Acta fundacional da Asociación de Amigas e Amigos da Galipedia e do Coñecemento Libre

En Galifontes, o Wikisource en galego.
Saltar á navegación Saltar á procura


ACTA FUNDACIONAL DA "ASOCIACIÓN DE AMIGAS E AMIGOS DA GALIPEDIA E DO COÑECEMENTO LIBRE"


Na localidade de ……………………………………………………………………, o día ……… do ano 2018 ás ……… horas, reúnense as persoas que a continuación se detallan, como promotoras da "Asociación de Amigas e Amigos da Galipedia e do Coñecemento Libre".

D/Dª.……………………………………………………………………………………………………………………………… DNI nº………………… con domicilio en ……………………………………………………………………………………………………………………………… localidade ……………………………………………………………………, con teléfono …………………………………… e nacionalidade …………………………………………

D/Dª.……………………………………………………………………………………………………………………………… DNI nº………………… con domicilio en ……………………………………………………………………………………………………………………………… localidade ……………………………………………………………………, con teléfono …………………………………… e nacionalidade …………………………………………

D/Dª.……………………………………………………………………………………………………………………………… DNI nº………………… con domicilio en ……………………………………………………………………………………………………………………………… localidade ……………………………………………………………………, con teléfono …………………………………… e nacionalidade …………………………………………

D/Dª.……………………………………………………………………………………………………………………………… DNI nº………………… con domicilio en ……………………………………………………………………………………………………………………………… localidade ……………………………………………………………………, con teléfono …………………………………… e nacionalidade …………………………………………

D/Dª.……………………………………………………………………………………………………………………………… DNI nº………………… con domicilio en ……………………………………………………………………………………………………………………………… localidade ……………………………………………………………………, con teléfono …………………………………… e nacionalidade …………………………………………

D/Dª.……………………………………………………………………………………………………………………………… DNI nº………………… con domicilio en ……………………………………………………………………………………………………………………………… localidade ……………………………………………………………………, con teléfono …………………………………… e nacionalidade …………………………………………

ACORDAN:

1. Constituír unha asociación sen ánimo de lucro, ao abeiro do artigo 22 da Constitución e de conformidade coa Lei orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación, que se denominará "Asociación de Amigas e Amigos da Galipedia e do Coñecemento Libre".

2. Aprobar os estatutos polos que se vai rexer a asociación, que foron lidos neste acto e aprobados por unanimidade dos asistentes.

3. Designar como órgano provisional de goberno a Xunta Directiva da asociación, composta polas seguintes persoas: Presidenta/e:
Secretaria/e:
Vicepresidenta/e:
Tesoureira/e:
Vogais:

Remata a sesión ás horas.

Para que conste e en proba de conformidade co manifestado, asinan as persoas reunidas este documento por duplicado exemplar no lugar e data arriba indicados.Asdo.:______________________________ Asdo.: _________________________________Asdo.:______________________________ Asdo.: _________________________________Asdo.:______________________________ Asdo.: _________________________________