Diferenzas entre revisións de «Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro»

Saltar ata a navegación Saltar á procura
→‎CAPÍTULO II: Ficheiros de titularidade privada: artigos 29 e 30 ¿rematarei algún día?
(→‎CAPÍTULO II: Ficheiros de titularidade privada: artigos 29 e 30 ¿rematarei algún día?)
 
4. Os datos que figuren nas guías de servicios de telecomunicación dispoñibles ó público rexeranse pola súa normativa específica.
 
:Artigo 29 ''Prestación de servicios sobre solvencia patrimonial e crédito''
 
1. Os que se dediquen á prestación de servicios sobre a solvencia patrimonial e o crédito só poderán tratar datos de carácter persoal obtidos dos rexistros e as fontes accesibles ó público establecidos para o efecto ou procedentes de informacións facilitadas polo interesado ou co seu consentimento.
 
2. Poderanse tratar tamén datos de carácter persoal relativos ó cumprimento ou incumprimento de obrigas pecuniarias facilitados polo acreedor ou por quen actúa pola súa conta ou interese. Nestes casos notificaráselles ós interesados respecto dos que rexistrasen datos de carácter persoal en ficheiros, no prazo de trinta días desde o dito rexistro, unha referencia dos que fosen incluídos e serán informados do seu dereito a recadaren información da totalidade deles, nos termos establecidos por este lei.
 
3. Nos supostos a que se refiren os dous números anteriores, cando o interesado o solicite, o responsable do tratamento comunicaralle os datos, así como as avaliacións e apreciacións que sobre el fosen comunicadas durante os últimos seis meses e o nome e enderezo da persoa ou entidade á que se lle revelasen os datos.
 
4. Só se poderán rexistrar e cede-los datos de carácter persoal que sexan determinantes para xulga-la solvencia económica dos interesados e que non se refiran, cando sexan adversos, a máis de seis anos, sempre que respondan con veracidade á situación actual daqueles.
 
:Artigo 30 ''Tratamentos con fins de publicidade e de prospección comercial''
 
1. Quen se dedique á recopilación de enderezos, reparto de documentos, publicidade, venta a distancia, prospección comercial e outras actividades análogas, utilizarán nomes e enderezos ou outros datos de carácter persoal cando estes figuren en fontes accesibles ó público ou cando fosen facilitados polos propios interesados ou obtidos co seu consentimento.
 
2. Cando os datos procedan de fontes accesibles ó público, de conformidade co establecido no parágrafo segundo do artigo 5.5 desta lei, en cada comunicación que se lle dirixa ó interesado informarase da orixe dos datos e da identidade do responsable do tratamento, así como dos dereitos que o asisten.
 
3. No exercicio do dereito de acceso os interesados terán dereito a coñece-la orixe dos seus datos de carácter persoal, así como da información a que se refire o artigo 15.
 
4. Os interesados terán dereito a se opoñer, logo de petición e sen gastos, ó tratamento dos datos que lles atinxan; neste caso serán dados de baixa do tratamento, cancelándose as informacións que sobre eles figuren naquel, pola súa simple solicitude.
 
[[Category:documentos legais]]

Menú de navegación