Libro de Mormón - Libro de Éter

En Galifontes, o Wikisource en galego.
Saltar á navegación Saltar á procura


Libro de Éter (Libro de Mormón)       Joseph Smith, Jr.      
 


A historia dos xareditas, tomada dos vinte e catro ferros que atopou o pobo de Limhi na época do rei Mosías.


Capítulo 1[editar]

Moroni compendia os escritos de Éter-Declárase a xenealoxía de Éter-Non se confunde a linguaxe dos xareditas na Torre de Babel-O Señor promete conducilos a unha terra escolleita e facer deles unha gran nación.

1 E agora eu, Moroni, procedo a facer unha relación deses antigos habitantes que foron destruídos pola man do Señor sobre a superficie deste país do norte.

2 E tomo a miña relación dos vinte e catro ferros que atopou o pobo de Limhi; e chámase o Libro de Éter.

3 E como supoño que a primeira parte desta narración -que fala concernente á creación do mundo, e tamén de Adán, e unha relación desde esa época aínda ata a gran torre, e cantas cousas aconteceron entre os fillos dos homes ata ese tempo- áchase entre os xudeus,

4 non escribo, pois, esas cousas que ocorreron desde os días de Adán ata esa época; pero se achan sobre os ferros, e o que as atope estará facultado para obter a historia completa.

5 Mais velaquí, non fago a relación completa, senón unha parte da narración, desde a torre ata a época en que foron destruídos.

6 E deste xeito fago a relación: O que escribiu estes anais foi Éter, e el era descendente de Coriantor.

7 Coriántor era fillo de Morón;

8 e Morón era fillo de Etem;

9 e Etem era fillo de Aá;

10 e Aá era fillo de Set;

11 e Set era fillo de Xiblon;

12 e Xiblon era fillo de Com;

13 e Com era fillo de Coriántum;

14 e Coriántum era fillo de Amnigada;

15 e Amnigada era fillo de Aarón;

16 e Aarón era descendente de Het, que era fillo de Heartom;

17 e Heartom era fillo de Lib;

18 e Lib era fillo de Quix;

19 e Quix era fillo de Corom;

20 e Corom era fillo de Leví;

21 e Leví era fillo de Quim;

22 e Quim era fillo de Moriantón;

23 e Moriantón era descendente de Ripláquix;

24 e Ripláquix era fillo de Xez;

25 e Xez era fillo de Het;

26 e Het era fillo de Com;

27 e Com era fillo de Coriántum;

28 e Coriántum era fillo de Emer;

29 e Emer era fillo de Omer;

30 e Omer era fillo de Xule;

31 e Xule era fillo de Quib;

32 e Quib era fillo de Oría, que era fillo de Xared. 33 E devandito Xared viño da gran torre co seu irmán e as súas familias, e con algúns outros e as súas familias, na época en que o Señor confundiu a linguaxe do pobo, e xurou na súa ira que serían dispersados por toda a superficie da terra; e conforme á palabra do Señor foi dispersada a xente.

34 E como o irmán de Xared era un home grande e dotado de moita forza, e altamente favorecido do Señor, Xared, o seu irmán, díxolle: Suplica ao Señor que non nos confunda de modo que non entendamos as nosas palabras.

35 E sucedeu que o irmán de Xared suplicou ao Señor, e o Señor se compadeceu de Xared; xa que logo, non confundiu a linguaxe de Xared; e Xared e o seu irmán non foron confundidos.

36 Entón Xared dixo ao seu irmán: Suplica de novo ao Señor, pois talvez aparte a súa ira daqueles que son os nosos amigos, para que non confunda a súa linguaxe.

37 E ocorreu que o irmán de Xared suplicou ao Señor, e o Señor tivo compaixón dos seus amigos e das familias deles tamén, e non foron confundidos.

38 E aconteceu que Xared falou outra vez ao seu irmán, dicindo: Ve e pregunta ao Señor se nos vai a botar desta terra, e se nos vai a botar da terra, suplícalle que nos indique onde habemos de ir. E quen sabe se o Señor non nos levará a unha rexión que sexa a máis favorecida de toda a terra? E se así for, soámoslle fieis ao Señor, a fin de que a recibamos por herdanza nosa.

39 E sucedeu que o irmán de Xared suplicou ao Señor conforme ao dito por boca de Xared.

40 E ocorreu que o Señor escoitou ao irmán de Xared, e se compadeceu del, e díxolle:

41 Vai e recolle os teus rabaños, macho e femia de cada especie, e tamén das sementes da terra, de toda clase; e as túas familias; e tamén o teu irmán Xared e a súa familia; e tamén os teus amigos e as súas familias, e os amigos de Xared e as súas familias.

42 E cando fagas isto, irás á cabeza deles ao val que está ao norte. E alí atopareiche, e irei diante de ti a unha rexión que é favorecida sobre todas as rexións da terra.

43 E alí bendireivos a ti e aos teus descendentes; e da túa posteridade, e da posteridade do teu irmán, e dos que irán contigo, levantarei para min unha nación grande. E non haberá sobre toda a superficie da terra nación maior que a que eu levantarei para min da túa posteridade. E así obrarei contigo, porque me suplicaches todo este longo tempo.

Capítulo 2[editar]

Os xareditas prepáranse para a súa viaxe a unha terra prometida-É unha terra escollida na cal os homes deben servir a Cristo ou, pola contra, serán exterminados-O Señor fala ao irmán de Xared durante tres horas-Os xareditas constrúen barcos-O Señor indícalle ao irmán de Xared que propoña o xeito de iluminar os barcos.

1 E sucedeu que Xared e o seu irmán, e as súas familias, e tamén os amigos de Xared e do seu irmán, e as súas familias, descenderon ao val que se achaba ao norte (e o nome do val era Nimrod, nome tomado do gran cazador), xunto cos seus rabaños que recolleran, macho e femia de toda especie.

2 E tamén tenderon trampas para coller aves do ceo; e prepararon unha vasilla na que levaron consigo os peixes das augas.

3 E tamén levaron con eles deseret, que interpretado significa abella obreira; e así levaron consigo enxames de abellas, e toda variedade de canto había sobre a face da terra, sementes de todas clases.

4 E sucedeu que cando houberon chegado ao val de Nimrod, descendeu o Señor e falou co irmán de Xared; e estaba nunha nube, e o irmán de Xared non o viu.

5 E ocorreu que o Señor mandoulles que saísen para o deserto; si, a aquela parte onde ningún home xamais había estado. E sucedeu que o Señor foi diante deles, e faloulles mentres estaba nunha nube, e deulles instrucións por onde habían de viaxar.

6 E aconteceu que viaxaron polo deserto, e construíron barcos, nos cales atravesaron moitas augas, e a man do Señor guiábaos continuamente.

7 E non quixo o Señor permitir que se detivesen do outro lado do mar, no deserto, senón dispuxo que avanzasen ata chegar á terra de promisión, que era unha terra escollida sobre todas as demais, a cal o Señor Divos preservara para un pobo xusto.

8 E xurara na súa ira ao irmán de Xared que quen posuísen esta terra de promisión, desde entón e para sempre, deberían servilo a el, o verdadeiro e único Deus, ou serían exterminados cando caese sobre eles a plenitude da súa ira.

9 E así podemos ver os decretos de Deus concernentes a esta terra: Que é unha terra de promisión; e calquera nación que a posúa servirá a Deus, ou será exterminada cando a plenitude da súa ira caia sobre ela. E a plenitude da súa ira descenderá sobre ela cando madure na iniquidade.

10 Porque velaquí, esta é unha terra escollida sobre todas as demais; xa que logo, aquel que a posúa servirá a Deus ou será exterminado, porque é o eterno decreto de Deus. E non é senón ata cando chega ao colmo a iniquidade entre os fillos da terra, que son exterminados.

11 E isto vén a vós, ó xentis, para que coñezades os decretos de Deus, para que vos arrepintades e non continuedes nas vosas iniquidades ata chegar ao colmo, para que non fagades vir sobre vós a plenitude da ira de Deus, como o fixeron ata agora os habitantes da terra.

12 Velaquí, esta é unha terra escolleita, e calquera nación que a posúa verase libre da escravitude, e do cativerio, e de todas as outras nacións debaixo do ceo, se tan só serve ao Deus da terra, que é Xesucristo, o cal foi manifestado polas cousas que escribimos.

13 E agora prosigo a miña narración; porque velaquí, aconteceu que o Señor conduciu a Xared e aos seus irmáns ata ese gran mar que separa as terras. E ao chegar ao mar, plantaron as súas tendas; e deron á paraxe o nome de Moriáncumer; e vivían en tendas; e viviron en tendas á beira do mar polo termo de catro anos.

14 E aconteceu que á conclusión dos catro anos, o Señor veu outra vez ao irmán de Xared, e estaba nunha nube, e falou con el. E polo espazo de tres horas falou o Señor co irmán de Xared, e reprendeuno porque non se acordou de invocar o nome do Señor.

15 E o irmán de Xared arrepentiuse do mal que había labor, e invocou o nome do Señor a favor dos seus irmáns que estaban con el. E o Señor díxolle: Perdoareivos os vosos pecados a ti e aos teus irmáns; pero non pecaredes máis, porque debedes recordar que o meu Espírito non sempre loitará co home; xa que logo, se pecades ata chegar ao colmo, seredes refugados da presenza do Señor. E estes son os meus pensamentos tocante á terra que vos darei por herdanza; porque será unha terra escollida sobre todas as demais.

16 E dixo o Señor: Póndevos a traballar e construíde barcos a semellanza dos que ata agora fixestes. E sucedeu que o irmán de Xared púxose a traballar, e os seus irmáns tamén, e construíron barcos ao xeito dos que fixeran antes, de acordo coas instrucións do Señor. E eran pequenos, e eran lixeiros sobre as augas, así como a lixeireza dun ave sobre a auga.

17 E construíronse dun xeito sumamente axustado, de modo que podían conter auga como un vaso; e o fondo estaba axustado como un vaso, e os costados estaban axustados da mesma xeito; e os extremos terminaban en punta; e tamén a cuberta estaba axustada como un vaso; e a súa lonxitude era a dunha árbore; e a porta, ao pecharse, quedaba axustada a semellanza dun vaso.

18 E sucedeu que o irmán de Xared clamou ao Señor, dicindo: ¡Ó Señor!, efectuei a obra que me mandaches, e construín os barcos segundo ti dirixíchesme.

19 E velaquí, ó Señor, non hai luz neles; onde habémonos de dirixir? E tamén pereceremos, porque neles non poderemos respirar senón o aire que conteñan; por conseguinte, pereceremos.

20 E o Señor dixo ao irmán de Xared: Velaquí, farás unha abertura na cuberta, e tamén no fondo; e cando che falte aire, des-taparás a abertura e recibirás aire. E se sucede que vos entra a auga, velaquí, pecharás a abertura para que non perezades no mar.

21 E ocorreu que o irmán de Xared así o fixo, segundo o que o Señor mandoulle.

22 E clamou de novo ao Señor, dicindo: Velaquí, ó Señor, obrei segundo mandáchesmo; e preparei os barcos para o meu pobo, e velaquí, non hai luz neles. Vas permitir, ó Señor, que crucemos estas grandes augas na escuridade?

23 E o Señor dixo ao irmán de Xared: Que queres que eu faga para que teñades luz nos vosos barcos? Porque velaquí, non podedes ter fiestras, pois serían feitas pedazos; nin levaredes lume convosco, porque non vos dirixiredes pola luz do lume.

24 Pois velaquí, seredes como unha balea no medio do mar; porque as inmensas ondas estalarán contra vós. No entanto, eu sacareivos outra vez das profundidades do mar; porque da miña boca saíron os ventos, e tamén enviei eu as choivas e os diluvios.

25 E velaquí, eu prepárovos contra todas estas cousas; porque non podedes atravesar este gran mar, a menos que eu prepárevos contra as ondas do mar, e os ventos que saíron, e os diluvios que virán. Xa que logo, que desexas que prepare para vós, a fin de que teñades luz cando sexades mergullados nas profundidades do mar?

Capítulo 3[editar]

O irmán de Xared ve o dedo do Señor ao tocar Este as dezaseis prescrito móstralle o corpo do seu espírito ao irmán de Xared-É imposible impedir que penetren o veo aqueles que posúen un coñecemento perfecto-Proporciónanse intérpretes para que poidan saír a luz os anais dos xareditas.

1 E sucedeu que o irmán de Xared (e era oito o número dos barcos que foran preparados) subiu ao monte que chamaban o monte de Xelem, por mor da súa extremada altura, e dunha roca fundiu dezaseis pedras pequenas; e eran brancas e diáfanas, como cristal transparente; e levounas nas súas mans á cima do monte, e novamente clamou ao Señor, dicindo:

2 ¡Ó Señor, dixeches que habemos de estar rodeados polas ondas! E agora, velaquí, ó Señor, non che enfades co teu servo por mor da súa debilidade diante de ti; porque sabemos que ti es santo e habitas nos ceos, e que somos indignos diante de ti; por causa da caída a nosa natureza tornouse mala continuamente; no entanto, ó Señor, ti dar o mandamento de invocarche, para que recibamos de ti segundo os nosos desexos.

3 Velaquí, ó Señor, ti castigar por causa da nosa iniquidade; e botar, e durante estes moitos anos estivemos no deserto; no entanto, fuches misericordioso para connosco. ¡Ó Señor!, ten piedade de min, e aparta a túa ira deste o teu pobo, e non permitas que atravese este furioso abismo na escuridade; senón mira estas cousas que fundín da roca.

4 E se, ó Señor, que ti tes todo poder, e que podes facer canto queiras para o beneficio do home. Xa que logo, toca estas pedras co teu dedo, ó Señor, e disponllas para que brillen na escuridade; e iluminarannos nos barcos que preparamos, para que teñamos luz mentres atravesemos o mar.

5 Velaquí, ó Señor, ti podes facer isto. Sabemos que podes manifestar gran poder, que parece pequeno ao entendemento dos homes.

6 E sucedeu que cando o irmán de Xared houbo dito estas palabras, velaquí, o Señor estendeu a súa man e tocou as pedras, unha por unha, co seu dedo. E foi quitado o veo de ante os ollos do irmán de Xared, e viu o dedo do Señor; e era como o dedo dun home, a semellanza de carne e sangue; e o irmán de Xared caeu diante do Señor, porque foi ferido de temor.

7 E o Señor viu que o irmán de Xared caera ao chan, e díxolle o Señor: Levántache, por que caíches?

8 E dixo ao Señor: Vin o dedo do Señor, e tiven medo de que me ferise; porque non sabía que o Señor tivese carne e sangue.

9 E o Señor díxolle: Por mor da túa fe has visto que tomarei sobre min carne e sangue; e xamais veu a min home algún con tan grande fe como a que ti tes; porque de non ser así, non puideses ver o meu dedo. Viste máis que isto?

10 E el contestou: Non; Señor, móstrache a min.

11 E díxolle o Señor: Crerás as palabras que falarei?

12 E el respondeulle: Si, Señor, se que falas a verdade, porque es un Deus de verdade, e non podes mentir.

13 E cando houbo dito estas palabras, velaquí, o Señor mostróuselle, e dixo: Porque sabes estas cousas, es redimido da caída; xa que logo, es traído de novo á miña presenza; por conseguinte eu maniféstome a ti.

14 Velaquí, eu son o que foi preparado desde a fundación do mundo para redimir ao meu pobo. Velaquí, son Xesucristo. Son o Pai e o Fillo. En min todo o xénero humano terá vida, e teraa eternamente, si, aínda cantos crean no meu nome; e chegarán a ser os meus fillos e as miñas fillas.

15 E nunca me mostrei ao home a quen creei, porque xamais creu en min o home como ti o fixeches. Ves que es creado á miña propia imaxe? Si, no principio todos os homes foron creados á miña propia imaxe.

16 Velaquí, este corpo que ves agora é o corpo do meu espírito; e creei ao home a semellanza do corpo do meu espírito; e así como aparézome a ti no espírito, aparecerei ao meu pobo na carne.

17 E agora ben, dado que eu, Moroni, dixen que non podía facer unha relación completa destas cousas que están escritas, bástame, xa que logo, dicir que Xesús se mostrou a este home no espírito, segundo o xeito e a semellanza do mesmo corpo con que se mostrou aos nefitas.

18 E exerceu o seu ministerio por el, tal como ministróu aos nefitas; e todo isto para que este home soubese que era Divos, por causa das moitas grandes obras que o Señor mostroulle.

19 E debido ao coñecemento deste home, non se lle puido impedir que vise dentro do veo; e viu o dedo de Xesús, e cando viu, caeu de temor, porque sabía que era o dedo do Señor; e para el deixou de ser fe, porque soubo sen ningunha dúbida.

20 Polo que, tendo este coñecemento perfecto de Deus, foi imposible impedirlle ver dentro do veo; xa que logo, viu a Xesús, e el lle ministróu.

21 E sucedeu que o Señor dixo ao irmán de Xared: Velaquí, non permitirás que vaian ao mundo estas cousas que viches e oído, senón ata que chegue o tempo en que hei de glorificar o meu nome na carne; de modo que gardarás as cousas que viches e oído, e non as manifestarás a ningún home.

22 E velaquí, cando veñas a min, escribíralas e selaralas a fin de que ninguén poida interpretalas; porque as escribirás nunha linguaxe que non se poderá ler.

23 E velaquí, dareiche estas dúas pedras, e tamén as selarás xunto coas cousas que escribas.

24 Porque velaquí, confundín o idioma que escribirás; xa que logo, farei que no meu propio e debido tempo estas pedras clarifiquen aos ollos dos homes as cousas que ti escribirás.

25 E cando o Señor houbo falado estas palabras, mostrou ao irmán de Xared todos os habitantes da terra que houbera, e tamén todos os que había de haber; e non os ocultou da súa vista, aínda ata os cabos da terra.

26 Porque lle dixo anteriormente que se cría nel e en que podía mostrarlle todas as cousas, estas seríanlle manifestadas; xa que logo, o Señor non podía ocultarlle nada, porque sabía que o Señor podía mostrarlle todas as cousas.

27 E o Señor díxolle: Escribe estas cousas e sélaas; e no meu propio e debido tempo mostrareinas aos fillos dos homes.

28 E sucedeu que o Señor mandoulle que selase as dúas pedras que recibira, e que non as mostrase senón ata que o Señor manifestáseas aos fillos dos homes.

Capítulo 4[editar]

Mándaselle a Moroni selar os escritos do irmán de Xared-Non serán revelados senón ata que os homes teñan fe aínda como a do irmán de Xared-Cristo manda aos homes crer nas súas palabras e nas dos seus discípulos-Dáse aos homes o mandamento de arrepentirse, crer no evanxeo e ser salvos.

1 E o Señor mandou ao irmán de Xared que descendese do monte, da presenza do Señor, e escribise as cousas que vira; e foi prohibido que se desen aos fillos dos homes, senón ata despois que el fose levantado sobre a cruz; e por esta causa gardounas o rei Mosías, para que non chegasen ao mundo senón ata despois que Cristo se manifestase ao seu pobo.

2 E despois que Cristo verdadeiramente se manifestou ao seu pobo, el mandou que se desen a coñecer.

3 E agora ben, logo disto, todos han dexenerado na incredulidade; e non queda ninguén senón os lamanitas, e estes refugaron o evanxeo de Cristo; xa que logo, mándalleme que as oculte outra vez na terra.

4 Velaquí, escribín sobre estes ferros as mesmas cousas que viu o irmán de Xared; e xamais se manifestaron cousas maiores que as que lle foron mostradas ao irmán de Xared.

5 Xa que logo, o Señor mandoume que as escriba; e escribinas. E mandoume que as selase; e tamén me mandou que sele a súa interpretación; así que selei os intérpretes, de acordo co mandamento do Señor.

6 Porque o Señor díxome: Non irán aos xentís senón ata o día en que se arrepintan da súa iniquidade, e vólvanse puros ante o Señor.

7 E o día en que exerzan a fe en min, di o Señor, así como fíxoo o irmán de Xared, para que se santifiquen en min, entón manifestareilles as cousas que viu o irmán de Xared, aínda ata despregar ante eles todas as miñas revelacións, di Xesucristo, o Fillo de Deus, o Pai dos ceos e da terra, e de todas as cousas que neles hai.

8 E o que contenda contra a palabra do Señor, maldito sexa; e o que negue estas cousas, maldito sexa; porque a estes non mostrarei cousas maiores, di Xesucristo; porque eu son o que fala.

9 E polo meu mandato ábrense e péchanse os ceos; e pola miña palabra tremerá a terra; e polo meu mandato os seus habitantes pasarán, coma se fóra por lume.

10 E o que non cre as miñas palabras non cre aos meus discípulos; e se é que eu non falo, xulgade vós; porque no último día saberedes que eu son o que fala.

11 Pero ao que crea estas cousas que falei, eu visitareino coas manifestacións do meu Espírito, e saberá e dará testemuño. Porque polo meu Espírito saberá que estas cousas son verdadeiras; porque persuade aos homes a facer o bo.

12 E calquera cousa que persuada aos homes a facer o bo vén de min; porque o ben de ninguén procede, senón de min. Eu son o mesmo que conduce aos homes a todo o bo; o que non crea as miñas palabras, tampouco me crerá a min: que eu son; e aquel que non me crea, non crerá ao Pai que me enviou. Pois velaquí, eu son o Pai, eu son a luz, e a vida, e a verdade do mundo.

13 ¡Vide a min, ó xentís, e mostrareivos as cousas maiores, o coñecemento que se ocultou por mor da incredulidade! 14 ¡Vide a min, ó casa de Israel, e seravos manifestado qué grandes cousas o Pai reservou para vós desde a fundación do mundo; e non chegaron a vós por motivo da incredulidade!

15 Velaquí, cando rasgades ese veo de incredulidade que vos fai permanecer no voso espantoso estado de iniquidade, e dureza de corazón, e ceguedade de mente, entón as cousas grandes e marabillosas que estiveron ocultas de vós desde o principio do mundo, si, cando invoquedes ao Pai no meu nome, cun corazón quebrantado e un espírito contrito, entón saberedes que o Pai acordouse do convenio que fixo cos vosos pais, ó casa de Israel.

16 Entón serán manifestadas aos ollos de todo o pobo as miñas revelacións que fixen que sexan escritas polo meu servo Xoán. Acordádevos, cando vexades estas cousas, saberedes que o tempo está cerca en que efectivamente serán manifestadas.

17 Xa que logo, cando recibades esta historia, saberedes que a obra do Pai empezou sobre toda a face da terra.

18 Arrepentídevos, pois, todos vós os extremos da terra, e vide a min, e crede no meu evanxeo e sede bautizados no meu nome; porque o que crea e sexa bautizado, será salvo; mais o que non crea, será condenado; e os sinais seguirán aos que crean no meu nome.

19 E bendito é aquel que sexa achado fiel ao meu nome no último día, porque será enaltecido para morar no reino preparado para el desde a fundación do mundo. E velaquí, eu son quen o falou. Amen.


Capítulo 5[editar]

Tres testemuñas e a obra mesma constituirán un testemuño da veracidade do Libro de Mormón.

1 E eu, Moroni, escribín as palabras que se me mandaron, segundo a miña memoria; e díxenche as cousas que selei; xa que logo, non as toques co fin de traducilas; porque isto estache prohibido, a menos que no futuro Deus xúlgueo prudente.

2 E velaquí, talvez teñas o privilexio de mostrar os ferros a aqueles que axudarán a sacar a luz esta obra;

3 e polo poder de Deus mostraranse a tres; xa que logo, saberán con certeza que estas cousas son verdadeiras.

4 E en boca de tres testemuñas estableceranse estas cousas; e o testemuño de tres, e esta obra, na cal mostrarase o poder de Deus e tamén a súa palabra, da cal o Pai, e o Fillo, e o Espírito Santo dan testemuño; e todo isto levantarase como testemuño contra o mundo no último día. 5 E se é que se arrepinten e veñen ao Pai no nome de Xesús, serán recibidos no reino de Deus.

6 E agora ben, se é que non teño autoridade para estas cousas, xulgade vós; porque saberedes que teño autoridade cando me vexades, e comparezamos diante de Deus no último día. Amen.

Capítulo 6[editar]

Os ventos impelen os barcos xareditas á terra prometida-O pobo encomia ao Señor pola súa bondade-Oría é nomeado rei-Morren Xared e o seu irmán.

1 E agora eu, Moroni, procedo a dar a historia de Xared e o seu irmán.

2 Porque sucedeu que despois que o Señor houbo preparado as pedras que o irmán de Xared levara ao monte, o irmán de Xared descendeu do monte, e colocou as pedras nos barcos que se prepararon, unha en cada extremo; e velaquí, deron luz aos barcos.

3 E así fixo o Señor que as pedras brillasen nas tebras para dar luz aos homes, mulleres e nenos, a fin de que non atravesasen as grandes augas na escuridade.

4 E sucedeu que cando houberon preparado todo xénero de alimentos, para que con eles puidesen subsistir sobre as augas, así como alimentos para os seus rabaños e manadas, e calquera besta ou animal ou ave que levasen consigo, velaquí, cando houberon feito todas estas cousas, entraron nas súas naves ou barcos e fixéronse á mar, encomendándose ao Señor o seu Deus.

5 E ocorreu que o Señor Deus fixo que soprase un vento furioso sobre a superficie das augas, cara á terra prometida; e así foron botados dun lado a outro polo vento sobre as ondas do mar.

6 E aconteceu que moitas veces foron sepultados nas profundidades do mar, por mor das xigantescas ondas que rompían sobre eles, e tamén polas grandes e terribles tempestades causadas pola forza do vento.

7 E sucedía que, cando eran sepultados no abismo, non había auga que os danase, pois os seus barcos estaban axustados como un vaso, e tamén estaban axustados como o arca de Noé; xa que logo, cando os envolvían as moitas augas, imploraban ao Señor, e el sacábaos outra vez á superficie das augas.

8 E ocorreu que o vento non deixou de soprar cara á terra prometida mentres estiveron sobre as augas; e deste xeito foron impelidos ante o vento.

9 E cantábanlle encomios ao Señor; si, o irmán de Xared cantáballe encomios ao Señor, e dáballe grazas e loor todo o día; e cando chegaba a noite, non cesaban de encomiar ao Señor.

10 E así foron impulsados cara a adiante; e ningún monstro do mar podía despedazarllos, nin balea algunha podía facerlles dano; e tiñan luz continuamente, así cando se achaban encima da auga como cando estaban debaixo dela.

11 E deste xeito foron impelidos sobre as augas por trescentos corenta e catro días.

12 E desembarcaron nas praias da terra prometida. E ao pisar os seus pés as praias da terra prometida, prostráronse sobre a face da terra e humilláronse ante o Señor, e verteron bágoas de gozo ante o Señor, por causa da abundancia das súas tenras misericordias sobre eles.

13 E aconteceu que saíron sobre a face da terra, e empezaron a cultivar o terreo.

14 E Xared tiña catro fillos; e chamábanse Xacom, e Xilga, e Maha, e Oría.

15 E o irmán de Xared tamén procreou fillos e fillas.

16 E os amigos de Xared e do seu irmán eran en total unhas vinte e dúas almas; e tamén eles procrearon fillos e fillas antes de chegar á terra de promisión; e así empezaron a ser numerosos.

17 E ensinóuselles a andar humildemente diante do Señor; e tamén recibían instrución do alto.

18 E aconteceu que empezaron a estenderse sobre a face da terra, e a multiplicarse, e a cultivar o terreo; e fixéronse fortes na terra.

19 E o irmán de Xared empezou a envellecer, e viu que pronto tería que descender á tumba; xa que logo, dixo a Xared: Reunamos ao noso pobo para contalo, a fin de saber que desexa de nós antes que baixemos á nosa sepultura.

20 E, conseguintemente, fíxose reunir ao pobo. E o número dos fillos e fillas do irmán de Xared era vinte e dúas almas; e o número dos fillos e fillas de Xared era doce, catro deles homes.

21 E aconteceu que contaron aos do seu pobo; e logo de habelos contado, desexaron saber deles que querían que eles fixesen antes que descendesen á tumba.

22 E sucedeu que o pobo pediulles que unxiran a un dos seus fillos para que fose rei sobre eles.

23 E velaquí, isto os aflixiu. E o irmán de Xared díxolles: Isto certamente conduce ao cativerio.

24 Pero Xared dixo ao seu irmán: Permítelles ter rei. E, xa que logo, díxolles: Elixide un rei de entre os nosos fillos, ao que queirades.

25 E ocorreu que elixiron ao primoxénito do irmán de Xared; e o seu nome era Pagague. E aconteceu que este refusou, e non quixo ser o seu rei. E o pobo quería que o seu pai obrigáseo, mais o seu pai non quixo; e mandoulles que nunca obrigasen a ninguén a ser o seu rei.

26 E sucedeu que elixiron a todos os irmáns de Pagague, e non quixeron aceptar.

27 E ocorreu que tampouco os fillos de Xared quixeron, todos menos un; e Oría foi unxido para que fose rei do pobo.

28 E empezou a reinar, e o pobo comezou a prosperar; e fixéronse sumamente ricos.

29 E sucedeu que morreu Xared, e o seu irmán tamén.

30 E aconteceu que Oría andou humildemente diante do Señor, e tivo presente que grandes cousas o Señor fixera polo seu pai, e tamén ensinou ao seu pobo que grandes cousas o Señor fixera polos seus pais.

Capítulo 7[editar]

Oríah reina con rectitude-Establécense os reinos rivais de Xule e Cohor no medio da usurpación e as contendas-Os profetas condenan a iniquidade e a idolatría do pobo, que logo se arrepinte.

1 E ocorreu que Oría xulgou sobre a terra con rectitude todos os seus días, que foron moitos.

2 E procreou fillos e fillas; si, procreou trinta e un, dos cales vinte e tres eran homes.

3 E aconteceu que tamén procreou a Quib na súa vellez. E acaeceu que Quib reinou no seu lugar. E Quib procreou a Corihor.

4 E cando Corihor tiña trinta e dous anos de idade, rebelouse contra o seu pai, e foi e habitou na terra de Nehor; e procreou fillos e fillas, os cales foron moi belos; xa que logo, Corihor atraeu a moitos en pos del.

5 E cando houbo reunido un exército, subiu á terra de Morón, onde habitaba o rei, e tomouno cativo, co cal cumpriuse a palabra do irmán de Xared de que serían conducidos ao cativerio.

6 E a terra de Morón, onde moraba o rei, estaba situada preto da terra que os nefitas chamaban Desolación.

7 E sucedeu que Quib viviu no cativerio, así como o seu pobo, baixo o seu fillo Corihor, ata chegar a unha idade moi avanzada; no entanto, Quib procreou a Xule na súa vellez, mentres aínda se achaba cativo.

8 E sucedeu que Xule enfadóuse co seu irmán; e Xule fíxose forte, e chegou a ser potente en canto á forza do home; e tamén foi potente en criterio.

9 Xa que logo, foi ao outeiro de Efraín, onde fundiu mineral do outeiro, e fixo espadas de aceiro para aqueles que levara tras de si; e despois que os armou con espadas, volveu á cidade de Nehor e presentou batalla contra o seu irmán Corihor; e por este medio conquistou o reino, e restituír ao seu pai Quib.

10 E por isto que Xule fixera, o seu pai conferiulle o reino; xa que logo, empezou a reinar en lugar do seu pai.

11 E aconteceu que xulgou con xustiza; e estendeu o seu reino sobre toda a face da terra, porque o pobo fíxose sumamente numeroso.

12 E sucedeu que Xule tamén procreou moitos fillos e fillas.

13 E Corihor arrepentiuse dos moitos males que había labor; xa que logo, Xule deulle autoridade no seu reino.

14 E aconteceu que Corihor tivo moitos fillos e fillas; e entre os fillos de Corihor había un que se chamaba Noé.

15 E sucedeu que Noé rebelouse en contra do rei Xule, e tamén contra o seu pai Corihor, e atraeuse ao seu irmán Cohor, e tamén a todos os seus irmáns e a moitos dos do pobo.

16 E aconteceu que presentou batalla contra o rei Xule, na que conquistou a terra da súa primeira herdanza; e fíxose rei desa parte da terra.

17 E sucedeu que de novo combateu ao rei Xule; e tomou a Xule, o rei, e levouno cativo a Morón.

18 E sucedeu que estando el a piques de quitarlle a vida, os fillos de Xule entraron furtivamente de noite na casa de Noé e matárono, e derrubaron a porta da prisión, e sacaron ao seu pai, e colocárono sobre o seu trono no seu propio reino.

19 Polo que o fillo de Noé edificou o seu reino no seu lugar; con todo, non obtiveron máis dominio sobre o rei Xule; e o pobo que se achaba baixo o goberno do rei Xule prosperou grandemente e fíxose forte.

20 E o país quedou dividido; e houbo dous reinos: o reino de Xule, e o reino de Cohor, fillo de Noé.

21 E Cohor, fillo de Noé, fixo que o seu pobo fóra á batalla contra Xule, na que este os derrotou e matou a Cohor.

22 E Cohor tiña un fillo chamado Nimrod; e Nimrod entregou o reino de Cohor a Xule, e achou graza ante os ollos de Xule; xa que logo, este colmouno de favores e obrou no reino de Xule segundo os seus desexos.

23 E no reinado de Xule tamén chegaron entre o pobo profetas, enviados do Señor, profetizando que as iniquidades e a idolatría do pobo estaban traendo unha maldición sobre a terra, e que serían destruídos se non se arrepentían.

24 E aconteceu que o pobo ultraxou aos profetas, e burlouse deles. E sucedeu que o rei Xule someteu a xuízo a todos os que insultaban aos profetas.

25 E expediu unha lei por toda a terra, a cal facultaba aos profetas para ir onde quixesen; e por mor disto logrouse que o pobo arrepentísese.

26 E por haberse arrepentido o pobo das súas iniquidades e idolatrías, o Señor perdoounos, e empezaron outra vez a prosperar na terra. E aconteceu que Xule procreou fillos e fillas na súa vellez.

27 E non houbo máis guerras nos días de Xule; e recordou as grandes cousas que o Señor fixera polos seus pais, traéndoos a través do gran mar á terra prometida; de modo que xulgou con xustiza todos os seus días.

Capítulo 8[editar]

Hai loitas e contendas polo reino-Para matar ao rei, Aquix establece unha combinación secreta rexida por un xuramento-As combinacións secretas son do diaño e causan a destrución das nacións-Amoéstase aos xentís modernos en canto á combinación secreta que procurará destruír a liberdade de todas as terras, nacións e países.

1 E sucedeu que Xule procreou a Omer, e este reinou no seu lugar. E Omer procreou a Xared; e Xared procreou fillos e fillas.

2 E Xared sublevouse contra o seu pai, e foi e habitou na terra de Het. E sucedeu que lisonxeou a moitos, por motivo das súas palabras astutas, ata que houbo logrado a metade do reino.

3 E cando houbo logrado a metade do reino, fíxolle a guerra ao seu pai, e levou cativo ao seu pai; e fíxoo servir no cativerio;

4 e nos días do reinado de Omer, este permaneceu cativo a metade dos seus días. E ocorreu que procreou fillos e fillas, entre eles a Esrom e Coriántumr;

5 e estes se enfadaron en extremo polos actos de Xared, o seu irmán, ao grao de que reuniron un exército e fixéronlle a guerra a Xared. E aconteceu que o combateron de noite.

6 E sucedeu que cando houberon destruído ao exército de Xared, estaban a piques de matalo a el tamén; e suplicoulles que non o matasen, e que el entregaría o reino ao seu pai. E sucedeu que lle perdoaron a vida.

7 E Xared se entristeceu en gran xeito por causa da perda do reino, porque tiña posto o corazón no reino e na gloria do mundo.

8 Entón a filla de Xared, sendo hábil en extremo, e vendo a tristeza do seu pai, propúxose idear un plan mediante o cal devolvería o reino ao seu pai.

9 Agora ben, a filla de Xared era sumamente bela. E sucedeu que falou co seu pai, e díxolle: Por que está o meu pai tan triste? Non leu el os anais que os nosos pais trouxeron a través do gran mar? Velaquí, non hai neles unha relación concernente aos antigos, de como por medio dos seus plans secretos lograron reinos e gran gloria?

10 Agora pois, envíe o meu pai por Aquix, o fillo de Quimnor; e velaquí, son bela, e bailarei diante del, e agradareille, de modo que me desexará por esposa. Xa que logo, se che pide que me deas a el por esposa, entón diraslle: Dareicha, se me traes a cabeza do meu pai, o rei.

11 E Omer era amigo de Aquix; xa que logo, cando Xared houbo mandado chamar a Aquix, a filla de Xared bailou diante del e agradoulle, de tal modo que a desexou por esposa. E aconteceu que dixo a Xared: Dáma por esposa.

12 E Xared díxolle: Dareicha se me traes a cabeza do meu pai, o rei.

13 E sucedeu que Aquix reuniu a toda o seu parentela na casa de Xared, e díxolles: Xurarédesme que me seredes fieis no que esixa de vós?

14 E aconteceu que todos xuráronlle polo Deus do ceo, e tamén polos ceos, e tamén pola terra e pola súa cabeza, que o que se opuxese á axuda que Aquix desexase, perdería a cabeza; e quen divulgase calquera das cousas que Aquix déselles a coñecer, perdería a vida.

15 E ocorreu que así se puxeron de acordo con Aquix. E el administroulles os xuramentos que foron dados polos antigos que tamén ambicionaban poder, xuramentos que foran transmitidos desde Caín, que foi asasino desde o principio.

16 E preservounos o poder do diaño para administrar estes xuramentos aos do pobo, a fin de conservalos na escuridade, para axudar a quen ambicionasen o poder a obtelo e a asasinar, e roubar, e mentir, e cometer toda clase de iniquidades e fornicacións.

17 E foi a filla de Xared quen lle puxo no corazón que indagase esas cousas de tempo antigo; e Xared púxoo no corazón de Aquix; polo que Aquix administrounas aos seus parentes e amigos, desviándoos por medio de eloxiosas promesas para que fixesen canto el desexaba.

18 E aconteceu que formaron unha combinación secreta, tal como os de tempo antigo, a cal combinación é o máis abominable e perverso sobre todas as cousas, á vista de Deus;

19 porque o Señor non obra por medio de combinacións secretas, nin quere que os homes vertan sangue, senón que o prohibiu en todas as cousas, desde o principio do home.

20 E eu, Moroni, non escribo o xeito dos seus xuramentos e combinacións, porque se me fixo saber que existen entre todos os pobos, e áchanse entre os lamanitas;

21 e causaron a destrución deste pobo do cal agora estou falando, e tamén a destrución do pobo de Nefi.

22 E calquera nación que favoreza tales combinacións secretas para adquirir poder e riquezas, ata que se estendan sobre a nación, velaquí, será destruída; porque o Señor non permitirá que o sangue dos seus santos, que for vertida por eles, clame sempre a el desde o chan pedindo vinganza, sen que el víngueos.

23 Polo tanto, ó xentís, está na sabedoría de Deus que se vos mostren estas cousas, a fin de que así vos arrepintades dos vosos pecados, e non permitades que vos dominen estas combinacións asasinas, que se institúen para adquirir poder e riquezas, nin que vos sobreveña a obra, si, a obra mesma de destrución; si, aínda a espada da xustiza do Deus Eterno caerá sobre vós para a vosa derrota e destrución, se permitides que existan estas cousas.

24 Por conseguinte, o Señor mándavos que cando vexades xurdir estas cousas entre vós, que espertedes a un coñecemento da vosa terrible situación, por motivo desta combinación secreta que existirá entre vós; ou ¡ai dela, por mor do sangue dos que foron asasinados! Porque desde o po claman ser vingados dela, e tamén dos que a estableceron.

25 Porque sucede que quen a establece procura destruír a liberdade de todas as terras, nacións e países; e leva a cabo a destrución de todo pobo, porque a edifica o diaño, que é o pai de todas as mentiras; si, ese mesmo embusteiro que seduciu aos nosos primeiros pais; si, ese mesmo mentireiro que provocou ao home a asasinar desde o principio; que endureceu o corazón dos homes ao grao de que asasinaron aos profetas, e hanos apedrado e refugado desde o principio.

26 Polo tanto, mándalleme a min, Moroni, escribir estas cousas, para que sexa destruído o mal, e chegue o tempo en que Satanás non teña máis poder no corazón dos fillos dos homes, senón que sexan persuadidos a facer o ben constantemente, a fin de que vingan á fonte de toda rectitude e sexan salvos.

Capítulo 9[editar]

O reino pasa dun a outro por descendencia, intrigas e asasinatos-Emer viu ao Fillo de Xustiza-Moitos profetas proclaman o arrepentimento-Unha fame moi grande e serpes velenosas aflixen ao pobo.

1 E agora eu, Moroni, prosigo a miña relación. Sucedeu, pois, que por mor das combinacións secretas de Aquix e os seus amigos, velaquí, derrocaron o reino de Omer.

2 No entanto, o Señor tivo misericordia de Omer, e tamén dos seus fillos e fillas que non procuraban a súa destrución.

3 E o Señor avisou a Omer nun soño que saíse da terra; de modo que se afastou da terra coa súa familia, e viaxou por moitos días, e pasou ao carón do cerro de Xim, e pasou polo sitio onde foron destruídos os nefitas; e de alí dirixiuse cara ao leste, e chegou a unha paraxe chamada Ablom, a beiras do mar; e alí plantou a súa tenda, e os seus fillos e as súas fillas, e toda a súa familia tamén, salvo Xared e a súa familia.

4 E aconteceu que Xared foi unxido rei sobre o pobo, por mans inicuas; e deu á súa filla por esposa a Aquix.

5 E sucedeu que Aquix procurou quitarlle a vida ao seu sogro; e dirixiuse a aqueles a quen había xuramentado co xuramento dos antigos, e cortáronlle a cabeza ao seu sogro mentres se achaba sentado sobre o seu trono dando audiencia ao seu pobo.

6 Porque tan grande fora a diseminación desta inicua e secreta sociedade, que corrompera o corazón de todo o pobo; de modo que Xared foi asasinado sobre o seu trono, e Aquix reinou no seu lugar.

7 E sucedeu que Aquix empezou a ter celos do seu fillo; de modo que o encerrou na prisión, e tívoo con pouco ou nada que comer, ata que morreu.

8 E o irmán do que morreu (e chamábase Nimra) irritouse contra o seu pai polo que fixera co seu irmán.

9 E aconteceu que Nimra xuntou a un pequeno número de homes e fuxiu da terra, e foise a vivir con Omer.

10 E sucedeu que Aquix procreou a outros fillos, e estes se conquistaron o corazón do pobo, a pesar de que eles lle xuraron cometer toda clase de iniquidades de conformidade co que el desexase.

11 E os do pobo de Aquix cobizaban as riquezas, así como Aquix ambicionaba o poder; xa que logo, os fillos de Aquix ofrecéronlles diñeiro, por medio do cal gañáronse á maior parte do pobo.

12 E empezou a haber unha guerra entre Aquix e os fillos de Aquix, a cal durou polo espazo de moitos anos, si, ata a destrución de case toda a xente do reino, si, todos salvo trinta almas e aqueles que fuxiron coa familia de Omer.

13 Xa que logo, Omer foi restituído á terra da súa herdanza.

14 E sucedeu que Omer empezou a envellecer; no entanto, na súa vellez procreou a Emer; e unxiu a Emer por rei para que reinase no seu lugar.

15 E logo de haber unxido a Emer por rei, gozou de paz na terra polo espazo de dous anos, e morreu, habendo visto días extremadamente numerosos, os cales foron cheos de angustia. E ocorreu que Emer reinou no seu lugar, e seguiu os pasos do seu pai.

16 E o Señor de novo empezou a retirar a maldición de sobre a terra, e a casa de Emer prosperou grandemente baixo o seu reinado; e no espazo de sesenta e dous anos habíanse feito fortes en extremo, de modo que chegaron a ser sumamente ricos,

17 pois tiñan toda clase de froitas e grans, e de sedas, e de liño fino, e de ouro, e de prata, e de obxectos preciosos; 18 e tamén todo xénero de gando, de bois, e vacas, e de ovellas, e de porcos, e de cabras, e tamén moitas outras clases de animais que eran útiles para o sustento do home.

19 E tamén tiñan cabalos e asnos, e había elefantes e curelomes e cumomes, todos os cales eran útiles para o home, e máis particularmente os elefantes e curelomes e cumomes.

20 E así foi como o Señor derramou as súas bendicións sobre esta terra, que era escollida sobre todas as demais terras; e mandou que quen posuísen a terra, posuísena para os fins do Señor, ou serían destruídos cando madurasen na iniquidade; porque sobre estes, di o Señor, derramarei a plenitude da miña ira.

21 E Emer xulgou con rectitude todos os días da súa vida, e procreou moitos fillos e fillas; e procreou a Coriántum, e unxiu a Coriántum para que reinase no seu lugar.

22 E despois que houbo unxido a Coriántum para que reinase no seu lugar, viviu catro anos, e gozou de paz na terra; si, aínda viu ao Fillo de Xustiza, e se alegrou, e se gloriou no seu día; e morreu en paz.

23 E acaeceu que Coriántum andou polas sendas do seu pai, e edificou moitas grandes cidades, e administrou o que era bo ao seu pobo todos os días da súa vida. E sucedeu que non tivo fillos senón ata unha idade moi avanzada.

24 E aconteceu que morreu a súa esposa, de cento e dous anos de idade. E sucedeu que Coriántum, na súa vellez, tomou a unha moza por esposa, e procreou fillos e fillas; e viviu ata cento corenta e dous anos de idade.

25 E aconteceu que procreou a Com, e Com reinou no seu lugar; e reinou corenta e nove anos, e procreou a Het; e procreou tamén outros fillos e fillas.

26 E o pobo estendeuse de novo sobre toda a face da terra, e outra vez empezou a haber unha iniquidade sumamente grande sobre a face da terra; e Het comezou a adoptar novamente os plans secretos dos tempos antigos, para destruír ao seu pai.

27 E sucedeu que destronou ao seu pai, pois o matou coa súa propia espada; e reinou no seu lugar.

28 E de novo chegaron profetas á terra, proclamándolles o arrepentimento, si, que debían preparar o camiño do Señor, ou caería unha maldición sobre a face da terra; si, que habería un fame moi grande, na que serían destruídos se non se arrepentían.

29 Pero o pobo non creu nas palabras dos profetas, senón que os botaron fóra; e arroxaron a algúns en fosos e deixáronos para que morresen. E aconteceu que fixeron todas estas cousas segundo o mandato do rei Het.

30 E ocorreu que empezou a haber unha gran escaseza na terra, e os habitantes empezaron a ser destruídos con suma rapidez por razón da escaseza, pois non había choiva sobre a face da terra.

31 E tamén apareceron serpes velenosas sobre a superficie da terra, e envelenaron a moita xente. E sucedeu que os seus rabaños empezaron a fuxir das serpes velenosas cara á terra do sur, que os nefitas chamaban Zaraenla.

32 E aconteceu que moitos deles pereceron no camiño; no entanto, houbo algúns que fuxiron á terra do sur.

33 E ocorreu que o Señor fixo que non os perseguisen máis as serpes, senón que obstruirán o camiño para que a xente non puidese pasar, e para que calquera que intentase pasar, caese polas serpes velenosas.

34 E sucedeu que o pobo seguiu o rastro dos animais, e devorou os corpos mortos dos que caían polo camiño ata que os consumiron todos. Agora ben, cando os do pobo viron que ían morrer, empezaron a arrepentirse das súas iniquidades, e a clamar ao Señor.

35 E aconteceu que cando se humillaron suficientemente ante o Señor, el enviou a choiva sobre a face da terra; e o pobo comezou a revivir, e empezou a haber froitos nas terras do norte, e en todas as terras veciñas. E mostroulles o Señor o seu poder para libralos do fame.

Capítulo 10[editar]

Un rei sucede a outro-Algúns dos reis son xustos; outros son inicuos-Cando a rectitude prevalece, o Señor bendí ao pobo e faio prosperar.

1 E sucedeu que Xez, que era descendente de Het -pois Het perecera por motivo do fame, como tamén toda a súa familia, menos Xez-, empezou, pois, Xez a restablecer a un pobo abatido.

2 E aconteceu que Xez recordou a destrución dos seus pais, e estableceu un reino xusto; porque recordou o que o Señor fixera ao traer a Xared e ao seu irmán a través do mar; e andou polas sendas do Señor; e procreou fillos e fillas.

3 E o seu fillo maior, que se chamaba Xez, rebelouse contra el; pero Xez foi ferido por man dun ladrón, por mor das súas inmensas riquezas, o cal de novo trouxo a paz ao seu pai.

4 E sucedeu que o seu pai fundou moitas cidades sobre a superficie desa terra, e o pobo outra vez comezou a espallarse por toda a terra. E viviu Xez ata unha idade sumamente avanzada, e procreou a Ripláquix, e morreu; e Ripláquix reinou no seu lugar.

5 E ocorreu que Ripláquix non fixo o que era recto aos ollos do Señor, porque tivo moitas esposas e concubinas; e impuxo sobre os ombreiros do pobo o que era difícil de soportar; si, impúxolles pesados tributos; e cos tributos construíu moitos suntuosos edificios.

6 E edificouse un trono extremadamente fermoso; e construíu moitas prisións, e aos que non querían suxeitarse aos tributos, botábaos na prisión; e a quen non podían pagar tributos, encerrábaos na prisión; e facía que traballasen continuamente para o seu sostén; e ao que se negaba a traballar, facía que o matasen.

7 De modo que logrou toda a súa obra exquisita, si, aínda o seu ouro fino facía que se refinase na prisión, e facía que alí fose elaborada toda sorte de obras preciosas. E sucedeu que aflixiu ao pobo cos seus fornicacións e as súas abominacións.

8 E cando houbo reinado polo espazo de corenta e dous anos, o pobo levantouse en rebelión en contra del; e empezou a haber guerra outra vez na terra, ao grao de que mataron a Ripláquix, e botaron aos seus descendentes da terra.

9 E sucedeu que despois do transcurso de moitos anos, Moriantón, que era descendente de Ripláquix, reuniu un exército de desterrados, e foi e fixo a guerra ao pobo, e apoderouse de moitas cidades; e a guerra agravouse moitísimo, e durou polo espazo de moitos anos; e el logrou subxugar a toda a terra, e estableceuse como rei de toda a terra.

10 E logo de haberse establecido como rei, alixeirou as cargas do pobo, co cal atraeuse a simpatía do pobo, e o unxiron para que fose o seu rei.

11 E obrou rectamente co pobo, mais non consigo mesmo, por motivo das súas moitas fornicacións; por conseguinte, foi refugado da presenza do Señor.

12 E sucedeu que Moriantón edificou moitas cidades, e durante o seu reinado o pobo fíxose sumamente rico, tanto en edificios como en ouro e prata, e en colleitas de grans, e en manadas e rabaños, e naquelas cousas que lles foron restituídas.

13 E viviu Moriantón ata unha idade moi avanzada, e entón procreou a Quim; e Quim reinou en lugar do seu pai, e reinou oito anos, e morreu o seu pai. E aconteceu que Quim non reinou con rectitude, polo que non foi favorecido polo Señor.

14 E o seu irmán levantouse en rebelión en contra del, e por este medio reduciuno ao cativerio; e permaneceu cativo todos os seus días; e procreou fillos e fillas no cativerio; e na súa vellez procreou a Leví, e morreu.

15 E ocorreu que Leví serviu no cativerio durante corenta e dous anos, tras a morte do seu pai. E fíxolle a guerra ao rei da terra, e por este medio logrou para si o reino.

16 E despois que houbo logrado para si o reino, fixo o que era xusto aos ollos do Señor; e o pobo prosperou na terra; e el viviu ata unha idade moi avanzada, e procreou fillos e fillas; e tamén procreou a Corom, a quen unxiu por rei no seu lugar.

17 E sucedeu que Corom fixo o que era recto aos ollos do Señor todos os seus días; e procreou moitos fillos e fillas; e logo de vivir moitos anos, morreu, así como o resto dos da terra; e Quix reinou no seu lugar.

18 E ocorreu que Quix tamén morreu, e Lib reinou no seu lugar.

19 E aconteceu que Lib tamén fixo o que era recto aos ollos do Señor. E nos días de Lib foron destruídas as serpes velenosas; de modo que foron ás terras do sur con obxecto de procurar alimento para a xente do país, porque a rexión abundaba en animais do bosque. E o mesmo Lib chegou a ser gran cazador.

20 E construíron unha cidade grande preto da estreita lingua de terra, cerca da paraxe onde o mar divide a terra.

21 E reservaron a terra do sur como despoboado para a caza. E toda a face da terra do norte achábase cuberta de habitantes.

22 E eran sumamente industriosos; e compraban e vendían e traficaban uns con outros, a fin de sacar ganancia.

23 E traballaban toda clase de minerais, e elaboraban o ouro, a prata, o ferro, o bronce e toda clase de metais; e sacábanos da terra; xa que logo, levantaron inmensas cheas de terra para obter minerais, de ouro, e de prata, e de ferro, e de cobre; e fixeron toda clase de obras finas.

24 E tiñan sedas e liño finamente tecido; e facían toda clase de teas para cubrir a súa nudez.

25 E fabricaban toda clase de ferramentas para cultivar a terra, tanto para arar, como para sementar, para segar, como para cavar, como tamén para trillar.

26 E facían toda clase de ferramentas, coas cales facían traballar os seus animais.

27 E elaboraban toda clase de armas de guerra. E confeccionaban toda clase de artigos dunha elaboración sumamente fina.

28 E nunca puido haber un pobo máis abenzoado que eles, nin que prosperase máis pola man do Señor; e achábanse nunha terra escollida sobre todas as demais, porque o Señor díxoo.

29 E sucedeu que Lib viviu moitos anos, e procreou fillos e fillas; e así mesmo procreou a Heartom.

30 E acaeceu que Heartom reinou en lugar do seu pai. E cando Heartom houbo reinado vinte e catro anos, velaquí, foille quitado o reino. E serviu moitos anos no cativerio, si, aínda o resto dos seus días.

31 E procreou a Het; e Het viviu no cativerio toda a súa vida. E Het procreou a Aarón, e Aarón pasou todos os seus días no cativerio; e procreou a Amnigada, e tamén Amnigada viviu cativo todos os seus días; e procreou a Coriántum, e Coriántum morou na catividade todos os seus días; e procreou a Com.

32 E aconteceu que Com atraeuse a metade do reino. E corenta e dous anos reinou sobre a metade do reino; e saíu á guerra contra o rei Amxid, e loitaron polo termo de moitos anos, durante os cales Com venceu a Amxid, e logrou apoderarse do resto do reino.

33 E nos días de Com empezou a haber ladróns na terra; e adoptaron os plans antigos, e administraron xuramentos ao xeito dos antigos, e procuraron outra vez destruír o reino.

34 E Com combateunos moito; con todo, non prevaleceu sobre eles.

Capítulo 11[editar]

Guerras, disensións e iniquidade predominan na vida dos xareditas-Profetas predín a completa destrución dos xareditas a menos que se arrepintan-O pobo rexeita as palabras dos profetas.

1 E tamén nos días de Com viñeron moitos profetas, e profetizaron da destrución daquel gran pobo, a menos que se arrepentisen, volvésense ao Señor, e abandonasen os seus asasinatos e iniquidades.

2 E sucedeu que o pobo rexeitou aos profetas, e fuxiron a Com para que os protexese, pois o pobo quería destruílos.

3 E profetizáronlle a Com moitas cousas; e foi abenzoado todo o resto dos seus días.

4 E viviu ata unha idade moi avanzada, e procreou a Xiblom; e Xiblom reinou no seu lugar. E o irmán de Xiblom rebelouse en contra del, e empezou a haber unha guerra sumamente grande por toda a terra. 5 E sucedeu que o irmán de Xiblom fixo que matasen a todos os profetas que profetizaban da destrución do pobo;

6 e houbo unha gran calamidade en toda a terra, porque testificaran que viría unha maldición moi grande sobre esa terra, e tamén sobre o pobo; e que habería unha inmensa destrución entre eles, como xamais houbera sobre a face da terra, e os seus ósos serían como cheas de terra sobre a face do país, a menos que se arrepentisen das súas iniquidades.

7 E non escoitaron a voz do Señor por razón das súas inicuas combinacións; xa que logo, empezou a haber guerras e contendas en toda a terra, e tamén moitas fames e pestilencias, ao grao que houbo unha gran destrución como nunca se coñeceu sobre a superficie da terra; e todo isto aconteceu nos días de Xiblom.

8 E empezou o pobo a arrepentirse da súa iniquidade; e a medida que o facían, o Señor tiña misericordia deles.

9 E sucedeu que Xiblom foi asasinado, e Set foi reducido ao cativerio; e viviu cativo todos os seus días.

10 E sucedeu que Aá, o seu fillo, apoderouse do reino; e reinou sobre o pobo toda a súa vida. E cometeu toda clase de iniquidades nos seus días, co cal fixo que se vertera moito sangue; e os seus días foron poucos.

11 E Etem, que era descendente de Aá, tomou posesión do reino; e nos seus días tamén fixo o que era inicuo.

12 E sucedeu que nos días de Etem chegaron moitos profetas, e profetizaron de novo ao pobo; si, profetizaron que o Señor destruiríaos completamente de sobre a face da terra, a menos que se arrepentisen das súas iniquidades.

13 E acaeceu que o pobo endureceu o seu corazón, e non quixo facer caso das súas palabras; e os profetas lamentáronse e retiráronse de entre o pobo.

14 E sucedeu que Etem xulgou inicuamente todos os seus días; e procreou a Morón. E sucedeu que Morón reinou no seu lugar; e tamén el fixo o malo aos ollos do Señor.

15 E aconteceu que xurdiu unha rebelión entre o pobo, por mor daquela combinación secreta que se instituíu para adquirir poder e riquezas; e levantouse entre eles un home moi destro na iniquidade, e fíxolle a guerra a Morón, na cal conquistou a metade do reino; e retivo a metade do reino por moitos anos.

16 E ocorreu que Morón venceuno e recuperou outra vez o reino.

17 E aconteceu que se levantou outro home poderoso; e era descendente do irmán de Xared.

18 E sucedeu que derrocou a Morón, e apoderouse do reino; de modo que Morón viviu no cativerio todo o resto dos seus días; e procreou a Coriantor.

19 E ocorreu que Coriantor viviu no cativerio todos os seus días.

20 E nos días de Coriantor tamén viñeron moitos profetas, e profetizaron cousas grandes e marabillosas; e proclamaron o arrepentimento ao pobo, e que a menos que se arrepentisen, o Señor Deus executaría xuízo contra eles ata a súa completa destrución;

21 e que o Señor Deus, polo seu poder, enviaría ou traería a outro pobo a posuír a terra, do mesmo xeito que trouxera aos seus pais.

22 E eles rexeitaron todas as palabras dos profetas, por causa da súa sociedade secreta e as súas inicuas abominacións. 23 E acaeceu que Coriantor procreou a Éter e morreu, logo de vivir no cativerio todos os seus días.

Capítulo 12[editar]

O profeta Éter exhorta ao pobo a crer en Deus-Moroni relata as marabillas e os milagres que se efectúan por medio da fe-A fe permitiu ao irmán de Xared ver a Cristo-O Señor dá debilidade aos homes para que sexan humildes-Por medio da fe, o irmán de Xared causou que o monte de Zerín apartásese-A fe, a esperanza e a caridade son esenciais para a salvación-Moroni viu a Xesús cara a cara.

1 E sucedeu que Éter viviu nos días de Coriántumr; e Coriántumr era rei de toda a terra.

2 E Éter era profeta do Señor; xa que logo, Éter saíu nos días de Coriántumr e empezou a profetizar ao pobo, porque non se lle podía restrinxir, debido ao Espírito do Señor que había nel.

3 Porque clamaba desde a mañá ata a posta do sol, exhortando aos do pobo a crer en Deus para arrepentimento, non fose que quedasen destruídos, dicíndolles que por medio da fe todas as cousas cúmprense:

4 de modo que os que cren en Deus poden ter a firme esperanza dun mundo mellor, si, aínda un lugar á destra de Deus; e esta esperanza vén pola fe, proporciona un áncora ás almas dos homes e faios seguros e firmes, abundando sempre en boas obras, sendo impulsados a glorificar a Deus.

5 E acaeceu que Éter profetizou ao pobo cosas grandes e marabillosas, as cales non creron, porque non as vían.

6 E agora eu, Moroni, quixese falar algo concernente a estas cousas. Quixese mostrar ao mundo que a fe é as cousas que se esperan e non ven; xa que logo, non contendades porque non vedes, porque non recibides ningún testemuño senón ata logo da proba da vosa fe.

7 Porque foi pola fe que Cristo se manifestou aos nosos pais, despois que el houbo resucitado dos mortos; e non se manifestou a eles senón ata despois que tiveron fe nel; por conseguinte, foi indispensable que algúns tivesen fe nel, posto que non se mostrou ao mundo.

8 Pero por motivo da fe dos homes, el manifestouse ao mundo, e ha glorificado o nome do Pai, e preparado un medio polo cal outros poden ser partícipes do don celestial, para que teñan esperanza nas cousas que non viron.

9 Polo tanto, vós tamén podedes ter esperanza, e participar do don, se tan só tedes fe.

10 Velaquí, foi pola fe que os da antigüidade foron chamados segundo a santa orde de Deus.

11 Xa que logo, a lei de Moisés deuse pola fe. Mais no don do seu Fillo, Deus preparou un camiño máis excelente; e é pola fe que se cumpriu.

12 Porque se non hai fe entre os fillos dos homes, Deus non pode facer ningún milagre entre eles; xa que logo, non se mostrou senón ata logo da súa fe.

13 Velaquí, foi a fe de Alma e de Amulec o que fixo que se derrubase a prisión.

14 Velaquí, foi a fe de Nefi e de Lehi o que obrou o cambio nos lamanitas, de modo que foron bautizados con lume e co Espírito Santo.

15 Velaquí, foi a fe de Ammón e dos seus irmáns o que obrou tan gran milagre entre os lamanitas.

16 Si, e todos cantos obraron milagres obráronos pola fe, tanto aqueles que foron antes de Cristo, como os que foron logo del.

17 E foi pola fe que os tres discípulos obtiveron a promesa de que non gustarían a morte; e non obtiveron a promesa senón ata logo de ter fe.

18 E en ningún tempo acode algunha obrou milagres senón ata logo da súa fe; xa que logo, primeiro creron no Fillo de Deus.

19 E houbo moitos cuxa fe era tan sumamente forte, aínda antes da vinda de Cristo, que non se lles puido impedir penetrar o veo, senón que realmente viron cos seus propios ollos as cousas que viran co ollo da fe; e se alegraron.

20 E velaquí, vimos nestes anais que un destes foi o irmán de Xared; porque tan grande era a súa fe en Deus, que cando Divos estendeu o seu dedo, non o puido ocultar da vista do irmán de Xared, por motivo da palabra que lle falou, palabra que lograra por medio da fe.

21 E despois que o irmán de Xared houbo visto o dedo do Señor, debido á promesa que pola fe obtivera o irmán de Xared, o Señor non puido ocultarlle nada da súa vista; por conseguinte, mostroulle todas as cousas, porque xa non se lle podía manter fose do veo.

22 E é pola fe que os meus pais obtiveron a promesa de que estas cousas han de chegar aos seus irmáns por medio dos xentís; xa que logo, o Señor mandoume, si, aínda Xesucristo mesmo.

23 E díxenlle: Señor, os xentís burlaranse destas cousas, debido á nosa debilidade en escribir; porque ti, Señor, facer fortes en palabras pola fe, pero non nos fixeches fortes para escribir; porque concediches que todos os deste pobo declarasen moito, por motivo do Espírito Santo que ti lles deches;

24 e ti fixeches que non podamos escribir senón pouco, por mor da torpeza das nosas mans. Velaquí, non nos fixeches fortes en escribir, como ao irmán de Xared; porque lle concediches que as cousas que el escribise fosen tan potentes como ti o es, ao grao de dominar ao home ao lelas.

25 Tamén fixeches grandes e potentes as nosas palabras, ao grao de que non as podemos escribir; así que, cando escribimos, vemos a nosa debilidade, e tropezamos polo xeito de colocar as nosas palabras; e temo que os xentís búrlense das nosas palabras.

26 E cando houben dito isto, o Señor faloume, dicindo: Os insensatos fan burla, mais lamentaranse; e a miña graza é suficiente para os mansos, para que non saquen proveito da vosa debilidade;

27 e se os homes veñen a min, mostrareilles a súa debilidade. Dou aos homes debilidade para que sexan humildes; e basta a miña graza a todos os homes que se humillan ante min; porque se se humillan ante min, e teñen fe en min, entón farei que as cousas débiles sexan fortes para eles.

28 Velaquí, mostrarei aos xentís a súa debilidade, e mostrareilles que a fe, a esperanza e a caridade conducen a min, a fonte de toda rectitude.

29 E eu, Moroni, habendo oído estas palabras, consoleime, e dixen: ¡Ó Señor, fágase a túa xusta vontade!, porque se que obras cos fillos dos homes segundo a súa fe;

30 porque o irmán de Xared dixo ao monte de Zuriña: ¡Apártache!; e apartouse. E se el non tivese fe, o monte non se moveu; xa que logo, ti obras despois que os homes teñen fe.

31 Pois así che manifestaches aos teus discípulos; porque despois que tiveron fe e falaron no teu nome, mostráchesche a eles con gran poder.

32 E tamén me acordo de que dixeches que tes preparada unha morada para o home, si, entre as mansións do teu Pai, no cal o home pode ter unha esperanza máis excelente; xa que logo, o home debe ter esperanza, ou non pode recibir unha herdanza no lugar que ti preparaches.

33 E ademais, recordo que ti dixeches que amaches ao mundo, aínda ao grao de dar a túa vida polo mundo, a fin de volvela a tomar, con obxecto de preparar un lugar para os fillos dos homes.

34 E agora sei que este amor que tiveches polos fillos dos homes é a caridade; xa que logo, a menos que os homes teñan caridade, non poden herdar ese lugar que preparaches nas mansións do teu Pai.

35 Polo que se, por isto que dixeches, que se os xentís non teñen caridade, por motivo da nosa debilidade, ti probaralos e quitaraslles o seu talento, si, aínda o que reciban, e daralo aos que teñan máis abundantemente.

36 E sucedeu que lle implorei ao Señor que dese graza aos xentís, para que tivesen caridade.

37 E aconteceu que o Señor díxome: Se non teñen caridade, é cousa que nada ten que ver contigo; ti fuches fiel; xa que logo, os teus vestidos estarán limpos. E porque viches a túa debilidade, serás fortalecido, aínda ata sentarche no lugar que preparei nas mansións do meu Pai.

38 E agora eu, Moroni, despídome dos xentís, si, e tamén dos meus irmáns a quen amo, ata que nos atopemos ante o tribunal de Cristo, onde todos os homes saberán que os meus vestidos non se mancharon co voso sangue.

39 E entón saberedes que vin a Xesús, e que el falou comigo cara a cara, e que me dixo con sinxela humildade, no meu propio idioma, así como un home dio a outro, concernente a estas cousas.

40 E non escribín senón unhas poucas, por mor da miña debilidade en escribir.

41 E agora quixese exhortarvos a buscar a este Xesús de quen escribiron os profetas e apóstolos, a fin de que a graza de Deus o Pai, e tamén do Señor Xesucristo, e do Espírito Santo, que dá testemuño deles, estea e permaneza en vós para sempre. Amen.
Capítulo 13[editar]

Éter fala dunha Nova Xerusalén que edificaría en América a posteridade de Xosé-Profetiza, bótano fóra, escribe a historia dos xareditas e predicir a destrución destes-A guerra esténdese por toda a terra.

1 E agora eu, Moroni, procedo a concluír o meu relato concernente á destrución do pobo do cal estiven escribindo.

2 Pois velaquí, rexeitaron todas as palabras de Éter; porque el verdadeiramente faloulles de todas as cousas, desde o principio do home; e de que despois que se retiraron as augas da superficie desta terra, chegou a ser unha terra escollida sobre todas as demais, unha terra escolleita do Señor; xa que logo, o Señor quere que o sirvan a el todos os homes que habiten sobre a face dela;

3 e de que era o sitio da Nova Xerusalén que descendería do ceo, e o santo santuario do Señor.

4 Velaquí, Éter viu os días de Cristo, e falou dunha Nova Xerusalén sobre esta terra.

5 E falou tamén concernente á casa de Israel, e a Xerusalén de onde Lehi habería de vir ?que despois que fose destruída, sería reconstruída, unha cidade santa para o Señor; xa que logo, non podería ser unha nova Xerusalén, porque xa existira na antigüidade; pero sería reconstruída, e chegaría a ser unha cidade santa do Señor; e sería edificada para a casa de Israel?

6 e que sobre esta terra edificaríase unha Nova Xerusalén para o resto da posteridade de Xosé, para o que houbo un símbolo.

7 Porque así como Xosé levou ao seu pai á terra de Exipto, de modo que alí morreu, o Señor conseguintemente sacou a un resto da descendencia de Xosé da terra de Xerusalén, para ser misericordioso coa posteridade de Xosé, a fin de que non perecese, tal como foi misericordioso co pai de Xosé para que non perecese.

8 De maneira que o resto dos da casa de Xosé estableceranse sobre esta terra, e será a terra da súa herdanza; e levantarán unha cidade santa para o Señor, semellante á Xerusalén antiga; e non serán confundidos máis, ata que chegue o fin, cando a terra deixe de ser.

9 E haberá un ceo novo, e unha terra nova; e serán semellantes aos antigos, salvo que os antigos deixarían de ser, e todas as cousas volvéronse novas.

10 E entón vén a Nova Xerusalén; e benditos son os que moren nela, porque son aqueles cuxos vestidos son feitos brancos mediante o sangue do Cordeiro; e son eles os que están contados entre o resto dos da posteridade de Xosé, que eran da casa de Israel.

11 E entón vén tamén a antiga Xerusalén; e benditos son os seus habitantes, porque foron lavados no sangue do Cordeiro; e son os que foron esparexidos e recollidos das catro partes da terra e dos países do norte, e participan do cumprimento do convenio que Divos fixo con Abrahán, o seu pai.

12 E cando sucedan estas cousas, cumprirase a Escritura que di: Hai quen foron os primeiros, que serán os postremeiros; e quen foron os postremeiros, que serán os primeiros.

13 E estaba a piques de escribir máis, pero me está prohibido; pero grandes e marabillosas foron as profecías de Éter; mais os do pobo tivérono en pouco e botárono fóra; e el ocultábase no oco dunha roca durante o día, e saía de noite para ver as cousas que sobrevirían ao pobo. 14 E mentres vivía no oco dunha roca, anotou o resto desta historia, presenciando de noite as destrucións que descendían sobre o pobo.

15 E sucedeu que nese mesmo ano en que o botaron de entre o pobo, empezou unha guerra moi grande entre o pobo, porque houbo moitos que se levantaron, os cales eran homes poderosos, e intentaron destruír a Coriántumr por medio dos seus secretos plans de iniquidade, de que xa se falou.

16 E Coriántumr, habéndose adestrado en todas as artes de guerra, e en toda a astucia do mundo, combateu, xa que logo, aos que trataban de destruílo.

17 Pero non se arrepentiu, nin tampouco os seus belos fillos e fillas; nin os belos fillos e fillas de Cohor; nin os belos fillos e fillas de Corihor; e en fin, non houbo ningún dos belos fillos e fillas sobre a face de toda a terra que se arrepentise dos seus pecados.

18 Aconteceu, pois, que no primeiro ano en que morou Éter na cavidade da roca, houbo moita xente que morreu pola espada daquelas combinacións secretas, que pelexaban contra Coriántumr para lograr apoderarse do reino.

19 E sucedeu que os fillos de Coriántumr combateron moito e se desangraron moito.

20 E no segundo ano, a palabra do Señor viño a Éter de que debía ir e profetizar a Coriántumr que se se arrepentía el, e toda a súa casa, o Señor daríalle o reino e perdoaría a vida aos do pobo;

21 pola contra, serían destruídos, así como toda a súa casa, con excepción del. E el viviría só para presenciar o cumprimento das profecías que se falaron concernentes a outro pobo que recibiría a terra por herdanza súa; e Coriántumr sería sepultado por eles; e toda alma sería destruída, salvo Coriántumr.

22 E sucedeu que Coriántumr non se arrepentiu, nin os da súa casa, nin os do pobo; e as guerras non cesaron; e intentaron matar a Éter, pero el fuxiu deles e refuxiouse outra vez na cavidade da roca.

23 E sucedeu que se levantou Xared, o cal tamén fixo a guerra a Coriántumr; e derrotouno, ao grao de que no terceiro ano reduciuno ao cativerio.

24 E no cuarto ano, os fillos de Coriántumr venceron a Xared, e de novo entregaron o reino ao seu pai.

25 E empezou a haber guerra sobre toda a superficie da terra, cada cal, coa súa banda, combatendo polo que desexaba.

26 E había ladróns, e en resumo, toda clase de iniquidades sobre toda a face da terra.

27 E aconteceu que Coriántumr estaba irritado en extremo contra Xared, e marchou á batalla contra el cos seus exércitos; e con gran ira tiveron un encontro, e foi no val de Xilgal; e a batalla agravouse moitísimo.

28 E ocorreu que Xared pelexou contra el polo termo de tres días. E sucedeu que Coriántumr derrotouno e perseguiuno ata que chegou ás chairas de Heslón.

29 E aconteceu que Xared de novo saíulle á batalla nas chairas; e velaquí, venceu a Coriántumr, e fíxoo retroceder ata o val de Xilgal. 30 E Coriántumr volveu á batalla contra Xared no val de Xilgal, na cal derrotou a Xared e matouno.

31 E Xared feriu a Coriántumr na coxa, polo que non saíu á batalla polo termo de dous anos, durante os cales toda a xente sobre a face da terra estaba derramando sangue, e non había quen a detivese.

Capítulo 14[editar]

A iniquidade do pobo trae unha maldición sobre a terra-Coriántumr emprende a guerra contra Xilead, despois contra Lib e despois contra Xiz-Sangue e mortaldade cobren a terra.

1 E empezou a haber unha grande maldición sobre toda a terra por mor da iniquidade do pobo, polo cal, se un home deixaba a súa ferramenta ou espada sobre a súa despensa, ou no lugar onde adoitaba gardala, velaquí, á mañá seguinte, non a podía atopar, tan grande era a maldición sobre esa terra.

2 Así que todo home tomou entre as súas mans o que era seu, e nin pedía prestado nin prestaba; e todo home conservaba o puño da súa espada na súa man dereita, en defensa da súa propiedade, a súa vida e a das súas esposas e fillos.

3 E agora ben, despois do espazo de dous anos, e logo da morte de Xared, velaquí, levantouse o irmán de Xared e foi á batalla contra Coriántumr, na cal este venceuno e perseguiuno ata o deserto de Aquix.

4 E acaeceu que o irmán de Xared deulle batalla no deserto de Aquix; e a loita agravouse en extremo, e moitos miles caeron pola espada.

5 E sucedeu que Coriántumr púxolle sitio no deserto; e o irmán de Xared saíu do deserto durante a noite, e matou a unha parte do exército de Coriántumr, mentres estaban bébedos.

6 E avanzou á terra de Morón, e colocouse sobre o trono de Coriántumr.

7 E sucedeu que Coriántumr morou co seu exército no deserto polo termo de dous anos, e durante este tempo recibiu gran forza para o seu exército.

8 E o irmán de Xared, que se chamaba Xilead, tamén recibiu gran forza para o seu exército, por causa das combinacións secretas.

9 E aconteceu que o seu sumo sacerdote asasinouno mentres se achaba sentado sobre o trono.

10 E sucedeu que a el o asasinou un dos membros das combinacións secretas nun paso oculto, e obtivo o reino para si; e chamábase Lib, e era un home de gran estatura, maior que a de calquera outro home entre todo o pobo.

11 E aconteceu que no primeiro ano de Lib, Coriántumr subiu á terra de Morón e deu batalla a Lib.

12 E acaeceu que sostivo unha loita con Lib, na cal Lib asestoulle un golpe no brazo e deixouno ferido; no entanto, o exército de Coriántumr arremeteu contra Lib, polo que este fuxiu cara á fronteira a beiras do mar.

13 E ocorreu que Coriántumr perseguiuno; e Lib fíxolle fronte a beiras do mar.

14 E sucedeu que Lib feriu ao exército de Coriántumr, de modo que fuxiron de novo ao deserto de Aquix.

15 E sucedeu que Lib perseguiuno ata que chegou ás chairas de Agox. E Coriántumr levouse consigo a todo o pobo mentres fuxía de Lib naquela parte da terra por onde fuxía.

16 E cando chegou ás chairas de Agox, deu batalla a Lib, e feriuno ata que morreu; no entanto, o irmán de Lib viño contra Coriántumr no seu lugar, e a batalla agravouse en extremo, polo cal Coriántumr fuxiu outra vez diante do exército do irmán de Lib.

17 E o nome do irmán de Lib era Xiz. E sucedeu que Xiz perseguiu a Coriántumr, e destruíu moitas cidades; e mataba tanto a mulleres como a nenos, e incendiaba as cidades.

18 E o temor a Xiz se espallóu por toda a terra; si, por toda a terra oíase o berro: Quen pode resistir ao exército de Xiz? ¡Velaquí, varre a terra por onde pasa!

19 E sucedeu que os do pobo empezaron a congregarse en exércitos por toda a superficie da terra.

20 E dividíronse; e parte deles fuxiron ao exército de Xiz, e parte deles ao exército de Coriántumr.

21 E tan grande e tan longa fora a guerra, e tanto durara aquel cadro de efusión de sangue e mortaldade, que toda a superficie da terra achábase cuberta de cadáveres.

22 E tan rápida e acelerada era a guerra, que non quedaba ninguén para sepultar aos mortos, senón que marchaban dunha efusión de sangue a outra, deixando os cadáveres, tanto de homes como de mulleres e de nenos, tirados a flor de terra, para converterse en presa dos vermes da carne.

23 E o fedor estendeuse pola face da terra, si, por toda a superficie da terra; polo que o pobo sentiuse molesto de día e de noite por causa do mal cheiro.

24 No entanto, Xiz non cesou de perseguir a Coriántumr; porque xurara vingarse de Coriántumr polo sangue do seu irmán que fora morto; e a voz do Señor que chegou a Éter foi que Coriántumr non caería pola espada.

25 E así vemos que o Señor visitounos coa plenitude da súa ira, e a súa iniquidade e abominacións prepararan a vía para a súa eterna destrución.

26 E sucedeu que Xiz perseguiu a Coriántumr cara ao leste, aínda ata as fronteiras xunto ao mar, e alí combateu a Xiz polo espazo de tres días.

27 E tan terrible foi a destrución entre os exércitos de Xiz, que as xentes empezaron a ter medo, e comezaron a fuxir ante os exércitos de Coriántumr; e fuxiron á terra de Corihor, e exterminaban aos habitantes diante deles, a todos os que non querían unirse a eles.

28 E plantaron as súas tendas no val de Corihor; e Coriántumr plantou as súas no val de Xurr. Este val de Xurr estaba situado cerca do cerro de Comnor; xa que logo, Coriántumr reuniu aos seus exércitos sobre o cerro de Comnor, e fixo tocar a trompeta aos exércitos de Xiz para invitalos ao combate.

29 E sucedeu que avanzaron, pero foron rexeitados; e volveron por segunda vez, e de novo foron rexeitados. E sucedeu que chegaron por terceira vez, e o combate agravouse en extremo.

30 E aconteceu que Xiz feriu a Coriántumr de modo que lle ocasionou moitas feridas profundas; e se desmaiou Coriántumr pola perda de sangue, e levárono coma se estivese morto.

31 E tan grande foi a perda de homes, mulleres e nenos en ambos os partidos, que Xiz deu ordes ao seu pobo de non perseguir aos exércitos de Coriántumr; de modo que se volveron ao seu campamento.

Capítulo 15[editar]

Millóns de xareditas morren nas batallas-Xiz e Coriántumr reúnen a toda a xente para un combate mortal-O Espírito do Señor deixa de loitar con eles-A nación xaredita é completamente destruída-Só Coriántumr queda con vida.

1 E ocorreu que cando Coriántumr recuperouse das súas feridas, empezou a recordar as palabras que Éter faloulle.

2 Viu que xa foran mortos pola espada preto de dous millóns dos do seu pobo, e empezou a aflixírselle o corazón; si, foran mortos dous millóns de homes valentes, e tamén as súas esposas e os seus fillos.

3 E empezou a arrepentirse do mal que fixera; empezou a recordar as palabras que por boca de todos os profetas faláronse, e viu que ata entón se cumpriron sen faltar un chisco; e a súa alma se aflixiu e non quixo ser consolada.

4 E acaeceu que escribiu unha epístola a Xiz, pedíndolle que perdoase ao pobo, e el renunciaría ao reino por consideración ás vidas dos do pobo.

5 E aconteceu que cando Xiz houbo recibido o seu epístola, el escribiu unha epístola a Coriántumr, de que se se entregaba, a fin de que el matáseo coa súa propia espada, perdoaría a vida dos do pobo.

6 E sucedeu que o pobo non se arrepentiu da súa iniquidade; e a xente de Coriántumr encheuse de ira contra a xente de Xiz; e a xente de Xiz encheuse de ira contra a xente de Coriántumr; polo que a xente de Xiz foi á batalla contra a de Coriántumr.

7 E cando Coriántumr viu que estaba a piques de caer, de novo fuxiu diante da xente de Xiz.

8 E aconteceu que chegou ás augas de Ripliácum, que interpretado significa grande, ou que excede a todo; así que ao chegar a estas augas, plantaron as súas tendas; e Xiz tamén plantou as súas tendas preto deles; e, xa que logo, ao día seguinte saíron ao combate.

9 E sucedeu que se librou unha batalla sumamente violenta, na cal Coriántumr foi ferido de novo, e se desmaiou pola perda de sangue.

10 E ocorreu que os exércitos de Coriántumr arremeteron contra os homes de Xiz, de modo que os venceron e fixéronos retroceder ante eles; e fuxiron cara ao sur, e plantaron as súas tendas nun lugar chamado Ogat.

11 E aconteceu que o exército de Coriántumr plantou as súas tendas xunto ao cerro de Rama; e era o mesmo cerro onde o meu pai Mormón ocultou os anais que eran sacros, para os fins do Señor.

12 E sucedeu que reuniron a toda a xente que non perecera sobre toda a face da terra, con excepción de Éter.

13 E aconteceu que Éter presenciou todos os feitos do pobo; e viu que a xente que estaba por Coriántumr xuntouse ao exército de Coriántumr; e que a xente que estaba por Xiz uniuse ao exército de Xiz.

14 De maneira que durante catro anos estiveron recollendo ao pobo, a fin de xuntar a todos os que se achaban sobre a superficie da terra, e para recibir canta forza fóselles posible lograr.

15 E sucedeu que cando todos uníronse, cada cal ao exército que prefería, coas súas esposas e os seus fillos ?habendo armado aos homes, así como ás mulleres e aos nenos, con armas de guerra, con escudos, e petos, e cascos, e estando vestidos para a guerra?, marcharon o un contra o outro á batalla; e loitaron todo ese día, e non triunfaron.

16 E aconteceu que ao chegar a noite, achábanse rendidos de cansazo e retiráronse aos seus campamentos; e despois que se retiraron aos seus campamentos, empezaron a xemer e a lamentarse polos que morreran entre o seu pobo; e tan grandes eran os seus berros, xemidos e queixumes, que fendían o aire en sumo grao.

17 E sucedeu que á mañá seguinte de novo saíron á batalla; e grande e terrible foi aquel día; con todo, non triunfaron; e cando chegou a noite, outra vez fenderon o aire cos seus queixumes, os seus berros e xemidos pola perda dos que morreran do seu pobo.

18 E sucedeu que Coriántumr de novo escribiu unha epístola a Xiz, pedindo que non volvese ao combate, senón que tomase o reino e perdoase a vida dos do pobo.

19 E velaquí, o Espírito do Señor deixara de loitar con eles, e Satanás apoderouse completamente dos seus corazóns; porque se entregaron á dureza dos seus corazóns e á cegueira das súas mentes, a fin de que fosen destruídos; xa que logo, volveron á batalla.

20 E ocorreu que combateron todo ese día, e ao chegar a noite durmiron sobre as súas espadas.

21 E á mañá seguinte loitaron ata que chegou a noite.

22 E cando chegou a noite, estaban ebrios de ira, así como o home que está bébedo de viño; e de novo durmiron sobre as súas espadas.

23 E á mañá seguinte volveron loitar; e cando chegou a noite, todos caeran pola espada salvo cincuenta e dúas da xente de Coriántumr, e sesenta e nove da xente de Xiz.

24 E sucedeu que durmiron sobre as súas espadas aquela noite, e á mañá seguinte renovaron o combate, e loitaron con todas as súas forzas coas súas espadas e os seus escudos todo ese día.

25 E cando chegou a noite quedaban trinta e dúas da xente de Xiz, e vinte e sete da xente de Coriántumr.

26 E sucedeu que comeron e durmiron, e preparáronse para morrer á mañá seguinte. E eran homes grandes e fortes en canto á forza do home.

27 E ocorreu que pelexaron polo espazo de tres horas, e caeron desmaiados pola perda de sangue.

28 E aconteceu que, habéndose recobrado o suficiente para camiñar, os homes de Coriántumr estaban a piques de fuxir polas súas vidas; pero velaquí, levantouse Xiz, e tamén os seus homes, e xurou na súa ira que mataría a Coriántumr ou perecería pola espada.

29 Xa que logo, perseguiunos, e á mañá seguinte alcanzounos; e pelexaron outra vez coas súas espadas. E aconteceu que cando todos houberon caído pola espada, menos Coriántumr e Xiz, velaquí, Xiz habíase desmaiado pola perda de sangue.

30 E ocorreu que logo de haberse apoiado Coriántumr sobre a súa espada, de modo que descansou un pouco, cortoulle a cabeza a Xiz.

31 E sucedeu que despois que lle cortou a Xiz a cabeza, este alzouse sobre as súas mans e caeu; e logo de esforzarse por alcanzar alento, morreu.

32 E aconteceu que Coriántumr caeu a terra, e quedou coma se non tivese vida.

33 E o Señor falou a Éter e díxolle: Sal. E saíu, e viu que se cumpriron todas as palabras do Señor; e concluíu os seus anais (e nin a centésima parte escribín eu); e escondeunos de tal modo que o pobo de Limhi atopounos.

34 E as últimas palabras que Éter escribiu son estas: Se o Señor quere que eu sexa trasladado, ou que sufra a vontade do Señor na carne, non importa, con tal que eu sálveme no reino de Deus. Amén.