Diferenzas entre revisións de «Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro»

Saltar ata a navegación Saltar á procura
 
4. Nos supostos previstos nos números 1 e 2 do presente artigo non será necesario o consentimento do interesado a que se refire o artigo 11 desta lei.
 
:Artigo 22 ''Ficheiros das forzas e corpos de seguridade''
 
1. Os ficheiros creados polas forzas e corpos de seguridade que conteñan datos de carácter persoal que, por se recolleren para fins administrativos, deban ser obxecto de rexistro permanente estarán suxeitos ó réxime xeral desta lei.
 
2. A recollida e tratamento para fins policiais de datos de carácter persoal polas forzas e corpos de seguridade e sen consentimento das persoas afectadas están limitados a aqueles supostos e categorías de datos que resulten necesarios para a prevención dun perigo real para a seguridade pública ou para a represión de infraccións penais, debendo ser almacenados en ficheiros específicos establecidos para o efecto, que deberán clasificarse por categorias en función do seu grao de fiabilidade.
 
3. A recollida e tratamento por parte das forzas e corpos de seguridade dos datos, a que fan referencia os números 2 e 3 do artigo 7, poderán realizarse exclusivamente nos supostos en que sexa absolutamente necesario para os fins dunha investigación concreta, sen prexuízo do control de legalidade da actuación administrativa ou da obriga de resolve-las pretensións formuladas, se é o caso, polos interesados, que corresponden ós órganos xurisdiccionais.
 
4. Os datos persoais rexistrados con fins policiais cancelaranse cando non sexan necesarios para as pescudas que motivaron o seu almacenamento.
 
Para estes efectos, considerarase especialmente a idade do afectado e o carácter dos datos almacenados, a necesidade de mante-los datos ata a conclusión dunha investigación ou procedemento concreto, a resolución xudicial firme, en especial a absolutoria, o indulto, a rehabilitación e a prescripción de responsabilidade.
 
:Artigo 23 ''Excepcións ós dereitos de acceso, rectificación e cancelación''
 
1. Os responsables dos ficheiros que conteñan os datos a que se refiren os números 2, 3 e 4 do artigo anterior poderán denega-lo acceso, a rectificación ou cancelación en función dos perigos que se puidesen derivar para a defensa do Estado ou a seguridade pública, a protección dos dereitos e liberdades de terceiros ou as necesidades das investigacións que se estean a realizar.
 
2. Os responsables dos ficheiros da Facenda Pública poderán, igualmente, denega-lo exercicio dos dereitos a que se refire o número anterior cando este obstaculice as actuacións administrativas tendentes a asegura-lo cumprimento das obrigas tributarias e, en todo caso, cando o afectado estea sendo obxecto de actuacións inspectoras.
 
3. O afectado ó que se lle denegue, total ou parcialmente, o exercicio dos dereitos mencionados nos números anteriores poderao por en coñecemento do director da Axencia de Protección de Datos ou do órgano competente de cada Comunidade Autónoma no caso de ficheiros mantidos por corpos de policía propios desta, ou polas administracións tributarias autonómicas, os cales se deberán asegurar da procedencia ou improcedencia da denegación.
 
:Artigo 24 ''Outras excepcións ós dereitos dos afectados''
 
1. O disposto nos números 1 e 2 do artigo 5 non será aplicable á recollida de datos cando a información ó afectado impida ou dificulte gravemente o cumprimento das funcións de control e verificación das administracións públicas ou cando afecte a defensa nacional, a seguridade pública ou a persecución de infraccións penais ou administrativas.
 
2. O disposto no artigo 15 e no número 1 do artigo 16 non será de aplicación se, ponderados os intereses en presencia, resultase que os dereitos que os devanditos preceptos lle conceden ó afectado tivesen que ceder ante razóns de interese público ou ante intereses de terceiros máis dignos de protección. Se o órgano administrativo responsable do ficheiro invocase o disposto neste número, disctará resolución motivada e instruirá ó afectado do dereito que o asiste a poñe-la negativa en coñecemento do director da Axencia de Protección de Datos ou, se é o caso, do órgano equivalente das comunidades autónomas.
 
===CAPÍTULO II: Ficheiros de titularidade privada===
 
[[Category:documentos legais]]

Menú de navegación