxonos: Ide entre os vosos irmáns os lamanitas, e sufride con paciencia as vosas aflicións, e dareivos o éxito.

28 E velaquí, viñemos e estivemos entre eles, e fomos pacientes nos nosos padecimientos, e soportamos todo xénero de privacións; si, viaxamos de casa en casa, confiando nas misericordias do mundo; non soamente nas misericordias do mundo, senón nas de Deus.

29 E entramos nas súas casas e ensinámoslles; e instruímolos nas súas rúas, si, e instruímolos sobre as súas collados; e tamén entramos nos seus templos e as súas sinagogas e ensinámoslles; e botáronnos fóra, e fomos obxecto de burlas, e chuspiron sobre nós e golpeado as nosas fazulas, e fomos apedreados e aprehendidos e atados con fortes cordas e postos na prisión; e polo poder e sabedoría de Deus saímos libres outra vez.

30 E sufrimos toda clase de aflicións, e todo isto para que talvez puidésemos ser o medio de salvar a algún alma; e imaxinámonos que o noso gozo sería completo, se quizá puidésemos ser o medio de salvar a algúns.

31 Velaquí, agora podemos estender a vista e ver os froitos do noso labor, e son poucos? Dígovos que non; son moitos. Si, e podemos testificar da súa sinceridade, por motivo do seu amor polos seus irmáns e por nós tamén.

32 Porque, velaquí, prefiren sacrificar as súas vidas antes que arrebatar a vida aínda ao seu inimigo; e enterraron as súas armas de guerra profundamente na terra por mor do seu amor polos seus irmáns.

33 E velaquí, agora pregúntovos: houbo amor tan grande en toda a terra? Velaquí, dígovos que non, non o houbo, nin aínda entre os nefitas.

34 Porque velaquí, eles tomarían as armas contra os seus irmáns; non se deixarían matar. Pero velaquí cantos destes sacrificaron as súas vidas; e sabemos que foron ao seu Deus por causa do seu amor e polo seu odio ao pecado.

35 Agora ben, non temos razón para regocijarnos? Si, dígovos que desde o principio do mundo non houbo homes que tivesen tan grande razón para regocijarse como nós a temos; si, e o meu gozo desbórdase, ata o grao de gloriarme no meu Deus; porque el ten todo poder, toda sabedoría e todo entendemento; el comprende todas as cousas, e é un Ser misericordioso, aínda ata a salvación, para con aqueles que queiran arrepentirse e crer no seu nome.

36 Agora ben, se isto é jactancia, así me jactaré; porque isto é a miña vida e a miña luz, o meu gozo e a miña salvación, e a miña redención da angustia eterna. Si, bendito sexa o nome do meu Deus que tivo presente a este pobo, o cal é unha rama da árbore de Israel, e perdeuse do seu tronco nunha terra estraña; si, digo eu, bendito sexa o nome do meu Deus que velou por nós, peregrinos nunha terra estraña.

37 Agora ben, irmáns meus, vemos que Divos acórdase de todo pobo, sexa cal for a terra en que se acharen; si, el ten contado ao seu pobo, e as súas entrañas de misericordia cobren toda a terra. Este é o meu gozo e o meu gran agradecemento; si, e darei grazas ao meu Deus para sempre. Amén.

Capítulo 27[editar]

O Señor manda a Ammón que conduza ao pobo de Anti-Nefi-Lehi a un lugar onde estea seguro-Ao atoparse con Alma, o gozo de Ammón é tan grande que se lle esgotan as forzas-Os nefitas ceden aos seus irmáns do pobo de Anti-Nefi-Lehi a terra de Jersón-Chámaselles o pobo de Ammón. Aproximadamente 90-77 a.C.

1 E aconteceu que cando aqueles lamanitas que foran á guerra contra os nefitas viron, logo dos seus moitos esforzos por destruílos, que era en balde procurar a súa destrución, volvéronse outra vez á terra de Nefi.

2 E sucedeu que os amalekitas estaban cheos de ira por mor das súas perdas; e cando viron que non podían vingarse dos nefitas, empezaron a axitar ao pobo á ira en contra dos seus irmáns, o pobo de Anti-Nefi-Lehi; polo tanto, empezaron a destruílos outra vez.

3 E este pobo novamente negouse a tomar as armas, e deixáronse matar segundo a vontade dos seus inimigos.

4 Agora ben, cando Ammón e os seus irmáns viron esta obra de destrución entre aqueles que tanto amaban, e entre aqueles que tanto os amaron ?porque os trataban coma se fosen anxos enviados de Deus para salvalos dunha eterna destrución? xa que logo, cando Ammón e os seus irmáns viron esta extensa obra de destrución, foron movidos a compaixón e dixeron ao rei:

5 Reunamos a este pobo do Señor e descendamos á terra de Zarahemla, aos nosos irmáns os nefitas, e fuxamos das mans dos nosos inimigos para que non sexamos destruídos.

6 Mais díxolles o rei: Velaquí, os nefitas destruirannos por mor dos moitos asasinatos e pecados que contra eles cometemos.

7 E dixo Ammón: Irei e preguntarei ao Señor, e se el dinos que vaiamos aos nosos irmáns, iredes vós?

8 E díxolle o rei: Si, se o Señor dinos que vaiamos, iremos aos nosos irmáns e seremos os seus escravos ata compensalos polos moitos asasinatos e pecados que cometemos en contra deles.

9 Mais díxolle Ammón: É contra a lei dos nosos irmáns, que foi establecida polo meu pai, que haxa escravos entre eles; xa que logo, descendamos e confiemos na misericordia dos nosos irmáns.

10 Mais o rei díxolle: Pregunta ao Señor; e se el dinos que vaiamos, iremos; doutro xeito, pereceremos na terra.

11 E aconteceu que Ammón foi e preguntou ao Señor, e o Señor díxolle:

12 Saca a este pobo desta terra para que non pereza; pois Satanás ten fortemente asido o corazón dos amalekitas, quen incitan aos lamanitas á ira en contra dos seus irmáns, para que os maten; xa que logo, sal desta terra; e benditos son os deste pobo nesta xeración, porque os preservarei.

13 E sucedeu que Ammón foi e declaroulle ao rei todas as palabras que o Señor díxolle.

14 E reuniron a toda a súa xente, si, a todo o pobo do Señor; e xuntaron todos os seus rabaños e hatos, e saíron da terra, e chegaron ao deserto que dividía a terra de Nefi da de Zarahemla, e chegaron preto das fronteiras da terra.

15 E aconteceu que Ammón díxolles: Velaquí, eu e os meus irmáns iremos á terra de Zarahemla, e vós quedarédesvos aquí ata que volvamos; e probaremos o corazón dos nosos irmáns para ver se queren que entredes na súa terra.

16 E mentres Ammón viaxaba pola terra, sucedeu que el e os seus irmáns atopáronse con Alma no lugar de que se falou; e velaquí, foi un encontro gozoso.

17 E tan grande foi o gozo de Ammón que o colmou; si, se extasió no gozo do seu Deus, ao grao de que se lle esgotaron as forzas; e caeu a terra outra vez.

18 E non foi este un gozo inmenso? Velaquí, este é un gozo que ninguén recibe senón o que verdadeiramente se arrepinte e humildemente busca a felicidade.

19 E o gozo de Alma, ao atopar aos seus irmáns, foi verdadeiramente grande, como tamén o gozo de Aarón, de Omner e de Himni; mais velaquí que o seu gozo non sobrepujó ás súas forzas.

20 E sucedeu, entón, que Alma conduciu aos seus irmáns de regreso á terra de Zarahemla, aínda ata a súa propia casa. E foron e relataron ao xuíz superior todo canto lles aconteceu na terra de Nefi, entre os seus irmáns os lamanitas.

21 E aconteceu que o xuíz superior enviou unha proclamación por todo o país, na que desexaba saber a voz do pobo respecto da admisión dos seus irmáns, que eran o pobo de Anti-Nefi-Lehi.

22 E sucedeu que veu a voz do pobo dicindo: Velaquí, cederemos a terra de Jersón, que se acha ao leste xunto ao mar, e colinda coa terra de Abundancia, e queda ao sur da terra de Abundancia; e esta terra de Jersón é a que daremos aos nosos irmáns por herdanza.

23 E velaquí, colocaremos aos nosos exércitos entre a terra de Jersón e a terra de Nefi para protexer aos nosos irmáns na terra de Jersón; e facemos isto polos nosos irmáns por mor do seu temor a empuñar as armas en contra dos seus irmáns, non sexa que cometan pecado; e este gran temor seu proveu a causa do profundo arrepentimento habido neles por motivo dos seus moitos asasinatos e a súa terrible iniquidade.

24 E velaquí, faremos isto polos nosos irmáns, para que herden a terra de Jersón; e protexerémolos dos seus inimigos cos nosos exércitos, coa condición de que nos dean unha parte dos seus bens para axudarnos, a fin de soster os nosos exércitos.

25 E aconteceu que cando Ammón houbo oído isto, volveuse, e tamén Alma con el, ao pobo de Anti-Nefi-Lehi no deserto, onde plantaran as súas tendas, e fíxolles saber todas estas cousas. E Alma tamén lles relatou a súa conversión, con Ammón, Aarón e os seus irmáns.

26 E sucedeu que causou un gozo inmenso entre eles. E descenderon á terra de Jersón, e tomaron posesión desa terra; e os nefitas chamáronos o pobo de Ammón; xa que logo, distinguíronse por ese nome de alí en diante.

27 E achábanse entre o pobo de Nefi, e tamén eran contados entre o pobo que era da igrexa de Deus. E distinguíanse polo seu celo para con Deus, e tamén para cos homes; pois eran completamente honrados e rectos en todas as cousas; e eran firmes na fe de Cristo, aínda ata o fin.

28 E miraban co maior horror o derramar o sangue dos seus irmáns; e nunca se lles puido inducir a tomar as armas contra os seus irmáns; e non vían a morte con ningún grao de terror, por mor da súa esperanza e conceptos de Cristo e a resurrección; xa que logo, para eles a morte era consumida pola vitoria de Cristo sobre ela.

29 Por conseguinte, padecían a morte máis terrible e afrentosa que os seus irmáns puidesen infligirles, antes que tomar a espada ou a cimitarra para ferilos.

30 De modo que eran un pobo celoso e amado, un pobo altamente favorecido do Señor.

Capítulo 28[editar]

Os lamanitas son derrotados nunha batalla tremenda-Decenas de milleiros morren-Os malos son condenados a un estado de angustia interminable; os xustos logran unha felicidade perpetua. Aproximadamente 77-76 a.C.

1 E aconteceu que despois que o pobo de Ammón quedou establecido na terra de Jersón, e organizouse tamén unha igrexa na terra de Jersón, e os exércitos dos nefitas foron colocados ao redor da terra de Jersón, si, por todas as fronteiras que circundaban a terra de Zarahemla, velaquí, os exércitos dos lamanitas seguiran aos seus irmáns ao deserto.

2 De modo que se librou unha batalla tremenda; si, como nunca se coñeceu entre todos os habitantes da terra, desde o día en que Lehi saíu de Xerusalén; si, e decenas de milleiros dos lamanitas foron mortos e esparexidos.

3 Si, e tamén houbo unha matanza tremenda entre o pobo de Nefi; con todo, os lamanitas foron rexeitados e dispersados, e o pobo de Nefi volveu outra vez á súa terra.

4 E foi un tempo en que se oíu gran choro e lamentación por toda a terra, entre todo o pobo de Nefi;

5 si, o queixume das viúvas chorando polos seus maridos, e dos pais chorando polos seus fillos, e a filla polo irmán, si, e o irmán polo pai; de modo que o berro de angustia oíase entre todos eles, chorando polos seus parentes que pereceran.

6 E certamente foi un día lúgubre; si, un tempo de solemnidade, e un tempo de moito xaxún e oración.

7 E así termina o ano décimo quinto do goberno dos xuíces sobre o pobo de Nefi;

8 e este é o relato de Ammón e os seus irmáns, as súas xornadas na terra de Nefi, as súas padecimientos na terra, as súas congojas e as súas aflicións, o seu incomprensible gozo, e a acollida e seguridade dos irmáns na terra de Jersón. E o Señor, o Redentor de todos os homes, bendiga as súas almas para sempre.

9 E esta é a narración das guerras e contencións entre os nefitas, e tamén das guerras entre os nefitas e lamanitas; e o ano décimo quinto do goberno dos xuíces concluíu.

10 E desde o ano primeiro ao décimo quinto, consumouse a destrución de moitos miles de vidas; si, desenvolveuse unha escena terrible de efusión de sangue.

11 E os corpos de moitos miles xacen baixo a terra, mentres que os corpos de moitos miles están consumíndose en cheas sobre a superficie da terra; si, e moitos miles choran pola perda dos seus parentes, porque teñen motivo para temer, segundo as promesas do Señor, que sexan condenados a un estado de angustia interminable.

12 Por outra banda, moitos outros miles lamentan por certo a perda dos seus parentes; no entanto, se regocijan e alégranse na esperanza, e aínda saben, segundo as promesas do Señor, que serán levantados para morar á destra de Deus, nun estado de felicidade perpetua.

13 E así vemos cuán grande é a desigualdade do home a causa do pecado e a transgresión e o poder do diaño, que vén polos astutos plans que ha urdido para enredar o corazón dos homes.

14 E así vemos o gran chamamento de dilixencia aos homes para obrar nas viñas do Señor; e así vemos o gran motivo da dor, como tamén do gozo: dor por mor da morte e destrución entre os homes, e gozo por mor da luz de Cristo para vida.

Capítulo 29[editar]

Alma desexa proclamar o arrepentimento con celo angélico-O Señor concede mestres a todas as nacións-Alma se regocija na obra do Señor e no éxito de Ammón e os seus irmáns. Aproximadamente 76 a.C.

1 ¡OH, se fose eu un anxo e concedéselleme o desexo do meu corazón, para saír e falar coa trompeta de Deus, cunha voz que estremecese a terra, e proclamar o arrepentimento a todo pobo!

2 Si, declararía eu a toda alma, como con voz de trono, o arrepentimento e o plan de redención: Que deben arrepentirse e vir ao noso Deus, para que non haxa máis dor sobre toda a superficie da terra.

3 Mais velaquí, son home, e peco no meu desexo; porque debería estar conforme co que o Señor concedeume.

4 Non debería, nos meus desexos, perturbar os firmes decretos dun Deus xusto, porque se que el concede aos homes segundo o que desexen, xa sexa para morte ou para vida; si, sei que el concede aos homes, si, decrétalles decretos que son inalterables, segundo a vontade deles, xa sexa para salvación ou destrución.

5 Si, e sei que o ben e o mal chegaron ante todos os homes; e quen non pode discernir o ben do mal, non é culpable; mais o que coñece o ben e o mal, a este élle dado segundo os seus desexos, sexa que desexe o ben ou o mal, a vida ou a morte, o gozo ou o remordimiento de conciencia.

6 Agora ben, en vista de que sei estas cousas, por que hei de desexar algo máis que facer a obra á que fun chamado?

7 Por que hei de desexar ser un anxo para poder falar a todos os extremos da terra?

8 Pois velaquí, o Señor concédelles a todas as nacións que, da súa propia nación e lingua, ensinen a súa palabra, si, con sabedoría, canto el xulgue conveniente que teñan; polo tanto, vemos que o Señor aconsella en sabedoría, de conformidade co que é xusto e verdadeiro.

9 Se o que o Señor mandoume, e niso me glorío. E non me glorío en min mesmo, senón no que o Señor mandoume; si, e esta é a miña gloria, que quizá sexa un instrumento nas mans de Deus para conducir a algún alma ao arrepentimento; e este é o meu gozo.

10 E velaquí, cando vexo a moitos dos meus irmáns verdadeiramente arrepentidos, e que veñen ao Señor o seu Deus, a miña alma énchese de gozo; entón recordo o que o Señor fixo por min, si, que oíu a miña oración; si, entón recordo o seu misericordioso brazo que estendeu cara a min.

11 Si, e acórdome tamén da catividade dos meus pais; porque certamente sei que o Señor librounos da servidume, e así estableceu a súa igrexa; si, o Señor Deus, o Deus de Abraham, o Deus de Isaac, e o Deus de Jacob, librounos do cativerio.

12 Si, sempre recordei o cativerio dos meus pais, e ese mesmo Deus que os librou das mans dos exipcios, librounos da servidume.

13 Si, e ese mesmo Deus estableceu a súa igrexa entre eles, si, e ese mesmo Divos chamoume cun santo chamamento para que predique a palabra a este pobo, e concedeume moito éxito, no cal o meu gozo é cabal.

14 Pero non me xúbilo no meu propio éxito soamente, senón que o meu gozo é máis completo a causa do éxito dos meus irmáns que subiron á terra de Nefi.

15 Velaquí, traballaron excesivamente, e produciron moito froito; e cuán grande será a súa recompensa.

16 E cando penso no éxito destes os meus irmáns, transpórtase a miña alma coma se fóra a separarse do corpo, tan grande é o meu gozo.

17 E agora conceda Divos que estes os meus irmáns senten no reino de Deus; si, e tamén todos aqueles que son o froito das súas obras, para que xa non salgan máis, senón que o encomien para sempre; e Divos conceda que se faga segundo as miñas palabras, así como dixen. Amén.

Capítulo 30[editar]

Korihor, o anticristo, búrlase de Cristo, da Expiación e do espírito de profecía-Insignia que non hai Deus, nin caída do home, nin castigo polo pecado, nin Cristo-Alma testifica que Cristo virá e que todas as cousas indican que hai un Deus-Korihor esixe un sinal e queda mudo-O diaño habíaselle aparecido a Korihor en forma de anxo e ensinoulle o que debía dicir-Atropelan a Korihor e o pisotean ata que morre. Aproximadamente 76-74 a.C.

1 Velaquí, aconteceu que despois que o pobo de Ammón quedou establecido na terra de Jersón, si, e tamén despois que os lamanitas foron arroxados do país, e os seus mortos foron sepultados pola xente desa terra

2 ?e non foron contados os seus mortos por ser tan numerosos, nin tampouco o foron os dos nefitas?, aconteceu que despois que houberon sepultado aos seus mortos, e tamén logo dos días de xaxún, de choro e de oración (e foi durante o ano décimo sexto do goberno dos xuíces sobre o pobo de Nefi), empezou a haber continua paz por toda a terra.

3 Si, e o pobo esforzábase en gardar os mandamentos do Señor; e obedecía estritamente as ordenanzas de Deus, segundo a lei de Moisés; porque se lle ensinaba a observar a lei de Moisés ata que fose cumprida.

4 E así foi que non houbo disturbios entre o pobo en todo o ano décimo sexto do goberno dos xuíces sobre o pobo de Nefi.

5 E sucedeu que a principios do ano decimoséptimo do goberno dos xuíces houbo continua paz.

6 Pero sucedeu que a fins do ano decimoséptimo chegou un home á terra de Zarahemla, e era un anticristo, porque empezou a predicar ao pobo contra as profecías que declararan os profetas concernentes á vinda de Cristo.

7 Pois non había lei algunha contra a crenza de ningún home; porque era expresamente contrario aos mandamentos de Deus que houbese unha lei que colocase aos homes en posición desigual.

8 Porque así din as Escrituras: Escollédevos hoxe a quen sirvades.

9 De modo que se un home desexaba servir a Deus, tiña o privilexio; ou máis ben, se cría en Deus, tiña o privilexio de servilo; pero se non cría nel, non había lei que o castigase.

10 Mais se asasinaba, era castigado coa pena de morte; e se roubaba, tamén se lle castigaba; e se furtaba, tamén era castigado; e se cometía adulterio, era tamén castigado; si, por todas estas iniquidades castigábaselle.

11 Porque había unha lei de que todos os homes debían ser xulgados segundo os seus crimes. Con todo, non había ningunha lei contra a crenza dun home; xa que logo, era castigado só polos crimes que cometese; xa que logo, todos achábanse en posición igual.

12 E este anticristo, cuxo nomee era Korihor (e a lei non podía constreñirlo), empezou a predicar ao pobo que non habería ningún Cristo. E deste xeito predicaba, dicindo:

13 ¡Oh vós que estades subxugados por unha tola e va esperanza! Por que vos suxeitades con semellantes tolemias? Por que esperades a un Cristo? Pois ningún home pode saber acerca do porvir.

14 Velaquí, estas cousas que chamades profecías, que dicides que as transmiten os santos profetas, velaquí, non son máis que insensatas tradicións dos vosos pais.

15 Como sabedes que son certas? Velaquí, non podedes saber das cousas que non vedes; polo tanto, non podedes saber se haberá un Cristo.

16 Mirades cara ao futuro, e dicides que vedes a remisión dos vosos pecados. Mais velaquí, isto non é senón o efecto dunha mente desvariada; e este trastorno mental resulta das tradicións dos vosos pais que vos inducen a crer en cousas que non existen.

17 E moitas outras cousas parecidas faloulles, dicíndolles que non se podía facer ningunha expiación polos pecados dos homes, senón que nesta vida a cada un tocáballe de acordo coa súa habilidade; xa que logo, todo home prosperaba segundo o seu xenio, todo home conquistaba segundo a súa forza; e non era ningún crime o que un home fixese cosa calquera.

18 E así lles predicaba, desviando o corazón de moitos, facéndolles erguer as súas cabezas na súa iniquidade; si, incitando a moitas mulleres, e tamén homes, a cometer fornicaciones, dicíndolles que cando morría o home, alí terminaba todo.

19 E este home foi tamén á terra de Jersón para predicar estas cousas entre os do pobo de Ammón, que nun tempo foron o pobo dos lamanitas.

20 Mais velaquí, estes foron máis prudentes que moitos dos nefitas, porque o tomaron e atárono e levárono ante Ammón, que era un sumo sacerdote dese pobo.

21 E sucedeu que fixo que fose botado desa terra. E chegou á terra de Gedeón, e empezou a predicarlles tamén; e velaquí, non tivo moito éxito, porque o tomaron e atárono e levárono ante o sumo sacerdote, e tamén o xuíz superior do país.

22 E aconteceu que o sumo sacerdote díxolle: Por que andas pervirtiendo as vías do Señor? Por que insignias a este pobo que non haberá Cristo, para interromper o seu gozo? Por que falas contra todas as profecías dos santos profetas?

23 E o nome do sumo sacerdote era Giddona. E Korihor díxolle: Porque non ensino as insensatas tradicións dos vosos pais, e porque non ensino a este pobo a subxugarse baixo as insensatas ordenanzas e prácticas establecidas por antigos sacerdotes para usurpar poder e autoridade sobre eles, para telos na ignorancia, a fin de que non levanten a cabeza, senón que se humillen de acordo coas vosas palabras.

24 Dicides que este é un pobo libre. Velaquí, dígovos que se acha no cativerio. Dicides que esas antigas profecías son verdadeiras. Velaquí, dígovos que non sabedes se son verdadeiras.

25 Dicides que este é un pobo culpable e caído por mor da transgresión dun pai. Velaquí, dígovos que un neno non é culpable por causa dos seus pais.

26 Tamén dicides que Cristo virá. Mais velaquí, dígovos que non sabedes se haberá un Cristo. E tamén dicides que será morto polos pecados do mundo;

27 e así levades a este pobo en pos das insensatas tradicións dos vosos pais e conforme aos vosos propios desexos; e tédelos sometidos, coma se fóra no cativerio, para saciarvos do traballo das súas mans, de modo que non se atreven a levantar a vista con valor, nin se atreven a gozar dos seus propios dereitos e privilexios.

28 Si, non se atreven a facer uso do que lles pertence, non sexa que ofendan aos seus sacerdotes, os cales os uncen ao yugo segundo os seus desexos, e fixéronlles crer, polas súas tradicións, e os seus soños, caprichos, visións e misterios finxidos, que se non obran conforme ás súas palabras, ofenderán a algún ser descoñecido que din que é Deus, un ser que nunca se viu nin coñecido, que nunca existiu nin existirá.

29 Agora ben, cando o sumo sacerdote e o xuíz superior viron a dureza do seu corazón, si, cando viron que vilipendiaba aínda a Deus, non quixeron responder ás súas palabras, senón que fixeron que fose atado; e entregárono en mans dos oficiais, e enviárono á terra de Zarahemla, para que alí comparecese ante Alma e ante o xuíz superior que gobernaba todo o país.

30 E aconteceu que cando foi levado ante Alma e o xuíz superior, continuou do mesmo xeito que na terra de Gedeón; si, proseguiu ata blasfemar.

31 E prorrumpió en palabras moi altaneras diante de Alma, e vilipendió aos sacerdotes e aos mestres, acusándoos de desviar ao pobo en pos das bobas tradicións dos seus pais, a fin de fartarse co traballo do pobo.

32 Entón díxolle Alma: Ti sabes que non nos aproveitamos do traballo deste pobo; pois velaquí, eu traballei, desde o principio do goberno dos xuíces ata agora, coas miñas propias mans para a miña sostén, a pesar das miñas moitas viaxes polo país para declarar a palabra de Deus ao meu pobo.

33 E a pesar do moito traballo que fixen na igrexa, nunca recibín nin sequera un senine polo meu traballo, nin tampouco ningún dos meus irmáns, senón ao ocupar o asento xudicial; e neste caso, recibimos soamente segundo a lei polo noso tempo.

34 De modo que se non recibimos nada polo noso traballo na igrexa, que nos beneficia traballar na igrexa, aparte de declarar a verdade para regocijarnos no gozo dos nosos irmáns?

35 Por que dis, pois, que lle predicamos a este pobo para lucrar, cando ti de ti mesmo sabes que non recibimos nada? Cres ti que enganamos a este pobo e que iso é o que causa tanto gozo nos seus corazóns? 36 E Korihor respondeulle: Si.

37 E entón Alma díxolle: Cres que hai un Deus?

38 E el contestou: Non.

39 E Alma díxolle: Negarás novamente que hai un Deus, e negarás tamén ao Cristo? Pois velaquí, dígoche: Eu se que hai un Deus, e tamén que Cristo virá.

40 Agora ben, que evidencia tes de que non hai Deus, ou de que Cristo non vai vir? Dígoche que non tes ningunha salvo a túa propia palabra unicamente.

41 Mais velaquí, eu teño todas as cousas como testemuño de que estas cousas son verdadeiras; e tamén ti tes todas as cousas como testemuño para ti de que son verdadeiras; e negaralas? Cres que estas cousas son verdadeiras?

42 Velaquí, eu se que o cres, pero estás posuído dun espírito de mentira, e refugaches o Espírito de Deus de maneira que non pode ter cabida en ti; pero o diaño ten poder sobre ti, e lévache dun lado ao outro, inventando artimañas para destruír aos fillos de Deus.

43 E Korihor díxolle a Alma: Se me mostras un sinal para que me convenza de que hai un Deus, si, móstrame que ten poder, e entón quedarei convencido da verdade das túas palabras.

44 Mais Alma díxolle: Xa tiveches bastantes sinais; queres tentar ao teu Deus? Dirás: Móstrame un sinal, cando tes o testemuño de todos estes os teus irmáns, e tamén de todos os santos profetas? As Escrituras están diante de ti; si, e todas as cousas indican que hai un Deus, si, aínda a terra e todo canto hai sobre ela, si, e o seu movemento, si, e tamén todos os planetas que se moven na súa orde regular testifican que hai un Creador Supremo.

45 E a pesar disto andas desviando o corazón deste pobo, testificándolle que non hai Deus? Negarás aínda, a pesar de todos estes testemuños? E dixo el: Si, negarei, a menos que me mostres un sinal.

46 E aconteceu que Alma lle dixo: Velaquí, estou afligido por causa da dureza do teu corazón, si, que aínda queiras resistir ao espírito da verdade, para que sexa destruída a túa alma.

47 Mais velaquí, mellor é que a túa alma pérdase a que sexas o medio de levar a moitas almas á destrución polas túas mentiras e as túas palabras lisonjeras; xa que logo, se volves negar, velaquí, Divos ferirache a fin de que quedes mudo, para que nunca máis abras a boca para enganar outra vez aos deste pobo.

48 Entón Korihor díxolle: Non nego a existencia dun Deus, mais non creo que haxa un Deus; e tamén digo que ti non sabes que hai un Deus; e a menos que me mostres un sinal, non crerei.

49 E Alma díxolle: Isto dareiche por sinal: Quedarás mudo segundo as miñas palabras; e digo que no nome de Deus quedarás mudo de modo que non poderás expresarche máis.

50 E cando Alma houbo dito estas palabras, Korihor quedou mudo, segundo as palabras de Alma, de modo que xa non podía expresarse.

51 Agora ben, cando o xuíz superior viu isto, estendeu a súa man e escribiu a Korihor, dicindo: Estás convencido do poder de Deus? En quen querías que Alma che manifestase o seu sinal? Querías que afligiera a outros para mostrarche un sinal? Velaquí, mostrouche un sinal; e agora, disputarás máis?

52 E Korihor estendeu a man e escribiu, dicindo: Se que estou mudo, porque non podo falar; e se que nada, senón o poder de Deus, puido traer isto sobre min; si, e eu sempre souben que había un Deus.

53 Mais velaquí, enganoume o diaño; pois se me apareceu en forma de anxo, e díxome: Ve e rescata a este pobo, porque todos extraviáronse en pos dun Deus descoñecido. E díxome: Non hai Deus; si, e ensinoume o que había de dicir. E ensinei as súas palabras; e ensineinas porque deleitaban á mente carnal; e ensineinas ata que houben logrado moito éxito, ao grao que realmente cheguei a crer que eran certas; e por esta razón opúxenme á verdade, ata traer esta gran maldición sobre min.

54 E cando houbo expresado isto, suplicoulle a Alma que rogase a Deus, para que lle fose quitada a maldición.

55 Mais díxolle Alma: Se che fose quitada esta maldición, de novo volverías desviar o corazón deste pobo; xa que logo, fágase contigo segundo a vontade do Señor.

56 E sucedeu que a maldición non foi quitada a Korihor; senón que o botaron fóra, e andaba de casa en casa, mendigando os seus alimentos.

57 E a noticia do que lle sucedeu a Korihor foi publicada inmediatamente por todo o país; si, o xuíz superior enviou a proclamación a todo o pobo da terra, declarando aos que creran nas palabras de Korihor que debían arrepentirse sen demora, non fose que lles sobreviñesen os mesmos castigos.

58 E aconteceu que todos convencéronse da iniquidade de Korihor; xa que logo, todos convertéronse de novo ao Señor; e isto deu fin á iniquidade que Korihor promulgou. E Korihor ía de casa en casa, mendigando pan para o seu sostén.

59 E aconteceu que mentres ía entre o pobo, si, entre uns que se separaron dos nefitas e tomaran o nome de zoramitas, por ser guiados por un home chamado Zoram, e mentres ía entre eles, velaquí, atropelárono e o pisotearon ata que morreu.

60 E así vemos o fin daquel que pervierte as vías do Señor; e así vemos que o diaño non amparará aos seus fillos no postrer día, senón que os arrastra aceleradamente ao inferno.

Capítulo 31[editar]

Alma encabeza unha misión para traer de novo ao curro aos zoramitas apóstatas-Os zoramitas negan a Cristo, cren nun concepto falso de elección e adoran con oracións fixas-Os misioneiros ven cheos do Espírito Santo-As súas aflicións son consumidas no gozo de Cristo. Aproximadamente 74 a.C.

1 E sucedeu que despois do fin de Korihor, habendo recibido Alma noticias de que os zoramitas estaban pervirtiendo as vías do Señor, e que Zoram, o seu xefe, estaba inducindo o corazón dos do pobo a que se prostrasen ante ídolos mudos, o seu corazón empezou novamente a afligirse por mor da iniquidade do pobo.

2 Porque lle era motivo de moito pesar a Alma saber da iniquidade entre o seu pobo; xa que logo, o seu corazón se afligió en extremo por causa da separación dos zoramitas dos nefitas.

3 Agora ben, os zoramitas reuníronse nunha terra que chamaban Antiónum, situada ao leste da terra de Zarahemla, que se achaba case contigua á costa do mar, ao sur da terra de Jersón, que tamén colindaba co deserto do sur, o cal estaba cheo de lamanitas.

4 E os nefitas temían en gran xeito que os zoramitas establecesen relacións cos lamanitas, e resultase nunha perda moi grande para os nefitas.

5 E como a predicación da palabra tiña gran propensión a impulsar á xente a facer o que era xusto ?si, fornecera un efecto máis potente na mente do pobo que a espada ou calquera outra cousa que lles aconteceu? xa que logo, Alma considerou prudente que puxesen a proba a virtude da palabra de Deus.

6 Así pois, tomou a Ammón, a Aarón e a Omner; e deixou a Himni na igrexa de Zarahemla; mais levou consigo aos primeiros tres, e tamén a Amulek e a Zeezrom, os cales achábanse en Melek; e tamén levou a dous dos seus fillos.

7 Pero non levou ao maior dos seus fillos, que se chamaba Helamán; e os nomes dos que levou consigo eran Xiblón e Coriantón; e estes son os nomes dos que foron con el entre os zoramitas para predicarlles a palabra.

8 E os zoramitas eran disidentes nefitas; polo tanto, foilles predicada a palabra de Deus.

9 Pero caeran en grandes erros, pois non se esforzaban por gardar os mandamentos de Deus nin os seus estatutos, segundo a lei de Moisés.

10 Nin tampouco observaban as prácticas da igrexa, de perseverar na oración e súplicas a Deus diariamente, para non entrar en tentación.

11 Si, e en fin, pervertían as vías do Señor en moitísimos casos; polo tanto, por esta razón, Alma e os seus irmáns foron á súa terra para predicarlles a palabra.

12 E cando chegaron á súa terra, velaquí, para o seu asombro acharon que os zoramitas edificaran sinagogas, e que se congregaban un día da semana, o cal chamaban o día do Señor; e adoraban dun xeito que Alma e os seus irmáns nunca viran;

13 porque erixiran no centro da súa sinagoga unha plataforma que chegaba máis alto que a cabeza, e en cuxa parte superior só cabía unha persoa.

14 De maneira que o que desexaba adorar, tiña que ir e ocupar esta parte superior, e estender as mans cara ao ceo, e clamar en voz alta, dicindo:

15 ¡Santo, Santo Deus; cremos que es Deus, e cremos que es santo, e que fuches un espírito, e que es un espírito e que serás un espírito para sempre!

16 ¡Santo Deus, cremos que ti nos separaches dos nosos irmáns; e non cremos na tradición dos nosos irmáns que lles foi transmitida polas puerilidades dos seus pais; mais cremos que nos escolliches para ser os teus santos fillos; e tamén nos deches a coñecer que non haberá Cristo!

17 ¡Mais ti es o mesmo onte, hoxe e para sempre; e elixir para que sexamos salvos, mentres que todos os que nos rodean son elixidos para ser arroxados pola túa ira ao inferno; e por esta santidade, oh Divos, dámosche grazas; e tamén che damos grazas porque nos elixiches, a fin de que non sexamos levados en pos das necias tradicións dos nosos irmáns que os someten a unha crenza en Cristo, o que conduce os seus corazóns a apartarse lonxe de ti, Deus noso!

18 E de novo dámosche as grazas, oh Divos, porque somos un pobo electo e santo. Amén.

19 E aconteceu que despois que Alma, os seus irmáns e os seus fillos houberon oído estas oracións, asombráronse excesivamente.

20 Pois velaquí, cada un ía e ofrecía estas mesmas oracións.

21 E o nome que daban a este sitio era Rameúmptom, que interpretado quere dicir o santo púlpito.

22 E desde este púlpito ofrecía, cada un deles, a mesma oración a Deus, dando as grazas ao seu Deus porque os escolleu, e porque non os levou en pos da tradición dos seus irmáns, e porque os seus corazóns non foron cativados para crer en cousas vindeiras, das cales nada sabían.

23 E despois que todos os do pobo daban grazas deste xeito, regresaban ás súas casas, sen volver falar do seu Deus ata que novamente xuntábanse ao redor do santo púlpito para ofrecer grazas segundo o seu xeito.

24 Agora ben, cando Alma viu isto, se angustió o seu corazón, pois viu que eran unha xente inicua e perversa; si, viu que os seus corazóns estaban postos no ouro, e na prata, e en toda clase de obxectos finos

25 Si, e tamén viu que por motivo do seu orgullo os seus corazóns enxalzábanse con gran jactancia.

26 E elevou a súa voz ao ceo e exclamou, dicindo: ¡Oh Señor!, ata cando permitirás que os teus servos moren aquí na carne, para presenciar tan grave iniquidade entre os fillos dos homes?

27 Velaquí, ¡oh Divos!, invócanche; e con todo, os seus corazóns son consumidos no seu orgullo. Velaquí, ¡oh Divos!, chámanche coa súa boca á vez que se han engreído, ata inflarse grandemente, coas vaidades do mundo.

28 Velaí, ¡oh Divos meu!, os seus suntuosos vestidos, e os seus aneis, os seus brazaletes, os seus ornamentos de ouro e todos os seus obxectos preciosos con que se adornan; e velaquí, os seus corazóns están postos nestas cousas, e aínda así che invocan, dicindo: Grazas dámosche, ¡oh Divos!, porque che somos un pobo escolleito, mentres que os outros perecerán.

29 Si, e din que ti lles deches a coñecer que non haberá Cristo.

30 ¡Oh Señor Deus!, ata cando consentirás que exista tal perversidad e infidelidade entre este pobo? ¡Oh Señor, dáme forzas para soportar as miñas fraquezas; porque son débil, e semellante iniquidade entre este pobo contrista a miña alma!

31 ¡Oh Señor, o meu corazón áchase afligido en sumo grao; consola a miña alma en Cristo! ¡Oh Señor, concédeme que teña forzas para sufrir con paciencia estas aflicións que virán sobre min, por mor da iniquidade deste pobo!

32 ¡Oh Señor, consola a miña alma e concédeme o éxito, así como aos meus consiervos que se achan comigo; si, Ammón e Aarón e Omner, como tamén Amulek e Zeezrom, e tamén os meus dous fillos! Si, conforta a todos estes, ¡oh Señor! Si, consola as súas almas en Cristo.

33 ¡Concédelles que teñan forza para poder soportar as aflicións que lles sobrevirán por motivo das iniquidades deste pobo!

34 ¡Oh Señor, concédenos lograr o éxito ao traelos novamente a ti en Cristo!

35 ¡Velaquí, as súas almas son preciosas, oh Señor, e moitos deles son os nosos irmáns; xa que logo, dános, oh Señor, poder e sabedoría para que podamos traer a estes, os nosos irmáns, novamente a ti!

36 E aconteceu que cando Alma houbo dito estas palabras, puxo as súas mans sobre todos aqueles que estaban con el. E velaquí, ao imporlles as mans, foron cheos do Espírito Santo.

37 E tras isto separáronse uns doutros, sen preocuparse polo que habían para comer, nin polo que habían de beber, nin polo que habían de vestir.

38 E o Señor proveulles a fin de que non padecesen fame, nin tivesen sede; si, e tamén lles deu forza para que non padecesen ningún xénero de aflicións que non fosen consumidas no gozo de Cristo. E isto aconteceu segundo a oración de Alma; e isto porque oró con fe.

Capítulo 32[editar]

Alma ensina aos pobres, cuxas aflicións humilláronos-A fe é unha esperanza naquilo que non se ve e que é verdadeiro-Alma testifica que anxos ministran a homes, a mulleres e a nenos-Alma compara a palabra a unha semente-Esta débese plantar e nutrir-Entón crece ata chegar a ser unha árbore do cal recóllese o froito da vida eterna. Aproximadamente 74 a.C.

1 E acaeceu que saíron e empezaron a predicar ao pobo a palabra de Deus, entrando nas súas sinagogas e nas súas casas; si, e aínda predicaron a palabra nas súas rúas.

2 E sucedeu que logo de traballar moito entre eles, empezaron a ter éxito entre a clase pobre; pois velaquí, estes eran botados das sinagogas por mor da pobreza das súas roupas.

3 Xa que logo, non lles era permitido entrar nas súas sinagogas para adorar a Deus porque eran considerados como a hez; xa que logo, eran pobres; si, os seus irmáns considerábanos como a escoria; de modo que eran pobres en canto ás cousas do mundo, e tamén eran pobres de corazón.

4 E mentres Alma estaba ensinando e falando ao pobo sobre o cerro Onida, foi a el unha gran multitude composta daqueles de quen estivemos falando, daqueles que eran pobres de corazón por mor da súa pobreza en canto ás cousas do mundo.

5 E chegaron a Alma; e o principal entre eles díxolle: Velaquí, que farán estes, os meus irmáns? Pois son desprezados por todos os homes por mor da súa pobreza; si, e máis particularmente polos nosos sacerdotes, porque nos botaron das nosas sinagogas, que con tanto traballo edificamos coas nosas propias mans; e botáronnos por mor da nosa suma pobreza; e non temos un lugar para adorar ao noso Deus. Velaquí, que faremos?

6 E cando Alma oíu isto, volveu o seu rostro directamente cara a el, e observounos con gran gozo; porque viu que as súas aflicións realmente humilláronos, e que se achaban preparados para oír a palabra.

7 Xa que logo, non dixo máis á outra multitude; senón que estendeu a man e clamou aos que vía, aqueles que en verdade estaban arrepentidos, e díxolles:

8 Vexo que sodes mansos de corazón; e se é así, benditos sodes.

9 Velaquí, o voso irmán dixo: Que faremos?, porque somos botados das nosas sinagogas, de modo que non podemos adorar ao noso Deus.

10 Velaquí, dígovos: Supondes que non podedes adorar a Deus máis que nas vosas sinagogas?

11 E ademais, quixese preguntar: Supondes que non debedes adorar a Deus senón unha vez por semana?

12 Eu dígovos que está ben que sexades botados das vosas sinagogas, para que sexades humildes e aprendades sabedoría; porque é necesario que aprendades sabedoría; porque é por motivo de que sodes botados, debido a que os vosos irmáns desprézanvos por mor da vosa suma pobreza, que chegastes á humildade de corazón; pois necesariamente fáillevos ser humildes.

13 E porque sodes obrigados a ser humildes, benditos sodes; porque en ocasións o home, se se ve obrigado a ser humilde, busca o arrepentimento; e de seguro, o que se arrepinta achará misericordia; e quen ache misericordia e persevere ata o fin, será salvo.

14 E como xa vos dixen, que por ser obrigados a ser humildes, fostes bendicidos, non supondes que son máis bendicidos aínda aqueles que se humillan verdadeiramente por mor da palabra?

15 Si, o que verdadeiramente se humille e arrepíntase dos seus pecados, e persevere ata o fin, será bendicido; si, bendicido moito máis que aqueles que ven obrigados a ser humildes por causa da súa extrema pobreza.

16 Xa que logo, benditos son aqueles que se humillan sen verse obrigados a ser humildes; ou máis ben, noutras palabras, bendito é o que cre na palabra de Deus, e é bautizado sen obstinación de corazón; si, sen habérselle levado a coñecer a palabra, ou sequera compelido a saber, antes de crer.

17 Si, hai moitos que din: Se nos mostras un sinal do ceo, de seguro logo saberemos; e entón creremos.

18 Agora eu pregúntovos: É fe isto? Velaquí, dígovos que non; porque se un home sabe unha cousa, non ten necesidade de crer, porque a sabe.

19 E agora ben, canto máis maldito é aquel que coñece a vontade de Deus e non a cumpre, que o que só cre ou soamente ten motivo para crer, e cae en transgresión?

20 Agora ben, sobre este asunto vós habedes de xulgar. Velaquí, dígovos que así é por unha banda como o é pola outra; e a todo home farase segundo as súas obras.

21 E agora ben, como dicía concernente á fe: A fe non é ter un coñecemento perfecto das cousas; de modo que se tedes fe, tedes esperanza en cousas que non ven, e que son verdadeiras.

22 E agora ben, velaquí, agora dígovos, e quixese que recordásedes, que Divos é misericordioso para con todos os que cren no seu nome; xa que logo, el desexa ante todo que creades, si, na súa palabra.

23 E agora ben, el comunica a súa palabra aos homes por medio de anxos; si, non só aos homes, senón ás mulleres tamén. E isto non é todo; moitas veces sonlles dadas aos nenos palabras que confunden ao sabio e ao erudito.

24 E agora ben, amados irmáns meus, xa que desexastes saber de min que debedes facer, porque sodes afligidos e refugados ?e non quero que pensedes que é a miña intención xulgarvos senón de acordo co que é verdade?

25 porque non quero dicir que todos vós fostes compelidos a humillarvos; porque verdadeiramente creo eu que entre vós hai algúns que se humillarían, a pesar das circunstancias en que se achasen.

26 Pois como dixen acerca da fe, que non era un coñecemento perfecto, así é coas miñas palabras. Non podedes, ao principio, saber á perfección acerca da súa veracidade, así como tampouco a fe é un coñecemento perfecto.

27 Mais velaquí, se espertades e avivades as vosas facultades ata experimentar coas miñas palabras, e exercitades un pouco de fe, si, aínda que non sexa máis que un desexo de crer, deixade que este desexo obre en vós, si, ata crer de tal modo que deades cabida a unha porción das miñas palabras.

28 Compararemos, pois, a palabra a unha semente. Agora ben, se dais lugar para que sexa sementada unha semente no voso corazón, velaquí, se é unha semente verdadeira, ou semente boa, e non a botades fóra pola vosa incredulidade, resistindo ao Espírito do Señor, velaquí, empezará a incharse no voso peito; e ao sentir esta sensación de crecemento, empezaredes a dicir dentro de vós: Debe ser que esta é unha semente boa, ou que a palabra é boa, porque empeza a ensanchar a miña alma; si, empeza a iluminar o meu entendemento; si, empeza a ser deliciosa para min.

29 Velaquí, non aumentaría isto a vosa fe? Dígovos que si; con todo, non chegou a ser un coñecemento perfecto.

30 Mais velaquí, ao paso que a semente ínchase e brota e empeza a crecer, entón non podedes menos que dicir que a semente é boa; pois velaquí, ínchase e brota e empeza a crecer. E, velaquí, non fortalecerá isto a vosa fe? Si, fortalecerá a vosa fe, porque diredes: Sei que esta é unha boa semente; porque, velaquí, brota e empeza a crecer.

31 E velaquí, estades seguros agora de que é unha semente boa? Dígovos que si; porque toda semente produce segundo a súa propia especie. 32 Xa que logo, se unha semente crece, é semente boa; pero se non crece, velaquí que non é boa; polo tanto, é refugada.

33 E velaquí, por probar o experimento e sementado a semente, e porque esta ínchase, e brota, e empeza a crecer, sabedes por forza que a semente é boa.

34 E agora ben, velaquí, é perfecto o voso coñecemento? Si, o voso coñecemento é perfecto nesta cousa, e a vosa fe queda inactiva; e isto porque sabedes, pois sabedes que a palabra ha henchido as vosas almas, e tamén sabedes que brotou, que o voso entendemento empeza a iluminarse e a vosa mente comeza a ensancharse.

35 Logo, non é isto verdadeiro? Dígovos que si, porque é luz; e o que é luz, é bo, porque se pode discernir; xa que logo, debedes saber que é bo; e agora ben, velaquí, é perfecto o voso coñecemento logo de gustar esta luz?

36 Velaquí, dígovos que non; nin tampouco debedes deixar ao carón a vosa fe, porque tan só exercitastes a vosa fe para sementar a semente, a fin de levar a cabo o experimento para saber se a semente era boa.

37 E velaquí, a medida que a árbore empece a crecer, diredes: Nutrámoslo con gran coidado para que bote raíz, creza e prodúzanos froito. E velaquí, se o cultivades con moito coidado, botará raíz, e crecerá, e dará froito.

38 Mais se desatendedes a árbore, e sodes neglixentes en nutrilo, velaquí, non botará raíz; e cando a calor do sol chegue e abráseo, secarase porque non ten raíz, e arrincarédelo e botarédelo fóra.

39 E isto non é porque a semente non sexa boa, nin tampouco é porque o seu froito non sexa desexable; senón porque o voso terreo é estéril e non queredes nutrir a árbore; xa que logo, non poderedes obter o seu froito.

40 E polo mesmo, se non cultivades a palabra, mirando cara a adiante co ollo da fe ao seu froito, nunca poderedes recoller o froito do aárbol da vida.

41 Pero se cultivades a palabra, si, e nutrides a árbore mentres empezo a crecer, mediante a vosa fe, con gran dilixencia e con paciencia, mirando cara a adiante ao seu froito, botará raíz; e velaquí, será unha árbore que brotará para vida eterna.

42 E por mor da vosa dilixencia, e a vosa fe e a vosa paciencia ao nutrir a palabra para que bote raíz en vós, velaquí que co tempo recolleredes o seu froito, o cal é sumamente precioso, e o cal é máis doce que todo o doce, e máis branco que todo o branco, si, e máis puro que todo o puro; e comeredes deste froito ata quedar satisfeitos, de modo que non teredes fame nin teredes sede.

43 Entón, irmáns meus, segaredes o galardón da vosa fe, e a vosa dilixencia, e paciencia, e longanimidad, esperando que a árbore déavos froito.

Capítulo 33[editar]

Zenós ensinou que os homes deben orar e adorar en todo lugar, e que os xuízos apártanse a causa do Fillo-Zenoc ensinou que a misericordia concédese a causa do Fillo-Moisés levantou no deserto un símbolo do Fillo de Deus. Aproximadamente 74 a.C.

1 E despois que Alma houbo falado estas palabras, mandáronlle preguntar se habían de crer nun Deus para obter este froito do cal falara, ou como debían sementar a semente, ou sexa, a palabra a que se referiu, a cal el dixo que debía sementarse nos seus corazóns, ou de que xeito debían empezar a exercitar a súa fe.

2 E Alma díxolles: Velaquí, dixestes que non podedes adorar ao voso Deus porque sodes botados das vosas sinagogas. Mais velaquí, dígovos que se supondes que non podedes adorar a Deus, equivocádesvos gravemente, e debedes escudriñar as Escrituras; se supondes que isto é o que vos ensinaron, é que non as entendedes.

3 Non recordades ler o que Zenós, o profeta da antigüidade, dixo concernente á oración ou adoración?

4 Porque dixo: Es misericordioso, ¡oh Divos!, porque oíches a miña oración, aínda cando me achaba no deserto; si, fuches misericordioso cando oré concernente a aqueles que eran os meus inimigos, e ti volvíchelos a min.

5 Si, ¡oh Divos!, e fuches misericordioso comigo cando che invoquei no meu campo, cando clamei a ti na miña oración, e ti me oíste.

6 E ademais, ¡oh Divos!, cando volvín á miña casa, me oíste na miña oración.

7 E cando entrei no meu aposento e oré a ti, ¡oh Señor!, ti me oíste.

8 Si, es misericordioso cos teus fillos, cando che invocan para ser oídos de ti, e non dos homes; e ti oiralos.

9 Si, ¡oh Divos!, ti fuches misericordioso comigo e oíches os meus súplicas no medio dos teus congregaciones.

10 Si, e tamén me escoitaches cando os meus inimigos refugáronme e desprezado; si, oíste os meus queixumes, e acendeuse o teu enojo contra os meus inimigos, e visitáchelos na túa ira con acelerada destrución.

11 E me oíste por motivo das miñas aflicións e a miña sinceridade; e é por mor do teu Fillo que fuches tan misericordioso comigo; xa que logo, clamarei a ti en todas as miñas aflicións, porque en ti está o meu gozo; pois por mor do teu Fillo apartaches os teus xuízos de min.

12 E entón díxolles Alma: Credes estas Escrituras que os antigos escribiron?

13 Velaquí, se as credes, debedes crer o que Zenós dixo; pois velaquí, declarou: Por mor do teu Fillo apartaches os teus xuízos.

14 E agora ben, irmáns meus, quixese preguntar se lestes as Escrituras. E se o fixestes, como podedes non crer no Fillo de Deus?

15 Porque non está escrito que soamente Zenós falou destas cousas, senón tamén Zenoc falou delas.

16 Pois velaquí que el dixo: Estás enojado, ¡oh Señor!, cos deste pobo, porque non queren comprender os teus misericordias que lles concediches por mor do teu Fillo.

17 E así vedes, irmáns meus, que un segundo profeta da antigüidade testificou do Fillo de Deus, e porque a xente non quixo entender as súas palabras, o apedrearon ata a morte.

18 Mais velaquí, isto non é todo; non son estes os únicos que falaron concernente ao Fillo de Deus.

19 Velaquí, Moisés falou del; si, e velaquí, foi levantado un símbolo no deserto, para que quen mirase a el, vivise; e moitos miraron e viviron.

20 Pero foron poucos os que comprenderon o significado desas cousas, e isto por mor da dureza dos seus corazóns. Mais houbo moitos que foron tan obstinados que non quixeron mirar; xa que logo, pereceron. Agora ben, a razón pola que non quixeron mirar foi que non creron que os sanaría.

21 Oh irmáns meus, se fósedes sanados con tan só mirar para quedar sans, non mirariades inmediatamente?, ou prefeririades endurecer os vosos corazóns na incredulidade, e ser perezosos e non mirar, para así perecer?

22 Se é así, ¡ai de vós! Pero se non, mirade e empezade a crer no Fillo de Deus, que virá para redimir aos do seu pobo, e que padecerá e morrerá para expiar os pecados deles; e que se levantará de entre os mortos, o cal efectuará a resurrección, a fin de que todos os homes comparezan ante el, para ser xulgados no día postremeiro, si, o día do xuízo, segundo as súas obras.

23 E agora ben, irmáns meus, quixese que plantásedes esta palabra nos vosos corazóns, e ao empezar a incharse, nutrídea coa vosa fe. E velaquí, chegará a ser unha árbore que crecerá en vós para vida eterna. E entón Divos concédavos que sexan lixeiras as vosas cargas mediante o gozo do seu Fillo. E todo isto podédelo facer se queredes. Amén.

Capítulo 34[editar]

Amulek testifica que a palabra está en Cristo para a salvación-Se non se efectúa unha expiación, todo o xénero humano deberá perecer-Toda a lei de Moisés sinala cara ao sacrificio do Fillo de Deus-O plan eterno da redención baséase na fe e no arrepentimento-Orad por bendicións materiais e espirituais-Esta vida é cando o home debe prepararse para comparecer ante Deus-Labrade a vosa salvación con temor ante Deus. Aproximadamente 74 a.C.

1 E aconteceu que despois que Alma lles falou estas palabras, sentou no chan, e Amulek levantouse e empezou a instruílos, dicindo:

2 Irmáns meus, paréceme imposible que ignoredes as cousas que se falaron concernentes á vinda de Cristo, de quen nós ensinamos que é o Fillo de Deus; si, eu se que se vos ensinaron amplamente estas cousas antes da vosa disensión de entre nós.

3 E como lle pedistes ao meu amado irmán que vos faga saber o que debedes facer, por mor das vosas aflicións; e el díxovos algo para preparar as vosas mentes; si, e exhortouvos a que teñades fe e paciencia;

4 si, a que teñades a fe suficiente para plantar a palabra nos vosos corazóns, para que probedes o experimento da súa bondade.

5 E habemos visto que o gran interrogante que ocupa as vosas mentes é se a palabra está no Fillo de Deus, ou se non ha de haber Cristo.

6 E tamén habedes visto que o meu irmán comprobouvos moitas veces, que a palabra está en Cristo para a salvación.

7 O meu irmán recorreu ás palabras de Zenós, de que a redención vén por medio do Fillo de Deus; e tamén ás palabras de Zenoc; e tamén se referiu a Moisés, para probar que estas cousas son verdadeiras.

8 E velaquí, agora eu testificareivos de min mesmo que estas cousas son verdadeiras. Velaquí, dígovos que eu se que Cristo virá entre os fillos dos homes para tomar sobre si as transgresiones do seu pobo, e que expiará os pecados do mundo, porque o Señor Deus díxoo.

9 Porque é necesario que se realice unha expiación; pois segundo o gran plan do Deus Eterno, debe efectuarse unha expiación, ou pola contra, todo o xénero humano inevitablemente debe perecer; si, todos endurecéronse; si, todos caeron e están perdidos, e, de non ser pola expiación que é necesario que se faga, deben perecer.

10 Porque é preciso que haxa un gran e postrer sacrificio; si, non un sacrificio de home, nin de besta, nin de ningún xénero de ave; pois non será un sacrificio humano, senón debe ser un sacrificio infinito e eterno.

11 E non hai home algún que sacrifique o seu propio sangue, a cal expíe os pecados doutro. E se un home mata, velaquí, tomará a nosa lei, que é xusta, a vida do seu irmán? Dígovos que non.

12 Senón que a lei esixe a vida daquel que cometeu homicidio; xa que logo, non hai nada, a non ser unha expiación infinita, que responda polos pecados do mundo.

13 De modo que é mester que haxa un gran e postrer sacrificio; e entón porase, ou será preciso que se poña, fin ao derramamiento de sangue; entón quedará cumprida a lei de Moisés; si, será totalmente cumprida, sen faltar nin unha xota nin unha acuse, e nada se perdeu.

14 E velaquí, este é o significado enteiro da lei, pois todo ápice sinala a ese gran e postrer sacrificio; e ese gran e postrer sacrificio será o Fillo de Deus, si, infinito e eterno.

15 E así el trae a salvación a cantos crean no seu nome; xa que é o propósito deste último sacrificio pór en efecto as entrañas de misericordia, que sobrepujan á xustiza e provén aos homes o xeito de ter fe para arrepentimento.

16 E así a misericordia satisfai as esixencias da xustiza, e cingue aos homes con brazos de seguridade; mentres que aquel que non exerce a fe para arrepentimento queda exposto ás esixencias de toda a lei da xustiza; polo tanto, unicamente para aquel que ten fe para arrepentimento realizarase o gran e eterno plan da redención.

17 Xa que logo, irmáns meus, Divos concédavos empezar a exercitar a vosa fe para arrepentimento, para que empecedes a implorar o seu santo nome, a fin de que teña misericordia de vós;

18 si, imploradle misericordia, porque é poderoso para salvar.

19 Si, humilládevos e persistide na oración a el.

20 Clamade a el cando esteades nos vosos campos, si, por todos os vosos rabaños.

21 Clamade a el nas vosas casas, si, por todos os da vosa casa, tanto pola mañá, como ao mediodía e á tardiña.

22 Si, clamade a el contra o poder dos vosos inimigos.

23 Si, clamade a el contra o diaño, que é o inimigo de toda rectitud.

24 Clamade a el polas colleitas dos vosos campos, a fin de que prosperedes nelas.

25 Clamade polos rabaños dos vosos campos para que aumenten.

26 Mais isto non é todo; debedes derramar a vosa alma nos vosos aposentos, nos vosos sitios secretos e nos vosos ermos.

27 Si, e cando non esteades clamando ao Señor, deixade que soborden os vosos corazóns, entregados continuamente en oración a el polo voso benestar, así como polo benestar dos que vos rodean.

28 E velaquí, amados irmáns meus, dígovos que non pensedes que isto é todo; porque se logo de facer todas estas cousas, volvedes as costas ao indixente e ao espido, e non visitades ao enfermo e afligido, e se non dais dos vosos bens, se os tedes, aos necesitados, dígovos que se non facedes ningunha destas cousas, velaquí, a vosa oración é en balde e non vos vale nada, e sodes como os hipócritas que negan a fe.

29 Xa que logo, se non vos acordades de ser caritativos, sodes como a escoria que os refinadores refugan (por non ter valor) e é hollada polos homes.

30 E agora ben, irmáns meus, logo de recibir vós tantos testemuños, xa que as Santas Escrituras testifican destas cousas, eu quixese que viñésedes e désedes froito para arrepentimento.

31 Si, quixese que viñésedes e non endurecésedes máis os vosos corazóns; porque velaquí, hoxe é o tempo e o día da vosa salvación; e xa que logo, se vos arrepentides e non endurecedes os vosos corazóns, inmediatamente obrará para vós o gran plan de redención.

32 Porque velaquí, esta vida é cando o home debe prepararse para comparecer ante Deus; si, o día desta vida é o día en que o home debe executar a súa obra.

33 E como vos dixen antes, xa que tivestes tantos testemuños, rógovos, xa que logo, que non demoredes o día do voso arrepentimento ata o fin; porque logo deste día de vida, que se nos dá para prepararnos para a eternidade, velaquí que se non melloramos o noso tempo durante esta vida, entón vén a noite de tebras na cal non poder facer obra algunha.

34 Non poderedes dicir, cando vos achedes ante esa terrible crise: Arrepentireime, volvereime ao meu Deus. Non, non poderedes dicir isto; porque o mesmo espírito que posúa os vosos corpos ao saír desta vida, ese mesmo espírito terá poder para posuír o voso corpo naquel mundo eterno.

35 Porque se demorastes o día do voso arrepentimento, aínda ata a morte, velaquí, suxeitástesvos ao espírito do diaño e el sélavos como cousa súa; xa que logo, retirouse de vós o Espírito do Señor e non ten cabida en vós, e o diaño ten todo poder sobre vós; e este é o estado final do malvado.

36 E se isto, porque o Señor dixo que non moura en templos impuros, senón nos corazóns dos xustos é onde moura; si, e tamén dixo que os xustos sentarán no seu reino, para xa non volver saír; e os seus vestidos serán blanqueados por medio do sangue do Cordeiro.

37 E agora ben, amados irmáns meus, quixese que recordásedes estas cousas, e que labrásedes a vosa salvación con temor ante Deus; e que non negásedes máis a vinda de Cristo;

38 que non contendésedes máis en contra do Espírito Santo, senón que o recibísedes, e que tomásedes sobre vós o nome de Cristo; que vos humillásedes aínda ata o po e adorásedes a Deus, en calquera lugar en que estiverdes, en espírito e en verdade; e que vivísedes cada día en acción de grazas polas moitas misericordias e bendicións que el confire sobre vós.

39 Si, e tamén vos exhorto, irmáns meus, a estar continuamente prontos para orar para que non sexades desviados polas tentacións do diaño, para que non vos venza, nin cheguedes a ser os seus súbditos no último día; porque velaquí, el non vos recompensa con ningunha cousa boa.

40 E agora ben, amados irmáns meus, quixese exhortarvos a que teñades paciencia, e que soportedes toda clase de aflicións; que non vituperéis a aqueles que vos refugan por mor da vosa suma pobreza, non sexa que cheguedes a ser pecadores como eles;

41 senón que teñades paciencia e soportedes esas congojas, cunha firme esperanza de que algún día descansaredes de todas as vosas aflicións.

Capítulo 35[editar]

A predicación da palabra destrúe as artimañas dos zoramitas-Expulsan aos convertidos, os cales únense ao pobo de Ammón en Jersón-Alma se aflige pola iniquidade do seu pobo. Aproximadamente 74 a.C.

1 E aconteceu que despois que Amulek houbo dado fin a estas palabras, separáronse da multitude e fóronse á terra de Jersón.

2 Si, e o resto dos irmáns, despois que houberon predicado a palabra aos zoramitas, chegaron tamén á terra de Jersón.

3 E sucedeu que cando os máis influentes de entre os zoramitas consultáronse concernente ás palabras que lles foron predicadas, irritáronse por mor da palabra, porque destruía as súas artimañas; xa que logo, non quixeron escoitar as palabras.

4 E enviaron e reuniron por toda esa terra a todos os habitantes, e consultaron con eles acerca das palabras que se falaron.

5 Mais os seus gobernantes, os seus sacerdotes e os seus mestres non permitiron que o pobo coñecese os seus desexos; xa que logo, inquiriron privadamente a opinión de todo o pobo.

6 E aconteceu que logo de haberse decatado da opinión de todo o pobo, os que estaban a favor das palabras que falaran Alma e os seus irmáns foron desterrados do país; e eran moitos; e tamén chegaron á terra de Jersón.

7 E sucedeu que Alma e os seus irmáns lles ministraron.

8 Agora ben, o pobo dos zoramitas se enojó co pobo de Ammón que estaba en Jersón; e o gobernante principal dos zoramitas, sendo un home moi inicuo, comunicouse cos do pobo de Ammón, instándoos a que botasen fóra da súa terra a cantos dos deles chegasen a esa terra.

9 E proferiu moitas ameazas contra eles. Mais o pobo de Ammón non tivo medo das súas palabras; xa que logo, non os botaron fóra, senón que recibiron a todos os zoramitas pobres que chegaron a eles; e alimentáronos e vestíronos e déronlles terras por herdanza e atendéronos segundo as súas necesidades.

10 E isto provocou aos zoramitas á ira contra o pobo de Ammón, e empezaron a mesturarse cos lamanitas, e a incitalos tamén a ira contra eles.

11 E así os zoramitas e os lamanitas empezaron a facer preparativos para a guerra contra o pobo de Ammón e tamén contra os nefitas.

12 E así acabou o ano decimoséptimo do goberno dos xuíces sobre o pobo de Nefi.

13 E o pobo de Ammón partiu da terra de Jersón e foise á terra de Melek, e deu lugar na terra de Jersón aos exércitos dos nefitas, a fin de que contendesen cos exércitos dos lamanitas e os exércitos dos zoramitas; e así empezou unha guerra entre os lamanitas e os nefitas no décimo oitavo ano do goberno dos xuíces; e máis adiante farase unha relación das súas guerras.

14 E Alma, Ammón e os seus irmáns, e tamén os dous fillos de Alma, regresaron á terra de Zarahemla, logo de ser instrumentos nas mans de Deus para levar a moitos dos zoramitas ao arrepentimento; e cantos se arrepentiron foron expulsados da súa terra; pero teñen terras para a súa herdanza na terra de Jersón, e tomaron as armas para defenderse a si mesmos, e ás súas esposas, os seus fillos e as súas terras.

15 E Alma estaba afligido pola iniquidade do seu pobo, si, polas guerras, e a efusión de sangue e contendas que existían entre eles; e habendo saído a declarar a palabra, ou enviado para declarar a palabra aos habitantes de todas as cidades, e vendo que o corazón do pobo empezaba a endurecerse e a sentirse ofendido por mor do estrito da palabra, o seu corazón se angustió en extremo.

16 Xa que logo, fixo que os seus fillos reunísense para dar a cada un deles o seu encargo, separadamente, respecto das cousas concernentes á rectitud. E temos unha relación dos seus mandamentos que lles deu, segundo a súa propia historia.


Os mandamentos de Alma ao seu fillo Helamán. Comprende os capítulos 36 e 37.

Capítulo 36[editar]

Alma testifica a Helamán acerca da súa conversión tras ver a un anxo-Padeceu as penas dun alma condenada, invocou o nome de Jesús e entón naceu de Deus-Un doce gozo encheu a súa alma-Viu concursos de anxos que encomiaban a Deus-Moitos conversos probaron e visto como el probou e visto. Aproximadamente 74 a.C.

1 afillo meu, dá oído ás miñas palabras, porque che xuro que ao grao que gardes os mandamentos de Deus, prosperarás na terra.

2 Quixese que fixeses o que eu fixen, recordando o cativerio dos nosos pais; porque estaban no cativerio, e ninguén podía rescatalos salvo que fose o Deus de Abraham, e o Deus de Isaac, e o Deus de Jacob; e el de certo, librounos nas súas aflicións.

3 E agora ben, ¡oh o meu fillo Helamán!, velaquí, estás na túa mocidade, e suplícoche, xa que logo, que escoites as miñas palabras e aprendas de min; porque se que quen poñan a súa confianza en Deus serán sostidos nos seus tribulaciones, e as súas dificultades e aflicións, e serán enaltecidos no postrer día.

4 E non quixese que pensases que eu sei de min mesmo; non do temporal, senón do espiritual; non da mente carnal, senón de Deus.

5 Agora ben, velaquí, dígoche que se non nacese de Deus, non sabería estas cousas; pero por boca do seu santo anxo, Divos fíxome saber estas cousas, non por dignidade algunha en min.

6 Porque eu andaba cos fillos de Mosías, tratando de destruír a igrexa de Deus; mais velaquí, Deus enviou ao seu santo anxo para deternos no camiño.

7 E velaquí, falounos como con voz de trono, e toda a terra tremeu baixo os nosos pés; e todos caemos ao chan porque o temor do Señor sobreveunos.

8 Mais velaquí, a voz díxome: ¡Levántache! E levanteime e púxenme de pé e vin ao anxo.

9 E díxome: A menos que ti, por ti mesmo, queiras ser destruído, non trates máis de destruír a igrexa de Deus.

10 E aconteceu que caín ao chan; e polo espazo de tres días e tres noites non puiden abrir a miña boca, nin facer uso dos meus membros.

11 E o anxo díxome máis cosas que os meus irmáns oíron, mais eu non as oín. Porque ao oír as palabras ?a menos que ti, por ti mesmo, queiras ser destruído, non trates máis de destruír a igrexa de Deus? sentinme ferido de tan grande temor e asombro de que talvez fose destruído, que caín ao chan e non oín máis.

12 Pero me martirizaba un tormento eterno, porque a miña alma estaba atribulada en sumo grao, e atormentada por todos os meus pecados.

13 Si, acordábame de todos os meus pecados e iniquidades, por causa dos cales eu era atormentado coas penas do inferno; si, vía que me rebelou contra o meu Deus e que non gardara os seus santos mandamentos.

14 Si, e asasinara a moitos dos seus fillos, ou máis ben, conduciunos á destrución; si, e para rematar, as miñas iniquidades foran tan grandes que o só pensar en volver á presenza do meu Deus atormentaba a miña alma con indicible horror.

15 ¡Oh se fose desterrado ?pensaba eu? e aniquilado en corpo e alma, a fin de non ser levado para comparecer ante a presenza do meu Deus para ser xulgado polas miñas obras!

16 E por tres días e tres noites vinme atormentado, si, coas penas dun alma condenada.

17 E aconteceu que mentres así me angustiaba este tormento, mentres me atribulaba o recordo dos meus moitos pecados, velaquí, tamén me acordei de oír ao meu pai profetizar ao pobo concernente á vinda dun Xesucristo, un Fillo de Deus, para expiar os pecados do mundo.

18 E ao concentrarse a miña mente neste pensamento, clamei dentro do meu corazón: ¡Oh Jesús, Fillo de Deus, ten misericordia de min que estou na hiel de amargura, e cinguido coas eternas cadeas da morte!

19 E velaquí que cando pensei isto, xa non me puiden acordar máis das miñas dores; si, deixou de atormentarme o recordo dos meus pecados.

20 E ¡oh que gozo, e que luz tan marabillosa foi a que vin! Si, a miña alma encheuse dun gozo tan profundo como o foi a miña dor.

21 Si, fillo meu, dígoche que non podía haber cousa tan intensa nin tan amarga como as miñas dores. Si, fillo meu, e tamén che digo que por outra banda non pode haber cousa tan intensa e doce como o foi o meu gozo.

22 Si, pareceume ver ?así como o noso pai Lehi viu? a Deus sentado no seu trono, rodeado de innumerables concursos de anxos en actitude de estar cantando e encomiando ao seu Deus; si, e a miña alma anhelou estar alí.

23 Mais velaquí, os meus membros recobraron a súa forza, e púxenme de pé, e manifestei ao pobo que nacera de Deus.

24 Si, e desde ese día, aínda ata agora, traballei sen cesar para traer almas ao arrepentimento; para traelas a probar o sumo gozo que eu probei; para que tamén nazan de Deus e sexan cheas do Espírito Santo.

25 Si, e velaquí, ¡oh fillo meu!, o Señor concédeme un gozo extremadamente grande no froito das miñas obras;

26 porque por mor da palabra que el me comunicou, velaquí, moitos naceron de Deus, e probaron como eu probei, e viron ollo a ollo, como eu vin; xa que logo, eles saben acerca destas cousas de que falei, como eu se; e o coñecemento que teño vén de Deus.

27 E fun sostido en tribulaciones e dificultades de todas clases, si, e en todo xénero de aflicións; si, Divos libroume do cárcere, e de ligaduras, e da morte; si, e poño a miña confianza nel, e aínda me librará.

28 E sei que me levantará no postrer día para morar con el en gloria; si, e encomiareino para sempre; porque sacou aos nosos pais de Exipto e afundiu aos exipcios no Mar Vermello; e polo seu poder guiou aos nosos pais á terra prometida; si, e librounos da servidume e do cativerio de cando en cando.

29 Si, e tamén sacou aos nosos pais da terra de Xerusalén; e polo seu sempiterno poder tamén os librou da servidume e do cativerio de cando en cando, ata este día. E eu sempre retiven o recordo do seu cativerio; si, e ti tamén debes recordar o seu cativerio como o fixen eu.

30 Mais velaquí, fillo meu, isto non é todo; porque ti debes saber, como eu se, que ao grao que gardes os mandamentos de Deus, prosperarás na terra; e debes saber tamén que se non gardas os mandamentos de Deus, serás separado da súa presenza. E isto é segundo a súa palabra.

Capítulo 37[editar]

Os ferros de bronce e outras Escrituras consérvanse para conducir ás almas á salvación-Os jareditas foron destruídos por motivo da súa iniquidade-Os xuramentos e os convenios secretos deles deben esconderse do pobo-Consulta ao Señor en todos os teus feitos-Así como a Liahona guiou aos nefitas, de igual xeito a palabra de Cristo guía aos homes á vida eterna. Aproximadamente 74 a.C.

1 E agora, Helamán, fillo meu, mándoche que tomes os anais que me foron confiados;

2 e tamén che mando que leves unha historia deste pobo, como o fixen eu, sobre os ferros de Nefi; e que conserves sacras todas estas cousas que gardei, así como eu preserveinas; porque se conservan para un sabio propósito.

3 E estes ferros de bronce que conteñen estes gravados, que teñen sobre elas a narración das Sacras Escrituras e a genealogía dos nosos antecesores, aínda desde o principio,

4 velaquí, os nosos pais profetizaron que deben ser conservadas e entregadas dunha xeración a outra, e que deben ser gardadas e preservadas pola man do Señor ata que vaian a toda nación, tribo, lingua e pobo, a fin de que cheguen a saber dos misterios que conteñen.

5 E velaquí, se son conservadas, deben reter o seu brillo; si, e reterán o seu brillo; si, e tamén todos os ferros que conteñen o que é escritura sacra.

6 Agora ben, talvez penses que isto é tolemia do meu parte; mais velaquí, dígoche que por medio de cousas pequenas e sinxelas realízanse grandes cousas; e en moitos casos, os pequenos medios confunden aos sabios.

7 E o Señor Deus válese de medios para realizar os seus grandes e eternos designios; e por medios moi pequenos o Señor confunde aos sabios e realiza a salvación de moitas almas.

8 E ata aquí foi segundo a sabedoría de Deus que estas cousas sexan preservadas; pois velaquí, ensancharon a memoria deste pobo, si, e convenceron a moitos do erro dos seus camiños, e trouxéronos ao coñecemento do seu Deus para a salvación das súas almas.

9 Si, dígoche que se non fose por estas cousas que estes anais conteñen, as cales están sobre estes ferros, Ammón e os seus irmáns non poderían convencer a tantos miles dos lamanitas das tradicións erróneas dos seus pais; si, estes anais e as súas palabras leváronos ao arrepentimento, é dicir, leváronos ao coñecemento do Señor o seu Deus, e a regocijarse en Xesucristo o seu Redentor.

10 E quen sabe se non serán o medio para traer a moitos miles deles ao coñecemento do seu Redentor, si, e tamén a moitos miles dos nosos obstinados irmáns nefitas que hoxe endurecen os seus corazóns no pecado e as iniquidades?

11 E aínda non me foron revelados plenamente estes misterios; xa que logo, refreareime.

12 E quizais sexa suficiente se soamente digo que se conservan para un sabio propósito, o cal é coñecido por Deus; porque el dirixe con sabedoría todas as súas obras, e as súas sendas son rectas, e o seu curso é un xiro eterno.

13 ¡Oh recorda, recorda, fillo meu, Helamán, cuán estritos son os mandamentos de Deus! E el dixo: Se gardades os meus mandamentos, prosperaredes na terra; pero se non gardades os seus mandamentos, seredes refugados da súa presenza.

14 E agora recorda, fillo meu, que Divos confiouche estas cousas que son sacras, que el conservou sacras, e que tamén gardará e preservará para un sabio propósito seu, para manifestar o seu poder ás xeracións futuras.

15 E agora ben, velaquí, dígoche polo espírito de profecía, que se quebrantas os mandamentos de Deus, velaquí, estas cousas que son sacras seranche quitadas polo poder de Deus, e serás entregado a Satanás para que che zarandee como tamo ante o vento.

16 Pero se gardas os mandamentos de Deus e cumpres con estas cousas que son sacras, segundo o Señor mándeche (pois debes recorrer ao Señor en todas as cousas que teñas que facer con elas), velaquí, ningún poder da terra nin do inferno pódechas quitar, porque Divos é poderoso para cumprir todas as súas palabras.

17 Porque el cumprirá todas as promesas que che faga, pois cumpriu as súas promesas que el fixo aos nosos pais.

18 Porque lles prometeu que preservaría estas cousas para un sabio propósito seu, a fin de manifestar o seu poder ás xeracións futuras.

19 E velaquí, cumpriu un propósito, si, a restauración de moitos miles dos lamanitas ao coñecemento da verdade; e nelas el manifestou o seu poder, e tamén manifestará aínda nelas o seu poder a xeracións futuras; xa que logo, serán preservadas.

20 Polo que che mando, fillo meu, Helamán, que sexas diligente en cumprir todas as miñas palabras, e que sexas diligente en gardar os mandamentos de Deus tal como están escritos.

21 E agora falareiche acerca daqueles vinte e catro ferros; que as gardes para que sexan manifestados a este pobo os misterios, e as obras de tebras, e os seus feitos secretos, ou sexa, os feitos secretos daquel pobo que foi destruído; si, que todos os seus asasinatos, e roubos, e os seus pillajes, e todas as súas maldades e abominacións poidan ser manifestados a este pobo; si, e que preserves estes intérpretes.

22 Porque velaquí, o Señor viu que o seu pobo empezaba a obrar en tebras, si, a cometer asasinatos e abominacións en segredo; xa que logo, dixo o Señor que se non se arrepentían, serían destruídos de sobre a superficie da terra.

23 E dixo o Señor: Prepararei para o meu servo Gazelem unha pedra que brillará nas tebras ata dar luz, a fin de manifestar aos do meu pobo que me serven, si, para manifestarlles os feitos dos seus irmáns, si, as súas obras secretas, as súas obras de obscuridad, e as súas maldades e abominacións.

24 E preparáronse estes intérpretes, fillo meu, para que se cumprise a palabra que Divos falou, dicindo:

25 Sacarei das tebras á luz todos os seus feitos secretos e as súas abominacións; e a menos que se arrepintan, destruireinos de sobre a superficie da terra; e descubrirei todos os seus segredos e abominacións a toda nación que no futuro posúa a terra.

26 E vemos, fillo meu, que non se arrepentiron; xa que logo, foron destruídos, e ata agora cumpriuse a palabra de Deus; si, as súas abominacións secretas saíron das tebras, e fóronnos reveladas.

27 E agora ben, fillo meu, mándoche que reteñas todos os seus xuramentos, e os seus pactos, e os seus acordos nas súas abominacións secretas; e todos os seus sinais e os seus prodixios reterás para que este pobo non os coñeza, non sexa que por ventura tamén caian nas tebras e sexan destruídos.

28 Porque velaquí, hai unha maldición sobre toda esta terra de que sobrevirá unha destrución a todos os obradores de tebras, segundo o poder de Deus, cando cheguen ao colmo; xa que logo, é o meu desexo que este pobo non sexa destruído.

29 Por conseguinte, esconderás deste pobo eses plans secretos dos seus xuramentos e os seus pactos, e soamente daraslle a coñecer as súas maldades, os seus asasinatos e as súas abominacións; e ensinaraslle a aborrecer tales maldades e abominacións e asasinatos; e tamén debes ensinarlle que esta xente foi destruída por motivo das súas maldades e abominacións e asasinatos.

30 Porque velaquí, asasinaron a todos os profetas do Señor que chegaron entre eles para declararlles en canto ás súas iniquidades; e o sangue dos que asasinaron clamou ao Señor o seu Deus para que os vingase daqueles que foron os seus asasinos; e así os xuízos de Deus descenderon sobre estes obradores de tebras e de combinacións secretas.

31 Si, e maldita sexa a terra por sempre para eses obradores de tebras e combinacións secretas, aínda ata a súa destrución, a menos que se arrepintan antes que cheguen ao colmo.

32 E agora ben, fillo meu, recorda as palabras que che falei; non confíes eses plans secretos a este pobo, así a todo, inculca neles un odio perpetuo contra o pecado e a iniquidade.

33 Predícalles o arrepentimento e a fe no Señor Xesucristo; ensínalles a humillarse, e a ser mansos e humildes de corazón; ensínalles a resistir toda tentación do diaño, coa súa fe no Señor Xesucristo.

34 Ensínalles a non cansarse nunca das boas obras, senón a ser mansos e humildes de corazón; porque estes acharán descanso para as súas almas.

35 ¡Oh recorda, fillo meu, e aprende sabedoría na túa mocidade; si, aprende na túa mocidade a gardar os mandamentos de Deus!

36 Si, e implora a Deus todo o teu sostén; si, sexan todos os teus feitos no Señor, e dondequiera que fores, sexa no Señor; deixa que todos os teus pensamentos diríxanse ao Señor; si, deixa que os afectos do teu corazón fúndense no Señor para sempre.

37 Consulta ao Señor en todos os teus feitos, e el dirixirache para ben; si, cando che deites pola noite, déitache no Señor, para que el cóideche no teu soño; e cando che levantes pola mañá, soborde o teu corazón de gratitude a Deus; e se fas estas cousas, serás enaltecido no postrer día.

38 E agora, fillo meu, teño algo que dicir concernente ao que os nosos pais chaman esfera ou director, ou que eles chamaron Liahona, que interpretado quere dicir compás; e o Señor preparouna.

39 E velaquí, ningún home pode traballar con tan singular mestría. E velaquí, foi preparada para mostrar aos nosos pais o camiño que habían de seguir polo deserto.

40 E obrou por eles segundo a súa fe en Deus; xa que logo, se tiñan fe para crer que Divos podía facer que aquelas agullas indicasen o camiño que debían seguir, velaquí, así sucedía; xa que logo, obrouse para eles este milagre, así como moitos outros milagres que diariamente se obraban polo poder de Deus.

41 Con todo, por motivo de que se efectuaron estes milagres por medios pequenos, manifestáronselles obras marabillosas. Mais foron perezosos e esquecéronse de exercer a súa fe e dilixencia, e entón esas obras marabillosas cesaron, e non progresaron na súa viaxe.

42 Xa que logo, demoráronse no deserto, ou sexa, non seguiron un curso directo, e foron afligidos con fame e sede por causa das súas transgresiones.

43 E agora quixese que entendeses, fillo meu, que estas cousas teñen un significado simbólico; porque así como os nosos pais non prosperaron por ser lentos en prestar atención a este compás (e estas cousas eran temporais), así é coas cousas que son espirituais.

44 Pois velaquí, tan fácil é prestar atención á palabra de Cristo, que che indicará un curso directo á felicidade eterna, como o foi para os nosos pais prestar atención a este compás que lles sinalaba un curso directo á terra prometida.

45 E agora digo: Non se ve nisto un símbolo? Porque tan certo como este director trouxo aos nosos pais á terra prometida por seguir as súas indicacións, así as palabras de Cristo, se seguimos o seu curso, lévannos máis aló deste val de dor a unha terra de promisión moito mellor.

46 Oh fillo meu, non sexamos perezosos pola facilidade que presenta a senda; porque así sucedeu cos nosos pais; pois así lles foi disposto, para que vivisen se miraban; así tamén é connosco. A vía está preparada, e se queremos mirar, poderemos vivir para sempre.

47 E agora ben, fillo meu, asegúrache de coidar estas cousas sacras; si, asegúrache de acudir a Deus para que vivas. Ve entre este pobo e declara a palabra e se juicioso. Adeus, fillo meu.


Os mandamentos de Alma ao seu fillo Xiblón. Comprende o capítulo 38.

Capítulo 38[editar]

Xiblón foi perseguido por causa da rectitud-A salvación está en Cristo, o cal é a vida e a luz do mundo-Refrea todas as túas paixóns. Aproximadamente 74 a.C.

1 Fillo meu, dá oído ás miñas palabras, porque che digo, como dixen a Helamán, que ao grao que gardes os mandamentos de Deus, prosperarás na terra; e se non gardas os mandamentos de Deus, serás separado da súa presenza.

2 E agora ben, fillo meu, confío en que terei gran gozo en ti, pola túa firmeza e a túa fidelidade para con Deus; porque así como empezaches na túa mocidade a confiar no Señor o teu Deus, así espero que continúes obedecendo os seus mandamentos; porque bendito é o que persevera ata o fin.

3 Dígoche, fillo meu, que xa tiven gran gozo en ti por razón da túa fidelidade e a túa dilixencia, a túa paciencia e a túa longanimidad entre os zoramitas.

4 Porque se que estiveches atado; si, e tamén sei que fuches apedreado por motivo da palabra; e soportaches con paciencia todas estas cousas, porque o Señor estaba contigo; e agora sabes que o Señor librouche.

5 E agora ben, fillo meu, Xiblón, quixese que recordases que en proporción á túa confianza en Deus, serás librado dos teus tribulaciones, e as túas dificultades, e as túas aflicións, e serás enaltecido no postrer día.

6 E non quixese que pensases, fillo meu, que sei estas cousas de min mesmo, senón que o Espírito de Deus que está en min é o que me dá a coñecer estas cousas; porque se non nacese de Deus, non as soubo.

7 Mais velaquí, o Señor no seu gran misericordia enviou ao seu anxo para declararme que debía cesar a obra de destrución entre o seu pobo. Si, e vin a un anxo cara a cara, e faloume, e a súa voz foi como o trono, e sacudiu toda a terra.

8 E ocorreu que durante tres días e tres noites vinme no máis amarga dor e angustia de alma; e non foi senón ata que imploré misericordia ao Señor Xesucristo que recibín a remisión dos meus pecados. Pero velaquí, clamei a el e achei paz para a miña alma.

9 E díxenche isto, fillo meu, para que aprendas sabedoría, para que aprendas de min que non hai outro modo ou medio polo cal o home poida ser salvo, senón en Cristo e por medio del. Velaquí, el é a vida e a luz do mundo. Velaquí, el é a palabra de verdade e de rectitud.

10 E así como empezaches a ensinar a palabra, así quixese eu que continuases ensinando; e quixese que foses diligente e moderado en todas as cousas.

11 Procura non enxalzarche no orgullo; si, procura non jactarte da túa propia sabedoría, nin da túa moita forza.

12 Usa valentía, mais non altivez; e procura tamén refrear todas as túas paixóns para que esteas cheo de amor; procura evitar a ociosidad. 13 Non ores como o fan os zoramitas, pois has visto que eles oran para ser oídos dos homes e para ser encomiados pola súa sabedoría.

14 Non digas: Oh Divos, douche grazas porque somos mellores que os nosos irmáns, senón dei máis ben: Oh Señor, perdoa a miña indignidade, e acórdache dos meus irmáns con misericordia. Si, recoñece a túa indignidade ante Deus en todo tempo.

15 E o Señor bendiga a túa alma e recíbache no postrer día no seu reino, para sentarche en paz. Agora ve, fillo meu, e ensina a palabra a este pobo. Se juicioso. Adeus, fillo meu.


Os mandamentos de Alma ao seu fillo Coriantón. Comprende os capítulos 39 ao 42 inclusive.

Capítulo 39[editar]

O pecado sexual é unha abominación-Os pecados de Coriantón impediron que os zoramitas recibisen a palabra-A redención de Cristo é retroactiva para a salvación dos fieis que a antecedieron. Aproximadamente 74 a.C.

1 Fillo meu, teño algo máis que dicirche do que dixen ao teu irmán; porque velaquí, non observaches a constancia do teu irmán, a súa fidelidade e a súa dilixencia ao gardar os mandamentos de Deus? Velaquí, non che deu un bo exemplo?

2 Porque ti non fixeches tanto caso das miñas palabras, entre o pobo dos zoramitas, como o fixo o teu irmán. E isto é o que teño en contra de ti: Ti seguiches jactándote da túa forza e a túa sabedoría.

3 E isto non é todo, fillo meu. Ti fixeches o que para min foi penoso; porque abandonaches o ministerio e fúchesche á terra de Sirón, nas fronteiras dos lamanitas, tras a ramera Isabel.

4 Si, ela conquistouse o corazón de moitos; pero non era escusa para ti, fillo meu. Ti debiches atender ao ministerio que se che confiou.

5 Non sabes ti, fillo meu, que estas cousas son unha abominación aos ollos do Señor; si, máis abominables que todos os pecados, salvo o derramar sangue inocente ou o negar ao Espírito Santo?

6 Porque velaquí, se negas ao Espírito Santo, unha vez que more en ti, e sabes que o negas, velaquí, é un pecado que é imperdoable; si, e ao que asasina contra a luz e o coñecemento de Deus, non lle é fácil obter perdón; si, fillo meu, dígoche que non lle é fácil obter perdón.

7 E agora ben, fillo meu, quixese Divos que non foses culpable de tan gran delito. Non persistiría en falar dos teus delitos, para atormentar a túa alma, se non fose para o teu ben.

8 Mais velaquí, ti non podes ocultar os teus delitos de Deus; e a menos que che arrepintas, levantaranse como testemuño contra ti no postrer día.

9 Fillo meu, quixese que che arrepentises e abandonases os teus pecados, e non che deixases levar máis polas concupiscencias dos teus ollos, senón que che refreases de todas estas cousas; porque a menos que fagas isto, de ningún modo poderás herdar o reino de Deus. ¡Oh recorda, e comprométeche, e abstente destas cousas!

10 E mándoche que che comprometas a consultar cos teus irmáns maiores nas túas empresas; porque velaquí, es novo, e necesitas ser fortalecido polos teus irmáns. E atende aos seus consellos.

11 Non che deixes levar por ningunha cousa va nin insensata; non permitas que o diaño incite o teu corazón outra vez en pos desas inicuas rameras. Velaquí, oh fillo meu, cuán gran iniquidade trouxeches sobre os zoramitas; porque ao observar eles a túa conduta, non quixeron crer nas miñas palabras.

12 E agora o Espírito do Señor dime: Manda aos teus fillos que fagan o bo, non sexa que desvíen o corazón de moitos ata a destrución. Xa que logo, fillo meu, mándoche, no temor de Deus, que che absteñas das túas iniquidades;

13 que che volvas ao Señor con toda a túa mente, poder e forza; que non induzas máis o corazón dos demais a facer o malo, senón máis ben, volve a eles, e recoñece as túas faltas e a maldade que cometas.

14 Non busques as riquezas nin as vaidades deste mundo, porque velaquí, non as podes levar contigo.

15 E agora ben, fillo meu, quixese dicirche algo concernente á vinda de Cristo. Velaquí, dígoche que el é o que certamente virá quitar os pecados do mundo; si, el vén para declarar ao seu pobo as gratas novas da salvación.

16 E este foi, fillo meu, o ministerio ao cal fuches chamado, para declarar estas alegres novas a este pobo, a fin de preparar as súas mentes; ou máis ben, para que a salvación viñese a eles, a fin de que preparen a mente dos seus fillos para oír a palabra no tempo da súa vinda.

17 E agora tranquilizarei un pouco a túa mente sobre este punto. Velaquí, marabíllasche de por que se deben saber estas cousas tan anticipadamente. Velaquí dígoche, non é un alma tan preciosa para Deus agora, como o será no tempo da súa vinda?

18 Non é tan necesario que o plan de redención déase a coñecer a este pobo, así como aos seus fillos?

19 Non lle é tan fácil ao Señor enviar ao seu anxo nesta época para declarar estas gozosas novas a nós tanto como aos nosos fillos, como o será despois do tempo da súa vinda?

Capítulo 40[editar]

Cristo leva a cabo a resurrección de todos os homes-Os mortos que foron xustos van ao paraíso e os malvados ás tebras de fóra para esperar o tempo da súa resurrección-Todo será restablecido á súa propia e perfecta forma na Resurrección. Aproximadamente 74 a.C.

1 E agora ben, fillo meu, velaquí algo máis que quixese dicirche, porque vexo que a túa mente está preocupada con respecto á resurrección dos mortos.

2 Velaquí, dígoche que non hai resurrección, ou noutras palabras, quero dicir que este corpo mortal non se reviste de inmortalidade, esta corrupción non se reviste de incorrupción, senón ata logo da vinda de Cristo.

3 Velaquí, el efectúa a resurrección dos mortos. Mais velaquí, fillo meu, a resurrección non chegou aínda. Agora ben, descúbroche un misterio; no entanto, hai moitos misterios que permanecen ocultos, que ninguén os coñece senón Divos mesmo. Pero che manifesto unha cousa que preguntei diligentemente a Deus para saber concernente á resurrección.

4 Velaquí, sinalouse unha época en que todos levantaranse dos mortos. Mais cando virá este tempo, ninguén o sabe; pero Deus sabe a hora que está sinalada.

5 Agora ben, con respecto a que se haberá unha primeira, ou unha segunda ou unha terceira vez en que os homes han de resucitar dos mortos, nada importa; pois Divos sabe todas estas cousas; e bástame saber que tal é o caso: que hai un tempo sinalado en que todos levantaranse dos mortos.

6 Debe haber, pois, un intervalo entre o tempo da morte e o da resurrección.

7 E agora quixese preguntar: Que sucede coas almas dos homes desde este tempo da morte ata o momento sinalado para a resurrección?

8 Agora ben, nada importa se hai máis dunha época sinalada para que resuciten os homes, porque non todos morren dunha vez, e isto non importa; todo é como un día para Deus, e só para os homes está medido o tempo.

9 Xa que logo, designouse aos homes unha época en que han de resucitar dos mortos; e hai un intervalo entre o tempo da morte e o da resurrección. E agora ben, concernente a este espazo de tempo, que sucede coas almas dos homes é o que preguntei diligentemente ao Señor para saber; e é acerca disto do que eu se.

10 E cando chegue o tempo en que todos resuciten, entón saberán que Divos coñece todas as épocas que lle están sinaladas ao home.

11 Agora ben, respecto ao estado da alma entre a morte e a resurrección, velaquí, un anxo fíxome saber que os espíritos de todos os homes, en canto sepáranse deste corpo mortal, si, os espíritos de todos os homes, sexan bos ou malos, son levados de regreso a ese Deus que lles deu a vida.

12 E sucederá que os espíritos dos que son xustos serán recibidos nun estado de felicidade que se chama paraíso: un estado de descanso, un estado de paz, onde descansarán de todas as súas aflicións, e de todo coidado e pena.

13 E entón acontecerá que os espíritos dos malvados, si, os que son malos ?pois velaquí, non teñen parte nin porción do Espírito do Señor, porque escolleron as malas obras en lugar das boas; polo que o espírito do diaño entrou neles e se posesionó da súa casa? estes serán botados ás tebras de fóra; haberá choros e queixumes e o crujir de dentes, e isto por mor da súa propia iniquidade, pois foron levados cativos pola vontade do diaño.

14 Así que este é o estado das almas dos malvados; si, en tebras e nun estado de terrible e espantosa espera da ardente indignación da ira de Deus sobre eles; e así permanecen neste estado, como os xustos no paraíso, ata o tempo da súa resurrección.

15 Agora ben, hai algúns que entenderon que este estado de felicidade e este estado de miseria da alma, antes da resurrección, era unha primeira resurrección. Si, admito que pode chamarse resurrección, esta transición do espírito ou a alma, e a súa consignación á felicidade ou á miseria, de acordo coas palabras que se falaron.

16 E velaquí, tamén se dixo que hai unha primeira resurrección, unha resurrección de todos cantos existan, existen ou existirán, ata a resurrección de Cristo de entre os mortos.

17 Agora ben, non supomos que esta primeira resurrección, de que se falou nestes termos, sexa a resurrección das almas e a súa consignación á felicidade ou á miseria. Non podes supor que isto é o que quere dicir.

18 Velaquí, dígoche que non; senón que significa a reunión da alma co corpo, dos que existan desde os días de Adán ata a resurrección de Cristo.

19 Mais se as almas e os corpos daqueles de quen se falou serán reunidos todos dunha vez, os malos así como os xustos, non o digo; bástame dicir que todos levantaranse; ou noutras palabras, a súa resurrección verificarase antes que a daqueles que morran logo da resurrección de Cristo.

20 E non digo, fillo meu, que a súa resurrección veña ao tempo da de Cristo; mais, velaquí, douno como a miña opinión, que as almas e os corpos dos xustos serán reunidos ao tempo da resurrección de Cristo e a súa ascensión ao ceo.

21 Mais se isto sucederá ao tempo da resurrección del ou despois, non o digo; pero isto si digo, que hai un intervalo entre a morte e a resurrección do corpo, e un estado da alma en felicidade ou en miseria, ata o tempo que Divos sinalou para que se levanten os mortos, e sexan reunidos a alma e o corpo, e levados a comparecer ante Deus, e ser xulgados segundo as súas obras.

22 Si, isto leva a efecto a restauración daquelas cousas que se declararon por boca dos profetas.

23 A alma será restaurada ao corpo, e o corpo ao alma; si, e todo membro e conxuntura serán restablecidos ao seu corpo; si, nin un cabelo da cabeza perderase, senón que todo será restablecido á súa propia e perfecta forma.

24 E agora ben, fillo meu, esta é a restauración que se anunciou por boca dos profetas.

25 E entón os xustos resplandecerán no reino de Deus.

26 Mais velaquí, unha terrible morte sobrevén aos inicuos; porque morren en canto ás cousas concernentes á rectitud; pois son impuros, e nada impuro pode herdar o reino de Deus; senón que son botados fose e consignados a participar dos froitos dos seus labores ou as súas obras, que foron malas; e beben as feces dunha amarga copa.

Capítulo 41[editar]

Na Resurrección, os homes resucitan a un estado de felicidade sen fin ou a unha miseria interminable-A maldade nunca foi felicidade-Os homes que se achan nun estado carnal atópanse sen Deus no mundo-Na restauración, toda persoa recibe de novo as características e os atributos que logre no estado terreal. Aproximadamente 74 a.C.

1 E agora ben, fillo meu, teño algo que dicirche sobre a restauración de que se falou; porque velaquí, algúns han tergiversado as Escrituras e desviáronse lonxe por mor disto. E vexo que a túa mente tamén estivo preocupada en canto a este asunto; mais velaquí, explicareicho.

2 Dígoche, fillo meu, que o plan da restauración é indispensable na xustiza de Deus, porque é necesario que todas as cousas sexan restablecidas á súa propia orde. Velaquí, é preciso e xusto, segundo o poder e a resurrección de Cristo, que a alma do home sexa restituída ao seu corpo, e que ao corpo sexanlle restauradas todas as súas partes.

3 E é indispensable na xustiza de Deus que os homes sexan xulgados segundo as súas obras; e se os seus feitos foron bos nesta vida, e bos os desexos dos seus corazóns, que tamén sexan eles restituídos ao que é bo no postrer día.

4 E se as súas obras son malas, seranlles restituídas para mal. Xa que logo, todas as cousas serán restablecidas á súa propia orde; todo á súa forma natural ?a mortalidade levantada en inmortalidade; a corrupción en incorrupción? levantado a unha felicidade sen fin para herdar o reino de Deus, ou a unha miseria interminable para herdar o reino do diaño; un por unha banda e outro pola outra;

5 un levantado á dita, de acordo cos seus desexos de felicidade, ou ao bo, segundo os seus desexos do ben; e o outro ao mal, segundo os seus desexos de maldade; porque así como desexou facer mal todo o día, así recibirá a súa recompensa de maldade cando veña a noite.

6 E así sucede pola outra parte. Se se arrepentiu dos seus pecados e desexou a rectitud ata o fin dos seus días, de igual xeito será recompensado en rectitud.

7 Estes son os redimidos do Señor; si, os que son librados, os que son rescatados desa interminable noite de tebras, e así se sosteñen ou caen; pois velaquí, son os seus propios xuíces, xa para obrar o ben ou para obrar o mal.

8 E os decretos de Deus son inalterables; xa que logo, preparouse o camiño para que todo aquel que queira, ande por el e sexa salvo.

9 E agora ben, velaquí, fillo meu, non che arrisques a unha ofensa máis contra o teu Deus sobre eses puntos de doutrina, nos cales ata agora che arriscaches a cometer pecados.

10 Non vaias supor, porque se falou concernente á restauración, que serás restaurado do pecado á felicidade. Velaquí, dígoche que a maldade nunca foi felicidade.

11 E así, fillo meu, todos os homes que se achan nun estado natural, ou máis ben diría, nun estado carnal, están na hiel de amargura e nas ligaduras da iniquidade; atópanse sen Deus no mundo, e obraron en contra da natureza de Deus; xa que logo, áchanse nun estado que é contrario á natureza da felicidade.

12 E velaquí, significa a palabra restauración tomar unha cousa dun estado natural e colocala nun estado innatural, ou sexa, pola nunha condición que se opón á súa natureza?

13 Oh, fillo meu, tal non é o caso; senón que o significado da palabra restauración é volver de novo mal por mal, ou carnal por carnal, ou diabólico por diabólico; bo polo que é bo, recto polo que é recto, xusto polo que é xusto, misericordioso polo que é misericordioso.

14 Xa que logo, fillo meu, procura ser misericordioso cos teus irmáns; trata con xustiza, xulga con rectitud, e fai o bo sen cesar; e se fas todas estas cousas, entón recibirás o teu galardón; si, a misericordia serache restablecida de novo; a xustiza serache restaurada outra vez; restituír un xusto xuízo novamente; e recompensar de novo co bo.

15 Porque o que de ti salga, volverá outra vez a ti, e serache restituído; xa que logo, a palabra restauración condena ao pecador máis plenamente, e en nada o xustifica.

Capítulo 42[editar]

O estado terreal é un tempo de probación que permite ao home arrepentirse e servir a Deus-A Caída trouxo a morte temporal e espiritual sobre todo o xénero humano-A redención realízase por medio do arrepentimento-Divos mesmo expía os pecados do mundo-A misericordia é para aqueles que se arrepinten-Todos os demais quedan suxeitos á xustiza de Deus-A misericordia vén por mor da Expiación-Só se salvan os que verdadeiramente se arrepinten. Aproximadamente 74 a.C.

1 E agora ben, fillo meu, percibo que hai algo máis que inquieta a túa mente, algo que non podes comprender, e é concernente á xustiza de Deus no castigo do pecador; porque tratas de supor que é unha inxustiza que o pecador sexa consignado a un estado de miseria.

2 Velaquí, fillo meu, explicareiche isto. Pois, velaquí, logo que o Señor Deus expulsou aos nosos primeiros pais do xardín de Edén, para cultivar a terra da que foron tomados, si, sacou ao home, e colocou ao extremo oriental do xardín de Edén querubines, e unha espada acesa que daba voltas por todos lados, para gardar a árbore da vida,

3 vemos, pois, que o home chegara a ser como Divos, coñecendo o ben e o mal; e para que non estendese a súa man, e tomase tamén da árbore da vida, e comese e vivise para sempre, o Señor Deus colocou querubines e a espada acesa, para que o home non comese do froito.

4 E así vemos que lle foi concedido ao home un tempo para que se arrepentise; si, un tempo de probación, un tempo para arrepentirse e servir a Deus.

5 Porque velaquí, se Adán estendese a súa man inmediatamente, e comido da árbore da vida, viviría para sempre, segundo a palabra de Deus, sen ter un tempo para arrepentirse; si, e tamén sería va a palabra de Deus, e frustrouse o gran plan de salvación.

6 Mais velaquí, foille sinalado ao home que morrese ?xa que logo, como foron separados da árbore da vida, así ían ser separados da face da terra? e o home viuse perdido para sempre; si, tornouse en home caído.

7 E agora ben, ves por isto que os nosos primeiros pais foron separados da presenza do Señor, tanto temporal como espiritualmente; e así vemos que chegaron a ser persoas libres de seguir a súa propia vontade.

8 E velaquí, non era prudente que o home fose rescatado desta morte temporal, porque isto destruiría o gran plan de felicidade.

9 Xa que logo, como a alma nunca podía morrer, e xa que a caída trouxera unha morte espiritual, así como unha temporal, sobre todo o xénero humano, é dicir, foron separados da presenza do Señor, fíxose mester que a humanidade fose rescatada desta morte espiritual.

10 Xa que logo, xa que se volveron carnais, sensuais e diabólicos por natureza, este estado de probación chegou a ser para eles un estado para prepararse; tornouse nun estado preparatorio.

11 E ten presente, fillo meu, que de non ser polo plan de redención (deixándoo ao carón), as súas almas serían miserables en canto eles morresen, por estar separados da presenza do Señor.

12 E non habería medio de redimir ao home deste estado caído, que el mesmo se ocasionou por motivo da súa propia desobediencia;

13 xa que logo, segundo a xustiza, o plan de redención non podía realizarse senón de acordo coas condicións do arrepentimento do home neste estado probatorio, si, este estado preparatorio; porque a menos que fóra por estas condicións, a misericordia non podería fornecer efecto, salvo que destruíse a obra da xustiza. Pero a obra da xustiza non podía ser destruída; de ser así, Deus deixaría de ser Divos.

14 E así vemos que toda a humanidade achábase caída, e que estaba en mans da xustiza; si, a xustiza de Deus que os sometía para sempre a estar separados da súa presenza.

15 Agora ben, non se podería realizar o plan da misericordia salvo que se efectuase unha expiación; xa que logo, Divos mesmo expía os pecados do mundo, para realizar o plan da misericordia, para tranquilizar as demandas da xustiza, para que Divos sexa un Deus perfecto, xusto e misericordioso tamén.

16 Mais o arrepentimento non podía chegar aos homes a menos que se fixase un castigo, igualmente eterno como a vida da alma, oposto ao plan da felicidade, tan eterno tamén como a vida da alma.

17 E como podería o home arrepentirse, a menos que pecase? como podería pecar, se non houbese lei? e como podería haber unha lei sen que houbese un castigo?

18 Mais fixouse un castigo, e deuse unha lei xusta, a cal trouxo o remordimiento de conciencia ao home.

19 Agora ben, de non haberse dado unha lei de que o home que asasina debe morrer, tería medo de morrer se matase?

20 E tamén, se non houbese ningunha lei contra o pecado, os homes non terían medo de pecar.

21 E se non se deu ningunha lei, que podería facer a xustiza se os homes pecasen? ou a misericordia? Pois non terían dereito a reclamar ao home.

22 Mais deuse unha lei, e fixouse un castigo, e concedeuse un arrepentimento, o cal a misericordia reclama; doutro xeito, a xustiza reclama ao ser humano e executa a lei, e a lei impón o castigo; pois de non ser así, as obras da xustiza serían destruídas, e Deus deixaría de ser Divos.

23 Mais Divos non cesa de ser Divos, e a misericordia reclama ao que se arrepinte; e a misericordia vén por mor da expiación; e a expiación leva a efecto a resurrección dos mortos; e a resurrección dos mortos leva aos homes de regreso á presenza de Deus; e así son restaurados á súa presenza, para ser xulgados segundo as súas obras, de acordo coa lei e a xustiza.

24 Pois velaquí, a xustiza exerce todos os seus dereitos, e tamén a misericordia reclama canto lle pertence; e así, ninguén se salva senón os que verdadeiramente se arrepinten.

25 Que, supós ti que a misericordia pode roubar á xustiza? Dígoche que non, nadiña de nada. Se fose así, Deus deixaría de ser Divos.

26 E deste xeito realiza Divos os seus grandes e eternos propósitos, que foron preparados desde a fundación do mundo. E así se realiza a salvación e a redención dos homes, e tamén a súa destrución e miseria.

27 Xa que logo, oh fillo meu, o que queira vir, pode vir beber libremente das augas da vida; e quen non queira vir, non está obrigado a vir; pero no postrer día seralle restaurado segundo os seus feitos.

28 Se desexou facer o malo, e non se arrepentiu durante os seus días, velaquí, o malo seralle devolto, segundo a restauración de Deus.

29 E agora ben, fillo meu, quixese que non deixases que che perturbasen máis estas cousas, e só deixa que che preocupen os teus pecados, con esa zozobra que che conducirá ao arrepentimento.

30 ¡Oh fillo meu, quixese que non negases máis a xustiza de Deus! Non trates de escusarche no máis mínimo por mor dos teus pecados, negando a xustiza de Deus. Deixa, máis ben, que a xustiza de Deus, e o seu misericordia e o seu longanimidad dominen por completo o teu corazón; e permite que isto che humille ata o po.

31 E agora ben, oh fillo meu, es chamado por Deus para predicar a palabra a este pobo. Ve, fillo meu; declara a palabra con verdade e con circunspección, para que leves almas ao arrepentimento, a fin de que o gran plan de misericordia poida reclamalas. E Divos concédache segundo as miñas palabras. Amén.

Capítulo 43[editar]

Alma e os seus fillos predican a palabra-Os zoramitas e outros disidentes nefitas fanse lamanitas-Os lamanitas emprenden a guerra contra os nefitas-Moroni arma aos nefitas con armadura protectora-O Señor revela a Alma a estratexia dos lamanitas-Os nefitas defenden os seus fogares, a súa liberdade, as súas familias e a súa relixión-Os exércitos de Moroni e de Lehi rodean aos lamanitas. Aproximadamente 74 a.C.

1 E aconteceu que os fillos de Alma saíron entre o pobo para declararlle a palabra. E o mesmo Alma non puido descansar, e tamén saíu.

2 E non diremos máis acerca da súa predicación, senón que predicaron a palabra e a verdade de acordo co espírito de profecía e revelación; e predicaron segundo a santa orde de Deus, mediante o cal chamar.

3 E volvo agora a unha narración das guerras entre os nefitas e os lamanitas, no ano décimo oitavo do goberno dos xuíces.

4 Porque velaquí, aconteceu que os zoramitas fixéronse lamanitas; xa que logo, ao principio do ano décimo oitavo, os nefitas viron que os lamanitas viñan contra eles; de modo que fixeron preparativos para a guerra, si, reuniron os seus exércitos na terra de Jersón.

5 E ocorreu que os lamanitas viñeron cos seus miles; e chegaron á terra de Antiónum, que é a terra dos zoramitas; e era o seu caudillo un home chamado Zerahemna.

6 E como os amalekitas eran por natureza dunha disposición máis ruin e sanguinaria que os lamanitas, Zerahemna, xa que logo, nomeou capitáns en xefe sobre os lamanitas, e todos eran amalekitas e zoramitas.

7 E fixo isto con obxecto de preservar o odio que sentían contra os nefitas, a fin de subxugalos para realizar os seus designios.

8 Pois velaquí, as súas intencións eran incitar á ira aos lamanitas contra os nefitas; e fixo isto para usurpar un gran poder sobre eles, e tamén para subxugar aos nefitas, someténdoos ao cativerio.

9 Agora ben, o propósito dos nefitas era protexer as súas terras e as súas casas, as súas esposas e os seus fillos, para preservalos das mans dos seus inimigos; e tamén preservar os seus dereitos e os seus privilexios, si, e tamén a súa liberdade, para poder adorar a Deus segundo os seus desexos.

10 Porque sabían que se chegaban a caer en mans dos lamanitas, estes destruirían a calquera que en espírito e en verdade adorase a Deus, o Deus verdadeiro e vivente.

11 Si, e tamén sabían do extremado odio dos lamanitas para cos seus irmáns, quen eran o pobo de Anti-Nefi-Lehi, os cales chamábanse o pobo de Ammón. E estes non querían tomar as armas, si, fixeran un convenio e non o querían quebrantar; xa que logo, se caían en mans dos lamanitas serían destruídos.

12 E os nefitas non ían permitir que fosen destruídos; xa que logo, déronlles terras para a súa herdanza.

13 E o pobo de Ammón entregou aos nefitas gran parte dos seus bens para soster aos seus exércitos; e así os nefitas víronse compelidos a facer fronte eles sos aos lamanitas, os cales eran un conxunto dos fillos de Lamán e Lemuel e os fillos de Ismael, e todos os disidentes nefitas, que eran amalekitas e zoramitas, e os descendentes dos sacerdotes de Noé.

14 E estes descendentes eran case tan numerosos como os nefitas; e así os nefitas víronse obrigados a combater contra os seus irmáns ata a efusión de sangue.

15 E ocorreu que ao xuntarse os exércitos dos lamanitas na terra de Antiónum, velaquí, os exércitos dos nefitas estaban preparados para facerlles fronte na terra de Jersón.

16 E o xefe dos nefitas, ou sexa, o home que fora nomeado capitán en xefe dos nefitas ?e o capitán en xefe tomou o mando de todos os exércitos dos nefitas? e chamábase Moroni;

17 e Moroni tomou todo o mando e dirección das súas guerras. E non tiña máis que vinte e cinco anos de idade cando foi nomeado capitán en xefe dos exércitos dos nefitas.

18 E aconteceu que se atopou cos lamanitas nas fronteiras de Jersón, e a súa xente estaba armada con espadas, con cimitarras e con toda clase de armas de guerra.

19 E cando os exércitos dos lamanitas viron que o pobo de Nefi, ou que Moroni, preparara á súa xente con petos e con broqueles, si, e con escudos tamén para protexerse a cabeza, e tamén estaban vestidos con roupa grosa

20 ?e o exército de Zerahemna non se achaba preparado con ningunha destas cousas; soamente tiñan as súas espadas e as súas cimitarras, os seus arcos e as súas frechas, as súas pedras e as súas fondas; e estaban espidos, con excepción dunha pel que levaban cinguida ao redor dos seus lombos; si, todos estaban espidos, menos os zoramitas e os amalekitas;

21 mais non ían armados con petos nin con escudos?, xa que logo, temeron en gran xeito aos exércitos dos nefitas por causa da súa armadura, a pesar de ser o seu número moito maior que o dos nefitas.

22 E velaquí, aconteceu que non se atreveron a avanzar contra os nefitas nas fronteiras de Jersón; xa que logo, saíron da terra de Antiónum para o deserto, e fixeron un rodeo no deserto, alá polos mananciais do río Sidón, para chegar á terra de Manti e tomar posesión dela; porque non supuñan que os exércitos de Moroni soubesen cara a onde se dirixiron.

23 Pero sucedeu que axiña que como saíron para o deserto, Moroni enviou espías a vixiar o seu campo; e sabendo tamén das profecías de Alma, Moroni envioulle certos homes para pedirlle que preguntase ao Señor cara a onde habían de marchar os exércitos dos nefitas para defenderse dos lamanitas.

24 E ocorreu que a palabra do Señor viño a Alma, e el informou aos mensaxeiros de Moroni que os exércitos dos lamanitas estaban rodeando polo deserto para chegar á terra de Manti, a fin de iniciar un ataque contra a parte máis débil do pobo. E eses mensaxeiros foron e comunicaron a noticia a Moroni.

25 E Moroni, deixando parte do seu exército na terra de Jersón, non fose que dalgún modo unha parte dos lamanitas entrase nesa terra e tomase posesión da cidade, tomou o resto do seu exército e marchou á terra de Manti.

26 E fixo que toda a xente daquela parte do país reunísese para a loita contra os lamanitas, a fin de defender as súas terras e o seu país, os seus dereitos e as súas liberdades; xa que logo, estaban preparados para a hora da chegada dos lamanitas.

27 E ocorreu que Moroni fixo que o seu exército escondésese no val que se achaba preto da ribeira do río Sidón, ao lado oeste do mesmo río, no deserto.

28 E Moroni colocou espías ao redor, a fin de saber cando chegaría o exército dos lamanitas.

29 E como Moroni coñecía a intención dos lamanitas, que era destruír aos seus irmáns, ou dominalos e levalos ao cativerio, a fin de establecer un reino para si mesmos en toda esa terra;

30 e sabendo tamén que o único desexo dos nefitas era preservar as súas terras, a súa liberdade e a súa igrexa, non considerou, xa que logo, que fose pecado defendelos mediante a estratagema; de modo que se decatou, por medio dos seus espías, do rumbo que ían tomar os lamanitas.

31 Por conseguinte, dividiu o seu exército, e trouxo unha parte deles ao val e escondeunos ao leste e ao sur do cerro de Ripla;

32 e ocultou ao resto no val do oeste, ao oeste do río Sidón, e así ata as fronteiras da terra de Manti.

33 E habendo colocado así ao seu exército segundo o seu desexo, quedou preparado para recibilos.

34 E acaeceu que os lamanitas subiron polo norte do cerro, onde se achaba escondida unha parte do exército de Moroni.

35 E logo que os lamanitas houberon pasado o cerro de Ripla, e entrado no val, e empezado a cruzar o río Sidón, o exército que se achaba escondido ao sur do cerro, que era dirixido por un home chamado Lehi, e este conduciu ás súas tropas polo lado do leste e rodeou aos lamanitas pola retagarda.

36 E ocorreu que cando viron que os nefitas viñan contra eles pola retagarda, os lamanitas volvéronse e empezaron a contender co exército de Lehi.

37 E empezou a mortaldade en ambos os lados, pero foi máis terrible entre os lamanitas, porque o seu desnudez quedaba exposta aos fortes golpes dos nefitas coas súas espadas e cimitarras, que ferían de morte case a cada golpe.

38 Mentres que da outra parte, de cando en cando caía un home entre os nefitas pola espada e a perda de sangue, xa que tiñan protexidas as partes máis vitais do corpo, ou sexa, que as partes máis vitais do corpo estaban protexidas dos golpes dos lamanitas polos seus petos, os seus escudos e os seus cascos; e así os nefitas sementaron a morte entre os lamanitas.

39 E aconteceu que os lamanitas espantáronse por mor da gran destrución entre eles, ao grao de que empezaron a fuxir cara ao río Sidón.

40 E Lehi e os seus homes perseguíronos; e foron escorrentados por Lehi ata dentro das augas de Sidón, e atravesaron as augas de Sidón; e Lehi detivo aos seus exércitos na ribeira do río Sidón, para que non o cruzasen.

41 E sucedeu que Moroni e as súas forzas saíron ao encontro dos lamanitas no val ao lado oposto do río Sidón, e empezaron a caer sobre eles e a matalos.

42 E os lamanitas fuxiron deles outra vez cara á terra de Manti; e de novo acometéronos os exércitos de Moroni.

43 Agora ben, nesta ocasión os lamanitas loitaron extraordinariamente; si, xamais se soubo que os lamanitas combatesen con tan extremadamente grande forza e valor; non, nin aínda desde o principio.

44 E animábanos os zoramitas e os amalekitas, que eran os seus principais capitáns e caudillos, e tamén Zerahemna, o seu capitán en xefe, ou caudillo principal e comandante; si, pelexaron como dragones, e moitos dos nefitas pereceron pola súa man; si, porque partiron en dous moitos dos seus cascos, e atravesaron moitos dos seus petos, e a moitos cortáronlles os brazos; e deste xeito foi como os lamanitas atacaron na súa furiosa ira.

45 No entanto, inspiraba aos nefitas unha causa mellor, pois non estaban loitando por monarquía nin poder, senón que loitaban polos seus fogares e as súas liberdades, as súas esposas e os seus fillos, e todo canto posuían; si, polos seus ritos de adoración e a súa igrexa.

46 E estaban facendo o que sentían que era o seu deber para co seu Deus; porque o Señor díxolles, e tamén aos seus pais: Se non sodes culpables da primeira ofensa, nin da segunda, non vos deixaredes matar por man dos vosos inimigos.

47 E ademais, o Señor dixo: Defenderedes ás vosas familias aínda ata a efusión de sangue. Así que, por esta causa os nefitas loitaban contra os lamanitas, para defenderse a si mesmos, e ás súas familias, e as súas terras, o seu país, os seus dereitos e a súa relixión.

48 E aconteceu que cando os homes de Moroni viron a ferocidad e ira dos lamanitas, estiveron a piques de retroceder e fuxir deles. E Moroni, percibindo a súa intención, enviou e inspirou os seus corazóns con estes pensamentos, si, pensamentos das súas terras, da súa liberdade, si, de estar libres do cativerio.

49 E aconteceu que se volveron contra os lamanitas, e clamaron a unha voz ao Señor o seu Deus, a favor da súa liberdade e de estar libres do cativerio.

50 E empezaron a resistir aos lamanitas con vigor; e nesa mesma hora en que oraron ao Señor pola súa liberdade, os lamanitas empezaron a fuxir diante deles, e fuxiron ata as augas de Sidón.

51 Agora ben, os lamanitas eran máis numerosos, si, eran máis do dobre do número dos nefitas; no entanto, foron perseguidos ata quedar reunidos nun grupo, no val sobre a ribeira do río Sidón.

52 De modo que os exércitos de Moroni cercáronos; si, por ambos os lados do río, pois velaquí que ao leste achábanse os homes de Lehi.

53 Xa que logo, cando Zerahemna viu aos homes de Lehi ao leste do río Sidón, e aos exércitos de Moroni ao oeste do río, e que os nefitas tíñanos cercados, o terror apoderouse deles.

54 E Moroni, vendo o seu terror, mandou aos seus homes que parasen de derramar o seu sangue.

Capítulo 44[editar]

Moroni manda aos lamanitas facer un convenio de paz ou resignarse a ser destruídos-Zerahemna rexeita a oferta e a batalla renóvase-Os exércitos de Moroni derrotan aos lamanitas. Aproximadamente 74-73 a.C.

1 E sucedeu que pararon e retiráronse a un paso deles. E Moroni dixo a Zerahemna: Velaquí, Zerahemna, non queremos ser sanguinarios. Ti sabes que estades nas nosas mans; con todo, non queremos matarvos.

2 Velaquí, non viñemos a loitar contra vós para derramar o voso sangue en busca de poder; nin tampouco desexamos impor o yugo do cativerio sobre ningún. Pero esta é precisamente a razón pola cal viñestes contra nós; si, e estades enfurecidos connosco por mor da nosa relixión.

3 Mais xa vedes que o Señor está connosco, e vedes que vos entregou nas nosas mans. E agora quixese que entendésedes que isto se fai connosco por causa da nosa relixión e a nosa fe en Cristo. E xa vedes que non podedes destruír esta, a nosa fe.

4 Vedes agora que esta é a verdadeira fe de Deus; si, vedes que Divos sosteranos e gardará e preservará mentres lle sexamos fieis a el, á nosa fe e á nosa relixión; e nunca permitirá o Señor que sexamos destruídos, a non ser que caiamos en transgresión e neguemos a nosa fe.

5 E agora eu mándovos, Zerahemna, no nome dese omnipotente Deus que fortaleceu os nosos brazos de modo que logramos poder sobre vós, pola nosa fe, pola nosa relixión, e polos nosos ritos de adoración, e pola nosa igrexa, e polo sagrado sostén que debemos ás nosas esposas e os nosos fillos, por esa liberdade que nos une ás nosas terras e á nosa patria; si, e tamén pola conservación da sacra palabra de Deus, á que debemos toda a nosa felicidade; e por todo o que máis amamos;

6 si, e isto non é todo; por todo o anhelo que tedes de vivir, mándovos que nos entreguedes as vosas armas de guerra, e non derramaremos o voso sangue, senón que vos perdoaremos a vida, se vos ides polo voso camiño e non volvedes máis a guerrear contra nós.

7 E se non facedes isto, velaquí, estades nas nosas mans, e mandarei aos meus homes que caian sobre vós e inflijan nos vosos corpos as feridas de morte, de modo que sexades exterminados; e entón veremos quen terá poder sobre este pobo; si, veremos quen serán levados ao cativerio.

8 E acaeceu que cando Zerahemna houbo oído estas palabras, adiantouse e entregou a súa espada e a súa cimitarra e o seu arco en mans de Moroni, e díxolle: Velaquí as nosas armas de guerra; entregarémoschas, mais non nos permitiremos facervos un xuramento que sabemos que quebrantaremos, e tamén os nosos fillos; mais toma as nosas armas de guerra, e déixanos saír para o deserto; doutro xeito, reteremos as nosas espadas, e venceremos ou morreremos.

9 Velaquí, non somos da vosa fe; non cremos que sexa Divos o que nos entregou nas vosas mans; senón que cremos que é a vosa astucia o que vos salvou das nosas espadas. Velaquí, son os vosos petos e os vosos escudos o que vos preservou.

10 E cando Zerahemna houbo acabado de falar estas palabras, Moroni devolveulle a espada e as armas de guerra que recibira, dicindo: Velaquí, terminaremos a loita.

11 Porque non podo retractarme das palabras que falei; xa que logo, así como vive o Señor, non vos iredes, a menos que vos vaiades cun xuramento de que non volveredes á loita contra nós. E xa que estades nas nosas mans, derramaremos o voso sangue no chan, ou someterédesvos ás condicións que vos propuxen.

12 E cando Moroni houbo dito estas palabras, Zerahemna recolleu a súa espada, e se enojó con Moroni, e lanzouse cara a el para matalo; mais ao levantar a súa espada, velaquí, un dos soldados de Moroni asestoulle un golpe que a botou por terra e creboulle a empuñadura; e tamén feriu a Zerahemna, de modo que lle cortou o coiro cabeludo, o cal caeu ao chan. E Zerahemna retirouse deles entre os seus soldados.

13 E sucedeu que o soldado que se achaba cerca, o mesmo que ferira a Zerahemna, tomou do cabelo a pel que caera ao chan, e colocouna na punta da súa espada, e estendeuna cara a eles, dicindo en voz alta:

14 Así como caeu ao chan este coiro cabeludo, que é o do voso caudillo, así caeredes vós a terra, se non entregades as vosas armas de guerra e saídes cun convenio de paz.

15 E houbo moitos que, ao oír estas palabras e ao ver o coiro cabeludo sobre a espada, foron feridos de temor; e moitos avanzaron e botaron as súas armas de guerra aos pés de Moroni, e fixeron un convenio de paz. E a cantos fixeron convenio permitíuselles saír para o deserto.

16 Agora ben, aconteceu que Zerahemna estaba enfurecido, e incitou ao resto dos seus soldados á ira, para que loitasen con maior forza contra os nefitas.

17 E Moroni estaba irritado pola terquedad dos lamanitas; xa que logo, mandou á súa xente que caese encima deles e extermináseos. E acaeceu que empezaron a matalos; si, e os lamanitas combateron coas súas espadas e coa súa forza.

18 Mais velaquí, a súa pel espida e as súas cabezas descubertas estaban expostas ás afiadas espadas dos nefitas. Si, velaquí, foron cribados e feridos; si, e caeron con suma rapidez ante as espadas dos nefitas e empezaron a ser derrubados, tal como profetizouno o soldado de Moroni.

19 Entón Zerahemna, ao ver que todos estaban a piques de ser destruídos, clamou fortemente a Moroni, prometéndolle que el e o seu pobo farían un convenio con eles de que nunca máis volverían á guerra contra eles, se lles perdoaban a vida aos que quedaban.

20 E aconteceu que Moroni fixo que cesase outra vez a matanza entre o pobo. E recolleu as armas de guerra dos lamanitas; e despois que houberon feito un convenio de paz con el, permitíuselles saír para o deserto.

21 E non se contou o número dos seus mortos por mor de ser tan inmenso; si, o número dos seus mortos foi grande en extremo, así entre os nefitas como entre os lamanitas.

22 E aconteceu que botaron os seus mortos nas augas de Sidón, e foron levados e quedaron sepultados nas profundidades do mar.

23 E os exércitos dos nefitas, ou sexa, de Moroni, volvéronse e chegaron aos seus fogares e ás súas terras.

24 E así terminou o ano décimo oitavo do goberno dos xuíces sobre o pobo de Nefi. E así concluíron os anais de Alma que foron escritos sobre os ferros de Nefi.


A historia do pobo de Nefi e as súas guerras e disensións nos días de Helamán, segundo os anais que Helamán escribiu nos seus días. Comprende os capítulos 45 ao 62 inclusive.

Capítulo 45[editar]

Helamán cre as palabras de Alma-Alma profetiza a destrución dos nefitas-Bendí e maldí a terra-Pode ser que Alma sexa arrebatado polo Espírito, como o foi Moisés-Aumenta a disensión na Igrexa. Aproximadamente 73 a.C.

1 E velaquí, aconteceu que o pobo de Nefi se regocijó en extremo porque o Señor de novo librouno das mans dos seus inimigos; xa que logo, déronlle grazas ao Señor o seu Deus; si, e ayunaron e oraron moito, e adoraron a Deus cun gozo inmensamente grande.

2 E sucedeu no ano decimonoveno do goberno dos xuíces sobre o pobo de Nefi, que Alma foi ao seu fillo Helamán, e díxolle: Cres as palabras que che falei concernentes a estes anais que se levaron?

3 E Helamán díxolle: Si; eu creo.

4 E agregou Alma: Cres en Xesucristo, que ha de vir?

5 E el dixo: Si, creo todas as palabras que ti falaches.

6 E Alma engadiu deseguido: Gardarás os meus mandamentos?

7 E el dixo: Si, gardarei os teus mandamentos con todo o meu corazón.

8 Entón díxolle Alma: Bendito es; e o Señor farache prosperar nesta terra.

9 Mais velaquí, teño algo que profetizarche; pero o que eu che profetice, non o divulgarás; si, o que eu che profetice non se dará a coñecer senón ata que a profecía sexa cumprida; xa que logo, escribe as palabras que vou dicir.

10 E estas son as palabras: Velaquí, segundo o espírito de revelación que hai en min, eu percibo que este mesmo pobo, os nefitas, degenerará na incredulidade dentro de catrocentos anos a partir da época en que Xesucristo se manifeste a eles.

11 Si, e entón verán guerras e pestilencias; si, fames e o derramamiento de sangue, ata que o pobo de Nefi sexa exterminado.

12 Si, e isto porque degenerarán na incredulidade, e tornaranse ás obras de tebras e lascivia e toda clase de iniquidades; si, dígoche que porque pecarán contra tan grande luz e coñecemento, si, dígoche que desde ese día, non morrerá toda a cuarta xeración antes que veña esta gran iniquidade.

13 E cando chegue ese gran día, velaquí, rapidamente aproxímase a hora en que os que hoxe son, ou sexa, a posteridade dos que hoxe se contan entre o pobo de Nefi, non se contarán máis entre o pobo de Nefi.

14 Mais quen quedaren, e non foren destruídos nese grande e terrible día, serán contados entre os lamanitas, e volveranse como eles, todos, menos uns poucos que se chamarán os discípulos do Señor; e a estes os lamanitas perseguiranos ata que sexan exterminados. E por mor da iniquidade, esta profecía será cumprida.

15 E sucedeu que despois que Alma houbo dito estas cousas a Helamán, bendíxoo, e ás súas outros fillos tamén; así mesmo bendixo a terra polo ben dos xustos.

16 E declarou: Así di o Señor Deus: Maldita será a terra, si, esta terra, para a destrución de toda nación, tribo, lingua e pobo que obre inicuamente, cando chegue ao colmo; e así como dixen acontecerá, porque esta é a maldición e a bendición de Deus sobre a terra, porque o Señor non pode considerar o pecado co máis mínimo grao de tolerancia.

17 E cando Alma houbo dito estas palabras, bendixo á igrexa; si, a todos aqueles que permanecesen firmes na fe desde ese tempo en diante.

18 E cando Alma houbo feito isto, saíu da terra de Zarahemla coma se fóra á terra de Melek. E ocorreu que non se volveu a saber del; e da súa morte e do seu enterro, nada sabemos.

19 Velaquí, isto si sabemos, que foi un home xusto; e afirmouse na igrexa que foi arrebatado polo Espírito, ou sepultado pola man do Señor, así como foino Moisés. Mais velaquí, as Escrituras din que o Señor tomou a Moisés para si; e supomos que tamén recibiu a Alma para si no espírito; xa que logo, é por esta razón que nada sabemos concernente á súa morte e enterro.

20 E aconteceu, ao principio do ano decimonoveno do goberno dos xuíces sobre o pobo de Nefi, que Helamán saíu entre o pobo para declararlle a palabra.

21 Pois velaquí, por mor das súas guerras cos lamanitas, e as moitas pequenas disensións e disturbios que houbera entre os do pobo, fíxose necesario que se declarase entre eles a palabra de Deus; si, e que se establecese unha regulamentación en toda a igrexa.

22 Xa que logo, Helamán e os seus irmáns saíron para establecer a igrexa de novo en toda a terra, si, en toda cidade por toda a terra que posuía o pobo de Nefi. E acaeceu que nomearon sacerdotes e mestres por toda a terra, en todas as igrexas.

23 E sucedeu que despois que Helamán e os seus irmáns houberon nomeado sacerdotes e mestres nas igrexas, xurdiu unha disensión entre eles, e non quixeron facer caso das palabras de Helamán e os seus irmáns;

24 senón que se volveron orgullosos, envaneciéndose o seu corazón por motivo das súas enormes riquezas; xa que logo, fixéronse ricos aos seus propios ollos, e non quixeron facer caso das palabras deles, para andar rectamente ante Deus.

Capítulo 46[editar]

Amalickíah conspira para facerse rei-Moroni levanta o estandarte da liberdade-Anima ao pobo a defender a súa relixión-Os crentes verdadeiros son chamados cristiáns-Preservarase un resto da posteridade de José-Amalickíah e os disidentes foxen á terra de Nefi-Os que non sosteñen a causa da liberdade son executados. Aproximadamente 73-72 a.C.

1 E aconteceu que cantos non quixeron escoitar as palabras de Helamán e os seus irmáns uníronse contra eles.

2 E velaquí, estaban irritados en extremo, a tal grao que estaban resoltos a quitarlles a vida.

3 E o xefe dos que estaban cheos de ira contra os seus irmáns era un home grande e forte; e chamábase Amalickíah.

4 E Amalickíah ambicionaba ser rei; e os que estaban irritados tamén querían que el fose o seu rei; e estes eran, na súa maioría, os xuíces menores do país, e cobizaban o poder.

5 E persuadíronos as adulacións de Amalickíah, de que se o apoiaban e o instituían como o seu rei, el poríaos por gobernantes sobre o pobo.

6 Así os arrastrou Amalickíah ás disensións, a pesar das predicacións de Helamán e os seus irmáns; si, a pesar do sumamente atento coidado con que velaban pola igrexa, pois eran sumos sacerdotes da igrexa.

7 E houbo moitos na igrexa que creron nas lisonjeras palabras de Amalickíah; xa que logo, separáronse da igrexa; e así, os asuntos do pobo de Nefi achábanse sumamente inestables e perigosos, no entanto a súa gran vitoria que lograran sobre os lamanitas, e as súas grandes alegrías que sentiran por habelos librado a man do Señor.

8 Así vemos cuán rapidamente esquécense do Señor o seu Deus os fillos dos homes; si, cuán prestos son para cometer iniquidade e deixarse levar polo maligno.

9 Si, e tamén vemos a gran maldade que un home sumamente inicuo fai que ocorra entre os fillos dos homes.

10 Si, vemos que por ser un home de sutís artimañas, e un home de moitas palabras lisonjeras, Amalickíah incitou o corazón de moita xente a obrar inicuamente; si, e a tratar de destruír a igrexa de Deus, e destruír o fundamento de liberdade que Divos concedeulles, ou sexa, a bendición que Divos enviara sobre a face da terra polo ben dos xustos.

11 E aconteceu que cando Moroni, que era o comandante en xefe dos exércitos nefitas, soubo destas disensións, se enojó con Amalickíah.

12 E sucedeu que rasgó a súa túnica; e tomou un anaco e escribiu nel: En memoria do noso Deus, a nosa relixión, e liberdade, e a nosa paz, as nosas esposas e os nosos fillos; e colocouno no extremo dun hasta.

13 E axustouse o seu casco e o seu peto e os seus escudos, e cinguiuse os lombos co seu armadura; e tomou o hasta, en cuxo extremo achábase a súa túnica rasgada (e chamouna o estandarte da liberdade), e inclinouse ata o chan e rogou fervorosamente ao seu Deus, que as bendicións de liberdade descansasen sobre os seus irmáns mentres permanecese un grupo de cristiáns para posuír a terra,

14 porque todos os crentes verdadeiros de Cristo, quen pertencían á igrexa, así eran chamados por aqueles que non eran da igrexa de Deus.

15 E os que pertencían á igrexa eran fieis; si, todos os que eran crentes verdadeiros en Cristo gozosamente tomaron sobre si o nome de Cristo, ou sexa, cristiáns, como lles dicían, por motivo da súa crenza en Cristo que había de vir.

16 E xa que logo, Moroni rogou nesa ocasión que fose favorecida a causa dos cristiáns e a liberdade da terra.

17 E sucedeu que despois que houbo derramado a súa alma a Deus, deu a todo o territorio que se achaba ao sur da terra de Desolación, si, e nunha palabra, a toda esa terra, así no norte como no sur o nome: Unha terra escolleita e a terra de liberdade.

18 E dixo: Certamente Deus non permitirá que nós, que somos desprezados porque tomamos sobre nós o nome de Cristo, sexamos hollados e destruídos senón ata que o provoquemos polas nosas propias transgresiones.

19 E cando Moroni houbo dito estas palabras, foi entre o pobo, facendo ondear no aire o anaco rasgado da súa roupa, para que todos visen a inscrición que escribira sobre a parte rasgada, e clamando en alta voz, dicindo:

20 Velaquí, todos aqueles que queiran preservar este estandarte sobre a terra, vingan coa forza do Señor e fagan convenio de que manterán os seus dereitos e a súa relixión, para que o Señor Deus bendígaos.

21 E aconteceu que cando Moroni houbo proclamado estas palabras, velaquí, os do pobo viñeron correndo, cinguidos os seus lombos cos seus armaduras, rasgando os seus vestidos en sinal ou como convenio de que non abandonarían ao Señor o seu Deus; ou noutras palabras, que se chegaban a quebrantar os mandamentos de Deus, ou caían en transgresión, e avergoñábanse de tomar sobre eles o nome de Cristo, o Señor esnaquizaríaos así como eles habían rasgado os seus vestidos.

22 E este foi o convenio que fixeron, e arroxaron os seus vestidos aos pés de Moroni, dicindo: Facemos convenio co noso Deus de que seremos destruídos, como o foron os nosos irmáns na terra do norte, se chegamos a caer en transgresión; si, el pode arroxarnos aos pés dos nosos inimigos, así como arroxamos os nosos vestidos aos teus pés, para ser hollados, se caemos en transgresión.

23 E Moroni díxolles: Velaquí, somos un resto da posteridade de Jacob; si, somos un resto da posteridade de José, cuxa túnica os seus irmáns fixeron pedazos; si, e agora acordémonos de gardar os mandamentos de Deus, ou os nosos irmáns farán pedazos as nosas roupas, e seremos botados no cárcere, ou vendidos, ou mortos.

24 Si, preservemos a nosa liberdade como un resto de José. Si, recordemos as palabras de Jacob, antes da súa morte, pois velaquí, viu que parte do resto da túnica de José conservouse e non se deteriorou. E dixo: Así como este resto da roupa do meu fillo conservouse, así preservará Divos un resto da posteridade do meu fillo, e tomaraa para si, mentres que o resto da posteridade de José perecerá, así como o resto da súa túnica.

25 E velaquí, isto entristece a miña alma; no entanto, deléitase a miña alma no meu fillo por esa parte da súa posteridade que Divos tomará para si.

26 Velaquí, así foi como se expresou Jacob.

27 E agora ben, quen pode saber se o resto dos descendentes de José, que perecerán como a súa túnica, non son estes que se separaron de nós? Si, e aínda o seremos nós mesmos se non nos mantemos firmes na fe de Cristo.

28 E aconteceu que cando Moroni houbo dito estas palabras, foi, e tamén enviou a todas as partes do país onde había disensións, e reuniu a todos os que estaban desexosos de conservar a súa liberdade, con obxecto de oporse a Amalickíah e aos que se separaron, que se chamaban amalickiahitas.

29 E ocorreu que cando Amalickíah viu que os do pobo de Moroni eran máis numerosos que os amalickiahitas, e tamén viu que a súa xente estaba dubidando da xustiza da causa que emprenderan, temendo, xa que logo, non lograr o seu obxecto, tomou aos do seu pobo que quixeron ir e partiu para a terra de Nefi.

30 Pero a Moroni non lle pareceu conveniente que os lamanitas fosen fortalecidos máis; por conseguinte, pensou atallar aos do pobo de Amalickíah, ou tomalos e facelos volver, e executar a Amalickíah; si, porque sabía que este provocaría aos lamanitas á ira contra eles, e incitaríaos a que saísen a combatelos; e sabía que Amalickíah faríao para lograr os seus propósitos.

31 Xa que logo, Moroni xulgou prudente tomar os seus exércitos, que se reuniron e armado, e fixeran convenio de conservar a paz. E acaeceu que tomou o seu exército e marchou coas súas tendas para o deserto a fin de deter o paso de Amalickíah no deserto.

32 E aconteceu que obrou de acordo co que dispuxera; e dirixiuse ao deserto e atallou as forzas de Amalickíah.

33 E sucedeu que fuxiu Amalickíah cun pequeno número dos seus homes, e os demais foron entregados en mans de Moroni e levados á terra de Zarahemla.

34 Agora ben, Moroni, habendo sido nomeado polos xuíces superiores e a voz do pobo, tiña, por conseguinte, poder, de acordo coa súa vontade, entre os exércitos dos nefitas, para establecer e exercer autoridade sobre eles.

35 E aconteceu que a todo amalickiahita que se negaba a facer convenio de soster a causa da liberdade, a fin de preservar un goberno libre, el fixo que tal fose executado; e moi poucos houbo que rexeitaron o convenio de liberdade.

36 E sucedeu, tamén, que fixo que se enarborase o estandarte da liberdade sobre todas as torres que se achaban en toda a terra que posuían os nefitas; e así, Moroni plantou o estandarte da liberdade entre os nefitas.

37 E de novo empezaron a ter paz no país, e así preservaron a paz na terra ata cerca do fin do ano decimonoveno do goberno dos xuíces.

38 E Helamán e os sumos sacerdotes tamén mantiveron a orde na igrexa; si, polo espazo de catro anos tiveron moita paz e gozo na igrexa.

39 E acaeceu que houbo moitos que morreron, crendo firmemente que o Señor Xesucristo había redimido as súas almas; polo que saíron do mundo con xúbilo.

40 E houbo algúns que morreron de febres, que en certas épocas do ano eran moi frecuentes no país ?pero non morreron tantos das febres, por razón das excelentes calidades das moitas plantas e raíces que Divos preparara para destruír a causa daquelas enfermidades, ás cales a xente estaba suxeita pola natureza do clima?, 41 pero houbo moitos que morreron de vellez; e os que morreron na fe de Cristo son felices nel, como debemos supor.

Capítulo 47[editar]

Amalickíah válese da traizón, o asasinato e a intriga para facerse rei dos lamanitas-Os disidentes nefitas son máis inicuos e feroces que os lamanitas. Aproximadamente 72 a.C.

1 Volvemos agora, nos nosos anais, a Amalickíah e aos que fuxiron con el ao deserto; pois velaquí, el tomara aos que o seguiron, e foise á terra de Nefi entre os lamanitas, e incitou aos lamanitas á ira contra o pobo de Nefi, ao grao de que o rei dos lamanitas expediu unha proclamación por toda a súa terra, entre todo o seu pobo, de que se xuntasen outra vez para ir á loita contra os nefitas.

2 E ocorreu que despois que se circulou a proclamación entre eles, tiveron gran temor; si, temían desgustar ao rei, e tamén temían ir á loita contra os nefitas, non fose que lles custase a vida. E sucedeu que non quixeron, ou sexa, a maior parte deles non quixo obedecer as ordes do rei.

3 E logo aconteceu que o rei se encolerizó por motivo da súa desobediencia; xa que logo, deu a Amalickíah o mando da parte do seu exército que foi obediente ás súas ordes, e mandoulle que fose e obrigáseos a tomar as armas.

4 E velaquí, isto era o que Amalickíah desexaba; pois sendo un home moi hábil para o malo, ideou no seu corazón un plan para destronar ao rei dos lamanitas.

5 E agora ben, lograra o mando desas partes dos lamanitas que estaban a favor do rei, e buscou granjearse a vontade daqueles que non eran obedientes; de modo que avanzou ao sitio que se chamaba Onida, porque alí fuxiran todos os lamanitas; pois descubriran que o exército achegábase, e pensando que ía para destruílos, fuxiron, xa que logo, a Onida, ao lugar das armas.

6 E nomearan a un home como rei e caudillo sobre eles, habendo fixado nas súas mentes unha firme resolución de que non os obrigarían a ir contra os nefitas.

7 E sucedeu que se reuniron na cima da montaña que se chamaba Antipas, en preparación para a batalla.

8 Mais non era a intención de Amalickíah entrar en batalla con eles de acordo coas ordes do rei; senón que, velaquí, o seu designio era granjearse a boa vontade dos exércitos dos lamanitas, a fin de colocarse á cabeza deles, e destronar ao rei e apoderarse do reino.

9 E velaquí, fixo que o seu exército plantase as súas tendas no val que se atopaba cerca do monte Antipas.

10 E aconteceu que ao chegar a noite enviou unha embaixada secreta ao monte Antipas, pedindo ao xefe dos que se achaban sobre o monte, cuxo nomee era Lehonti, que baixase ao pé da montaña porque desexaba falar con el.

11 E sucedeu que cando Lehonti recibiu a mensaxe, non se atreveu a baixar ao pé da montaña. E ocorreu que Amalickíah envioulle unha segunda comunicación, solicitando que baixase. E acaeceu que Lehonti non quixo baixar; e Amalickíah enviou por terceira vez.

12 E aconteceu que cando viu que non podía conseguir que Lehonti baixase da montaña, Amalickíah ascendeu ao monte case ata o campo de Lehonti; e enviou por cuarta vez a súa comunicación a Lehonti, pedíndolle que baixase e que levase aos seus gardas consigo.

13 E sucedeu que cando Lehonti houbo descendido cos seus gardas ata onde estaba Amalickíah, este propúxolle que baixase co seu exército durante a noite, e cercase nos seus campamentos a aqueles sobre quen o rei deulle o mando, e que os entregaría en mans de Lehonti, se este nomeábao a el (Amalickíah) xefe segundo de todo o exército.

14 E ocorreu que Lehonti baixou cos seus homes e cercaron aos homes de Amalickíah; de modo que antes de espertar, ao romper o día, estaban rodeados polos exércitos de Lehonti.

15 E aconteceu que cando se viron cercados, suplicáronlle a Amalickíah que lles permitise unirse aos seus irmáns para que non fosen destruídos. E isto era precisamente o que Amalickíah desexaba.

16 E acaeceu que entregou aos seus homes, contrario ás ordes do rei. E isto era o que procuraba Amalickíah, para realizar o seu proxecto de destronar ao rei.

17 Agora ben, era costume dos lamanitas, se mataban ao seu caudillo principal, nomear ao xefe segundo no seu lugar.

18 E sucedeu que Amalickíah fixo que un dos seus servos administrase veleno a Lehonti, aos poucos, ata que morreu.

19 E cando morreu Lehonti, os lamanitas nomearon a Amalickíah como o seu xefe e comandante xeral.

20 E ocorreu que Amalickíah marchou cos seus exércitos (porque lograra os seus desexos) á terra de Nefi, á cidade de Nefi, que era a cidade principal.

21 E o rei saíu cos seus gardas para recibilo, pois supuña que Amalickíah obedecera as súas ordes, e que reunira a tan grande exército para ir á batalla contra os nefitas.

22 Mais velaquí, ao saír o rei a recibilo, Amalickíah fixo que os seus servos saísen a atopar ao rei. E foron e prostráronse diante do rei, como para reverenciarlo por mor da súa grandeza.

23 E sucedeu que o rei estendeu a man para levantalos, como se afacía entre os lamanitas, en sinal de paz, costume que tomaran dos nefitas.

24 E aconteceu que cando houbo levantado do chan ao primeiro, velaquí, este apuñalou ao rei no corazón; e o rei caeu a terra.

25 E os servos do rei fuxiron, e os servos de Amalickíah pregoaron, dicindo:

26 Velaquí, os servos do rei déronlle unha puñalada no corazón; e caeu, e eles fuxiron. Velaquí, vide e vede.

27 E sucedeu que Amalickíah deu ordes de que os seus exércitos avanzasen para ver que lle sucedeu ao rei; e cando chegaron ao lugar e acharon ao rei tendido no seu sangue, Amalickíah finxiu estar cheo de ira, e dixo: Quenquera que ame ao rei salga a perseguir aos seus servos para quitarlles a vida.

28 E aconteceu que ao oír estas palabras, todos os que amaban ao rei avanzaron e saíron tras os servos do rei.

29 E cando estes viron que os perseguía un exército, novamente enchéronse de medo; e fuxiron ao deserto, e chegaron á terra de Zarahemla, e uníronse ao pobo de Ammón.

30 E o exército que os perseguía volveuse, habéndoos seguido en balde; e así Amalickíah conquistouse o corazón do pobo por medio da súa fraude.

31 E sucedeu que á mañá seguinte entrou na cidade de Nefi cos seus exércitos e tomou posesión da cidade.

32 E aconteceu que cando a raíña soubo que mataran ao rei ?porque Amalickíah enviara unha embaixada á raíña para informarlle que o rei fora asasinado polos seus servos, e que el os perseguiu co seu exército, pero que foi en balde porque lograron escaparse?,

33 de maneira que cando a raíña recibiu esta mensaxe, contestou a Amalickíah, pedíndolle que perdoase aos habitantes da cidade; e tamén lle manifestou o seu desexo de que fose vela, e tamén lle pediu que levase testemuñas con el para testificar concernente á morte do rei.

34 E acaeceu que Amalickíah levou ao mesmo servo que asasinara ao rei, e a todos os que estiveron con el; e entraron onde estaba a raíña, ao lugar onde sentaba; e todos testificáronlle que o rei fora asasinado polos seus propios servos; e dixeron tamén: fuxiron; non testifica isto en contra deles? E así convenceron á raíña, concernente á morte do rei.

35 E sucedeu que Amalickíah procurou o favor da raíña, e tomouna por esposa; e así, por medio da súa fraude, e coa axuda dos seus astutos servos, conseguiu o reino; si, foi recoñecido como rei en toda esa terra, entre todo o pobo lamanita, que se compuña dos lamanitas e os lemuelitas e os ismaelitas, e todos os disidentes nefitas, desde o reinado de Nefi ata o tempo presente.

36 Agora ben, estes disidentes, tendo a mesma instrución e a mesma información que os nefitas, si, habendo sido instruídos no mesmo coñecemento do Señor, no entanto, é estraño relatar que non moito logo das súas disensións, eles volvéronse máis duros e impenitentes, e máis salvaxes, inicuos e feroces que os lamanitas, empapándose nas tradicións dos lamanitas, entregándose á indolencia e a toda clase de lascivias; si, esquecéndose enteiramente do Señor o seu Deus.

Capítulo 48[editar]

Amalickíah incita aos lamanitas contra os nefitas-Moroni prepara ao seu pobo para defender a causa dos cristiáns-Moroni se regocija na liberdade e independencia, e é un poderoso home de Deus. Aproximadamente 72 a.C.

1 E aconteceu que en canto houbo logrado Amalickíah o reino, empezou a incitar o corazón dos lamanitas contra o pobo de Nefi; si, nomeou algúns homes para que desde as súas torres falasen aos lamanitas en contra dos nefitas.

2 E así incitou os seus corazóns en contra dos nefitas, a tal grao que para fins do ano decimonoveno do goberno dos xuíces, habendo realizado os seus designios ata este punto, si, habendo sido nomeado rei dos lamanitas, tamén quixo reinar sobre toda a terra, si, sobre todos os que se achaban nesa terra, nefitas así como lamanitas.

3 Había, xa que logo, logrado o seu propósito, pois endurecera o corazón dos lamanitas e cegado as súas mentes, e incitounos á ira, a tal grao que reunira unha hoste numerosa para ir á batalla en contra dos nefitas.

4 Porque estaba resolto, debido ao crecido número dos do seu pobo, a subxugar aos nefitas e reducilos ao cativerio.

5 De modo que nomeou capitáns en xefe de entre os zoramitas, por estar estes máis familiarizados coa forza dos nefitas, e os seus sitios de refuxio, e os puntos máis vulnerables das súas cidades; xa que logo, púxoos por capitáns en xefe sobre os seus exércitos.

6 E sucedeu que levantaron o seu campo e dirixíronse cara á terra de Zarahemla polo deserto.

7 Agora ben, aconteceu que mentres Amalickíah así había estado adquirindo poder por medio da fraude e do engano, Moroni, por outra banda, había estado preparando a mente dos do pobo para que fosen fieis ao Señor o seu Deus.

8 Si, el había estado fortalecendo os exércitos dos nefitas e construíndo pequenos fortes ou sitios de refuxio, levantando parapetos de terra ao redor dos seus exércitos, e erixindo tamén muros de pedra para cercalos, nos contornos das súas cidades e nas fronteiras das súas terras; si, por toda a terra.

9 E nos seus fortificaciones máis débiles colocou o maior número de homes; e así fortificou e reforzou a terra que posuían os nefitas.

10 E deste xeito estívose preparando para defender a súa liberdade, as súas terras, as súas esposas, os seus fillos e a súa paz, a fin de vivir para o Señor o seu Deus, e preservar o que os seus inimigos chamaban a causa dos cristiáns.

11 E era Moroni un home forte e poderoso, un home dun entendemento perfecto; si, un home que non se deleitaba en derramar sangue; un home cuxa alma se regocijaba na liberdade e independencia do seu país, e en que os seus irmáns librásense da servidume e a escravitude;

12 si, un home cuxo corazón se henchía de agradecemento ao seu Deus polos moitos privilexios e bendicións que outorgaba ao seu pobo; un home que traballaba en gran xeito polo benestar e a seguridade do seu pobo.

13 Si, e era un home firme na fe de Cristo; e xurara defender ao seu pobo, os seus dereitos, o seu país e a súa relixión, aínda cando tivese que derramar o seu sangue.

14 Agora ben, ensinábase aos nefitas a defenderse contra os seus inimigos, aínda ata a efusión de sangue, se necesario fose; si, e tamén se lles ensinaba a nunca provocar a ninguén, si, e a nunca levantar a espada, salvo que fose contra un inimigo, e que fose para defender as súas vidas.

15 E esta era a súa fe, que se o facían, Divos prosperaríaos na terra, ou noutras palabras, se eran fieis en gardar os mandamentos de Deus, el prosperaríaos na terra; si, amoestaríaos a fuxir ou a prepararse para a guerra, segundo o perigo en que se visen;

16 e tamén, que Divos manifestaríalles onde debían ir para defenderse dos seus inimigos, e facendo isto, o Señor libraríaos; e esta era a fe de Moroni, e o seu corazón se gloriaba niso; non na efusión de sangue, senón en facer ben, en preservar ao seu pobo, si, en obedecer os mandamentos de Deus, si, e en resistir a iniquidade.

17 Si, en verdade, en verdade dígovos que se todos os homes fosen, e fosen e puidesen sempre ser como Moroni, velaquí, os poderes mesmos do inferno sacudíronse para sempre; si, o diaño xamais tería poder sobre o corazón dos fillos dos homes.

18 Velaquí, era un home semellante a Ammón, o fillo de Mosías; si, e como os outros fillos de Mosías; si, e tamén como Alma e os seus fillos, porque todos eles eran homes de Deus.

19 E velaquí, Helamán e os seus irmáns non prestaban menor servizo ao pobo que Moroni; porque predicaban a palabra de Deus e bautizaban para arrepentimento a cantos querían oír as súas palabras.

20 E así foi que saíron, e os do pobo humilláronse por mor das palabras deles, ao grao de que foron altamente favorecidos do Señor, e así se viron libres de guerras e contencións entre eles, si, polo espazo de catro anos.

21 Mais como xa dixen, a fins do ano decimonoveno, si, a pesar da paz que había entre eles, víronse obrigados, contra a súa vontade, a contender cos seus irmáns os lamanitas.

22 Si, e en resumo, no entanto a súa moita renuencia, as súas guerras cos lamanitas non cesaron durante moitos anos.

23 E pesáballes ter que tomar as armas en contra dos lamanitas, porque non se deleitaban na efusión de sangue; si, e non só iso, senón que os afligía ser eles o medio polo cal tantos dos seus irmáns serían enviados deste mundo a un mundo eterno, sen estar preparados para presentarse ante o seu Deus.

24 Con todo, non podían permitirse entregar as súas vidas para que as súas esposas e fillos fosen masacrados pola bárbara crueldade daqueles que nun tempo foron os seus irmáns; si, e separáronse da súa igrexa, e fóronse de entre eles e saído para destruílos, uníndose aos lamanitas.

25 Si, non podían soportar que os seus irmáns se regocijaran no sangue dos nefitas, mentres houbese quen gardase os mandamentos de Deus, pois a promesa do Señor era que se gardaban os seus mandamentos prosperarían na terra.

Capítulo 49[editar]

Os invasores lamanitas non poden tomar as cidades fortificadas de Ammoníah e Noé-Amalickíah maldí a Deus e xura beber o sangue de Moroni-Helamán e os seus irmáns continúan fortalecendo á Igrexa. Aproximadamente 72 a.C.

1 E sucedeu que no undécimo mes do ano decimonoveno, o día dez do mes, viuse que os exércitos dos lamanitas achegábanse cara á terra de Ammoníah.

2 E velaquí, a cidade fora reconstruída, e Moroni colocara un exército preto dos límites da cidade, e levantaran un parapeto de terra para defenderse das frechas e pedras dos lamanitas, pois velaquí, loitaban con pedras e con frechas.

3 Velaquí, dixen que a cidade de Ammoníah fora reconstruída. Dígovos que si, que foi reconstruída en parte; e porque os lamanitas destruírona unha vez, por mor da iniquidade do pobo, pensaron que novamente lles sería presa fácil.

4 Mais velaquí, cuán grande foi o seu desengano; porque os nefitas levantaran un parapeto de terra ao redor deles, tan alto que os lamanitas non podían lanzar contra eles as súas pedras e frechas con bo efecto, nin tampouco podían caer sobre eles senón pola entrada.

5 E nesta ocasión os capitáns principais dos lamanitas asombráronse en extremo, a causa do acerto dos nefitas en preparar as súas prazas fortes.

6 Pois os caudillos dos lamanitas pensaran, por mor do seu gran número, si, habían suposto que terían o privilexio de caer sobre eles como antes o fixeron; si, e tamén se prepararon con escudos e con petos; e tamén se prepararon con vestidos de peles, si, vestidos moi grosos para cubrir o seu desnudez.

7 E habéndose preparado deste xeito, pensaron que facilmente dominarían e suxeitarían aos seus irmáns baixo o yugo do cativerio, ou os matarían e os masacrarían ao seu gusto.

8 Pero velaquí, para o seu maior asombro, eles estaban preparados para recibilos dun xeito como nunca se coñeceu entre os fillos de Lehi. E estaban preparados para combater aos lamanitas segundo as instrucións de Moroni.

9 E sucedeu que os lamanitas, ou sexa, os amalickiahitas, asombráronse en sumo grao de ver o seu xeito de prepararse para a guerra.

10 Agora ben, se o rei Amalickíah chegase da terra de Nefi á cabeza do seu exército, quizais faría que os lamanitas atacasen aos nefitas na cidade de Ammoníah, porque velaquí, a el non lle importaba o sangue do seu pobo.

11 Mais velaquí, Amalickíah non veu en persoa á batalla. E os seus capitáns principais non ousaron atacar aos nefitas na cidade de Ammoníah, pois Moroni alterara o manexo dos asuntos entre os nefitas, ao grao de que os lamanitas víronse frustrados por mor dos seus lugares de refuxio e non puideron asaltalos.

12 Xa que logo, retiráronse ao deserto, e levantaron o seu campo e marcharon cara á terra de Noé, pensando que sería o segundo sitio máis favorable para atacar aos nefitas.

13 Pois non sabían que Moroni fortificara, ou sexa, que construíra fortalezas para cada cidade en toda a terra circunvecina; xa que logo, marcharon adiante á terra de Noé cunha firme resolución; si, os seus capitáns principais adiantáronse e xuraron que destruirían á xente daquela cidade.

14 Mais velaquí, para o seu asombro, a cidade de Noé, que antes fora un punto débil, agora, debido a Moroni, habíase feito forte, si, e aínda excedía á forza da cidade de Ammoníah.

15 E velaquí, nisto Moroni foi sabio; pois había suposto que se espantarían ante a cidade de Ammoníah; e como a cidade de Noé previamente fora a parte máis débil da terra, consiguientemente marcharían alí para dar batalla; e así sucedeu conforme aos seus desexos.

16 E velaquí, Moroni nomeara a Lehi para ser o capitán en xefe dos homes desa cidade; e era o mesmo Lehi que loitou cos lamanitas no val ao leste do río Sidón.

17 E velaquí, sucedeu que cando os lamanitas descubriron que Lehi tiña o mando da cidade, víronse outra vez contrariados, pois temían a Lehi en sumo grao; con todo, os seus capitáns en xefe xuraran atacar a cidade; xa que logo, fixeron avanzar aos seus exércitos.

18 Pero velaquí, os lamanitas non podían entrar nas súas prazas fortes senón pola entrada, por mor da altura do parapeto que se erixiu, e a profundidade do foso que se cavou ao redor, excepto á entrada.

19 E así os nefitas estaban preparados para destruír a todos os que intentasen ascender por calquera outro lado para penetrar no forte, lanzándolles pedras e frechas.

20 E así se achaban preparados, si, un grupo dos seus homes máis fortes, coas súas espadas e as súas fondas, para derrubar a cantos intentasen penetrar na súa praza forte pola entrada; e así estaban preparados para defenderse contra os lamanitas.

21 E sucedeu que os capitáns dos lamanitas levaron aos seus exércitos fronte ao lugar da entrada, e empezaron a contender cos nefitas, con obxecto de penetrar na súa praza forte; pero velaquí, foron rexeitados varias veces, de tal xeito que foron feridos cunha inmensa mortaldade.

22 E cando viron que non podían dominar aos nefitas pola entrada, empezaron a socavar os seus terrapléns, a fin de facer unha pasaxe para chegar aos exércitos deles, para combater con igualdade; pero velaquí que nesta tentativa foron arrasados polas pedras e as frechas que lles lanzaron; e en lugar de encher os seus fosos, derrubando os terrapléns, enchéronos en parte cos seus corpos mortos e feridos.

23 E así os nefitas dominaron en todo aos seus inimigos; e así intentaron os lamanitas destruír aos nefitas ata que foron mortos todos os seus capitáns en xefe; si, e morreron máis de mil lamanitas, mentres que, por outra banda, non foi morta nin unha soa alma dos nefitas.

24 Houbo uns cincuenta que foron feridos, os cales habían estado expostos ás frechas dos lamanitas na entrada, pero os protexeron os seus escudos, e os seus petos, e os seus cascos, de modo que só recibiron feridas nas pernas, moi graves moitas delas.

25 E aconteceu que cando os lamanitas viron que todos os seus capitáns en xefe foran mortos, fuxiron ao deserto. E sucedeu que volveron á terra de Nefi para informar ao seu rei Amalickíah, que era nefita de nacemento, concernente ás súas grandes perdas.

26 E ocorreu que se enfureció en extremo co seu pobo, porque non realizara o seu desexo en canto aos nefitas; non os suxeitou ao yugo do cativerio.

27 Si, se enfureció en extremo; e maldixo a Deus, e tamén a Moroni, facendo xuramento de que bebería o seu sangue; e isto porque Moroni gardara os mandamentos de Deus, facendo os preparativos para salvagardar ao seu pobo.

28 E sucedeu, por outra banda, que o pobo de Nefi deu grazas ao Señor o seu Deus polo seu incomparable poder en libralos das mans dos seus inimigos.

29 E así concluíu o ano decimonoveno do goberno dos xuíces sobre o pobo de Nefi.

30 Si, e houbo paz continua entre eles, e sumamente grande prosperidade na igrexa por mor da súa atención e dilixencia que daban á palabra de Deus, a cal éralles declarada por Helamán, Xiblón, Coriantón, e Ammón e os seus irmáns, si, e por todos os que foran ordenados segundo a santa orde de Deus, habendo sido bautizados para arrepentimento e enviados a predicar entre o pobo.

Capítulo 50[editar]

Moroni fortifica as terras dos nefitas-Constrúen moitas cidades novas-Os nefitas padeceron guerras e destrucións nos días das súas iniquidades e abominacións-Teáncum derrota a Moriantón e aos seus disidentes-Morre Nefíah e o seu fillo Pahorán ocupa o asento xudicial. Aproximadamente 72-67 a.C.

1 E aconteceu que Moroni non cesou de facer preparativos para a guerra nin para defender ao seu pobo dos lamanitas, porque ao principio do ano vinte do goberno dos xuíces, el fixo que os seus exércitos empezasen a levantar cheas de terra ao redor de todas as cidades, por toda a terra que posuían os nefitas.

2 E sobre estas cheas de terra fixo colocar vigas, si, obras de maderos erixidas á altura dun home, ao redor das cidades.

3 E fixo que sobre estas obras de maderos construísense estacadas por todos lados; e eran altas e fortes.

4 E fixo que se erixisen torres máis altas que estas estacadas, e fixo construír resguardos nestas torres, para que as pedras e as frechas dos lamanitas non os ferisen.

5 E dispuxéronas para lanzar pedras desde o seu cume, segundo a súa vontade e forza, e matar a quen intentase aproximarse ás murallas da cidade.

6 Así foi como Moroni preparou fortificaciones ao redor de todas as cidades en toda esa terra, contra a chegada dos seus inimigos.

7 E aconteceu que Moroni fixo que avanzasen os seus exércitos ao deserto do leste; si, e foron e arroxaron a todos os lamanitas que estaban no deserto do leste ata as súas propias terras, as cales achábanse ao sur da terra de Zarahemla;

8 e a terra de Nefi estendíase en liña recta do mar do leste ao do oeste.

9 E sucedeu que cando Moroni houbo botado a todos os lamanitas do deserto do leste, que se achaba ao norte das terras das súas propias posesións, fixo que os habitantes que estaban na terra de Zarahemla e no territorio circunvecino fósense ao deserto do leste, ata as fronteiras próximas ao mar, e tomasen posesión do país.

10 E tamén colocou exércitos ao sur, nas fronteiras das súas posesións, e fixo que levantasen fortificaciones para protexer aos seus exércitos e ao seu pobo das mans dos seus inimigos.

11 E así illou todas as fortificaciones dos lamanitas no deserto do leste; si, e tamén no oeste, fortificando a liña divisoria entre os nefitas e lamanitas, entre a terra de Zarahemla e a terra de Nefi, desde o mar do oeste, pasando polos mananciais do río Sidón; e os nefitas posuían toda a terra cara ao norte; si, toda a terra que se achaba ao norte da terra de Abundancia, segundo a vontade deles.

12 E así Moroni, cos seus exércitos, que aumentaban de día en día por mor da seguridade da protección que as súas obras ocasionábanlles, tratou de facer cesar a forza e o poder dos lamanitas sobre as terras das súas posesións, para que non tivesen ningunha potestade sobre elas.

13 E aconteceu que os nefitas iniciaron a fundación dunha cidade, e deron á cidade o nome de Moroni; e achábase cerca do mar do leste, e cara ao sur, preto da liña das posesións dos lamanitas.

14 E iniciaron tamén a fundación dunha cidade entre a de Moroni e a de Aarón, unindo as fronteiras de Aarón e Moroni; e á cidade ou terra, eles deron o nome de Nefíah.

15 E nese mesmo ano tamén empezaron a construír moitas cidades no norte, unha dun modo particular, á que deron o nome de Lehi, a cal achábase no norte xunto á beira do mar.

16 E así concluíu o ano vinte.

17 E nestas prósperas circunstancias atopábase o pobo de Nefi a principios do ano vinte e un do goberno dos xuíces sobre o pobo de Nefi.

18 E prosperaron moitísimo, e fixéronse moi ricos; si, e multiplicáronse e fixéronse fortes na terra.

19 E así vemos cuán misericordiosos e xustos son todos os actos do Señor para o cumprimento de todas as súas palabras aos fillos dos homes; si, podemos ver que aínda nesta ocasión confírmanse as súas palabras que el falou a Lehi, dicindo:

20 Benditos sodes ti e os teus fillos; e eles serán bendicidos, e ao grao que garden os meus mandamentos, eles prosperarán na terra. Mais recorda que se non gardan os meus mandamentos, serán separados da presenza do Señor.

21 E vemos que estas promesas verificáronse no pobo de Nefi; porque foron as súas rifas e as súas contencións, si, os seus asasinatos e os seus roubos, o seu idolatría, os seus fornicaciones e as súas abominacións que había entre eles, o que lles trouxo as súas guerras e as súas destrucións.

22 E aqueles que foron fieis en gardar os mandamentos do Señor foron librados en toda ocasión, mentres que milleiros dos seus irmáns inicuos foron condenados ao cativerio, ou a perecer pola espada, ou a degenerar na incredulidade e mesturarse cos lamanitas.

23 Pero velaquí, xamais houbo época máis ditosa entre o pobo de Nefi, desde o tempo de Nefi, que nos días de Moroni, si, nesta época, no ano vinte e un do goberno dos xuíces.

24 E aconteceu que o ano vinte e dous do goberno dos xuíces terminou tamén en paz; si, e tamén o ano vinte e tres.

25 E sucedeu que ao principiar o ano vinte e catro do goberno dos xuíces, tamén houbese paz entre o pobo de Nefi, de non ser por unha contención que xurdiu entre eles concernente á terra de Lehi e a terra de Moriantón, que colindaba coa de Lehi; e ambas se achaban xunto á beira do mar.

26 Porque velaquí, o pobo que posuía a terra de Moriantón reclamaba parte da terra de Lehi; polo que empezou a haber unha acalorada contención entre eles, ao grao de que os de Moriantón tomaron as armas contra os seus irmáns, e estaban resoltos a matalos coa espada.

27 Mais velaquí, os que posuían a terra de Lehi fuxiron ao campamento de Moroni e pedíronlle axuda, pois velaquí, neles non estaba o mal.

28 E sucedeu que cando os do pobo de Moriantón, que eran guiados por un home chamado Moriantón, decatáronse de que o pobo de Lehi fuxira ao campamento de Moroni, temeron en extremo, non fose que o exército de Moroni dese sobre eles e destruíseos.

29 Xa que logo, Moriantón inculcou nos seus corazóns que debían fuxir á terra que quedaba ao norte, a cal achábase cuberta de grandes extensións de auga, e tomar posesión da terra cara ao norte.

30 E velaquí, realizarían este plan (cousa que sería motivo de lamentar), mais velaquí, Moriantón, sendo moi iracundo, se enojó cunha das súas servas, á cal acometeu e golpeou moito.

31 E aconteceu que ela fuxiu e chegou ao campamento de Moroni, e comunicoulle todo o concernente ao asunto, e tamén as intencións deles de fuxir á terra cara ao norte.

32 E velaquí, o pobo que se achaba na terra de Abundancia, ou mellor devandito, Moroni, temía que estes escoitasen as palabras de Moriantón e unísense á xente del, e así tomasen posesión daquelas partes da terra, cousa que orixinase graves consecuencias entre o pobo de Nefi, si, consecuencias que ocasionasen a perda da súa liberdade.

33 Xa que logo, Moroni enviou un exército cos seus pertrechos, para atallar ao pobo de Moriantón a fin de conter a súa fuga cara á terra do norte.

34 E aconteceu que non os alcanzaron senón ata que houberon chegado ás fronteiras da terra de Desolación; e alí atalláronos, cerca do estreito paso que conducía, polo lado do mar, á terra do norte, si, polo mar, ao oeste e ao leste.

35 E sucedeu que o exército que foi enviado por Moroni, ao mando dun home chamado Teáncum, atopouse co pobo de Moriantón; e tan obstinado mostrouse o pobo de Moriantón (incitado pola súa iniquidade e as súas palabras lisonjeras), que empezou unha batalla entre eles, na cal Teáncum matou a Moriantón, e derrotou aos do seu exército, e tomounos prisioneiros e regresou ao campamento de Moroni. E así concluíu o ano vinte e catro do goberno dos xuíces sobre o pobo de Nefi.

36 E así foi levado de regreso o pobo de Moriantón. E habendo eles feito convenio de gardar a paz, foron restablecidos na terra de Moriantón, e efectuouse unha unión entre eles e os do pobo de Lehi; e tamén eles foron restablecidos nas súas terras.

37 E aconteceu que no mesmo ano en que volveu establecerse a paz entre o pobo de Nefi, morreu Nefíah, o segundo xuíz superior, habendo ocupado o asento xudicial con perfecta rectitud diante de Divos.

38 Con todo, negouse a recibir de Alma eses anais e esas cousas que Alma e os seus pais estimaban como sumamente sacros; xa que logo, Alma entregounos ao seu fillo Helamán.

39 Velaquí, sucedeu que nomearon ao fillo de Nefíah para ocupar o asento xudicial no lugar do seu pai; si, foi nomeado xuíz superior e gobernador do pobo, cun xuramento e a ordenanza sacra de xulgar con rectitud, e de preservar a paz e a liberdade do pobo, e concederlle os seus sacros privilexios de adorar ao Señor o seu Deus, si, de soster e manter a causa de Deus toda a súa vida, e xulgar aos malvados segundo os seus delitos.

40 E velaquí, chamábase Pahorán. E Pahorán ocupou o asento do seu pai, e empezou a gobernar ao pobo de Nefi á conclusión do ano vinte e catro.

Capítulo 51[editar]

Os realistas procuran modificar a lei e establecer un rei-Pahorán e os homes libres reciben o apoio da voz do pobo-Moroni obriga aos realistas a defender o seu país ou padecer a morte-Amalickíah e os lamanitas apodéranse de moitas cidades fortificadas-Teáncum rexeita a invasión lamanita e mata a Amalickíah na súa tenda. Aproximadamente 67-66 a.C.

1 E aconteceu que a principios do ano vinte e cinco do goberno dos xuíces sobre o pobo de Nefi, habendo eles establecido a paz entre o pobo de Lehi e o pobo de Moriantón, no concernente ás súas terras, e habendo comezado o ano vinte e cinco en paz,

2 aínda que non conservaron por moito tempo unha paz completa na terra, porque empezou a xurdir entre o pobo unha disensión concernente a Pahorán, o xuíz superior; porque velaquí, parte do pobo desexaba que se modificasen algúns puntos particulares da lei.

3 Pero velaquí, Pahorán non quixo modificar nin permitir que se modificase a lei; de modo que non atendeu aos que expresaran o seu parecer nun memorial con respecto á modificación da lei.

4 Xa que logo, aqueles que estaban desexosos de que se modificase a lei se enojaron con el, e non quixeron que continuase como xuíz superior da terra; de modo que se provocou unha disputa acalorada sobre o asunto; pero non chegou á efusión de sangue.

5 E sucedeu que aqueles que querían que Pahorán fose destituído do asento xudicial foron chamados realistas, porque desexaban que se modificase a lei de tal xeito que se derrubase o goberno libre e establecésese un rei sobre o país.

6 E os que desexaban que Pahorán continuase como xuíz superior da terra tomaron sobre si o nome de homes libres; e así houbo esta división entre eles, porque os homes libres xuraran ou feito convenio de manter os seus dereitos e os privilexios da súa relixión mediante un goberno libre.

7 E sucedeu que a voz do pobo decidiu este asunto da súa contención. E aconteceu que a voz do pobo declarouse a favor dos homes libres, e Pahorán retivo o asento xudicial, o cal causou moito xúbilo entre os irmáns de Pahorán, así como entre moitos dos amigos da liberdade, os cales tamén fixeron calar aos realistas, de modo que non se atreveron a oporse, senón que se viron obrigados a manter a causa da liberdade.

8 Agora ben, os que estaban a favor dos reis eran persoas de ilustre liñaxe que desexaban ser reis; e apoiábanos aqueles que ambicionaban poder e autoridade sobre o pobo.

9 Pero velaquí, foi esta unha época moi crítica para que houbese tales disensións entre o pobo de Nefi; pois velaquí, Amalickíah de novo incitara o corazón do pobo lamanita contra o pobo dos nefitas, e estaba reunindo soldados de todas partes da súa terra, e armándoos, e preparándose para a guerra con toda dilixencia; porque xurara beber o sangue de Moroni.

10 Mais velaquí, xa veremos que a promesa que el fixo resultou desatinada; no entanto, preparouse a si mesmo e aos seus exércitos para ir á batalla contra os nefitas.

11 Mais os seus exércitos non eran tan numerosos como antes o foron, por mor dos moitos miles que pereceran por man dos nefitas; mais no entanto as súas grandes perdas, Amalickíah reunira a un exército admirablemente grande, polo que non tivo medo de ir á terra de Zarahemla.

12 Si, aínda Amalickíah mesmo chegou á fronte dos lamanitas. E foi no ano vinte e cinco do goberno dos xuíces; e isto foi ao mesmo tempo en que empezaban a achandar as súas contencións concernentes a Pahorán, o xuíz superior.

13 E aconteceu que cando os homes que eran chamados realistas souberon que os lamanitas viñan á batalla contra eles, alegráronse no seu corazón; e negáronse a tomar as armas; porque tan irritados estaban co xuíz superior, e tamén cos homes libres, que non quixeron tomar as armas para defender o seu país.

14 E sucedeu que cando Moroni viu isto, e tamén viu que os lamanitas estaban chegando ás fronteiras da terra, se enojó en extremo por mor da obstinación daqueles a quen el tan diligentemente procurara preservar; si, se enojó en extremo; enchéuselle a alma de ira en contra deles.

15 E aconteceu que enviou un memorial, coa voz do pobo, ao gobernador do país, pedíndolle que o lese, e déselle a el (Moroni) a facultade ou para obrigar a aqueles disidentes a defender o seu país ou para quitarlles a vida.

16 Porque a súa primeira consideración era facer cesar aquelas contendas e disensións entre o pobo; pois velaquí, isto fora previamente unha causa de toda a súa destrución. E sucedeu que foi concedido de acordo coa voz do pobo.

17 E aconteceu que Moroni deu ordes de que o seu exército marchase contra aqueles realistas para abater o seu orgullo e a súa grandeza, e humillalos ata o po, ou facerlles tomar as armas e apoiar a causa da liberdade.

18 E ocorreu que os exércitos marcharon en contra deles; e abateron o seu orgullo e a súa grandeza, ao grao de que ao levantar as súas armas de guerra para pelexar contra os homes de Moroni, foron tallados e derrubados a terra.

19 E sucedeu que houbo catro mil deses disidentes que foron tallados pola espada; e os seus xefes que non morreron na batalla foron tomados e encarcerados, porque non houbo tempo para xulgalos nesa ocasión.

20 E o resto daqueles disidentes, máis ben que caer a terra pola espada, rendéronse ao estandarte da liberdade, e obrigóuselles a izar o estandarte sobre as súas torres, e nas súas cidades, e a tomar as armas en defensa do seu país.

21 E así acabou Moroni con aqueles realistas, de modo que non houbo ninguén que fose coñecido polo apelativo de realista; e así deu fin á obstinación e orgullo daqueles que dicían ter sangue nobre; e foron obrigados a humillarse igual que os seus irmáns e a loitar valientemente pola súa liberdade do cativerio.

22 Pero velaquí, ocorreu que mentres Moroni estaba resolvendo as guerras e contendas entre os do seu propio pobo, e impóndolles a paz e a civilización, e facendo arranxos para prepararse para a guerra contra os lamanitas, velaquí, estes entraran na terra de Moroni, que estaba situada xunto ao mar.

23 E sucedeu que os nefitas non tiñan suficientes forzas na cidade de Moroni; xa que logo, Amalickíah desaloxounos, matando a moitos deles; e sucedeu que Amalickíah apoderouse da cidade, si, se posesionó de todas as súas fortificaciones.

24 E os que fuxiron da cidade de Moroni chegaron á cidade de Nefíah; e tamén os habitantes da cidade de Lehi reuníronse e preparáronse, e quedaron listos para facer fronte aos lamanitas na batalla.

25 Pero aconteceu que Amalickíah non permitiu que os lamanitas marchasen contra a cidade de Nefíah para combater, senón que os detivo xunto ás costas do mar, deixando homes en cada cidade para mantela e defendela.

26 E así avanzou, apoderándose de moitas cidades: a cidade de Nefíah, e a cidade de Lehi, e a cidade de Moriantón, e a cidade de Omner, e a cidade de Gid, e a cidade de Mulek, todas as cales achábanse situadas nas fronteiras do leste, xunto ao mar.

27 E así, pola astucia de Amalickíah, os lamanitas coas súas innumerables hostes apoderáronse de moitas cidades, todas as cales estaban fortificadas sólidamente de acordo coas fortificaciones de Moroni; e todas as cales proporcionaban prazas fortes para os lamanitas.

28 E sucedeu que avanzaron ata as fronteiras da terra de Abundancia, arroxando aos nefitas diante deles e matando a moitos.

29 Pero ocorreu que lles saíu ao encontro Teáncum, o mesmo que matara a Moriantón e atallado ao seu pobo na súa fuga.

30 E sucedeu que igualmente detivo a Amalickíah, mentres este marchaba co seu numeroso exército para posesionarse da terra de Abundancia, como tamén da terra cara ao norte.

31 Mais velaquí que se contrarió ao ser rexeitado por Teáncum e os seus homes, porque eran grandes guerreiros; pois cada un dos homes de Teáncum sobrepujaba aos lamanitas na súa forza e na súa destreza guerreira, ao grao de que lograron avantaxar aos lamanitas.

32 E sucedeu que os acosaron, a tal grao que os mataron aínda ata que obscureció. E aconteceu que Teáncum e os seus homes plantaron as súas tendas nas fronteiras da terra de Abundancia; e Amalickíah plantou as súas tendas sobre as praias, nos linderos a beiras do mar; e así foron rexeitados.

33 E sucedeu que cando houbo anoitecido, Teáncum e o seu servo saíron furtivamente de noite, e entraron no campamento de Amalickíah; e velaquí, o soño vencera aos lamanitas por motivo da súa moita fatiga, causada polos traballos e a calor do día.

34 E sucedeu que Teáncum introduciuse secretamente na tenda do rei, e fincoulle unha xavelina no corazón; e causou instantaneamente a morte do rei, de modo que non espertou aos seus servos.

35 E volveu ás agachadas ao seu propio campamento; e velaquí, os seus homes estaban durmindo; e espertounos e díxolles todo o que fixera.

36 E mandou que o seu exército se aprestara, non fose que os lamanitas espertasen e viñesen contra eles.

37 E así conclúe o ano vinte e cinco do goberno dos xuíces sobre o pobo de Nefi; e así terminan os días de Amalickíah.

Capítulo 52[editar]

Ammorón sucede a Amalickíah como rei dos lamanitas-Moroni, Teáncum e Lehi dirixen aos nefitas nunha guerra vitoriosa contra os lamanitas-Vólvese a tomar a cidade de Mulek, e Jacob o zoramita cae morto. Aproximadamente 66-64 a.C.

1 E sucedeu que no ano vinte e seis do goberno dos xuíces sobre o pobo de Nefi, velaquí, cando espertaron os lamanitas na primeira mañá do primeiro mes, velaquí, descubriron que Amalickíah xacía morto na súa propia tenda; e viron tamén que Teáncum estaba listo para combatelos ese día.

2 E cando os lamanitas viron isto, tiveron medo; e abandonaron o seu propósito de marchar á terra do norte, e retrocederon con todo o seu exército á cidade de Mulek, e buscaron protección nas súas fortificaciones.

3 E sucedeu que o irmán de Amalickíah foi nomeado rei do pobo; e chamábase Ammorón; de modo que se nomeou ao rei Ammorón, irmán do rei Amalickíah, para reinar no seu lugar.

4 E acaeceu que deu ordes de que o seu pobo conservase aquelas cidades que eles tomaran pola efusión de sangue; porque non tomaran ningunha cidade sen que perdesen moito sangue.

5 E agora ben, Teáncum viu que os lamanitas estaban resoltos a conservar esas cidades que tomaran, así como aquelas partes da terra das que se apoderaron; e vendo tamén a enormidad do seu número, non lle pareceu conveniente a Teáncum intentar atacalos nos seus fortes,

6 senón que detivo aos seus homes nos arredores, coma se estivese preparándose para a guerra; si, e verdadeiramente estábase preparando para defenderse contra eles, levantando muros ao redor e dispondo sitios de refuxio.

7 E aconteceu que así continuou preparándose para a guerra, ata que Moroni envioulle un gran número de homes para reforzar o seu exército.

8 E Moroni tamén lle enviou ordes de reter a todos os prisioneiros que caesen nas súas mans; porque como os lamanitas tomaran a moitos prisioneiros, el debía reter a todos os prisioneiros lamanitas como rescate daqueles que os lamanitas capturaran.

9 E tamén lle enviou ordes de que fortificase a terra de Abundancia e asegurase o estreito paso que conducía á terra do norte, non fose que os lamanitas tomasen ese punto e tivesen o poder para acosalos por todos lados.

10 E Moroni tamén lle fixo saber os seus desexos de que fose fiel en conservar esa parte da terra, e que aproveitase toda oportunidade para acometer aos lamanitas naquela parte, ata onde puidese, por se talvez lograba volver tomar, por estratagema ou dalgunha outro xeito, as cidades que lles arrebataron das súas mans; e que tamén fortificase e reforzase as cidades circunvecinas que non caeran en mans dos lamanitas.

11 E tamén lle dixo: Uniríame a vós, mais velaquí, os lamanitas están sobre nós nas fronteiras da terra polo mar do oeste; e velaquí, marcho contra eles; polo tanto, non podo ir a vós.

12 E o rei (Ammorón) saíra da terra de Zarahemla, e informara á raíña concernente á morte do seu irmán; e reunira un gran número de homes, e marchara contra os nefitas nas fronteiras xunto ao mar do oeste.

13 E deste xeito estaba tratando de hostigar aos nefitas e levar tras de si a unha parte das forzas nefitas a aquela parte da terra, e ao mesmo tempo mandara a aqueles que deixara para ocupar as cidades que tomara, que tamén eles acosasen aos nefitas nas fronteiras cerca do mar do leste, e tomasen posesión das súas terras ata onde lles fose posible, segundo a forza dos seus exércitos.

14 E nesas perigosas circunstancias atopábanse os nefitas á conclusión do ano vinte e seis do goberno dos xuíces sobre o pobo de Nefi.

15 Pero velaquí, aconteceu que no ano vinte e sete do goberno dos xuíces, Teáncum, por ordes de Moroni ?e este colocara exércitos para protexer as fronteiras do sur e do oeste da terra, e iniciara a marcha cara á terra de Abundancia para axudar a Teáncum cos seus homes a reconquistar as cidades que perderan?,

16 e ocorreu que Teáncum recibira ordes de atacar a cidade de Mulek, e reconquistarla, de ser posible.

17 E sucedeu que Teáncum fixo os preparativos para atacar a cidade de Mulek e avanzar co seu exército contra os lamanitas; pero viu que era imposible vencelos mentres estivesen dentro dos seus fortificaciones; xa que logo, abandonou o seu propósito e volveuse á cidade de Abundancia para esperar a chegada de Moroni, a fin de reforzar o seu exército.

18 E aconteceu que Moroni chegou co seu exército á terra de Abundancia, a fins do ano vinte e sete do goberno dos xuíces sobre o pobo de Nefi.

19 E a principios do ano vinte e oito, Moroni, Teáncum e moitos dos capitáns en xefe tiveron un consello de guerra para decidir que debían facer para que os lamanitas saísen á batalla contra eles, ou dalgún modo atraelos para sacalos dos seus fortes, a fin de vencelos e tomar outra vez a cidade de Mulek.

20 E sucedeu que mandaron embaixadas ao exército dos lamanitas, que protexía a cidade de Mulek, ao seu caudillo, cuxo nomee era Jacob, invitándoo a que saíse cos seus exércitos para enfrontarse con eles nas chairas entre as dúas cidades. Mais velaquí, Jacob, que era zoramita, non quixo saír co seu exército para enfrontarse con eles no chairo.

21 E aconteceu que Moroni, non tendo esperanzas de enfrontarse con eles en iguais circunstancias, ideou, xa que logo, un plan para enganar aos lamanitas para que saísen das súas fortalezas.

22 Polo tanto, fixo que Teáncum tomase un pequeno número de homes e marchase preto da costa do mar; e Moroni e o seu exército marcharon de noite polo deserto, ao oeste da cidade de Mulek; e así, pola mañá, cando os gardas dos lamanitas houberon descuberto a Teáncum, correron e dixéronllo a Jacob, o seu caudillo.

23 E acaeceu que os exércitos dos lamanitas avanzaron contra Teáncum, supondo que co seu número poderían vencer a Teáncum por motivo do seu reducido número. E ao ver Teáncum que os exércitos dos lamanitas viñan contra el, empezou a retroceder cara ao norte pola costa do mar.

24 E ocorreu que cando os lamanitas viron que empezaba a fuxir, cobraron ánimo e perseguírono vigorosamente. E mentres Teáncum ía así afastando aos lamanitas, que o perseguían en balde, velaquí, Moroni deu ordes de que parte do seu exército que o acompañaba, entrase na cidade e tomase posesión dela.

25 E así o fixeron, e mataron a todos os que quedaran para protexer a cidade, si, a todos os que non quixeron entregar as súas armas de guerra.

26 E así se apoderou Moroni da cidade de Mulek con parte do seu exército, mentres el marchaba co resto ao encontro dos lamanitas, cando volvesen de perseguir a Teáncum.

27 E sucedeu que os lamanitas perseguiron a Teáncum ata que chegaron preto da cidade de Abundancia, e entón saíronlles ao encontro Lehi e un pequeno exército, que quedaran para protexer a cidade.

28 E velaquí, cando os capitáns en xefe dos lamanitas viron que Lehi co seu exército marchaba contra eles, fuxiron con moita confusión, temendo non poder chegar á cidade de Mulek antes que os alcanzase Lehi; porque estaban fatigados por mor da súa marcha, e os homes de Lehi achábanse descansados.

29 Agora ben, os lamanitas non sabían que Moroni había estado á súa retagarda co seu exército; e todo o que temían era a Lehi e aos seus homes.

30 E Lehi non desexaba alcanzalos senón ata que atopasen a Moroni e o seu exército.

31 E sucedeu que antes que os lamanitas retrocedesen moito, os nefitas rodeáronos, os homes de Moroni por unha banda, e os de Lehi polo outro, todos eles descansados e cheos de vigor; mais os lamanitas estaban fatigados por mor da súa longa marcha.

32 E Moroni mandou aos seus homes que caesen sobre eles ata que entregasen as súas armas de guerra.

33 E aconteceu que Jacob, sendo o seu caudillo, sendo tamén zoramita, e tendo un espírito indomable, encabezou aos lamanitas á batalla con extremada furia contra Moroni.

34 Pois como Moroni estorbaba o curso da súa marcha, xa que logo, Jacob estaba resolto a matalos e a abrirse paso ata a cidade de Mulek. Mais velaquí, Moroni e os seus homes eran máis fortes; polo tanto, non cederon o paso aos lamanitas.

35 E aconteceu que pelexaron de ambos os lados con moita furia; e houbo moitos mortos, tanto dunha parte como doutra; si, e Moroni foi ferido, e Jacob caeu morto.

36 E con tal ímpeto acometeu Lehi a súa retagarda, cos seus homes fortes, que os lamanitas da retagarda entregaron as súas armas de guerra; e os demais, na súa moita confusión, non sabían por onde ir ou atacar.

37 E Moroni, vendo a súa confusión, díxolles: Se traedes as vosas armas de guerra e entregádelas, velaquí, cesaremos de derramar o voso sangue. 38 E acaeceu que cando os lamanitas houberon oído estas palabras, os seus capitáns en xefe, todos os que non morreran na batalla, avanzaron e botaron as súas armas de guerra aos pés de Moroni, e tamén mandaron aos seus homes que fixesen o mesmo.

39 Mais velaquí, houbo moitos que non quixeron; e aqueles que non quixeron entregar as súas espadas foron prendidos e atados, e fóronlles quitadas as súas armas de guerra, e obrigáronos a marchar cos seus irmáns á terra de Abundancia.

40 E o número de prisioneiros que tomaron foi maior que o número dos que morreran; si, maior que o número dos que morreran de ambas as partes.

Capítulo 53[editar]

Emprégase aos prisioneiros lamanitas para fortificar a cidade de Abundancia-As disensións entre os nefitas dan lugar ás vitorias lamanitas-Helamán toma o mando dos dous mil mozos do pobo de Ammón. Aproximadamente 64-63 a.C.

1 E sucedeu que lles puxeron gardas aos prisioneiros lamanitas, e obrigáronos a que fosen e enterrasen aos seus mortos, si, e tamén aos mortos dos nefitas, e Moroni púxolles gardas para vixialos mentres desempeñaban os seus traballos.

2 E Moroni foi á cidade de Mulek, acompañado de Lehi, e tomou o mando da cidade, e conferiuno a Lehi. E velaquí, este Lehi era o que había estado con Moroni na maior parte de todas as súas batallas; e era un home semellante a Moroni, e se regocijaban na seguridade do un e do outro; si, amábanse o un ao outro; e tamén os amaba todo o pobo de Nefi.

3 E sucedeu que despois que os lamanitas houberon acabado de enterrar aos seus mortos, como tamén aos mortos dos nefitas, conducíronos de regreso á terra de Abundancia; e Teáncum, por ordes de Moroni, fíxolles emprender a obra de cavar un foso ao redor da terra, ou sexa, a cidade de Abundancia.

4 E fixo que levantasen un parapeto de maderos sobre o bordo interior do foso; e botaron a terra do foso contra o parapeto de vigas; e así fixeron traballar aos lamanitas ata que houberon cercado a cidade de Abundancia cunha forte muralla de vigas e terra dunha altura extraordinaria.

5 E esta cidade converteuse desde entón nunha praza sumamente forte; e nesta cidade gardaron aos prisioneiros lamanitas; si, dentro dunha muralla que lles fixeron levantar coas súas propias mans. Pois Moroni viuse obrigado a facer que os lamanitas traballasen porque era fácil vixialos mentres traballaban; e el quería dispor de todas as súas forzas cando atacase aos lamanitas.

6 E aconteceu que deste xeito Moroni lograra unha vitoria sobre un dos maiores exércitos dos lamanitas, e apoderouse da cidade de Mulek, que era unha das prazas máis fortes dos lamanitas na terra de Nefi; e así tamén construíra un forte para reter aos seus prisioneiros.

7 E sucedeu que non intentou máis presentar batalla contra os lamanitas ese ano, senón que empregou aos seus homes en preparativos de guerra, si, e na construción de fortificaciones para protexerse dos lamanitas, si, e na tarefa de liberar ás súas mulleres e fillos do fame e da aflición, e na de prover víveres para o seu exército.

8 E aconteceu que os exércitos dos lamanitas sobre o mar do oeste, cara ao sur, durante a ausencia de Moroni motivada por algunhas intrigas entre os nefitas, as que causaron disensións entre eles, gañaran algún terreo aos nefitas, si, ao grao de que se apoderaron de varias das súas cidades naquela parte da terra.

9 E así, por causa da iniquidade entre eles, si, polas disensións e intrigas entre eles mesmos, os nefitas víronse nas máis críticas circunstancias.

10 E velaquí, agora teño algo que dicir concernente aos do pobo de Ammón, que nun principio eran lamanitas, pero que se converteron ao Señor mediante Ammón e os seus irmáns, ou mellor devandito, polo poder e a palabra de Deus; e foran conducidos á terra de Zarahemla, e os nefitas protexéronos desde entón.

11 E por motivo do seu xuramento, refreáraselles de tomar as armas contra os seus irmáns; porque fixeran xuramento de non verter máis sangue; e de acordo co seu xuramento, perecesen; si, eles deixáronse caer en mans dos seus irmáns, se non fose pola compaixón e gran amor que Ammón e os seus irmáns sentiran por eles.

12 E por esta razón foron conducidos á terra de Zarahemla; e desde entón protexéronos os nefitas.

13 Pero sucedeu que cando viron o perigo, e as moitas aflicións e tribulaciones que os nefitas padecían por eles, enchéronse de compaixón e sentiron desexos de tomar as armas en defensa do seu país.

14 Pero velaquí, cando estaban xa para tomar as súas armas de guerra, convencéronos as persuasiones de Helamán e os seus irmáns, pois estaban a piques de quebrantar o xuramento que fixeran.

15 E Helamán temía que de facelo perderían as súas almas. Xa que logo, todos os que concertaran este convenio víronse obrigados a ver aos seus irmáns vadear as súas dificultades, nas súas perigosas circunstancias nesta época.

16 Mais velaquí, aconteceu que tiñan moitos fillos que non concertaran ningún convenio de que non tomarían as súas armas de guerra para defenderse contra os seus inimigos; xa que logo, cantos podían portar armas reuníronse nesa ocasión, e fixéronse chamar nefitas.

17 E fixeron un convenio de loitar pola liberdade dos nefitas, si, de protexer a terra ata coa súa vida; si, fixeron convenio de que xamais renunciarían á súa liberdade, senón que loitarían en toda ocasión para protexer aos nefitas e a si mesmos do cativerio.

18 E velaquí, houbo dous mil destes mozos que concertaron este convenio e tomaron as súas armas de guerra para defender a súa patria.

19 E velaquí, como ata entón nunca foran desvantaxe algunha para os nefitas, tornáronse, nesta ocasión, nun forte apoio; porque tomaron as súas armas de guerra e quixeron que Helamán fose o seu caudillo.

20 E todos eles eran novos, e sumamente valentes en canto a intrepidez, e tamén en canto a vigor e actividade; mais velaquí, isto non era todo; eran homes que en todo momento mantíñanse fieis a calquera cousa que lles fose confiada.

21 Si, eran homes verídicos e serios, pois se lles ensinou a gardar os mandamentos de Deus e a andar rectamente ante el.

22 E aconteceu que Helamán marchou á fronte dos seus dous mil soldados novos para axudar ao pobo nas fronteiras da terra cara ao sur, cerca do mar do oeste.

23 E así concluíu o ano vinte e oito do goberno dos xuíces sobre o pobo de Nefi.

Capítulo 54[editar]

Ammorón e Moroni fan xestións para efectuar o troco de prisioneiros-Moroni esixe que os lamanitas retírense e cesen os seus ataques asasinos-Ammorón esixe que os nefitas entreguen as súas armas e suxéitense aos lamanitas. Aproximadamente 63 a.C.

1 E sucedeu que a principios do ano vinte e nove do goberno dos xuíces, Ammorón mandou dicir a Moroni que desexaba un troco de prisioneiros.

2 E aconteceu que para Moroni esta solicitude foi motivo de moito gozo, porque desexaba que as provisións que se impartían para o sostén dos prisioneiros lamanitas fosen para o sostén do seu propio pobo; e ademais, desexaba contar co seu propio pobo para reforzar o seu exército.

3 Agora ben, os lamanitas tomaran cativos a moitas mulleres e nenos, e entre todos os prisioneiros de Moroni, ou sexa, os prisioneiros que el tomara, non se achaba nin unha soa muller nin un só neno; polo tanto, Moroni recorreu a unha estratagema para conseguir dos lamanitas o maior número posible de prisioneiros nefitas.

4 De modo que escribiu unha epístola e enviouna co servo de Ammorón, o mesmo que trouxera unha epístola a Moroni. E estas son as palabras que escribiu a Ammorón, dicindo:

5 Velaquí, Ammorón, escribinche algunhas palabras tocante a esta guerra que emprendiches contra o meu pobo, ou mellor devandito, que o teu irmán emprendeu en contra deles, e a cal estás aínda resolto a continuar logo da súa morte.

6 Velaquí, quixese dicirche algo concernente á xustiza de Deus e a espada da súa omnipotente ira que se cerne sobre vós, a menos que vos arrepintades e retiredes os vosos exércitos ata as vosas propias terras, ou sexa, a terra das vosas posesións, que é a terra de Nefi.

7 Si, quixese dicirche estas cousas se foses capaz de facerlles caso; si, diríache concernente a ese horrible inferno que está pronto para recibir a tales asasinos como ti e o teu irmán fóstelo, a menos que vos arrepintades e renunciedes aos vosos propósitos asasinos, e retirédesvos coas vosas tropas ás vosas propias terras.

8 Pero así como anteriormente refugastes estas cousas, e loitastes contra o pobo do Señor, de igual xeito podo esperar que o volvades a facer.

9 Mais velaquí, estamos preparados para recibirvos; si, e a menos que renunciedes aos vosos propósitos, velaquí, causaredes que a ira dese Deus que rexeitastes caia sobre vós para a vosa completa destrución.

10 Pero así como vive o Señor, os nosos exércitos virán sobre vós, a menos que vos retiredes, e de aquí a pouco seredes visitados con morte, porque reteremos as nosas cidades e as nosas terras; si, e preservaremos a nosa relixión e a causa do noso Deus.

11 Pero velaquí, paréceme que che falo destas cousas en balde; ou me parece que es un fillo do inferno; concluirei, pois, o meu epístola, dicíndoche que non trocarei prisioneiros, senón coa condición de que entreguedes un home e a súa esposa e os seus fillos por cada prisioneiro; se tal for o caso, farei o troco.

12 E velaquí, se non fas isto, marcharei contra vós cos meus exércitos; si, armarei aínda ás mulleres e os nenos, e irei contra vós e seguireivos ata a vosa propia terra, que é a terra da nosa primeira herdanza; si, e será sangue por sangue, si, vida por vida; e acometereivos ata que sexades destruídos de sobre a face da terra.

13 Velaquí, estou con ira, o mesmo que o meu pobo; intentastes asasinarnos, e nós só procuramos defendernos. Mais velaquí, se intentades de novo destruírnos, nós procuraremos destruírvos a vós; si, e esforzarémonos por obter a nosa terra, a terra da nosa primeira herdanza.

14 Agora conclúo o meu epístola. Son Moroni, un dos xefes do pobo dos nefitas.

15 E aconteceu que ao recibir Ammorón esta epístola, se enojó; e escribiu outra epístola a Moroni, e estas son as palabras que escribiu, dicindo:

16 Son Ammorón, rei dos lamanitas; son irmán de Amalickíah, a quen asasinastes. Velaquí, vingarei o seu sangue sobre vós; si, e caerei sobre vós cos meus exércitos, porque non temo as vosas ameazas.

17 Pois velaquí, os vosos pais agraviaron aos seus irmáns, ao grao de roubarlles o seu dereito de gobernar, cando xustamente lles pertencía.

18 Mais velaquí, se entregades as vosas armas, e suxeitádesvos a que vos gobernen aqueles a quen lexitimamente pertence o goberno, entón farei que o meu pobo abandone as súas armas e deixe de estar en guerra.

19 Velaquí, proferiches moitas ameazas contra min e contra o meu pobo; mais velaquí, as túas ameazas non nos intimidan.

20 No entanto, con gusto concederei o troco de prisioneiros, de acordo coa túa proposición, a fin de conservar as miñas provisións para os meus homes de guerra; e emprenderemos unha guerra que será sen fin, xa para subxugar aos nefitas á nosa autoridade, ou exterminalos para sempre.

21 E concernente a ese Deus que, segundo dis, rexeitamos, velaquí, non coñecemos a tal ser; nin vós tampouco; pero aínda supondo que existise semellante ser, ben pode ser que el nos fixo a nós así como a vós.

22 E se é que hai un diaño e un inferno, velaquí, non vos enviará el alí para vivir co meu irmán ao cal asasinastes, de quen insinuades que foi a tal lugar? Pero velaquí, estas cousas non importan.

23 Son Ammorón, e son descendente de Zoram, aquel a quen os vosos pais obrigaron e trouxeron de Xerusalén.

24 E velaquí, son un intrépido lamanita; velaquí, emprendeuse esta guerra para vingar os seus agravios, e para manter e obter os seus dereitos ao goberno; e conclúo o meu epístola a Moroni.

Capítulo 55[editar]

Moroni négase a trocar prisioneiros-Indúcese aos gardas lamanitas a embriagarse e libérase a todos os prisioneiros nefitas-Tómase a cidade de Gid sen derramamiento de sangue. Aproximadamente 63-62 a.C.

1 E sucedeu que cando Moroni houbo recibido esta epístola, se enojó aínda máis, porque sabía que Ammorón tiña un coñecemento perfecto da súa fraude; si, sabía que Ammorón sabía que non era unha causa xusta a que o levou a emprender a guerra contra o pobo de Nefi.

2 E dixo: Velaquí, non trocarei prisioneiros con Ammorón, a menos que renuncie ao seu propósito, como lle expresei no meu epístola; porque non lle permitirei que adquira máis poder do que conseguiu.

3 Velaquí, coñezo o lugar onde gardan os lamanitas aos do meu pobo que tomaron prisioneiros; e xa que Ammorón non aceptou o do meu epístola, velaquí, fareille segundo as miñas palabras; si, sementarei morte entre eles ata que pidan a paz.

4 E ocorreu que cando Moroni houbo dito estas palabras, fixo que se buscase entre os seus homes, polo si ou polo non achaba entre eles a un que fose descendente de Lamán.

5 E sucedeu que atoparon a un, cuxo nomee era Lamán; e era un dos servos do rei que Amalickíah asasinara.

6 E Moroni fixo que Lamán e un pequeno número dos seus homes fosen aos gardas que vixiaban aos nefitas.

7 E os nefitas estaban baixo custodia na cidade de Gid; polo tanto, Moroni designou a Lamán, e fixo que o acompañase un reducido número de homes.

8 E cando anoiteceu, Lamán foi aos gardas que estaban vixiando aos nefitas, e velaquí, vírono vir e gritáronlle; pero el díxolles: Non temades; velaquí, son lamanita. Escapámonos dos nefitas, e están durmidos; e velaquí, trouxemos do seu viño connosco.

9 E cando os lamanitas oíron estas palabras, recibírono con gozo, e dixéronlle: Dános do teu viño para que bebamos; alegrámonos de que traias veu contigo, porque estamos cansados.

10 Pero Lamán díxolles: Gardemos o noso viño ata que salgamos á batalla contra os nefitas. Pero estas palabras só lles estimularon os seus desexos de beber do viño;

11 porque, dixeron eles, estamos cansados; xa que logo, bebamos do viño, e deica pouco recibiremos a nosa ración de viño, a cal fortaleceranos para saír contra os nefitas.

12 E Lamán díxolles: Podedes facer o que ben vos pareza.

13 E sucedeu que beberon do viño liberalmente; e foilles agradable ao gusto; polo tanto, beberon máis abundantemente; e era forte, pois se preparou para que tivese forza.

14 E aconteceu que beberon e alegráronse; e deica pouco todos estaban ebrios.

15 E cando Lamán e os seus homes viron que todos estaban bébedos e durmindo profundamente, volvéronse a Moroni, e referíronlle todas as cousas que aconteceran.

16 Agora ben, isto resultou de acordo co proxecto de Moroni, e el preparara aos seus homes con armas de guerra; e foi á cidade de Gid, mentres os lamanitas achábanse profundamente durmidos e ebrios, e botaron armas de guerra aos prisioneiros, de modo que todos quedaron armados

17 ?si, ata as súas mulleres, e cantos dos seus nenos eran capaces de manexar armas de guerra? cando Moroni houbo armado a todos aqueles prisioneiros; e fíxose todo isto en profundo silencio.

18 Con todo, se espertasen aos lamanitas, velaquí estaban bébedos, e os nefitas puidéronos matar.

19 Mais velaquí, este non era o desexo de Moroni; pois non se deleitaba no asasinato nin no derramamiento de sangue, así a todo deleitábase en salvar ao seu pobo da destrución; e por esta razón, para non incorrer nunha inxustiza, non quixo caer sobre os lamanitas na súa borracheira e destruílos.

20 Pero lograra os seus desexos; pois armara aos prisioneiros nefitas que estaban dentro das murallas da cidade, e habilitounos para que tomasen posesión daqueles sitios que estaban dentro das murallas.

21 E entón fixo que os homes que estaban con el apartásense a un paso deles e cercasen aos exércitos lamanitas.

22 E velaquí, isto fíxose de noite, de modo que ao espertar os lamanitas á mañá seguinte, viron que estaban cercados polos nefitas por fóra, e que por dentro os seus prisioneiros estaban armados.

23 E así viron que os nefitas tíñanos no seu poder; e nestas circunstancias comprenderon que non era conveniente que pelexasen contra os nefitas; de modo que os seus capitáns en xefe pedíronlles as súas armas de guerra, e leváronas e botáronas aos pés dos nefitas, pedindo misericordia.

24 E velaquí, isto era o que Moroni desexaba. Fíxoos prisioneiros de guerra e tomou posesión da cidade, e fixo libertar a todos os prisioneiros nefitas; e uníronse ao exército de Moroni, e reforzárono en gran xeito.

25 E aconteceu que fixo que os lamanitas, a quen fixera prisioneiros, emprendesen a obra de reforzar as fortificaciones ao redor da cidade de Gid.

26 E sucedeu que cando houbo fortificado a cidade de Gid conforme aos seus desexos, fixo que os seus prisioneiros fosen conducidos á cidade de Abundancia; e tamén resgardou esa cidade cunha forza sumamente poderosa.

27 E ocorreu que a pesar de todas as intrigas dos lamanitas, os nefitas retiveron e protexeron a todos os prisioneiros que tomaran, e tamén conservaron todo o terreo e a vantaxe que habían reconquistado.

28 E ocorreu que así empezaron outra vez os nefitas a triunfar e a recuperar os seus dereitos e os seus privilexios.

29 Moitas veces intentaron os lamanitas rodealos de noite, pero nestas tentativas perderon moitos prisioneiros.

30 E moitas veces intentaron facer beber do seu viño aos nefitas, a fin de matalos con veleno ou por embriaguez.

31 Pero velaquí, os nefitas non foron lentos en acordarse do Señor o seu Deus na súa hora de aflición. Non podían facelos caer nas súas trampas; si, non bebían do seu viño sen que primeiro desen del a algúns dos prisioneiros lamanitas.

32 E así tiveron coidado de non deixarse administrar veleno; porque se o viño envenenaba a un lamanita, tamén envenenaría a un nefita; e así facían con todos os seus licores.

33 E aconteceu que chegou a ser preciso que Moroni fixese preparativos para atacar a cidade de Moriantón, pois velaquí, os lamanitas, co seu traballo, fortificaran a cidade de Moriantón, de tal xeito que se converteu nunha praza sumamente forte.

34 E continuamente estaban traendo novas forzas a esa cidade, e tamén novos abastecementos de provisións.

35 E así concluíu o ano vinte e nove do goberno dos xuíces sobre o pobo de Nefi.

Capítulo 56[editar]

Helamán envía unha epístola a Moroni na que lle relata o estado da guerra cos lamanitas-Antipus e Helamán logran unha gran vitoria sobre os lamanitas-Os dous mil mozos baixo o mando de Helamán loitan con forza milagrosa, e ningún deles morre. Versículo 1, aprox. 62 a.C.; versículos 2-19, aprox. 66 a.C.; e versículos 20-57, aprox. 65-64 a.C.

1 E sucedeu que ao principiar o ano trinta do goberno dos xuíces, o segundo día do primeiro mes, Moroni recibiu unha epístola de Helamán na que lle relataba os asuntos do pobo naquela parte da terra.

2 E estas son as palabras que escribiu, dicindo: O meu moi amado irmán Moroni, tanto no Señor como nas tribulaciones da nosa guerra; velaquí, o meu querido irmán, teño algo que dicirche concernente á nosa guerra nesta parte da terra.

3 Velaquí, dous mil dos fillos daqueles homes que Ammón trouxo da terra de Nefi ?e xa estás decatado de que estes eran descendentes de Lamán, o fillo maior do noso pai Lehi;

4 e non necesito repetirche concernente ás súas tradicións nin á súa incredulidade, pois ti sabes acerca de todas estas cousas?;

5 xa que logo, bástame dicirche que dous mil destes mozos tomaron as súas armas de guerra, e pediron que eu fose o seu xefe; e saímos para defender o noso país.

6 E tamén sabes do convenio que fixeron os seus pais de que non tomarían as armas de guerra en contra dos seus irmáns para derramar sangue.

7 Mais no ano vinte e seis, cando viron as nosas aflicións e tribulaciones que padeciamos por eles, achábanse a piques de violar o convenio que fixeran, e tomar as súas armas de guerra na nosa defensa.

8 Pero eu non quixen permitirlles que violasen este convenio que fixeran, crendo que Divos fortaleceríanos, de tal modo que non padeceriamos máis por motivo da observancia do xuramento que fixeran.

9 Pero velaquí unha cousa na cal podemos regocijarnos moito; porque sucedeu que no ano vinte e seis, eu, Helamán, marchei á fronte destes dous mil mozos ata a cidade de Judea para axudar a Antipus, a quen nomearas xefe sobre o pobo naquela parte da terra.

10 E incorporei aos meus dous mil fillos (porque son dignos de ser chamados fillos) ao exército de Antipus, e con esta forza el se regocijó en extremo; pois velaquí, os lamanitas reduciran o seu exército, porque as forzas deles mataran a un gran número dos nosos homes, polo cal temos motivo para lamentarnos.

11 No entanto, podemos consolarnos nisto, que morreron na causa da súa patria e do seu Deus; si, e son felices.

12 E os lamanitas tamén retiveran a moitos prisioneiros, todos os cales son capitáns en xefe, porque a ningún outro deixaron con vida. E supomos que se achan neste momento na terra de Nefi, se é que non os mataron.

13 E estas son as cidades das cales os lamanitas hanse posesionado derramando o sangue de tantos dos nosos valentes homes:

14 A terra de Manti ou cidade de Manti, e a cidade de Zeezrom, e a cidade de Cumeni, e a cidade de Antipara.

15 E estas son as cidades que posuían cando cheguei á cidade de Judea; e achei a Antipus e os seus homes traballando con todas as súas forzas para fortificar a cidade.

16 Si, e achábanse abatidos, tanto no corpo como no espírito, porque combateran valientemente durante o día e traballado de noite para conservar as súas cidades; así que padeceran grandes aflicións de todas clases.

17 E agora estaban resoltos a vencer nese sitio, ou a morrer; xa que logo, ben poderás imaxinarche que esta pequena forza que trouxen comigo, si, eses fillos meus, proporcionoulles gran esperanza e moito gozo.

18 E aconteceu que cando os lamanitas viron que Antipus recibira máis forzas para o seu exército, víronse obrigados, por ordes de Ammorón, a non saír á batalla contra a cidade de Judea, nin contra nós.

19 E así o Señor favoreceunos; porque se nos acometeron na nosa debilidade, talvez destruirían o noso pequeno exército; pero nisto fomos preservados.

20 Ammorón mandoulles que conservasen aquelas cidades que tomaran. E así terminou o ano vinte e seis. E a principios do ano vinte e sete, preparámonos para a defensa, tanto a nosa cidade como nós mesmos. 21 E desexabamos que os lamanitas viñesen contra nós; porque non queriamos atacalos nas súas prazas fortes.

22 E aconteceu que mantivemos espías nos arredores, con obxecto de recoñecer os movementos dos lamanitas, para que non nos pasasen de noite nin de día para lanzar un ataque contra as nosas outras cidades que se achaban ao norte.

23 Porque sabiamos que naquelas cidades non eran suficientemente fortes para facerlles fronte; xa que logo, queriamos caer sobre a súa retagarda, no caso de que pasasen xunto a nós, e así acometelos pola retagarda ao mesmo tempo que fosen atacados pola vangarda. Pensabamos que os poderiamos vencer; mais, velaquí, vímonos frustrados nestes os nosos desexos.

24 Non se atrevían a pasar con todo o seu exército por onde estabamos, nin se atrevían a pasar con parte del, non fose que non tivesen a forza suficiente e caesen.

25 Nin tampouco se atrevían a marchar contra a cidade de Zarahemla; nin ousaban atravesar os mananciais do río Sidón, cara á cidade de Nefíah;

26 e así, coas súas forzas estaban resoltos a conservar as cidades que tomaran.

27 E ocorreu que no segundo mes deste ano, chegáronnos moitas provisións dos pais dos meus dous mil fillos.

28 E tamén nos foron enviados dous mil homes da terra de Zarahemla. E así quedamos previdos con dez mil homes, e provisións para eles, e tamén para as súas mulleres e os seus fillos.

29 E os lamanitas, vendo que así de día en día as nosas forzas aumentaban, e que chegaban provisións para noso sostén, empezaron a temer, e comezaron a saír para ver se lles era posible acabar coa subministración de provisións e reforzos que nos chegaba.

30 E cando vimos que os lamanitas empezaban a inquietarse deste xeito, quixemos empregar contra eles algunha estratagema. Polo tanto, Antipus deume a orde de saír cos meus pequenos fillos cara a unha cidade inmediata, coma se estivésemos levando provisións alá.

31 E habiamos de pasar preto da cidade de Antipara, coma se fósemos á cidade máis aló, sobre as beiras do mar.

32 E sucedeu que saímos, coma se levásemos as nosas provisións, para ir a aquela cidade.

33 E ocorreu que saíu Antipus con parte do seu exército, deixando o resto para a defensa da cidade. Pero non saíu ata que eu houben partido co meu pequeno exército, e achegueime á cidade de Antipara.

34 E o exército máis forte dos lamanitas achábase apostado na cidade de Antipara; si, o máis numeroso.

35 E aconteceu que cando os seus espías llo houberon informado, saíron co seu exército e marcharon contra nós.

36 E sucedeu que fuximos diante deles cara ao norte. E así levamos en pos de nós ao exército máis forte dos lamanitas;

37 si, ata unha distancia considerable, de tal modo que cando viron ao exército de Antipus que os perseguía vigorosamente, non se volveron nin á dereita nin á esquerda, senón que continuaron a súa marcha en liña recta tras de nós; e supomos que a súa intención era matarnos antes que Antipus alcanzáseos, e isto para non ser rodeados polos nosos homes.

38 E vendo Antipus o noso perigo, acelerou a marcha do seu exército; pero velaquí, chegou a noite; xa que logo, eles non nos alcanzaron, nin puido Antipus alcanzalos a eles; polo tanto, acampamos durante a noite.

39 E aconteceu que antes de raiar o alba, velaquí, xa viñan os lamanitas detrás de nós. Agora ben, non tiñamos a forza suficiente para contender con eles; si, eu non quixen permitir que os meus hijitos caesen nas súas mans; xa que logo, continuamos a nosa marcha, e dirixímonos cara ao deserto.

40 E eles non se atrevían a volverse á dereita nin á esquerda por temor a quedar rodeados; nin eu tampouco quería volverme ao carón nin ao outro por medo de que me alcanzasen, e non puidésemos sosternos en contra deles, e matásennos e escapásense; de modo que fuximos polo deserto todo ese día ata que obscureció.

41 E acaeceu que novamente, ao albear, vimos aos lamanitas encima de nós, e fuximos diante deles.

42 Pero aconteceu que non nos perseguiron gran distancia cando fixeron alto; e era a mañá do terceiro día do sétimo mes.

43 E non sabiamos se os alcanzou Antipus, pero dixen aos meus homes: Velaquí non sabemos se se detiveron con obxecto de que marchemos contra eles para apresarnos na súa trampa;

44 polo tanto, que dicides, fillos meus? queredes ir combatelos? 45 E dígoche, o meu amado irmán Moroni, que xamais vira eu tan grande valor, non, nin aínda entre todos os nefitas.

46 Pois como eu sempre os chamou fillos meus (pois eran todos moi novos), velaquí, contestáronme deste xeito: Pai, velaquí, o noso Deus está connosco e non nos deixará caer; así pois, avancemos. Non matariamos aos nosos irmáns se nos deixasen en paz; xa que logo, avancemos, non sexa que derroten ao exército de Antipus.

47 Ata entón nunca combateran; no entanto, non temían a morte, e estimaban máis a liberdade dos seus pais que as súas propias vidas; si, as súas nais ensináronlles que se non dubidaban, Divos libraríaos.

48 E repetíronme as palabras das súas nais, dicindo: Non dubidamos que as nosas nais sabíano.

49 E aconteceu que me volvín cos meus dous mil mozos contra eses lamanitas que nos perseguiron. E velaquí, os exércitos de Antipus alcanzáronos, e principiara unha batalla terrible.

50 E o exército de Antipus, fatigado de tan longa marcha en tan pouco tempo, estaba a piques de caer en mans dos lamanitas; e se eu non volvese cos meus dous mil, os lamanitas lograrían o seu propósito.

51 Porque Antipus caera pola espada, así como moitos dos seus caudillos, por motivo do seu fatiga ocasionada pola rapidez da súa marcha; xa que logo, os homes de Antipus, confusos pola morte dos seus caudillos, empezaron a ceder ante os lamanitas.

52 E sucedeu que os lamanitas animáronse e comezaron a perseguilos; e así os lamanitas estaban perseguíndoos con gran vigor, cando Helamán caeu sobre a súa retagarda coas súas dúas mil, e empezaron a matalos en gran cantidade, ao grao que todo o exército dos lamanitas detívose e volveuse contra Helamán.

53 E cando a xente de Antipus viu que os lamanitas volvéronse, reconcentraron aos seus homes e outra vez acometeron a retagarda dos lamanitas.

54 E aconteceu, entón, que nós, o pobo de Nefi, a xente de Antipus e eu coas miñas dúas mil, rodeamos aos lamanitas e matámolos; si, ao grao de que se viron obrigados a entregar as súas armas e renderse como prisioneiros de guerra.

55 E aconteceu que cando se nos renderon, velaquí, contei a aqueles mozos que combateran comigo, temendo que moitos deles perdesen a vida.

56 Pero velaquí, para a miña maior alegría achei que nin unha soa alma caera a terra; si, e combateran como coa forza de Deus; si, nunca se soubo que homes combatesen con tan milagrosa forza; e con tanto ímpeto caeron sobre os lamanitas, que os encheron de espanto; e por esta razón os lamanitas rendéronse como prisioneiros de guerra.

57 E como non tiñamos lugar para os nosos prisioneiros, a fin de vixialos para que non llos levasen os exércitos dos lamanitas, enviámolos, xa que logo, á terra de Zarahemla, e con eles a unha parte dos homes de Antipus que non morreron; e tomei ao resto e incorporeinos cos meus mozos ammonitas, e sinais de regreso á cidade de Judea.

Capítulo 57[editar]

Helamán relata a toma da cidade de Antipara, a rendición da cidade de Cumeni e a defensa posterior desta-Os mozos ammonitas loitan con valentía; todos son feridos, pero ningún deles morre-Gid dá un informe da morte e fuxida dos prisioneiros lamanitas. Aproximadamente 63 a.C.

1 E aconteceu que recibín unha epístola do rei Ammorón, na que me dicía que se eu entregáballe os prisioneiros de guerra que tomaramos, el entregaríanos a cidade de Antipara.

2 Pero enviei unha epístola ao rei, de que estabamos seguros de que as nosas forzas eran suficientes para tomar a cidade de Antipara coas nosas tropas; e que con entregarlle os prisioneiros por esa cidade considerariámonos imprudentes, e que só entregariamos os nosos prisioneiros a troco doutros.

3 E Ammorón rexeitou o meu epístola, porque non quería facer o troco de prisioneiros; polo tanto, empezamos os preparativos para marchar contra a cidade de Antipara.

4 Pero a xente de Antipara abandonou a cidade, e fuxiu ás outras cidades que posuían, para fortificalas; e deste xeito a cidade de Antipara caeu nas nosas mans.

5 E así concluíu o ano vinte e oito do goberno dos xuíces.

6 E sucedeu que a principios do ano vinte e nove, recibimos un abastecemento de provisións da terra de Zarahemla e os seus arredores, e tamén un reforzo de seis mil homes para o noso exército, ademais de sesenta dos fillos dos ammonitas que chegaran para unirse aos seus irmáns, a miña pequena compañía de dúas mil. E velaquí, eramos fortes; si, e trouxéronnos abundancia de provisións.

7 E aconteceu que era o noso desexo trabar batalla co exército que estaba colocado para protexer a cidade de Cumeni.

8 E velaquí, manifestareiche que non tardamos en realizar o noso desexo; si, co noso forte exército, ou sexa, cunha parte do noso forte exército, rodeamos a cidade de Cumeni durante a noite, un pouco antes que recibisen un abastecemento de provisións.

9 E ocorreu que estivemos acampados ao redor da cidade durante varias noites; pero durmiamos sobre as nosas espadas e puñamos gardas, a fin de que os lamanitas non caesen sobre nós durante a noite e matásennos, cousa que intentaron moitas veces; pero cantas veces intentárono, se vertió o seu sangue.

10 Chegaron por fin as súas provisións, e estaban xa a piques de entrar na cidade durante a noite. E en lugar de ser lamanitas, eramos nós os nefitas; xa que logo, apoderámonos deles e das súas provisións.

11 E non obstante que os lamanitas quedaron privados do seu sostén deste xeito, aínda estaban resoltos a reter a cidade; xa que logo, fíxose necesario que tomásemos aquelas provisións e enviásemolas a Judea, e os nosos prisioneiros á terra de Zarahemla.

12 E acaeceu que non pasaran moitos días, cando os lamanitas empezaron a perder toda esperanza de recibir axuda; xa que logo, entregaron a cidade nas nosas mans; e así realizaramos os nosos proxectos de apoderarnos da cidade de Cumeni.

13 Pero ocorreu que os nosos prisioneiros eran tan numerosos que, a pesar do noso gran número, vímonos obrigados a empregar todas as nosas forzas para vixialos, ou quitarlles a vida.

14 Porque velaquí, sublevábanse en grandes números, e pelexaban con pedras, con paus ou calquera cousa que chegase ás súas mans, de modo que matamos a máis de dúas mil deles despois que se entregaron como prisioneiros de guerra.

15 Xa que logo, foinos mester ou quitarlles a vida ou custodialos, espada en man, ata a terra de Zarahemla; e ademais, as nosas provisións apenas eran suficientes para a nosa propia xente, a pesar do que tomaramos dos lamanitas.

16 E nestas circunstancias críticas, chegou a ser un asunto grave determinar concernente a estes prisioneiros de guerra. No entanto, determinamos envialos á terra de Zarahemla; xa que logo, escollemos unha parte dos nosos homes, e encargámoslles os nosos prisioneiros para descender con eles á terra de Zarahemla.

17 Pero sucedeu que volveron á mañá seguinte; mais non lles preguntamos acerca dos prisioneiros, porque velaquí, os lamanitas xa estaban sobre nós, e volveron oportunamente para salvarnos de caer en mans dos lamanitas. Pois velaquí, Ammorón enviara no seu auxilio un novo abastecemento de provisións e tamén un numeroso exército.

18 E sucedeu que os homes que enviaramos cos prisioneiros chegaron oportunamente para contelos cando estaban a piques de vencernos.

19 Pero velaquí, a miña pequena compañía de dúas mil sesenta combateu desesperadamente; si, mantivéronse firmes ante os lamanitas e fixeron morrer a cantos se lles opuñan.

20 E mentres que o resto do noso exército atopábase a piques de ceder ante os lamanitas, velaquí, estes dous mil sesenta permaneceron firmes e impávidos.

21 Si, e obedeceron e procuraron cumprir con exactitude toda orde; si, e foilles feito segundo a súa fe; e acordeime das palabras que, segundo dixéronme, as súas nais ensináronlles.

22 E velaquí, é a estes, os meus fillos, e aos homes que elixiramos para escoltar aos prisioneiros, a quen debemos esta gran vitoria; porque foron eles os que venceron aos lamanitas; xa que logo, fixéronos retroceder ata a cidade de Manti.

23 E nós retivemos a nosa cidade de Cumeni, e non fomos todos destruídos pola espada; no entanto, sufriramos grandes baixas.

24 E aconteceu que logo de fuxir os lamanitas, inmediatamente dei ordes de que os meus homes que foran feridos fosen recollidos de entre os mortos, e fixen que lles vendaran as súas feridas.

25 E aconteceu que douscentos, dos meus dous mil sesenta, habíanse desmayado pola perda de sangue. Con todo, mediante a bondade de Deus, e para o noso gran asombro, e tamén para o gozo de todo o noso exército, nin un só deles perecera; si, e non houbo entre eles un só que non recibise moitas feridas.

26 E a súa preservación foi asombrosa para todo o noso exército; si, que eles fosen librados mentres que houbo un milleiro dos nosos irmáns que foron mortos. E atribuímolo con xustiza ao milagroso poder de Deus, por motivo da súa extraordinaria fe no que se lles ensinou a crer: que había un Deus xusto, e que todo aquel que non dubidase, sería preservado polo seu marabilloso poder.

27 Esta, pois, foi a fe daqueles de que falei; son novos, e as súas mentes son firmes, e pon a súa confianza en Deus continuamente.

28 E ocorreu que logo de atender aos nosos feridos, e de enterrar aos nosos mortos, e tamén aos mortos dos lamanitas, que eran moitos, velaquí, interrogamos a Gid concernente aos prisioneiros cos que empezaran a descender á terra de Zarahemla.

29 E era Gid o capitán en xefe da escolta que se nomeou para custodialos ata alá.

30 E estas son as palabras que Gid díxome: Velaquí, partimos para descender á terra de Zarahemla cos nosos prisioneiros. E aconteceu que atopamos aos espías dos nosos exércitos, que foran enviados para vixiar o campamento dos lamanitas.

31 E gritáronnos, dicindo: Velaquí, os exércitos dos lamanitas marchan cara á cidade de Cumeni; e velaquí, caerán sobre eles, si, e destruirán á nosa xente.

32 E sucedeu que os nosos prisioneiros oíron os seus berros, o que fixo que cobrasen ánimo; e rebeláronse contra nós.

33 E aconteceu que por motivo da súa rebelión, fixemos que as nosas espadas descendesen sobre eles. E ocorreu que se lanzaron en masa contra as nosas espadas, co cal resultou morta a maior parte deles; e os demais abríronse paso e fuxiron de nós.

34 E velaquí, cando fuxiron e non os puidemos alcanzar, emprendemos a marcha rapidamente cara á cidade de Cumeni; e velaquí, chegamos a tempo para axudar aos nosos irmáns a reter a cidade.

35 E velaquí, novamente somos librados das mans dos nosos inimigos. E bendito é o nome do noso Deus porque, velaquí, el é quen nos librou; si, o que fixo esta gran cousa por nós.

36 E acaeceu que cando eu, Helamán, houben oído estas palabras de Gid, enchinme dun gozo moi grande por mor da bondade de Deus en protexernos para que non perecésemos todos; si, e confío en que as almas dos que morreron entren no repouso do seu Deus.

Capítulo 58[editar]

Helamán, Gid e Teómner apodéranse da cidade de Manti por medio dunha estratagema-Foxen os lamanitas-Os fillos do pobo de Ammón son preservados ao defender firmemente a súa liberdade e a súa fe. Aproximadamente 63-62 a.C.

1 E velaquí, aconteceu que agora o noso seguinte obxectivo era tomar a cidade de Manti; pero velaquí, non había xeito de facerlles saír da cidade coas nosas pequenas forzas. Pois velaquí, acordábanse do que previamente lles fixemos; por conseguinte, non podiamos enganalos para que saísen das súas prazas fortes.

2 E tan numerosos eran, moito máis que o noso exército, que non nos atreviamos a atacalos nas súas prazas fortes.

3 Si, e fíxose necesario que puxésemos aos nosos homes a defender aquelas partes da terra que recuperaramos das nosas posesións; de maneira que foi mester esperar ata que recibísemos máis reforzos da terra de Zarahemla, e tamén un novo abastecemento de provisións.

4 E sucedeu que enviei unha embaixada ao gobernador da nosa terra para darlle a coñecer as circunstancias do noso pobo. E ocorreu que esperamos para recibir provisións e forzas da terra de Zarahemla.

5 Pero velaquí que isto nos beneficiou moi pouco; porque os lamanitas tamén estaban recibindo moitas forzas de día en día, e tamén moitas provisións; e talles eran as nosas circunstancias nesta época.

6 E os lamanitas saían en contra de nós de cando en cando, resoltos a destruírnos por estratagema; no entanto, non podiamos ir á batalla contra eles por motivo dos seus refuxios e as súas prazas fortes.

7 E sucedeu que esperamos nestas difíciles circunstancias polo espazo de moitos meses, ata que estabamos a piques de perecer por falta de alimentos.

8 Pero acaeceu que recibimos víveres, os cales viñan custodiados por un exército de dous mil homes para auxiliarnos; e esta foi toda a axuda que recibimos para defendernos nós mesmos e ao noso país de caer en mans dos nosos inimigos; si, para contender contra un inimigo que era innumerable.

9 E a causa destes aprietos nosos, ou sexa, o motivo polo cal non mandábannos máis forzas, nós ignorabámolo; xa que logo, nos afligimos e tamén nos enchemos de temor, non fose que dalgún modo os xuízos de Deus descendesen sobre a nosa terra para a nosa caída e enteira destrución.

10 Polo tanto, derramamos as nosas almas a Deus en oración, pedíndolle que nos fortalecese e librásenos das mans dos nosos inimigos, si, e que tamén nos dese a forza para reter as nosas cidades, as nosas terras e as nosas posesións para o sostén do noso pobo.

11 Si, e sucedeu que o Señor o noso Deus consolounos coa seguridade de que nos libraría; si, de tal modo que falou paz ás nosas almas, e concedeunos unha gran fe, e fixo que nel puxésemos a esperanza da nosa liberación.

12 E cobramos ánimo co noso pequeno reforzo que recibiramos, e fíxose fixa en nós a determinación de vencer aos nosos inimigos, e preservar as nosas terras e posesións, as nosas esposas e os nosos fillos, e a causa da nosa liberdade.

13 E así avanzamos con toda a nosa forza contra os lamanitas que estaban na cidade de Manti; e plantamos as nosas tendas polo lado do deserto que se achaba preto da cidade.

14 E sucedeu que á mañá seguinte, cando os lamanitas viron que estabamos á beira do deserto que se achaba preto da cidade, mandaron as súas espías ao redor de nós para descubrir o número e a forza do noso exército.

15 E aconteceu que, cando viron que non eramos moi fortes segundo o noso número, e temendo que os illásemos das súas provisións a menos que saísen a loitar contra nós e matásennos, e supondo tamén que poderían destruírnos facilmente coas súas numerosas hostes, empezaron, xa que logo, os seus preparativos para saír á batalla contra nós.

16 E cando vimos que se estaban preparando para vir contra nós, velaquí, fixen que Gid escondésese no deserto cun pequeno número de homes, e que tamén Teómner e un pequeno número de homes ocultásense no deserto.

17 E Gid e os seus homes estaban á dereita, e os outros á esquerda; e cando se ocultaron dese xeito, velaquí, eu permanecín, co resto do meu exército, no mesmo lugar onde primeiramente plantaramos as nosas tendas, para a ocasión en que os lamanitas saísen á batalla.

18 E aconteceu que saíron os lamanitas co seu numeroso exército en contra de nós. E cando houberon saído, e estaban a piques de caer sobre nós coa espada, fixen que os meus homes, aqueles que estaban comigo, retrocedesen cara ao deserto.

19 E sucedeu que os lamanitas perseguíronnos con gran rapidez, porque estaban sumamente desexosos de alcanzarnos para matarnos; polo tanto, seguíronnos ata o deserto; e pasamos por no medio de Gid e Teómner de tal xeito que os lamanitas non os descubriron.

20 E aconteceu que cando houberon pasado os lamanitas, ou sexa, cando houbo pasado o exército, Gid e Teómner saíron de onde estaban escondidos e cortaron o paso aos espías lamanitas para que non volvesen á cidade.

21 E ocorreu que, habéndoos illado, correron á cidade e caeron sobre os gardas que quedaran para defender a cidade, de tal xeito que os destruíron e ocuparon a cidade.

22 E logrouse isto porque os lamanitas permitiron que todo o seu exército, salvo uns cantos gardas, deixásese levar ao deserto.

23 E ocorreu que por este medio Gid e Teómner apoderáronse das súas prazas fortes. E aconteceu que logo de viaxar moito polo deserto, fixamos o noso curso cara á terra de Zarahemla.

24 E cando os lamanitas viron que ían marchando cara á terra de Zarahemla, temeron en gran xeito, non fose que se tratase dun plan para levalos á destrución; xa que logo, empezaron a retroceder de novo ao deserto, si, polo mesmo camiño polo que viñeran.

25 E velaquí, chegou a noite e plantaron as súas tendas, porque os capitáns en xefe dos lamanitas supuxeran que os nefitas estarían rendidos por motivo da súa marcha; e pensando que perseguiran a todo o exército, ningún coidado tiñan concernente á cidade de Manti.

26 E aconteceu que á noitiña, fixen que os meus homes non durmisen, senón que emprendesen a marcha por outro camiño cara á terra de Manti.

27 E debido a esta, a nosa marcha nocturna, velaquí, cando amenceu atopabámonos máis aló dos lamanitas, de maneira que chegamos antes que eles á cidade de Manti.

28 E así sucedeu que, por medio desta estratagema, apoderámonos da cidade de Manti sen a efusión de sangue.

29 E aconteceu que cando os exércitos dos lamanitas achegáronse á cidade, e viron que estabamos preparados para resistilos, asombráronse en extremo e sobreveulles un gran temor, a tal grao que fuxiron ao deserto.

30 Si, e acaeceu que os exércitos dos lamanitas fuxiron de toda esta parte da terra. Pero velaquí, leváronse consigo a moitas mulleres e nenos.

31 E as cidades que os lamanitas tomaran, todas áchanse nesta ocasión no noso poder; e os nosos pais, e as nosas mulleres, e os nosos fillos están volvendo ás súas casas, todos menos aqueles que os lamanitas tomaron presos e leváronse.

32 Mais velaquí, os nosos exércitos son pequenos para reter tan gran número de cidades e tan grandes posesións.

33 Mais velaquí, confiamos no noso Deus, que nos deu a vitoria nesas terras, a tal grao que adquirimos aquelas cidades e terras que eran nosas.

34 Agora ben, non sabemos o motivo polo cal o goberno non nos concede máis forzas; nin estes homes que viñeron a nós saben por que non recibimos maiores forzas.

35 Velaquí, non sabemos se fracasastes e levástesvos as forzas para esa parte da terra; se así é, non é o noso desexo murmurar.

36 Mais se non é así, velaquí, tememos que haxa algunha disensión no goberno, de modo que non mandan máis homes no noso auxilio; porque sabemos que son máis numerosos que os que enviaron.

37 Mais velaquí, non importa. Confiamos en que Divos libraranos, no entanto o débiles que estean os nosos exércitos, si, e libraranos das mans dos nosos inimigos.

38 Velaquí, estamos no ano vinte e nove, nas postrimerías, e ocupamos as nosas terras; e os lamanitas fuxiron á terra de Nefi.

39 E estes fillos do pobo de Ammón, de quen falei tan favorablemente, están comigo na cidade de Manti; e o Señor sostívoos, si, e librounos de caer pola espada, a tal grao que nin un só deles morreu.

40 Mais velaquí, recibiron moitas feridas; no entanto, permanecen firmes nesa liberdade coa que Divos fíxoos libres; e son diligentes en acordarse do Señor o seu Deus de día en día; si, esfórzanse por obedecer os seus estatutos e os seus xuízos e os seus mandamentos continuamente; e a súa fe é forte nas profecías concernentes ao que está por vir.

41 E agora ben, o meu amado irmán Moroni, que o Señor o noso Deus, que nos ha redimido e fíxonos libres, consérveche continuamente na súa presenza; si, e que favoreza a este pobo, ao grao de que teñades éxito en posesionaros de todo o que os lamanitas quitáronnos, que era para noso sostén. E agora, velaquí, conclúo o meu epístola. Son Helamán, fillo de Alma.

Capítulo 59[editar]

Moroni pide a Pahorán que reforce os exércitos de Helamán-Os lamanitas apodéranse da cidade de Nefíah-Moroni irrítase contra o goberno. Aproximadamente 62 a.C.

1 E aconteceu que no ano trinta do goberno dos xuíces sobre o pobo de Nefi, despois que Moroni houbo recibido e lido a epístola de Helamán, se regocijó en sumo grao polo benestar, si, o gran éxito que Helamán tivera en apoderarse das terras que perderan.

2 Si, e deuno a coñecer a toda a súa xente, en toda a terra que rodeaba a parte onde el se achaba, para que se regocijaran tamén.

3 E sucedeu que inmediatamente enviou unha epístola a Pahorán, solicitando que fixese reunir homes para fortalecer a Helamán, ou sexa, os exércitos de Helamán, de modo que este puidese facilmente defender aquela parte do país que tan milagrosamente lograra reconquistar.

4 E aconteceu que cando Moroni houbo enviado esta epístola á terra de Zarahemla, el empezou outra vez a idear un plan para conquistar o resto das posesións e cidades que os lamanitas quitáronlles.

5 E sucedeu que mentres Moroni así se estaba preparando para ir á batalla contra os lamanitas, velaquí, o pobo de Nefíah, que se congregou da cidade de Moroni, da cidade de Lehi e da cidade de Moriantón, foi acometido polos lamanitas.

6 Si, ata os que foran obrigados a fuxir da terra de Manti e das rexións inmediatas chegaran e uníronse aos lamanitas nesta parte da terra.

7 Así que, sendo sumamente numerosos, e chegándolles reforzos día tras día, avanzaron contra o pobo de Nefíah, por ordes de Ammorón, e empezaron a matalos con extremada mortaldade.

8 E eran tan numerosos os seus exércitos, que o resto do pobo de Nefíah viuse obrigado a fuxir diante deles; e chegaron e uníronse ao exército de Moroni.

9 Agora ben, como Moroni había suposto que mandarían homes á cidade de Nefíah para axudar ao pobo a reter esa cidade, e sabendo que era máis fácil impedir que a cidade caese en mans dos lamanitas que volverlla a quitar, pensou que defenderían esa cidade con facilidade.

10 Polo tanto, retivo todas as súas tropas para preservar os sitios que había reconquistado.

11 E agora ben, cando viu Moroni que se perdeu a cidade de Nefíah, se apesadumbró en extremo e empezou a dubidar, por mor das maldades do pobo, se non caerían en mans dos seus irmáns.

12 E así sucedeu con todos os seus capitáns en xefe. Tamén dubidaron e marabilláronse por mor das maldades do pobo; e isto por razón dos triunfos dos lamanitas sobre eles.

13 E sucedeu que Moroni irritouse contra o goberno por mor da súa indiferenza no concernente á liberdade do seu país.

Capítulo 60[editar]

Moroni quéixase a Pahorán da neglixencia do goberno para cos exércitos-O Señor permite que os xustos sexan mortos-Os nefitas deben usar todo o seu poder e medios para librarse dos seus inimigos-Moroni ameaza loitar contra o goberno a menos que se proporcione axuda aos seus exércitos. Aproximadamente 62 a.C.

1 E sucedeu que escribiu outra vez ao gobernador da terra, que era Pahorán, e estas son as palabras que escribiu, dicindo: Velaquí, dirixo o meu epístola a Pahorán, da cidade de Zarahemla, o cal é o xuíz superior e gobernador da terra, e tamén a todos os que este pobo elixiu para gobernar e dirixir os asuntos desta guerra.

2 Porque velaquí, teño algo que dicirlles por vía de reprobación; pois velaquí, vós mesmos sabedes que se vos nomeou para recrutar homes e armalos con espadas e con cimitarras, e con todo xénero de armas de guerra de todas clases, e envialos contra os lamanitas, en calquera parte que invadisen a nosa terra.

3 E velaquí, dígovos que eu mesmo, e tamén os meus homes, así como Helamán e os seus homes, padecemos sumamente grandes sufrimentos; si, aínda fame, sede, fatiga e aflicións de toda clase.

4 Mais velaquí, non murmurariamos nin nos queixariamos, se isto fose todo o que padecemos.

5 Mais velaquí, grande foi a matanza entre o noso pobo; si, miles caeron pola espada, mentres que puido ser diferente, se proporcionásedes aos nosos exércitos suficiente forza e axuda. Si, grande foi a vosa neglixencia para connosco.

6 E velaquí, agora desexamos saber a causa desta sumamente grande neglixencia; si, desexamos coñecer o motivo do voso estado insensible.

7 Credes que podedes sentarvos sobre os vosos tronos nun estado de insensible estupor, mentres os vosos inimigos están sementando a morte ao redor de vós? Si, mentres asasinan a miles dos vosos irmáns;

8 si, os mesmos que confiaron en que lles deades protección, si, que vos colocaron en posición tal que podiades habelos axudado, si, podiades haberlles enviado tropas para habelos reforzado, e salvar a miles deles de caer pola espada.

9 Mais velaquí, isto non é todo; negásteslles as vosas provisións, a tal grao que moitos combateron e dado as súas vidas por motivo da súa gran ansiedade que sentían polo benestar deste pobo, si, e fixérono cando estaban a piques de perecer de fame, por mor da vosa gran neglixencia para con eles.

10 E agora ben, amados irmáns meus ?porque deberiades ser amados; si, e deberiades habervos preocupado máis diligentemente polo benestar e a liberdade dos deste pobo; pero velaquí, descoidástelos a tal grao que o sangue de miles deles descenderá sobre a vosa cabeza pedindo vinganza; si, porque coñecidos éranlle a Deus todos os seus clamores e todos os seus padecimientos?,

11 velaquí, imaxinádesvos que poderiades sentarvos nos vosos tronos e que, debido á inmensa bondade de Deus, vós poderiades non facer nada e el libraríavos? Velaquí, se supuxestes isto, fixéstelo en balde.

12 Supondes que, por ser mortos tantos dos vosos irmáns, foi por mor da súa iniquidade? Dígovos que se supuxestes isto, supuxestes en balde; porque vos digo, hai moitos que caeron pola espada; e velaquí, é para a vosa condenación;

13 porque o Señor permite que os xustos sexan mortos para que a súa xustiza e xuízos sobreveñan aos malos. Xa que logo, non debedes supor que se perden os xustos porque os matan; mais velaquí, entran no repouso do Señor o seu Deus.

14 E velaquí, dígovos que moito temo que os castigos de Deus descendan sobre este pobo por razón da súa extremada desidia; si, pola desidia do noso goberno e a súa extremada neglixencia para cos seus irmáns, si, para cos que pereceron.

15 Porque se non fose pola perversidad que comezou primeiramente polos que están á cabeza, resistiriamos aos nosos inimigos e así non lograsen poder sobre nós.

16 Si, de non ser pola guerra que xurdiu entre nós; si, se non fose por eses realistas que causaron tanta efusión de sangue entre nós mesmos; si, se cando estabamos contendendo entre nós mesmos, unísemos as nosas forzas como previamente o fixemos; si, de non ser por ese anhelo de poder e autoridade que sobre nós tiveron eses realistas; se fosen fieis á causa da nosa liberdade e uníronse a nós e saído en contra dos nosos inimigos, en lugar de alzar as súas espadas contra nós, que foi a causa de tanta efusión de sangue entre nós; si, se avanzásemos contra eles coa forza do Señor, dispersariamos aos nosos inimigos porque se efectuou segundo o cumprimento da palabra del.

17 Mais velaquí, agora os lamanitas veñen sobre nós, apoderándose das nosas terras e asasinando ao noso pobo coa espada, si, ás nosas mulleres e aos nosos fillos, e tamén llos están levando cativos, facéndolles padecer aflicións de todas clases; e isto por mor da gran perversidad daqueles que aspiran ao poder e á autoridade, si, eses realistas.

18 Pero, por que hei de estenderme tanto concernente a este asunto? Porque non sabemos se se cadra vós mesmos estades ambicionando a autoridade. Non sabemos se se cadra vós mesmos sodes traidores ao voso país.

19 Ou é que nos desatendestes porque vos achades no centro do noso país e estades rodeados de seguridade, polo que non facedes que se nos manden alimentos, así como homes, para fortalecer os nosos exércitos?

20 Esquecéstesvos dos mandamentos do Señor o voso Deus? Si, esquecestes a catividade dos nosos pais? esquecestes as moitas veces que fomos librados das mans dos nosos inimigos?

21 Ou supondes que o Señor aínda nos librará mentres nós sentámonos sobre os nosos tronos sen facer uso dos medios que o Señor dispuxo para nós?

22 Si, sentarédesvos ociosos mentres vos rodean milleiros, si, decenas de milleiros que tamén sentan ociosos, mentres que ao redor, nas fronteiras do país, milleiros están caendo pola espada, si, feridos e sanguentos?

23 Supóndesvos que Divos teravos por inocentes mentres vos sentades inertes e presenciades estas cousas? Velaquí, dígovos que non. Agora ben, quixese que recordásedes que Divos dixo que o interior do vaso hase de limpar primeiro, e entón o exterior limparase tamén.

24 E a menos que vos arrepintades do que fixestes, e empecedes a ser diligentes, e enviar víveres e homes, e tamén a Helamán, para que el conserve as partes do noso país que ha reconquistado, e para que nós tamén reconquistemos o resto das nosas posesións nestas partes, velaquí, será conveniente que non loitemos máis contra os lamanitas ata que primeiro limpemos o interior do noso vaso, si, a gran cabeza do noso goberno.

25 E a menos que aceptedes o meu epístola, e declaredes e manifestédesme un espírito verdadeiro de liberdade, e esforcédesvos por fortalecer e reforzar os nosos exércitos, e fornezádeslles alimentos para a súa manutención, velaquí, deixarei parte dos meus homes libres para preservar esta parte da nosa terra, e encomendareinos á forza e as bendicións de Deus, para que ningún outro poder obre contra eles,

26 e isto por motivo da súa gran fe e da súa paciencia nas súas tribulaciones,

27 e virei a vós; e se houber entre vós quen aspirar á liberdade, si, aínda cando quede sequera unha faísca de liberdade, velaquí, instigaré insurreccións entre vós ata que aqueles que queren usurpar o poder e a autoridade deixen de existir.

28 Si, velaquí, non temo nin o voso poder nin a vosa autoridade, senón é o meu Deus a quen eu temo; e é de acordo cos seus mandamentos que eu tomo a miña espada para defender a causa do meu país; e é por motivo da vosa iniquidade que sufrimos tantas perdas.

29 Velaquí, xa é tempo, si, a hora está cerca en que, salvo que vos afanedes pola defensa do voso país e dos vosos pequeniños, a espada da xustiza xa se cerne sobre vós; si, e caerá sobre vós e visitaravos ata a vosa completa destrución.

30 Velaquí, espero axuda de vós; e a menos que nos fornezades auxilio, velaquí, vingo contra vós, si, na terra de Zarahemla, e ferireivos coa espada ao grao de que non teredes máis poder para impedir o progreso deste pobo na causa da nosa liberdade.

31 Pois velaquí, o Señor non consentirá que vivades e aumentedes nas vosas iniquidades para destruír ao seu xusto pobo.

32 Velaquí, podedes supor que o Señor preservaravos a vós e virá a xuízo contra os lamanitas, cando foron as tradicións dos seus pais o que provocou o seu odio, si, e intensificárono aqueles disidentes que se separaron de nós, mentres que a vosa iniquidade provén do voso amor pola gloria e as vaidades do mundo?

33 Sabedes que transgredís as leis de Deus, e sabedes que as holláis cos vosos pés. Velaquí, o Señor dime: Se os que nomeastes gobernadores non se arrepinten dos seus pecados e iniquidades, iredes á batalla contra eles.

34 E velaquí, eu, Moroni, estou obrigado, segundo o convenio que fixen de obedecer os mandamentos do meu Deus; polo tanto, quixese que vos suxeitásedes á palabra de Deus, e enviásedesme rapidamente das vosas provisións e dos vosos homes, e tamén a Helamán.

35 E velaquí, se non o facedes así, marcharei ao instante cara a vós; porque Divos non permitirá que perezamos de fame; xa que logo, el daranos dos vosos alimentos, aínda que teña que ser a forza de espada. Mirade, pois, que cumprades a palabra de Deus.

36 Velaquí, son Moroni, o voso capitán en xefe. Non busco poder, senón que trato de abatelo. Non busco as honras do mundo, senón a gloria do meu Deus e a liberdade e o benestar do meu país. E así conclúo o meu epístola.

Capítulo 61[editar]

Pahorán informa a Moroni da insurrección e rebelión contra o goberno-Os realistas apodéranse de Zarahemla e conciertan unha alianza cos lamanitas-Pahorán solicita axuda militar contra os rebeldes. Aproximadamente 62 a.C.

1 E velaquí, aconteceu que pouco despois que houbo enviado o seu epístola ao gobernador do país, Moroni recibiu unha epístola de Pahorán, o gobernador. E estas son as palabras que recibiu:

2 Eu, Pahorán, gobernador deste país, envío estas palabras a Moroni, capitán en xefe do exército. Velaquí, Moroni, dígoche que non me xúbilo polas vosas grandes aflicións, si, iso contrista a miña alma.

3 Mais velaquí, hai quen se regocijan nas vosas aflicións; si, ao grao de que se sublevaron contra min, e tamén os do meu pobo que son homes libres; si, e os que se sublevaron son sumamente numerosos.

4 E son eses que trataron de arrebatarme o asento xudicial os que foron os causantes desta gran iniquidade; porque se valeron de moitas lisonjas e desviaron o corazón de moita xente, o cal será a causa de grave aflición entre nós; eles detiveron as nosas provisións, e intimidaron aos nosos homes libres de modo que non foron a vós.

5 E velaquí, fixéronme retroceder ante eles, e fuxín á terra de Gedeón con cantos homes foime posible reunir.

6 E velaquí, enviei unha proclamación por toda esta parte da terra; e velaquí, estánllenos unindo diariamente a tomar as armas en defensa do seu país e a súa liberdade, e para vingar os nosos agravios.

7 E viñeron a nós, a tal grao que aqueles que se alzaron en rebeldía contra nós son desafiados; si, ao momento de que nos temen, e non se atreven a saír á batalla contra nós.

8 Apoderáronse da terra, ou sexa, da cidade de Zarahemla; nomeáronse un rei, e este escribiu ao rei dos lamanitas, e concertou unha alianza con el; e nesta alianza conveu en reter a cidade de Zarahemla, retención que el supón fará posible que os lamanitas conquisten o resto da terra, e el sería nomeado rei deste pobo, cando os lamanitas conquistárono.

9 Agora ben, censuráchesme no teu epístola, pero non importa; non estou enojado, así a todo, me xúbilo na grandeza do teu corazón. Eu, Pahorán, non ambiciono o poder, senón unicamente reter o meu asento xudicial, a fin de conservar os dereitos e a liberdade do meu pobo. A miña alma permanece firme nesa liberdade na que Divos fíxonos libres.

10 E velaquí, resistiremos a iniquidade aínda ata o derramamiento de sangue. Nós non verteríamos o sangue dos lamanitas se permanecesen na súa propia terra.

11 Non verteríamos o sangue dos nosos irmáns, se non se alzasen en rebeldía e tomasen a espada contra nós.

12 Someteriámonos ao yugo da servidume se o esixise a xustiza de Deus, ou se el mandásenos que o fixésemos.

13 Mais velaquí, el non nos manda que nos suxeitemos aos nosos inimigos, senón que poñamos nel a nosa confianza, e el libraranos.

14 Polo tanto, o meu querido irmán Moroni, resistamos ao mal, e o mal que non podamos resistir coas nosas palabras, si, tal como as rebelións e disensións, resistámoslo coas nosas espadas para que reteñamos a nosa liberdade, para que nos regocijemos no gran privilexio da nosa igrexa e na causa do noso Redentor e o noso Deus.

15 Polo tanto, ven a min rapidamente cuns poucos dos teus homes, e deixa o resto ao mando de Lehi e de Teáncum; dálles facultade para conducir a guerra nesa parte da terra, segundo o Espírito de Deus, que tamén é o espírito de liberdade que está neles.

16 Velaquí, envieilles algunhas provisións para que non perezan ata que poidas vir a min.

17 Reúne cantas forzas poidas no curso da túa marcha cara a acá, e marcharemos rapidamente contra eses disidentes, coa forza do noso Deus segundo a fe que hai en nós.

18 E apoderarémonos da cidade de Zarahemla a fin de obter máis víveres para enviar a Lehi e a Teáncum; si, marcharemos contra eles coa forza do Señor, e daremos fin a esta gran iniquidade.

19 Así pois, Moroni, alégrome de recibir o teu epístola, porque me achaba algo inquedo concernente ao que deberiamos facer, se sería xusto marchar contra os nosos irmáns.

20 Pero dixeches que a menos que se arrepintan, o Señor mandouche ir contra eles.

21 Procura fortalecer a Lehi e a Teáncum no Señor; dilles que non teman porque Divos libraraos, si, e tamén a todos aqueles que se manteñen firmes nesa liberdade con que Divos fíxoos libres. E agora conclúo o meu epístola ao meu amado irmán Moroni.

Capítulo 62[editar]

Moroni parte para axudar a Pahorán na terra de Gedeón-Execútase aos realistas que se negan a defender o seu país-Pahorán e Moroni apodéranse novamente da cidade de Nefíah-Moitos dos lamanitas únense ao pobo de Ammón-Teáncum mata a Ammorón e é morto á súa vez-Os lamanitas son arroxados da terra, e establécese a paz-Helamán volve ao ministerio e edifica á Igrexa. Aproximadamente 62-57 a.C.

1 E aconteceu que cando Moroni houbo recibido esta epístola, o seu corazón cobrou ánimo e encheuse dun gozo sumamente grande por mor da fidelidade de Pahorán, de que non era el tamén un traidor á liberdade nin á causa da súa patria.

2 Pero tamén se afligió en extremo pola iniquidade dos que desaloxaran a Pahorán do asento xudicial; si, nunha palabra, por motivo daqueles que se sublevaron contra o seu país e tamén contra o seu Deus.

3 E sucedeu que Moroni levou consigo a un pequeno número de homes, segundo os desexos de Pahorán, e deu a Lehi e Teáncum o mando do resto do seu exército, e emprendeu a súa marcha cara á terra de Gedeón.

4 E enarborou o estandarte de liberdade en canto lugar entrou, e reuniu a cantos reforzos puido na súa marcha cara á terra de Gedeón.

5 E sucedeu que miles se congregaron en torno do seu estandarte e tomaron as súas espadas en defensa da súa liberdade para non caer no cativerio.

6 E así, cando Moroni houbo reunido a cantos homes puido durante a súa marcha, chegou á terra de Gedeón; e xuntando as súas forzas coas de Pahorán, chegaron a ser sumamente fortes, si, máis fortes aínda que os homes de Pacus, que era o rei daqueles disidentes que expulsaran aos homes libres da terra de Zarahemla e apoderáronse desa terra.

7 E aconteceu que Moroni e Pahorán descenderon cos seus exércitos ata a terra de Zarahemla, e marcharon contra a cidade, e enfrontáronse cos homes de Pacus, de modo que saíron á batalla.

8 E velaquí que Pacus foi morto e os seus homes foron tomados prisioneiros; e Pahorán foi restablecido no seu asento xudicial.

9 E aos homes de Pacus fíxoselles o seu xuízo, segundo a lei, e tamén a eses realistas que foran tomados e encarcerados; e executáronos segundo a lei; si, todos eses homes de Pacus e eses realistas, que máis ben que tomar as armas en defensa do seu país querían loitar contra el, foron executados.

10 E así se fixo preciso que se observase estritamente esta lei para a seguridade da súa patria; si, e a calquera que achaban negando a súa liberdade, executábanlle sen dilación, de acordo coa lei.

11 E así concluíu o ano trinta do goberno dos xuíces sobre o pobo de Nefi; e Moroni e Pahorán restauraran a paz á terra de Zarahemla, entre o seu propio pobo, habendo imposto a morte a todos os que non eran fieis á causa da liberdade.

12 E aconteceu que a principios do ano trinta e un do goberno dos xuíces sobre o pobo de Nefi, Moroni inmediatamente fixo que se mandasen provisións a Helamán, e que tamén se enviase un exército de seis mil homes para axudarlle a preservar aquela parte da terra.

13 E tamén fixo que se mandase un exército de seis mil homes, con cantidade suficiente de víveres, aos exércitos de Lehi e de Teáncum. E aconteceu que se fixo isto con obxecto de fortificar o país contra os lamanitas.

14 E sucedeu que Moroni e Pahorán, deixando un grupo considerable de homes na terra de Zarahemla, emprenderon a súa marcha cun exército numeroso cara á terra de Nefíah, resoltos a conquistar aos lamanitas desa cidade.

15 E sucedeu que mentres avanzaban cara a esa terra, capturaron a un grupo grande de lamanitas, e mataron a moitos deles e apoderáronse das súas provisións e as súas armas de guerra.

16 E acaeceu que logo de habelos capturado, fixéronlles concertar un convenio de que non volverían tomar as súas armas de guerra contra os nefitas.

17 E cando houberon feito este convenio, enviáronos a habitar co pobo de Ammón; e eran como uns catro mil os que non pereceran.

18 E sucedeu que cando os enviaron, continuaron a súa marcha cara á terra de Nefíah. E aconteceu que cando houberon chegado á cidade, plantaron as súas tendas nas chairas de Nefíah, preto desa cidade.

19 E Moroni desexaba que os lamanitas saísen á batalla contra eles nas chairas; pero coñecendo o seu extraordinario valor, e vendo as súas grandes multitudes, os lamanitas non se atreveron a saír contra eles; xa que logo, non saíron á batalla ese día.

20 E á noitiña, Moroni saíu na obscuridad da noite e subiu ao alto da muralla para espiar en que parte da cidade acampaban os lamanitas cos seus exércitos.

21 E ocorreu que se achaban cara ao oriente, preto da entrada; e todos estaban durmidos. E Moroni volveuse ao seu exército e fixo que preparasen rapidamente fortes cordas e escalas, para descolgarse desde o alto da muralla á parte interior.

22 E aconteceu que Moroni fixo que os seus homes avanzasen e subisen ao alto da muralla, e descolgásense nesa parte da cidade, si, o lado occidental, onde non estaban acampados os lamanitas cos seus exércitos.

23 E sucedeu que todos descolgáronse dentro da cidade durante a noite, por medio dos seus fortes cordas e as súas escalas; de modo que ao amencer, xa todos estaban dentro dos muros da cidade.

24 E cando espertaron os lamanitas e viron que os exércitos de Moroni estaban dentro dos muros, atemorizáronse en extremo, a tal grao que fuxiron polo paso.

25 E cando viu Moroni que fuxían diante del, fixo que os seus homes avanzasen contra eles; e mataron a moitos, e a moitos outros os cercaron e tomáronos prisioneiros; e o resto deles fuxiu á terra de Moroni, que se achaba preto das praias do mar.

26 E así Moroni e Pahorán apoderáronse da cidade de Nefíah sen a perda dunha soa alma; e houbo moitos dos lamanitas que foron mortos.

27 E aconteceu que moitos dos lamanitas que eran prisioneiros desexaron unirse ao pobo de Ammón e ser un pobo libre.

28 E sucedeu que a cantos o desexaron, foilles concedido segundo os seus desexos.

29 De modo que todos os prisioneiros lamanitas uníronse ao pobo de Ammón, e empezaron a traballar en sumo grao, labrando a terra, cultivando toda especie de grans e criando rabaños e gandos de todas clases; e así se viron os nefitas aliviados dun gran peso; si, ao grao de que foron aliviados de todos os prisioneiros lamanitas.

30 E agora ben, aconteceu que despois que houbo ocupado a cidade de Nefíah ?habendo tomado moitos prisioneiros, o cal reduciu apreciablemente os exércitos dos lamanitas, e habendo rescatado a moitos nefitas que foran prisioneiros, cousa que reforzou considerablemente o seu exército? Moroni partiu da terra de Nefíah para a terra de Lehi.

31 E acaeceu que cando viron os lamanitas que Moroni marchaba contra eles, novamente atemorizáronse e fuxiron ante o exército de Moroni.

32 E sucedeu que Moroni e o seu exército perseguíronos de cidade en cidade, ata que se atoparon con Lehi e Teáncum; e os lamanitas fuxiron de Lehi e Teáncum polas terras preto das beiras do mar, ata que chegaron á terra de Moroni.

33 E os exércitos dos lamanitas reuníronse todos, de modo que se achaban nun só grupo na terra de Moroni; e Ammorón, o rei dos lamanitas, estaba tamén con eles.

34 E aconteceu que Moroni e Lehi e Teáncum acamparon cos seus exércitos nos arredores das fronteiras da terra de Moroni, de modo que os lamanitas quedaron rodeados na fronteira polo deserto ao sur, e na fronteira polo deserto ao leste.

35 E así acamparon durante a noite. Pois velaquí, os nefitas, e os lamanitas tamén, achábanse fatigados por motivo da extensa marcha; xa que logo, non intentaron ningunha estratagema durante a noite, excepto Teáncum; porque estaba irritado en extremo en contra de Ammorón, ao momento de que el consideraba que Ammorón e o seu irmán Amalickíah foran a causa daquela grande e longa guerra entre eles e os lamanitas, a cal fora o motivo de tantas batallas e efusión de sangue, si, e de tanta fame.

36 E sucedeu que Teáncum, na súa ira, entrou no campo dos lamanitas, e descolgouse das murallas da cidade. E foi de sitio en sitio, cunha corda, de modo que achou ao rei; e arroxoulle unha xavelina que o feriu cerca do corazón. Pero velaquí, o rei espertou aos seus servos antes de morrer, polo que perseguiron a Teáncum e matárono.

37 E sucedeu que cando Lehi e Moroni souberon que Teáncum morrera, se afligieron en extremo; porque velaquí, fora un home que loitara valerosamente pola súa patria, si, un verdadeiro amigo da liberdade; e padecera moitísimas aflicións sumamente graves. Mais velaquí, morrera, e seguira o camiño de toda a terra.

38 E ocorreu que á mañá seguinte, Moroni avanzou e caeu sobre os lamanitas, a tal grao que os feriron con gran estrago; e arroxáronos da terra; e os lamanitas fuxiron, así que non volveron contra os nefitas nesa época.

39 E así chegou ao seu fin o ano trinta e un do goberno dos xuíces sobre o pobo de Nefi; e así tiveran guerras, e efusión de sangue, e fame, e aflición polo espazo de moitos anos.

40 E houbera asasinatos, e contencións, e disensións, e toda clase de iniquidades entre o pobo de Nefi; no entanto, polo ben dos xustos, si, por mor das oracións dos xustos, foron preservados.

41 Mais velaquí, por motivo da sumamente longa continuación da guerra entre os nefitas e os lamanitas, moitos volvéronse insensibles por motivo da extremadamente longa duración da guerra; e moitos abrandáronse por mor das súas aflicións, ao grao de que se humillaron diante de Deus coa máis profunda humildade.

42 E ocorreu que despois que houbo fortificado aquelas partes da terra que máis expostas estaban aos lamanitas, ata que quedaron suficientemente fortes, Moroni volveu á cidade de Zarahemla; e Helamán tamén se volveu ao lugar da súa herdanza; e novamente quedou establecida a paz entre o pobo de Nefi.

43 E Moroni entregou o mando dos seus exércitos ao seu fillo, cuxo nomee era Moroníah; e retirouse á súa propia casa a fin de pasar o resto dos seus días en paz.

44 E Pahorán volveu ao seu asento xudicial; e Helamán emprendeu outra vez a predicación da palabra de Deus ao pobo; pois por causa de tantas guerras e contencións, habíase feito necesario que de novo fixésese unha regulamentación na igrexa.

45 Xa que logo, Helamán e os seus irmáns saíron e declararon a palabra de Deus con moito poder, convencendo a moita xente das súas iniquidades, o que os fixo arrepentirse dos seus pecados e ser bautizados para o Señor o seu Deus.

46 E ocorreu que outra vez estableceron a igrexa de Deus por toda a terra.

47 Si, e establecéronse regulamentos concernentes á lei; e foron elixidos os seus xuíces e xuíces superiores.

48 E o pobo de Nefi unha vez máis empezou a prosperar na terra, e de novo comezou a multiplicarse e a facerse sumamente forte na terra. E comezaron a facerse moi ricos.

49 Mais no entanto as súas riquezas, o seu poder e a súa prosperidade, non se enxalzaron no orgullo dos seus ollos, nin foron lentos en acordarse do Señor o seu Deus, senón que se humillaron profundamente diante del.

50 Si, recordaban cuán grandes cousas fixera o Señor por eles: como os librou da morte, e do cativerio, e de cárceres, e de todo xénero de aflicións, e rescatounos das mans dos seus inimigos.

51 E oraban ao Señor o seu Deus continuamente, ao grao de que el os bendixo de acordo coa súa palabra, de modo que se fixeron fortes e prosperaron na terra.

52 E sucedeu que se fixeron todas estas cousas. E morreu Helamán no ano trinta e cinco do goberno dos xuíces sobre o pobo de Nefi.

Capítulo 63[editar]

Xiblón e, logo del, Helamán fanse cargo dos anais sacros-Moitos nefitas viaxan á terra do norte-Hagot constrúe barcos que navegan no mar do oeste-Moroníah vence aos lamanitas nunha batalla. Aproximadamente 56-52 a.C.

1 E ocorreu que a principios do ano trinta e seis do goberno dos xuíces sobre o pobo de Nefi, Xiblón fíxose cargo dos sacros obxectos que Alma entregara a Helamán.

2 E Xiblón era un home xusto; e andou rectamente ante Deus, e procurou facer o ben continuamente, e gardar os mandamentos do Señor o seu Deus; e o seu irmán tamén o fixo.

3 E sucedeu que morreu Moroni tamén; e así concluíu o ano trinta e seis do goberno dos xuíces.

4 E aconteceu que no ano trinta e sete do goberno dos xuíces, houbo unha compañía numerosa de homes, si, a cantidade de cinco mil catrocentos homes, coas súas esposas e os seus fillos, que saíron da terra de Zarahemla para a terra que se achaba ao norte.

5 E acaeceu que Hagot, sendo un home de extraordinaria curiosidade, foi, xa que logo, e construíu un barco sumamente grande nos confíns da terra de Abundancia, preto da terra de Desolación, e botouno á mar do oeste, preto da estreita lingua de terra que conducía á terra do norte.

6 E velaquí, entraron nel moitos dos nefitas e fixéronse á mar con moitas provisións, e tamén moitas mulleres e nenos; e dirixíronse cara ao norte. E así concluíu o ano trinta e sete.

7 E no ano trinta e oito, este home construíu outros barcos. E o primeiro barco tamén volveu, e moitos outros entraron nel; e tamén levaron consigo gran cantidade de provisións, e partiron outra vez cara á terra do norte.

8 E acaeceu que nunca máis se volveu a saber deles; e supomos que se afogaron nas profundidades do mar. E sucedeu que outro barco tamén se fixo á vela; e onde foi non o sabemos.

9 E sucedeu que neste ano houbo moita xente que saíu cara á terra do norte; e así concluíu o ano trinta e oito.

10 E aconteceu que no ano trinta e nove do goberno dos xuíces, tamén morreu Xiblón; e Coriantón había partido para a terra do norte nun barco, para levar provisións á xente que fora a aquela terra.

11 Xa que logo, foi mester que Xiblón entregase, antes de morrer, aqueles obxectos sacros ao fillo de Helamán, que tamén se chamaba Helamán, habéndoselle dado o nome do seu pai.

12 E velaquí, todos aqueles gravados que se achaban en mans de Helamán escribíronse e enviáronse entre os fillos dos homes por toda a terra, con excepción daquelas partes que Alma mandara que non se enviasen.

13 No entanto, aquelas cousas debían gardarse sacras, e transmitirse dunha xeración a outra; xa que logo, entregáronse neste ano a Helamán, antes da morte de Xiblón.

14 E tamén ocorreu que neste ano houbo algúns disidentes que se uniron aos lamanitas; e de novo foron provocados á ira contra os nefitas.

15 E tamén neste mesmo ano chegaron cun exército numeroso para a guerra contra o pobo de Moroníah, ou sexa, o exército de Moroníah, na cal foron vencidos e arroxados outra vez ás súas propias terras, sufrindo grandes perdas.

16 E así terminou o ano trinta e nove do goberno dos xuíces sobre o pobo de Nefi.

17 E así concluíu a narración de Alma e de Helamán, o seu fillo, e tamén de Xiblón, que era fillo de Alma.