Diferenzas entre revisións de «Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro»

Saltar ata a navegación Saltar á procura
 
5. Transcorrido un mes desde a presentación da solicitude de inscripción sen que a Axencia de Protección de Datos resolvese sobre ela, entenderase inscrito o ficheiro automatizado para tódolos efectos.
 
:Artigo 27 ''Comunicación da cesión de datos''
 
1. O responsable do ficheiro, no momento en que se efectúe a primeira cesión de datos, deberá informar diso ós afectados, indicando, así mesmo, a finalidade do ficheiro, a natureza dos datos que foron cedidos e o nome e enderezo do cesionario.
 
2. A obriga establecida no número anterior non existirá no suposto previsto nos números 2, alíneas c), d) e) e 6 do artigo 11, nin cando a cesión veña imposta por lei.
 
:Artigo 28 ''Datos incluídos nas fontes de acceso público''
 
1. Os datos persoais que figuren no censo promocional, ou as listas de persoas pertencentes a grupos de profesionais a que se refire o artigo 3, j) desta lei deberán limitarse ós que sexan estrictamente necesarios para cumpri-la finalidade a que se destina cada listaxe. A inclusión de datos adicionais polas entidades responsables do mantemento das ditas fontes requerirá o consentimento do interesado, que poderá ser revogado en calquera momento.
 
2. Os interesados terán dereito a que a entidade responsable do mantemento das listaxes dos colexios profesionais indique gratuitamente que os seus datos persoais non poden utilizarse para fins de publicidade ou propección comercial.
 
Os interesados terán dereito a esixir gratuitamente a exclusión da totalidade dos seus datos persoais que consten no censo promocional polas entidades encargadas do mantemento das citadas fontes.
 
A atención á solicitude de exclusión da información innecesaria ou inclusión da abxección ó uso dos datos para fins de publicidade ou venda a distancia deberase realizar no prazo de dez días respecto das informacións que se realicen mediante consulta ou comunicación telemática e na seguinte edición da listaxe calquera que sexa o soporte en que se edite.
 
3. As fontes de acceso público que se editen en forma de libro ou algún outro soporte físico perderán o carácter de fonte accesible coa nova edición que se publique.
 
No caso de que se obteña telemáticamente unha copia da lista en formato electrónico, esta perderá o carácter de fonte de acceso público no prazo dun ano, contando desde o momento da súa obtención.
 
4. Os datos que figuren nas guías de servicios de telecomunicación dispoñibles ó público rexeranse pola súa normativa específica.
 
[[Category:documentos legais]]

Menú de navegación