Diferenzas entre revisións de «Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro»

Saltar ata a navegación Saltar á procura
 
4. Poderase esixir unha contraprestación por facilita-la lista en soporte informático.
 
:Artigo 32 ''Códigos tipo''
 
1. Mediante acordos sectoriais, convenios admnistrativos ou decisións de empresa, os responsables de tratamentos de titularidade pública e privada, así como as organizacións en que se agrupen, poderán formular códigos tipo que establezan as condicións de organización, réxime de funcionamento, procedementos aplicables, normas de seguridade do contorno, programas ou equipos, obrigas dos implicados no tratamento e uso da información profesional, así como as garantías, no seu ámbito, para para o exercicio dos dereitos das persoas con pleno respecto ós principios e disposicións desta lei e as súas normas de desenvolvemento.
 
2. Os citados códigos poderán conter ou non regras operacionais detalladas de cada sistema particular e estándares técnicos de aplicación.
 
No suposto de que tales regras ou estándares non se incorporen directamente ó código, as instrucción ou ordes que os establecesen deberán respecta-los principios fixados naquel.
 
3. Os códigos tipo terán o carácter de códigos deontolóxicos ou de boa práctica profesional, e deberán ser depositados ou inscritos no Rexistro Xeral de Protección de Datos e, cando corresponda, nos creados para estes efectos polas comunidades autónomas, de acordo co artigo 41. O Rexistro Xeral de Protección de Datos poderá denega-la inscripción cando considere que non se axusta ás disposicións legais e regulamentarias sobre a materia; neste caso, o director da Axencia de Protección de Datos deberá requeri-los solicitantes para efectuaren as correccións oportunas.
 
==TÍTULO V: Movemento internacional de datos==
 
[[Category:documentos legais]]

Menú de navegación