Diferenzas entre revisións de «Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro»

Saltar ata a navegación Saltar á procura
2. Se a Administración pública correspondente non cumprise o requerimento formulado, o director da Axencia de Protección de Datos poderá impugna-la resolución adoptada por aquela Administración.
 
==TÍTULO VII: InfraccíonsInfraccións e sancións==
 
:Artigo 43 ''Responsables''
4. O director da axencia comunicaralle ó Defensor do Pobo as actuacións que efectúe e as resolucións que dicte ó amparo dos números anteriores.
 
:Artigo 47 ''Prescrición''
 
1. As infraccións moi graves prescribirán ós tres anos, as graves ós dous anos e as leves ó ano.
 
2. O prazo de prescrición comezará a contarse desde o día en que a infracción se cometese.
 
3. Interromperá a prescrición a iniciación, con coñecemento do interesado, do procedemento sancionador, reiniciándose o prazo de prescrición se o expediente sancionador estiver paralizado durante máis de seis meses por causas non imputables ó presunto infractor.
 
4. As sancións impostas por faltas moi graves prescribirán ós tres anos, as impostas por faltas graves ós dous anos e as impostas por faltas leves ó ano.
 
5. O prazo de prescrición das sancións comezará a contarse desde o día seguinte a aquel en que adquira firmeza a resolución pola que se impón a sanción.
 
6. A prescrición interromperase pola iniciación, con coñecemento do interesado, do procedemento de execución, e volverá transcorre-lo prazo se estiver este paralizado durante máis de seis meses por causa non imputable ó infractor.
 
:Artigo 48 ''Procedemento sancionador''
 
1. Por vía regulamentaria establecerase o procedemento que se vai seguir para a determinación das infraccións e a imposición das sancións a que fai referencia este título.
 
2. As resolucións da Axencia de Protección de Datos ou órgano correspondente da Comunidade Autónoma esgotan a vía administrativa.
 
[[Category:documentos legais]]

Menú de navegación