Diferenzas entre revisións de «Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro»

Saltar ata a navegación Saltar á procura
 
l) Incumpri-lo deber de información que se establece nos artigos 5, 28 e 29 desta lei, cando os datos fosen racadados de persoa distinta do afectado.
 
4. Son infraccións moi graves:
 
a) A recollida de datos en forma enganosa e fraudulenta.
 
b) A comunicación ou cesión dos datos de carácter persoal, fóra dos casos en que estean permitidas.
 
c) Recadar e trata-los datos de datos de carácter persoal ós que se refire o número 2 do artigo 7 cando non medie o consentimento expreso do afectado; recadar e trata-los datos ós que se refire o número 3 do artigo 7 cando non o dispoña unha lei ou o afectado non consentise expresamente, ou violenta-la prohibición contida no número 4 do artigo 7.
 
d) Non cesar no uso ilexítimo dos tratamentos de datos de carácter persoal cando sexa requerido para iso polo director da Axencia de Proteccción de Datos ou polas persoas titulares do dereito de acceso.
 
e) A tranferencia temporal ou definitiva de datos de carácter persoal que fosen obxecto de tratamento ou fosen recollidos para sometelos ó dito tratamento, con destino a países que non proporcionen un nivel de protección equiparable sen autorización do director da Axencia de Protección de Datos.
 
f) Trata-los datos de carácter persoal de forma ilexítima ou con menosprezo dos principios e garantías que lles sexan de aplicación, cando con iso se impida ou atente contra o exercicio dos deberes fundamentais.
 
g) A vulneración do deber de gardar segredo sobre os datos de carácter persoal a que fan referencia ós números 2 e 3 do artigo 7, así como os que fosen recadados para fins policiais sen consentimento das persoas fectadas.
 
h) Non atender, ou obstaculizar de forma sistemática o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición.
 
i) Non atender de forma sistemática o deber legal de notificación da inclusión de datos de carácter persoal nun ficheiro.
 
[[Category:documentos legais]]

Menú de navegación