Diferenzas entre revisións de «Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro»

Saltar ata a navegación Saltar á procura
notas 5 e 6
(notas 3 e 4)
(notas 5 e 6)
:Artigo 37 ''Funcións''
 
''1.'' Son funcións da Axencia de Protección de Datos:
 
a) Velar polo cumprimento da lexislación sobre protección de datos e controla-la súa aplicación, en especial no relativo ós dereitos de información, acceso, rectificación, oposición e cancelación de datos.
m) Velar polo cumprimento das disposicións que a [[Lei da función estatística pública]] establece respecto á recollida de datos estatísticos e o segredo estatístico, así como dicta-las instrucción precisas, dictaminar sobre as condicións de seguridade dos ficheiros construídos con fins exclusivamente estatísticos e exerce-la potestade á que se refire o artigo 46.
 
n) Cantas outras lle sexan atribuídas por normas legais ou reglamentarias. {{ref|5}}
 
''2. As resolucións da Axencia Española de Protección de Datos faranse públicas unha vez que lles fosen notificadas ós interesados. A publicación realizarase preferentemente a través de medios informáticos e telemáticos.
 
Regulamentariamente poderanse establece-los termos en que se leve a cabo a publicidade das citadas resolucións.
 
O establecido nos parágrafos anteriores non será aplicable ás resolucións referentes á inscripción dun ficheiro ou tratamento no Rexistro Xeral de Protección de Datos nin a aquelas polas que se resolva a inscripción nel dos códigos tipo, regulados polo artigo 32 desta lei orgánica.'' {{ref|6}}
 
:Artigo 38 ''Consello Consultivo''
#{{note|3}} Incisos «impida ou dificulte gravemente o cumprimento das funcións de control e verificación das administracións públicas» e «ou administrativas» foron declarados inconstitucionais e nulos pola [[Sentencia do Tribunal Constitucional 292/2000, do 30 de novembro]].
#{{note|4}} Artigo declarado inconstitucional e nulo pola [[Sentencia do Tribunal Constitucional 292/2000, do 30 de novembro]].
#{{note|5}} Apartado 1 renumerado polo artigo 82.1 da [[Lei 62/2003, do 30 de decembro]]. A súa anterior numeración era apartado único.
#{{note|6}} Engadido polo artigo 82.1 da [[Lei 62/2003, do 30 de decembro]].
 
[[Category:documentos legais]]

Menú de navegación