Diferenzas entre revisións de «Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro»

Saltar ata a navegación Saltar á procura
 
e) Incumpri-lo deber de segredo establecido no artigo 10 desta lei, agás que constitúa infracción grave.
 
3. Son infraccións graves:
 
a) Proceder á creación de ficheiros de titularidade pública ou inicia-la recollida de datos de carácter persoal para eles, sen autorización de disposición xeral, publicada no «Boletín Oficial del Estado» ou no diario oficial correspondente.
 
b) Proceder á creación de ficheiros de titularidade privada ou inicia-la recollida de datos de carácter persoal para eles con finalidades distintas das que constitúen o obxecto lexítimo da empresa ou entidade.
 
c) Proceder á recollida de datos de carácter persoal sen solicita-lo consentimento expreso das persoas afectadas, nos casos en que este sexa esixible.
 
d) Trata-los datos de carácter persoal ou usalos posteriormente con conculcación dos principios e garantías establecidos nesta lei ou con incumprimento de preceptos de protección que impoñan as disposicións regulamentarias de desenvolvemento, cando non constitúa infracción moi grave.
 
e) O impedimento ou obstaculización do exercicio dos dereitos de acceso e oposición e a negativa de facilita-la información que sexa solicitada.
 
f) Manter datos de carácter persoal inexactos ou non efectua-las rectificacións ou cancelacións deles que legalmente procedan cando resulten afectados os dereitos das persoas que esta lei ampara.
 
g) A vulneración do deber de gardar segredo sobre os datos de carácter persoal incorporados a ficheiros que conteñan datos relativos á comisión de infraccións administrativas ou penais, Facenda Pública, servicios financeiros, prestación de servicios de solvencia patrimonial e crédito, así como aqueloutros ficheiros que conteñan un conxunto de datos de carácter persoal suficientes para obter unha avaliación da personalidade do individuo.
 
h) Mante-los ficheiros, locais, programas ou equipos que conteñan datos de carácter persoal sen as debidas condicións de seguridade que por vía regulamentaria de determinen.
 
i) Non lle remitir á Axencia de Protección de Datos as notificacións previstas nesta lei ou nas súas disposicóns de desenvolvemento, así como non lle proporcionar en prazo cantos documentos e informacións deba recibir ou sexan requiridos por aquel para tales efectos.
 
j) A obtrucción ó exercicio da función inspectora.
 
k) Non incribi-lo ficheiro de datos de carácter persoal no Rexistro Xeral de Protección de Datos, cando fose requirido para iso polo director da Axencia de Protección de Datos.
 
l) Incumpri-lo deber de información que se establece nos artigos 5, 28 e 29 desta lei, cando os datos fosen racadados de persoa distinta do afectado.
 
[[Category:documentos legais]]

Menú de navegación