Interpelación formulada por don Valentín Paz Andrade, del Gupo Parlamentario Progresistas y Socialistas Independientes, relativa a descentralización de la RENFE

En Galifontes, o Wikisource en galego.
Saltar á navegación Saltar á procura
Interpelación formulada por don Valentín Paz Andrade,
do Gupo Parlamentario Progresistas e Socialistas Independentes,
relativa a descentralización da RENFEPRESIDENCIA DO SENADO


    En cumprimento do disposto no artigo 149 do vixente Regulamento provisional do Senado, ordénase a publicación no BOLETÍN OFICIAL DAS CORTES da interpelación formulada polo Senador do Grupo Parlamentario Progresistas e Socialistas Independentes, don Valentín Paz Andrade, relativa a descentralización da RENFE, cuxa exposición terá lugar nun próximo Pleno da Cámara.

    Palacio do Senado, 7 de novembro de 1978. -O Presidente do Senado, Antonio Fontán Pérez. -O Secretario primeiro do Senado, Víctor M. Carrascal Felgueroso.


Á Mesa do Senado


    Valentín Paz Andrade, Senador por Pontevedra, membro do Grupo de Progresistas e Socialistas Independentes, ao amparo do artigo 135 da ordenación regulamentaria aplicable, facendo uso do dereito que tal precepto concede, formula ao Goberno a seguinte

Interpelación

    O "Boletín" número 1 do Servizo de Publicacións, que con data 10 do actual inaugurou a RENFE, anuncia oficialmente a posta en práctica dun programa de descentralización da macro-empresa paraestatal. Di tal documento:

    "Na primeira fase -xa implantada- descentralizáronse as decisións e actividades que tenden a mellorar os procesos administrativos e non requiren recursos humanos adicionais.

    A partir de xaneiro de 1979 serán descentralizados -segunda fase- as restantes decisións e actividades atribuíbles ás Zonas.

    E na terceira procederase á asignación de recursos para dotar ás Zonas e Organismos Centrais dos medios precisos para a maior eficacia de proceso de descentralización."

    En aberta contradición con tales principios establécese no mesmo documento unha división en sete zonas, con outras tantas cabeceiras. En realidade son seis, xa que a Madrid atribúenselle dúas -Chamartín e Atocha-. Pero o máis insólito é que o principio da descentralización aplíquese a Andalucía, con cabeceira en Sevilla; a, Valencia, con cabeceira na capital do Turia; a Cataluña, con cabeceira en Barcelona, e ao País Vasco, con cabeceira en Bilbao. Pero non ao resto do país.

    Así, a rexión de proa ao Atlántico, Galicia, queda sen cabeceira. Resulta anexionada como un apéndice a León, con Asturias, Zamora e parte de Palencia.

    Semellante aberración, tanto xeográfica e xeopolítica como económica, debe ser impedida polo Goberno, en virtude de razóns que, aínda sendo obvias, limitarémonos a esbozar:

    A) Galicia foi secularmente postergada nos sistemas de comunicacións co resto de España. Singularmente nas de superficie. Por mor das deficiencias do servizo por ferrocarril, todo o tráfico pesqueiro da rexión -no sector o máis importante- foi absorbido polo transporte de estrada. En canto ao tráfico gandeiro, a escasa idoneidade do servizo produce diminucións do peso en vivo, que supón perdas de centos de millóns de pesetas ao ano.

    B) A anterior consideración basta para comprender que o tráfico desta rexión ten índole específica. É de moi distinta natureza do que dimane de Palencia, Zamora, León, etc. Se a isto engádese que Galicia posúe outra gran fonte de tráfico, aínda máis diversificado, como é a que brota nos seus grandes portos atlánticos, e tanto de viaxeiros como de mercancías, compréndese sen maior esforzo dialéctico que a cabeceira do tráfico ferroviario do Noroeste debe situarse na costa atlántica.

    C) Debe así mesmo terse en conta a condición de rexión fronteiriza con Portugal e a necesidade de coordinar o tráfico ferroviario entre os dous países ibéricos. Notoriamente advírtese que o desprazamento da cabeceira a León subestima un imperativo xeopolítico que merece a maior prioridade.

    As razóns que sumariamente anticipamos, e as que no seu día haberán de ser alegadas "in voce", móvennos a formular respectuosamente esta interpelación ao Goberno, especialmente ao excelentísimo señor Ministro de Transportes, a fin de que sexa reconsiderado o Plan de Zonas da RENFE, creando unha oitava para as catro provincias galegas, con cabeceira no porto da rexión ao que deba fundadamente recoñecerse prioridade, e deixando a zona sétima integrada soamente por Zamora, León, Asturias e parte de Palencia.

    Palacio do Senado, 25 de outubro de 1978. -Valentín Paz Andrade.

Véxase tamén[editar]

Este texto é unha tradución non oficial. Vexa a obra no seu idioma orixinal no Boletín Oficial de las Cortes n 186, 17-11-1978.


Esta obra está no dominio público, porque o "Real Decreto Lexislativo 1/1996, de 12 de abril, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Propiedade Intelectual, regularizando, aclarando e harmonizando as disposicións legais vixentes sobre a materia" establece: "Artigo 13. Exclusións. Non son obxecto de propiedade intelectual as disposicións legais ou regulamentarias e os seus correspondentes proxectos, as resolucións dos órganos xurisdicionais e os actos, acordos, deliberacións e ditames dos organismos públicos, así como as traducións oficiais de todos os textos anteriores."