Diferenzas entre revisións de «Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro»

Saltar ata a navegación Saltar á procura
 
==TÍTULO VII: Infraccíons e sancións==
 
:Artigo 43 ''Responsables''
 
1. Os responsables dos ficheiros e os encargados dos tratamentos estarán suxeitos ó réxime sancionador establecido nesta lei.
 
2. Cando se trate de ficheiros dos que sexan responsables as administracións públicas haberá que se ater, en canto ó procedemento e ás sancións, ó disposto no artigo 46, número 2.
 
:Artigo 44 ''Tipos de infraccións''
 
1. As infraccións cualificaranse como leves, graves ou moi graves.
 
2. Son infraccións leves:
 
a) Non atender, por motivos formais, a solicitude do interesado de rectificación ou cancelación dos datos persoais obxeto de tratamento cando legalmente proceda.
 
b) Non proporciona-la información que solicite a Axencia de Protección de Datos no exercicio das competencias que ten legalmente atribuídas, en relación con aspectos non substantivos da protección de datos.
 
c) Non solicita-la inscipción do ficheiro de datos de carácter persoal no Rexistro Xeral de Protección de Datos, cando non sexa constitutivo de infracción grave.
 
d) Proceder á recollida de datos de carácter persoal dos propios afectados sen proporcionarlle-la información que sinala o artigo 5 desta lei.
 
e) Incumpri-lo deber de segredo establecido no artigo 10 desta lei, agás que constitúa infracción grave.
 
[[Category:documentos legais]]

Menú de navegación