Diferenzas entre revisións de «Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro»

Saltar ata a navegación Saltar á procura
 
i) Non atender de forma sistemática o deber legal de notificación da inclusión de datos de carácter persoal nun ficheiro.
 
:Artigo 45 ''Tipos de sancións''
 
1. As infracción leves serán sancionadas con multa de 100.000 a 10.000.000 de pesetas.
 
2. As infracción graves serán sancionadas con multa de 10.000.000 a 50.000.000 de pesetas.
 
3. As infracción moi graves serán sancionadas con multa de 50.000.000 a 100.000.000 de pesetas.
 
4. A contía das sancións graduarase atendendo á natureza dos dereitos persoais afectados, ó volume dos tratamentos efectuados, ós beneficios obtidos, ó grao de intencionalidade, á reincidencia, ós danos e perdas causados ás persoas interesadas e a terceiras persoas, e a calquera outra circunstacia que sexa relevante para determina-lo grao de antixuricidade e de culpabilidade presentes na concreta actuación infractora.
 
5. Se, en razón das circunstacias concorrentes, se apreciase unha cualificada diminución da culpabilidade do imputado ou da antixuricidade do feito, o órgano sancionador establecerá a contía da sanción aplicando a escala relativa á clase de infraccións que preceda inmediatamente en gravidade a aquela en que se integra a considerada no caso de que se trate.
 
6. En ningún caso poderá impoñerse unha sanción máis grave ca fixada na lei para a clase de infracción na que se integre a que se pretenda sancionar.
 
7. O Goberno actualizará periódicamente a contía das sancións de acordo cas variacións que experimenten os índices de prezos.
 
[[Category:documentos legais]]

Menú de navegación