Décimas ao Apóstolo Santiago

En Galifontes, o Wikisource en galego.
Saltar á navegación Saltar á procura


"Décimas ao Apóstolo Santiago"       Martín Torrado Mariño       1627
 


Décimas ao Apóstolo Santiago (M).
Décimas ao Apóstolo Santiago (S).Al Señor Santiago el Mayor
Sancto de Barba dorada
bello honrado meu patron,
Rayo fillo de Torbon
Capitan da roja espada:
Señor da Cruz colorada
Valente eforte guerreiro
a quen todo ò mundo enteiro,
po lo mar e por la terra
Temen na paz enaguerra,
Sanctiago ò Caualleiro.

Eu meu sancto ò in agora
à o crego desta maneira
que vos dan por companeira
una Sancta gran doutora
valame nossa señora
ende vos no bastas so
para desfacer en po
quantos moros ejudeus
ay contra a fee de Deus
decia o miño avo.

Elo he que non podes
ou non sey que aquesto seja
que debe de ser embeja,
do ben que à España faceis.
Eu non vim tal entremes,
que aun crego le fagan ter
Una freira por moller
arreda vas satanas
vos sancto si vos casàs
dais à ò mundo enque entender

Ora pesse atal conmigo
non vos deran por Compadre,
a S. Lourenzo ou aopadre
San Vicenzo ou San Domingo
ental pleito non delingo
y anossa sancta tereija
no hade ter à mesma queija
pois uos ladan por moller
sin preguntar si ela quer
si la toma, ou si la deija.

Meu sancto agora digo eu
con perdon si ami mo dan
y agente de miña lan
donde a deir ào Julileu
no hade faltar un Judeu:
que diga enestas sazois
non querer ganar perdois
mas eu por Jesus bendito
muitas veces teño dito
que ajo de vender os bois

Eu tal cosa non pensey
eassi penso à Roma yr
ea opadre sancto decir
ea nosso señor ò Rey
que manden por una ley
que seja pois e Justicia
Patron solo da milicia
de España contra Majoma
mentras for san Pedro en Roma
vos Sanctiago en Galicia.

               

Decimas en Gallego q̄ compuso
D. N. Torrado Abbad de Vrdilde
al Sor. Santo Patron de España
quando el Rey D. Phel quarto
quiso que santa Theresa de JhS.
fuese compatrona.


Santo dabarba dourada
Bello honrrado meupatron
Rayo fillo do trebon
Capitan darroja espada
Señor da Cruz colorada
Balente forte guerreiro
aquen todo omundo enteiro
polomar, epolaterra
chama napaz enaguerra
Santiago o cabaleiro.

Eu meu santo oynagora
o crego desta maneira
quebos dan porcompañeira
unha santa gran doutora
ballame nosa Señora!
en debos non bastas soo
para des facer empo o
cantos mouros e Judeos
houber contrafe de Deus?
deciao el meu abo.

El ouhe, que non podes
ou non sei como esto seja
ou debe deser embeja
doben que a España faces
eu non bin tal entremes!
que a un crego llefaganter
unha frada por muller?
arreda uai Satanas
Santo uos se uos casas
das omundo enque entender?

Ora pesatal con migo
nonuos deran por compaña
algun dos Santos de España
Sn Lourenzo, ou S. Domingo
entalpreito non delingo
a santa santa Tereija
noha deteramesma queija
pois bola dan por muller
sempreguntar sela quer
sela toma, osela deija?.

Pois agora digo eu
comperdon siamin medan
agente damiña lan
donde hadeir o Jubileu?
non ha de faltar un Judeu
quenos diga, queninguen
Senir a Jerus alen
nestas bosas estazos
non pode ganar perdos
por Jesus de Nazaren!

Eu enfin jateno dito
queajo debender osbois
eir a Roma despois
o Padre Santo Bendito
ea ono Señor o Rey
quemanden por unhaley
queseja pois ejusticia
Patron soo demilicia
de España contra Mafoma
mentras for Sn. Po. en Roma
Sn. Tiago de Galicia.

Véxase tamén[editar]

Ligazóns externas[editar]


Tódalas obras orixinais deste autor atópanse no dominio público. Isto é aplicábel en todo o mundo por mor de que finou fai máis de 100 anos.
As traducións poden non estar en dominio público.