Diferenzas entre revisións de «Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro»

Saltar ata a navegación Saltar á procura
 
7. O Goberno actualizará periódicamente a contía das sancións de acordo cas variacións que experimenten os índices de prezos.
 
:Artigo 46 ''Infraccións das administracións públicas''
 
1. Cando as infraccións a que se refire o artigo 44 fosen cometidas en ficheiros dos que sexan responsables as administracións públicas, o director da Axencia de Protección de Datos dictará unha resolución na que se establecerán as medidas que procede adoptar para que cesen ou se corrixan os efectos da infracción. Esta resolución notificaráselles ó responsable do ficheiro, ó órgano do que dependa xerárquicamente e ós afectados se os houber.
 
2. O director da axencia poderá propor tamén a iniciación de actuacións disciplinarias, se proceden. O procedemento e as sancións que se van a aplicar serán as establecidas na lexislación sobre réxime disciplinario das administracións públicas.
 
3. Deberánselle comunicar á axencia as resolucións que recaian en relación coas medidas e actuacións a que se refiren os números anteriores.
 
4. O director da axencia comunicaralle ó Defensor do Pobo as actuacións que efectúe e as resolucións que dicte ó amparo dos números anteriores.
 
 
[[Category:documentos legais]]

Menú de navegación