Decreto 9/1992, do 23 de xaneiro, polo que se nomea a Antonio Fraguas Fraguas cronista xeral de Galicia

En Galifontes, o Wikisource en galego.
Saltar á navegación Saltar á procuraN.° 19, Mércores, 29 de xaneiro de 1992           DIARIO OFICIAL DE GALICIA   859

Consellería de Cultura e Xuventude

Decreto 9/1992, do 23 de xaneiro, polo que se nomea a Antonio Fraguas Fraguas cronista xeral de Galicia.

  O Decreto 323/1991, do 4 de outubro, establece a figura de cronista xeral de Galicia como distinción e recompensa ós méritos singulares que poidan concorrer nunha persoa física pola súa destacada actividade e servicio en beneficio dos intereses da investigación da historia de Galicia.

  Na súa virtude, e por proposta do conselleiro de Cultura e Xuventude e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día vintetrés de xaneiro de mi1 novecentos noventa e dous,


DISPOÑO:

  Artigo único.—Noméase cronista xeral de Galicia a Antonio Fraguas Fraguas.


  DISPOSICIÓN DERRADEIRA.—O presente decreto entrará en vigor o día seguinte ó da publicación no Diario Oficial de Galicia.

  Santiago de Compostela, vintetrés de xaneiro de mil novecentos noventa e dous.

Manuel Fraga Iribarne
Presidente


Daniel Barata Quintas

Conselleiro de Cultura e Xuventude


Esta obra está no dominio público, porque o "Real Decreto Lexislativo 1/1996, de 12 de abril, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Propiedade Intelectual, regularizando, aclarando e harmonizando as disposicións legais vixentes sobre a materia" establece: "Artigo 13. Exclusións. Non son obxecto de propiedade intelectual as disposicións legais ou regulamentarias e os seus correspondentes proxectos, as resolucións dos órganos xurisdicionais e os actos, acordos, deliberacións e ditames dos organismos públicos, así como as traducións oficiais de todos os textos anteriores."