Diferenzas entre revisións de «Lei 4/1995, do 24 de maio, de dereito civil de Galicia»

Saltar ata a navegación Saltar á procura
m (Bot:Cambiando Category -> Categoría)
 
==Título VI==
 
Da compañía familiar galega
 
Capítulo I. Constitución da compañía
 
'''Artigo''' 100
 
1. A compañía familiar galega constitúese entre labregos con vínculos de parentesco, para viviren xunto e explotaren en común terras, lugar acasarado ou explotacións pecuarias de calquera natureza pertencentes a todos ou a algún dos reunidos.
Artigo 100
1. A compañía familiar galega constitúese entre labregos con vínculos de parentesco, para viviren xunto e explotaren en común terras, lugar acasarado ou explotacións pecuarias de calquera natureza pertencentes a todos ou a algún dos reunidos.
2. A compañía familiar galega constitúese de calquera dos xeitos ou das formas admitidas en dereito. dita constitución deberá necesariamente documentarse no momento en que calquera dos contratantes así solicite.
3. Rexerase polo título constitutivo, polo uso ou costume do lugar e polas normas desta lei.
 
2. A compañía familiar galega constitúese de calquera dos xeitos ou das formas admitidas en dereito. dita constitución deberá necesariamente documentarse no momento en que calquera dos contratantes así solicite.
Artigo 101
1. Cando un labrego case para a casa un parente, entenderase, agás pacto en contra, constituída compañía familiar galega.
2. Por casar para a casa enténdese o feito de se integrar un novo matrimonio na vida comunitaria dun grupo familiar xa constituído.
3. A dita integración deberá necesariamente documentarse no momento en que o solicite calquera da partes.
 
3. Rexerase polo título constitutivo, polo uso ou costume do lugar e polas normas desta lei.
Artigo 102
Son bens sociais da compañía:
 
'''Artigo''' 101
1) Os achegados polos socios e os adquiridos a título oneroso por conta do capital común, mentres dure compañía.
2) Os froitos, as rendas, as ganancias e os intereses percibidos ou debidos durante o mesmo tempo procedentes dos bens sociais.
3) As edificacións, reconstruccións, plantacións e calquera tipo de mellora feita nos bens sociais.
4) Calquera outro que as partes acorden.
 
1. Cando un labrego case para a casa un parente, entenderase, agás pacto en contra, constituída compañía familiar galega.
 
2. Por casar para a casa enténdese o feito de se integrar un novo matrimonio na vida comunitaria dun grupo familiar xa constituído.
 
3. A dita integración deberá necesariamente documentarse no momento en que o solicite calquera da partes.
Artigo 103
Son cargas da compañía:
 
'''Artigo''' 102
1) Os gastos de mantenza, vestimenta, instrucción, asistencia médica e enterro, tanto dos asociados coma das persoas constituídas na súa potestade.
2) Os gastos de administración, cultivo, contribucións e impostos, seguros, rendas e cargas reais dos ben sociais.
3) As débedas contraídas polos administradores ou por calquera dos socios, se o importe delas se investiu en beneficio da compañía, e os réditos das devanditas débedas.
4) As reparacións e os custos das melloras de calquera especie que se fagan nos bens sociais.
5) Os gastos e as custas dos preitos seguidos para defende-los bens sociais
6) Os gastos que fagan os socios en beneficio común, así como as obrigas que de boa fe contraesen par os negocios.
7) Calquera outra que as partes acorden e conste documentalmente.
 
Son bens Capítulo II. Da administraciónsociais da compañía:
 
1) Os achegados polos socios e os adquiridos a título oneroso por conta do capital común, mentres dure compañía.
 
2) Os froitos, as rendas, as ganancias e os intereses percibidos ou debidos durante o mesmo tempo procedentes dos bens sociais.
Artigo 104
Correspóndelle a administración da compañía á persoa que determine o contrato de constitución. En todo o non previsto nel, así como nas compañías constituídas tacitamente, corresponderalle sucesivamente ó petrucio, á súa viúva ou a quen de modo notorio a exerza.
 
3) As edificacións, reconstruccións, plantacións e calquera tipo de mellora feita nos bens sociais.
Artigo 105
Son facultades do patrucio ou, se é o caso, do socio administrador:
 
4) Calquera outro que as partes acorden.
1) A dirección e representación da sociedade.
2) Adquirir para ela e obrigarse no seu nome.
3) Dispoñer dos semoventes e bens mobles sociais.
 
'''Artigo''' 103
 
Son cargas da compañía:
 
1) Os gastos de mantenza, vestimenta, instrucción, asistencia médica e enterro, tanto dos asociados coma das persoas constituídas na súa potestade.
Artigo 106
Son causas de modificación da compañía:
 
2) Os gastos de administración, cultivo, contribucións e impostos, seguros, rendas e cargas reais dos ben sociais.
a) O pasamento dalgún dos socios, aínda cando os seus herdeiros convivan e opten por permanecer na sociedade.
b) A declaración de incapacidade, prodigalidade, concurso ou creba e a ausencia, por máis de un ano, no motivada pola xestión social.
c) A renuncia ou cesión de dereitos en favor doutro membro da compañía, como tamén a retirada de capital ou o feito de o allear, sen causa xustificada.
d) O ingreso dun socio noutra compañía ou o casamento con desvinculación dela.
e) A incorporación ou a separación dalgún socio.
 
3) As débedas contraídas polos administradores ou por calquera dos socios, se o importe delas se investiu en beneficio da compañía, e os réditos das devanditas débedas.
 
4) As reparacións e os custos das melloras de calquera especie que se fagan nos bens sociais.
Artigo 107
1. En tódolos supostos de modificación da compañía, agás pacto en contra, o socio separado ou os que de traian dereito non poderán retira-los seus bens propios nin a parte que lles correspondese nos sociais at que rematen as operacións pendentes e a recolleita dos froitos, sempre que a realización destas non supere o ano.
2. Neste suposto os demais socios terán o dereito de retracto, polo mesmo prezo e condición, que caducará ós trinta días da notificación do acto dispositivo e do seu prezo e condicións.
 
5) Os gastos e as custas dos preitos seguidos para defende-los bens sociais
 
6) Os gastos que fagan os socios en beneficio común, así como as obrigas que de boa fe contraesen par os negocios.
Artigo 108
No caso de cesión ou alleamento a título oneroso da participación da compañía a un terceiro, antes de liquidala e de realiza-las adxudicacións, poderá calquera socio subrogarse no lugar do comprador o cesionario, reembolsándolle o prezo e os gastos de lexítimo aboamento. Este dereito poderá exercitarse no prazo dos trinta días seguintes á notificación da transmisión e das súas condicións.
 
7) Calquera outra que as partes acorden e conste documentalmente.
Artigo 109
A compañía familiar galega extinguirase:
 
Capítulo II. Da administración da compañía
1) Por acordo de tódolos socios.
2) Polo pasamento ou pola renuncia dos socios, cando non queden, polo menos, dous que non constitúa matrimonio.
3) Polo matrimonio entre si de dous socios únicos ou pola refundición de tódolos dereitos sociais no dous cónxuxes.
4) Pola declaración de concurso ou creba que afecte a todos.
 
'''Artigo''' 104
Capítulo III. Da liquidación da compañía
 
Correspóndelle a administración da compañía á persoa que determine o contrato de constitución. En todo o non previsto nel, así como nas compañías constituídas tacitamente, corresponderalle sucesivamente ó petrucio, á súa viúva ou a quen de modo notorio a exerza.
 
'''Artigo''' 110105
1. Modificada a compañía, practicarase a liquidación parcial para fixa-lo haber de cada un no momento da modificación, co fin de determinar e adxudica-la súa participación ó que cause baixa ou ós que del traia dereito.
2. Faltando estas liquidacións parciais, cando se faga a liquidación final da compañía e non se probe que bens eran propios dela antes da súa modificación, reputaranse sociais os indeterminados e dividiranse proporcionalmente ó número de socios que formasen cada compañía modificada e ó tempo da súa respectiva duración.
 
Son facultades do patrucio ou, se é o caso, do socio administrador:
Artigo 111
En tódolos casos de extinción da compañía, a liquidación e a división dos bens sociais faranse consonte a seguintes regras:
 
1) A dirección e representación da sociedade.
1ª) Pagaranse as débedas contraídas en interese da sociedade cos bens sociais e, de non seren abondos cos bens propios dos socios en proporción ás súas cotas. O déficit que resulte da insolvencia dalgún socio dividirase proporcionalmente entre os restantes, se prexuízo do dereito a se reintegrar se o insolvente mellorase de fortuna.
 
2ª) Cada socio recibirá os bens que subsistan dos que achegase, o equivalente dos que lle transmitise e propiedade á compañía ou allease en beneficio dela e o importe dos desperfectos que os seus ben sufrisen en proveito común.
2) Adquirir para ela e obrigarse no seu nome.
3ª) O remanente líquido do capital constituirá o haber da compañía e repartirase entre os socios ou entre os que deles trouxesen dereito, do xeito establecido na regra primeira.
 
3) Dispoñer dos semoventes e bens mobles sociais.
 
'''Artigo''' 106
 
Son causas de modificación da compañía:
 
a) O pasamento dalgún dos socios, aínda cando os seus herdeiros convivan e opten por permanecer na sociedade.
 
b) A declaración de incapacidade, prodigalidade, concurso ou creba e a ausencia, por máis de un ano, no motivada pola xestión social.
 
c) A renuncia ou cesión de dereitos en favor doutro membro da compañía, como tamén a retirada de capital ou o feito de o allear, sen causa xustificada.
 
d) O ingreso dun socio noutra compañía ou o casamento con desvinculación dela.
 
e) A incorporación ou a separación dalgún socio.
 
'''Artigo''' 107
 
1. En tódolos supostos de modificación da compañía, agás pacto en contra, o socio separado ou os que de traian dereito non poderán retira-los seus bens propios nin a parte que lles correspondese nos sociais at que rematen as operacións pendentes e a recolleita dos froitos, sempre que a realización destas non supere o ano.
 
2. Neste suposto os demais socios terán o dereito de retracto, polo mesmo prezo e condición, que caducará ós trinta días da notificación do acto dispositivo e do seu prezo e condicións.
 
'''Artigo''' 108
 
No caso de cesión ou alleamento a título oneroso da participación da compañía a un terceiro, antes de liquidala e de realiza-las adxudicacións, poderá calquera socio subrogarse no lugar do comprador o cesionario, reembolsándolle o prezo e os gastos de lexítimo aboamento. Este dereito poderá exercitarse no prazo dos trinta días seguintes á notificación da transmisión e das súas condicións.
 
'''Artigo''' 109
 
A compañía familiar galega extinguirase:
 
1) Por acordo de tódolos socios.
 
2) Polo pasamento ou pola renuncia dos socios, cando non queden, polo menos, dous que non constitúa matrimonio.
 
3) Polo matrimonio entre si de dous socios únicos ou pola refundición de tódolos dereitos sociais no dous cónxuxes.
 
4) Pola declaración de concurso ou creba que afecte a todos.
 
Capítulo III. Da liquidación da compañía
 
'''Artigo''' 110
 
1. Modificada a compañía, practicarase a liquidación parcial para fixa-lo haber de cada un no momento da modificación, co fin de determinar e adxudica-la súa participación ó que cause baixa ou ós que del traia dereito.
 
2. Faltando estas liquidacións parciais, cando se faga a liquidación final da compañía e non se probe que bens eran propios dela antes da súa modificación, reputaranse sociais os indeterminados e dividiranse proporcionalmente ó número de socios que formasen cada compañía modificada e ó tempo da súa respectiva duración.
 
'''Artigo''' 111
 
En tódolos casos de extinción da compañía, a liquidación e a división dos bens sociais faranse consonte a seguintes regras:
 
1ª) Pagaranse as débedas contraídas en interese da sociedade cos bens sociais e, de non seren abondos cos bens propios dos socios en proporción ás súas cotas. O déficit que resulte da insolvencia dalgún socio dividirase proporcionalmente entre os restantes, se prexuízo do dereito a se reintegrar se o insolvente mellorase de fortuna.
 
2ª) Cada socio recibirá os bens que subsistan dos que achegase, o equivalente dos que lle transmitise e propiedade á compañía ou allease en beneficio dela e o importe dos desperfectos que os seus ben sufrisen en proveito común.
 
3ª) O remanente líquido do capital constituirá o haber da compañía e repartirase entre os socios ou entre os que deles trouxesen dereito, do xeito establecido na regra primeira.
 
Título VII
 
Do réxime económico familiar 10
 
Capítulo I. Disposición xeral
 
'''Artigo''' 112
 
O réxime económico matrimonial será o convido polos cónxuxes en capitulacións matrimoniais. E defecto de convenio ou ineficacia deste, o réxime será o da sociedade de gananciais
 
Capítulo II. Capitulacións matrimoniais
 
'''Artigo''' 113
 
1. As capitulacións matrimoniais pódense outorgar ou modificar antes ou durante o matrimonio, per necesariamente en escritura pública ou en transacción xudicial que poña fin a calquera procedemento de separación, divorcio ou nulidade.
 
2. Poderán conter calquera estipulación relativa ó réxime económico, familiar e sucesorio, sen mai limitacións cás derivadas do establecido nesta lei.
 
Capítulo III. Doazóns por mor do matrimonio
Artigo 112
O réxime económico matrimonial será o convido polos cónxuxes en capitulacións matrimoniais. E defecto de convenio ou ineficacia deste, o réxime será o da sociedade de gananciais
 
'''Artigo''' 114
Capítulo II. Capitulacións matrimoniais
 
1. Son doazóns por razón do matrimonio as que se fan por mor deste, antes ou despois de celebrado, entre noivos ou cónxuxes ou por terceiras persoas a prol de calquera daqueles.
 
2. As doazóns por mor do matrimonio poderán abranguer bens presentes ou futuros, e mesmo tamén par caso de morte, en igual medida cá fixada para a sucesión testada.
Artigo 113
1. As capitulacións matrimoniais pódense outorgar ou modificar antes ou durante o matrimonio, per necesariamente en escritura pública ou en transacción xudicial que poña fin a calquera procedemento de separación, divorcio ou nulidade.
2. Poderán conter calquera estipulación relativa ó réxime económico, familiar e sucesorio, sen mai limitacións cás derivadas do establecido nesta lei.
 
'''Artigo''' 115
Capítulo III. Doazóns por mor do matrimonio
 
As doazóns por mor do matrimonio son irrevogables, agás pacto en contrario ou incumprimento de carga impostas ó donatario con carácter esencial e expreso.
 
'''Artigo''' 114116
1. Son doazóns por razón do matrimonio as que se fan por mor deste, antes ou despois de celebrado, entre noivos ou cónxuxes ou por terceiras persoas a prol de calquera daqueles.
2. As doazóns por mor do matrimonio poderán abranguer bens presentes ou futuros, e mesmo tamén par caso de morte, en igual medida cá fixada para a sucesión testada.
 
1. Estas doazóns quedarán sen efecto se o matrimonio non se contrae no prazo de un ano ou desde que sexa declarado nulo.
Artigo 115
As doazóns por mor do matrimonio son irrevogables, agás pacto en contrario ou incumprimento de carga impostas ó donatario con carácter esencial e expreso.
 
2. A separación, divorcio ou nulidade só determinan a ineficacia da doazón respecto do donatario que obrase de mala fe ou ó que lle sexan imputables os feitos que motivaron a devandita separación, divorcio ou nulidade.
Artigo 116
1. Estas doazóns quedarán sen efecto se o matrimonio non se contrae no prazo de un ano ou desde que sexa declarado nulo.
2. A separación, divorcio ou nulidade só determinan a ineficacia da doazón respecto do donatario que obrase de mala fe ou ó que lle sexan imputables os feitos que motivaron a devandita separación, divorcio ou nulidade.
 
==Título VIII==
Usuario anónimo

Menú de navegación

Ferramentas persoais

Espazos de nomes

Variantes

Máis